Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att synliggöra lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att synliggöra lärande"— Presentationens avskrift:

1 Att synliggöra lärande
Förmågor, metoder och modeller i mitt flippade klassrum

2 Charlotta Karlsson, Östergårdsskolan, Halmstad
@FrokenFlipp

3 Vad skiljer den skola du gick i från dagens skola?

4 CI? Kunskapskrav? Förmågor? Vad är egentligen vad?

5 Förmågor i mitt klassrum
Kommunikativa förmågan Begreppsförmågan Analysförmågan Informationshanteringsförmåga/ procedurförmåga Metakognitiva förmågan Synliggör – förtydligar – skapar en röd tråd mellan ämnen

6 Analysförmågan Kunna förstå och beskriva orsaker och konsekvenser
Kunna förklara och visa hur saker hör ihop (samband) Kunna jämföra saker och se hur de är lika och olika varandra.

7 Kommunikativa förmågan
Kunna samtala, resonera och diskutera med varandra. Våga säga vad man tycker och stå för det man tycker. Kunna uttrycka sina egna åsikter. Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår.

8 Informationshanterings/procedur förmåga
Kunna söka efter och samla ihop information du vill ha Kunna sortera/granska information du hittar Följa recept, följa en stickbeskrivning

9 Begreppsförmåga Förstå vad begrepp och ord betyder.
Förstå hur begrepp och ord hör ihop. Kunna använda begrepp och ord på nya sätt. Kunna använda dessa ord och begrepp vid olika tillfällen.

10 Metakognitiv förmåga Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat. Fundera över vad som är möjligt eller inte möjligt i olika situationer Kunna bedöma sin egen insats

11 När eleverna vet vad det är vi bedömer kan de också veta vad det är de ska utveckla!

12 Förmågepussel – vad tränas i varje förmåga?

13 Synligt lärande – framgångsfaktorer enligt Hattie
Tydligheten i lärandemålen med specificeringar av kriterier för måluppfyllnad – Planering m kunskapskrav Användningen av flera ändamålsenliga undervisningsstrategier – Lektionsupplägg/övningar Ett synligt lärande och undervisning som utgår från elevens perspektiv – Var befinner sig eleven och vad är målet, hur tar vi oss vidare (delmål)? - Formativ undervisning Närvaron av återkoppling som är fokuserad på rätt undervisnings- & färdighetsnivå – Feedforward/formativ bedömning Bedömning för lärande, inte bedömning av lärande

14 Att skapa förståelse för innehåll
Hur presenterar du det centrala innehållet för dina elever? Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor

15 De stora frågorna Varför är vissa länder fattiga och andra länder rika? Vad får det för konsekvenser för människorna? Hur kan dessa skillnader mellan länder minska?

16 Frågor för att skapa lärande
Vilka förmågor/färdigheter ska eleverna öva? Hur synliggör jag för eleverna vilken förmåga/färdighet de övar? Vilka kunskapskrav är de kopplade till? Hur synliggör jag för eleverna syftet med övningen? Vilka metoder använder jag och varför använder jag dessa?

17 EPA-metod Enskild/par/alla

18 Enskilt Om du kunde ändra en sak som skulle förändra världen – vad skulle du ändra och varför?

19 Vad anser ni vi ska satsa på nu för att kunna påverka framtiden?
Bygga fler brunnar Bekämpa HIV/AIDS Industrialisering Bekämpa befolknings- ökningen Bättre sjukvård Effektivare jordbruk Bygga bättre vägar Bygga fler skolor Wild Card

20 Par/basgrupp Vilken ”rättighet” väljer ni att sätta överst?
Hur resonerade ni? Orsaker/konsekvenser Långsiktiga/kortsiktiga Ekonomiska/politiska/sociala/miljö- konsekvenser Individ/grupper/hela samhället Vad väljer ni som Wild Card? Varför?

21 Analysmodell

22 Utvidgad analysmodell

23 Alla Presentera gruppens tankar
Vilka likheter ser vi mellan gruppernas resonemang? Vilka skillnader? Går det att ”rangordna rättigheter”?

24 Vilka förmågor har vi tränat?

25 Har vi tränat det vi ska bedöma?
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen Eleven ger då (enkla och tillviss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl) underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. Analysförmågan + kommunikativa förmågan

26 Låt eleverna öva på de förmågor vi bedömer- bedöm de förmågor som eleverna övar!

27 Riktad skrivning- bedömningstillfälle och tillfälle för lärande!
Öppna frågor Formativ bedömning Matris/kamratrespons/feedback Visa att man skapat förståelse utifrån fakta Förr, nu – och sen då? Se orsaker och konsekvenser Se samband Ge förslag på hur vi kan påverka, underbygg med fakta

28 Feedback och respons - varför inte bara poäng och betyg?
Var befinner jag mig i förhållande till målet? Vad behöver jag utveckla för att komma vidare? Vilka verktyg kan jag använda och vem kan jag ta hjälp av? ”Nu vet jag vad det är jag ska utveckla. Det säger mer än om man får 30/40 på ett prov. Man blir inte lika stressad av dina prov”

29 Kamratbedömning 2 stars and a wish

30 Kamratrespons

31 Kahoot.it Engagerar och väcker intresse hos eleverna Interaktivt
Tävlingsmoment

32 Mentimeter- govote.at nr 538187
”Exit-ticket” Snabbt kolla av om alla elever hänger med Låta eleverna värdera sin egen insats ”Tvinga” alla att tänka till!

33 ”Var den ledare du själv vill möta”
M. Gunnarsson


Ladda ner ppt "Att synliggöra lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser