Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldramötet för årskurs 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldramötet för årskurs 2"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldramötet för årskurs 2

2 Dagordning Schema Fem förmågor i samtliga ämnen Trivselrutiner
Arbetsro och studiero Inflytande Frånvaro, ledighet, skolan Föräldragrupp Övriga frågor och funderingar

3 Läroplanen och undervisningen
Lektionerna planeras utifrån läroplan för grundskolan som trädde ikraft hösten 2011. Eleverna bedöms utifrån det kunskapskrav som finns för närmast kommande avstämningsår – för årskurs 2 betyder det kunskapskraven i årskurs 3 i ämnena sv/sva, so, no, matematik. Övriga ämnen har kunskapskrav i årskurs 6. Lgr 11 består av tre delar, där alla delar är lika viktiga: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer 3. Kursplaner

4 Schema

5 De fem förmågorna Tydliggöra de långsiktiga målen i Lgr -11 och kunskapskravens fem övergripande förmågor: - kommunikativ förmåga - begreppslig förmåga - metakognitiv förmåga - analysförmåga - förmåga att hantera information

6 Kommunikativ förmåga ELEVEN
Samtala, resonera och diskutera med varandra. Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör. Redovisa och presentera sitt arbete för andra. Våga säga vad man tycker och stå för vad man tycker. Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår. Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker som man gör. Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat. Samtala Resonera Diskutera Formulera Presentera Redovisa Motivera. Redogöra Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument.

7 Begreppslig förmåga ELEVEN Förstå vad begrepp och ord betyder.
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika sammanhang. Använda begreppen i nya sammanhang. ELEVEN Förstå vad begrepp och ord betyder. Förstå hur begrepp och ord hör ihop. Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen. Kunna använda ord och begrepp på nya sätt.

8 Välja mellan olika strategier.
Metakognitiv förmåga Tolka Värdera Reflektera Ha omdömen om. Avgöra rimligheten. Pröva och ompröva. Välja mellan olika strategier. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. ELEVEN Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Fundera över om informationen är viktig eller inte. Visa att man kan ta goda beslut. Visa att man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar över dem. Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. Fundera över vad som är möjligt eller inte i olika situationer. Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat. Våga testa sig fram. Våga ändra sig om det visar sig att en sak är fel.

9 Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar ELEVEN Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden. Kommer på lösningar på problem. Kan förklara och visa hur saker hör ihop. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika. Jämför saker, hur de är lika och olika varandra. Ser att det finns både dåliga och bra sätt med allt. Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet.

10 Förmåga att hantera information
Söka Samla Strukturera/sortera Kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. ELEVEN Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha. Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt. Veta skillnaden mellan fakta och åsikter. Fundera över om informationen man hittat är rätt och riktig för att veta om man kan använda den.

11 Farsta strandskolans trivselrutiner
Vi är snälla och trevliga mot varandra i skolan och på fritidshemmet. Vi är trevliga mot dem vi möter utanför skolan och på fritidshemmet. Vi löser konflikter genom att prata med varandra. Vi samarbetar som ett lag. Vi säger bra saker till varandra och ger varandra uppåtpuffar. Vi ger varandra arbetsro, matro och lekro. Vi hjälps åt att ha det fint och snyggt i vår miljö. Vi ser till att lära oss mycket. Vi ser till att alla har någon kamrat att leka/vara med. Vi kommer i tid till skolan. Vi går tillsammans på led och håller gåkompisen i handen när vi rör oss utanför skolan och fritidshemmet. Vi ser till att vi har roligt tillsammans.

12 Föräldrars inflytande och delaktighet
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och • hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. (Lgr 11, del 1) Diskussionsgrupper (skriv ner och lämna in) Vad önskas – saknas? Vad är bra - mindre bra? Vill ni ha mer inflytande, i så fall vad?

13 Arbetsro och studiero Vad är arbetsro eller studiero för er? - diskutera och skriv ner några förslag. För oss på Farsta strandskolan handlar det om att elevernas lärande är i fokus. Det ska vara 100 % fokus på arbetsuppgiften. Det är viktigt att ingen ska känna sig störd.

14 Vad är arbetsro för eleverna?
Att man har fokus på det man arbetar med. Att man inte pratar och att om man ska prata så ska det vara på en bra nivå. När det inte låter så jättehögt. Det får låta lite grann, man får fråga sin kompis om hjälp och så. Det är när det är tyst och när det är knappt hörs någonting. Att alla fokuserar på det man ska. Där är kanske när man viskar om man vill ha hjälp. Annars ska man inte prata. När man har.. när man är.. fokuserar på sin uppgift och inte håller på med någonting annat. Man ska fokusera på det man gör. När man gör det man ska och man lyssnar på fröken. När man fokuserar på sin sak och inte stör sina kompisar. Att man får sitta och koncentrerar sig på sin uppgift och inte pratar med andra. Lugn och ro! Att man ska hålla tyst. Man ska koncentrera sig på uppgiften. När man inte skriker, det är tyst i klassrummet. Det behöver inte vara helt, helt tyst. När man koncentrerar sig och är fokuserad på sin uppgift. Man är tyst…. eller nej men man pratar bara om man behöver hjälp.

15 Fokusera och koncentrera… svåra ord?
När man koncentrerar sig på sin sak. Att man håller på med det man ska göra. Jobba själv. Att man har bra arbetsro. Typ lite samma sak, att man är väääldigt koncentrerad på sin uppgift.. på den uppgiften och inte på någonting annat. Man har fokus på sin uppgift. Man jobbar på. Man pratar om någonting som har med uppgiften att göra.

16 Frånvaro, ledighet, skolan
Sjukanmälan – ring första dagen innan klockan Ring även när barnet kommer tillbaka. Ledighet – en ledighetsansökan måste fyllas i och godkännas innan ledighet. Lämna in i god tid. Skolan – lektionen börjar klockan Det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet kommer i tid.

17 Föräldraverksamhet Åk 2 vill göra MYCKET 
Finns det ett intresse att starta en föräldragrupp som kan, exempelvis dra in pengar till en klassresa? Loppis, sälja fika, godis/korvar…

18 Övriga frågor  Gå och cykla till skolan vecka 38 och 39.
Matsäck imorgon – kom gärna och heja!


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldramötet för årskurs 2"

Liknande presentationer


Google-annonser