Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klagshamns rektorsområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klagshamns rektorsområde"— Presentationens avskrift:

1 Klagshamns rektorsområde
Varmt välkomna till Klagshamns rektorsområde

2 Vision för Klagshamns ro
På Klagshamns skolområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

3 Agenda för kvällen Hur är det svenska skolsystemet uppbyggt
Vad bedömer och betygssätter läraren - förmågor Betygsstegen, meritvärde, antagning till gymnasiet Olika synsätt vid bedömning (formativ och summativ bedömning) Hur säkerställer vi likvärdig bedömning Hur ser det ut på Strandskolan, resultat Terminsbetyg och slutbetyg

4 Hur är det svenska skolsystemet uppbyggt?
Skollag ( i Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem med likvärdig bedömning som mål) Skolförordning Läroplan Kursplaner i varje ämne Kunskapskrav Allmänna råd (åtgärdsprogram, IUP med skriftliga omdömen, frånvaro, m.fl) Kommunala anvisningar Övriga lagar (exempelvis arbetsmiljölag omfattar även elever, ej utsättas för fysisk eller psykisk ohälsa) Skolinspektionen (relation NP och faktiskt betygsutfall)

5 Kursplanerna (ämnesvisa)
Ämnets syfte Centralt innehåll (årskurs 1-3, 4-6 och 7-9) Kunskapskrav (årskurs 3 sv, ma, no, so; årskurs 6 och 9 samtliga ämnen)

6 Syftet med bedömning Kartlägga kunskaper (diagnos av elevens kunskaper) Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen) Återkoppla för lärande (hjälpa eleven lära mer) Synliggöra praktiska kunskaper (konkret återkoppling på görandet ex. vid skapande) Utvärdera undervisningen (hur utvecklar läraren sin undervisning, NP)

7 Varför betyg i Sverige? Sortering inför framtida studieval (enda instrumentet i Sverige, förutom Högskoleprovet, intagningsintervjuer eller andra redskap förekommer ytterst sällan) Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen)

8 Vad bedömer och betygssätter läraren på
Vad bedömer och betygssätter läraren på? –elevens förmåga att bland annat analysera, hantera information, lära sig att lära – metakognitiv förmåga, kommunicera, förstå begrepp i olika ämnen. E C A Grundläggande Goda Mycket goda Enkla Utvecklade Väl utvecklade Beskriver och ger exempel Förklarar och kopplar ihop Förklarar och generaliserar Avgränsat Relativt varierat Varierat Prövar Prövar och omprövar Prövar och omprövar systemtiskt

9 Kommunikativ förmåga ELEVEN
Samtala, resonera och diskutera med varandra. Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör. Redovisa och presentera sitt arbete för andra. Våga säga vad man tycker och stå för vad man tycker. Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår. Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker som man gör. Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat. Samtala Resonera Diskutera Formulera Presentera Redovisa Motivera. Redogöra Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument.

10 Begreppslig förmåga ELEVEN Förstå vad begrepp och ord betyder.
Förstå hur begrepp och ord hör ihop. Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen. Kunna använda ord och begrepp på nya sätt. Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika sammanhang. Använda begreppen i nya sammanhang.

11 Välja mellan olika strategier.
Metakognitiv förmåga ELEVEN Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Fundera över om informationen är viktig eller inte. Visa att man kan ta goda beslut. Visa att man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar över dem. Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. Fundera över vad som är möjligt eller inte i olika situationer. Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat. Våga testa sig fram. Våga ändra sig om det visar sig att en sak är fel. Tolka Värdera Reflektera Ha omdömen om. Avgöra rimligheten. Pröva och ompröva. Välja mellan olika strategier. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.

12 Analytisk förmåga ELEVEN
Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden. Kommer på lösningar på problem. Kan förklara och visa hur saker hör ihop. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika. Jämför saker, hur de är lika och olika varandra. Ser att det finns både dåliga och bra sätt med allt. Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet. Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar

13 Förmåga att hantera information
ELEVEN Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha. Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt. Veta skillnaden mellan fakta och åsikter. Fundera över om informationen man hittat är rätt och riktig för att veta om man kan använda den. Söka Samla Strukturera/sortera Kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

14 Betygssteg och meritvärde
A - 20 poäng B – 17,5 poäng C – 15 poäng D – 12,5 poäng E – 10 poäng F – 0 poäng, ej uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E. B och D ska samtliga delar i kunskapskraven vara uppfyllda i nivån under (E och C) och majoriteten av betygssteget ovanför. Meritvärdet räknas på alla ämnen (har man moderna språk eller modersmålsundervisning är det 17 ämnen men har man inte det räknar man på 16 ämnen). Meritvärdet är samtliga bokstäver omvandlade till siffror

15 Kunskapsbedömning och betygssättning
Formativ bedömning (framåtsyftande bedömning kontinuerligt i undervisningen) - framgår i omdömena bland annat - poängprov meningslöst för lärandet - diagnoser, framåtsyftande kommentarer, självvärdering, kamratbedömning, modellering, ”fusk” m. fl. metoder är effektivt för lärandet och viljan att lära mer. Summativ bedömning (summerande bedömning av elevens kunskaper vid ett givet tillfälle. Grundar sig bakåt i tid. - Betygsättning

16 Hur säkerställer vi likvärdig bedömning?
Sambedömning av elevarbeten Modellering (elever tittar på gamla elevarbeten) Kollegiala samtal om bedömning Nationella prov Samtal mellan lärare i olika skolor/ämnen Uppföljning av betygsstatistik Kontinuerlig fortbildning i ämnet

17 Hur ser det ut på Strandskolan, resultat?
90% (70% förra året) av eleverna kommer in på sitt förstahandsval Cirka 94% klarar gymnasiebehörighet Vårt meritvärde ligger i snitt på 243p (215 poäng tidigare år) Målsättning inom 3 år är 100% gymnasiebehörighet och ett snittvärde på 230 meritvärdespoäng

18 MERITVÄRDEN Malmö Stad Åk Flickor Pojkar Totalt 6 200 181 191 7 177 160 168 8 170 180 9 213 193 202 Strandskolan 253 236 227 219 229 217 223 266 230 243

19 Terminsbetyg För terminsbetyg gäller enligt skollagen att:
När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och 2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. 10 kap. 19 § skollagen (2010:800)

20 Tack för att ni ville lyssna och hoppas ni blivit lite klokare!


Ladda ner ppt "Klagshamns rektorsområde"

Liknande presentationer


Google-annonser