Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professionell utveckling Termin 1 Margareta Troein – lektor, kursansvarig Gun Kungberg – utbildningsadministratör Catarina Canivet – ansvarig lärare T.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professionell utveckling Termin 1 Margareta Troein – lektor, kursansvarig Gun Kungberg – utbildningsadministratör Catarina Canivet – ansvarig lärare T."— Presentationens avskrift:

1 Professionell utveckling Termin 1 Margareta Troein – lektor, kursansvarig Gun Kungberg – utbildningsadministratör Catarina Canivet – ansvarig lärare T 1 Förnamn.efternamn@med.lu.se

2 Disposition I. Passar detta mig? II. Vad styr läkarnas professionalitet? III. Exempel på regler – är dom bra? IV. Innehåll i PU termin 1 – 5 i stora drag V. Innehåll i PU denna termin

3 I. Passar detta mig?

4 Kursplan  Kunskap och förståelse  Färdigheter och förmåga  Värderingsförmåga och förhållningssätt

5 II: Vad styr läkarnas professionalitet?

6 Profession ”…yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Till de klassiska, förindustriella "statusprofessionerna" räknas medicin, juridik och teologi…” Nationalencyklopedin

7 Vad styr ”Professionalitet”?  Lagar, t. ex. Hälso- och Sjukvårdslagen Hälso- och Sjukvårdslagen Sekretesslagen Sekretesslagen  Regelverk, t. ex. Socialstyrelsen Socialstyrelsen Högskoleverket Högskoleverket Arbetsgivare Arbetsgivare

8 ” De kulturellt sett värdefullaste föräldrarna föda ett minskat antal barn över hela vår jord, under det att de sämre elementen överallt fortsätta att ohejdat fortplanta sig. Detta måste ju verka i hög grad försämrande på folkraserna… Detta kan avhjälpas genom…tvångssterilisation av vissa kategorier av psykiskt defekta individer och brottslingar.’’ Lundh G, Läkartidningen 1932 … och i Sverige:

9 ”Vipeholmsexperimenten – värda att minnas för alltid” Källa: Tidningen Handikapphistoria, nr 1, 2004

10 …JAG ÄR BARNLÄKARE på Huddinge sjukhus. Där har jag skött ett tiotal apatiska asylsökande barn under det gångna året, barn som inte talat på ett år, inte reagerar, inte äter. De kissar på sig och vänds i sängarna som gamlingar. … Olle Jeppsson, DN 6 maj 2005

11 Vad styr ”Professionalitet”?  Lagar, t. ex. Hälso- och Sjukvårdslagen Hälso- och Sjukvårdslagen Sekretesslagen Sekretesslagen  Regelverk, t. ex. Socialstyrelsen Socialstyrelsen Högskoleverket Högskoleverket Arbetsgivare Arbetsgivare  Mina egna värderingar  Organisationer - policydokument

12 Organisationer – policydokument Läkarförbundet Läkarförbundet Etiska reglerEtiska regler Regler för marknadsföringRegler för marknadsföring WMA (World Medical Association) WMA (World Medical Association) International Code of Medical EthicsInternational Code of Medical Ethics TokyoTokyo HelsinkiHelsinki National Board of Medical Examiners (NBME) National Board of Medical Examiners (NBME)

13 Sammanfattning av professionalitetens innehåll (NBME)  Altruism  Hederlighet och integritet  Vårdande, empati och kommunikation  Respekt  Ansvarstagande  Pålitlighet  Excellens och lärande  Ledarskap

14 III: Exempel på regler – är dom bra?

15 Hjälpa patienten – kärlek och heder ”Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud”. Läkarförbundets etiska regler

16 Vara kunnig – göra rätt ”Läkaren skall handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet…... ständigt söka vidga de egna kunskaperna…” Läkarförbundets etiska regler Läkarförbundets etiska regler

17 Inte låta profithungern styra ”A physician shall not allow his/her judgment to be influenced by personal profit or unfair discrimination.” WMA International Code of Medical Ethics WMA International Code of Medical Ethics

18 Inte låta profithungern styra, forts. ”Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Arvodet skall anpassas efter prestationens art och omfattning.” Läkarförbundets etiska regler Läkarförbundets etiska regler

19 Inte ligga med sin patient ”A physician shall not enter into a sexual relationship with his/her current patient or into any other abusive or exploitative relationship.” WMA International Code of Medical Ethics WMA International Code of Medical Ethics

20 Läkaryrket ett kall? Askungen?  Takes on extra work willingly  Takes on extra work to help the team  Ny regel: Seeks assistance when work load is too heavy NBME

21 Även i privatlivet förtjäna allmänhetens förtroende?

22 Inte tro sig vara omnipotent  Requests input on patient care when appropriate NBME

23 Inte tro sig vara omnipotent, forts.  Responds to feedback receptively  Demonstrates humility  Assumes responsibility for own mistakes NBME

24 Inte stjäla tid från andra  Arrives in time for start of activities (e.g. clinic, rounds, conferences, class)  Remains attentive during class, rounds, and meetings  Attends classes, rounds, or meetings for their full duration NBME

25 Professionellt uppträdande på läkarlinjen i Lund

26 Inte prata illa om medarbetare  Discusses colleagues and coworkers in a respectful manner NBME

27 Blogga ?  Sekretess

28 IV: Innehåll i PU termin 1–5 i stora drag

29 Innehåll i PU  Patient-läkar-kommunikation  Kroppsundersökning

30 Konsultation Gamla modellen:  Patienten: ”Jag har ont…”  Läkaren: ”Var? När? Framför/bakom?...” osv.  Kroppsundersökning, lab-prover osv.  Läkaren ger ”facit”  Patienten ”lyder”  Slut.

31 Konsultation, forskningsläget 2009  Patientens problem – ”patientens agenda”  Doktorns inbjudan – underlättande – öppna och slutna frågor mm mm  Kroppsundersökning – lab  Information  Överenskommelse om fortsättning – ”förhandling”

32 Kursledning Studenter

33 T 1: 104 stud. Läkare på vårdcentraler: 50-100 Läkare på sjukhuskliniker 50-100 Grupphandledare / läkare: 30 - 50 Lärare från andra discipliner t ex sjuksköt, etik Kursledning PU T 2: 104 stud. T 3: 104 stud. T 4: 104 stud. T 5: 104 stud.

34 Innehåll i PU  Patient-läkar-kommunikation  Kroppsundersökning  Etik och sekretess

35 Innehåll i PU  Patient-läkar-kommunikation  Kroppsundersökning  Etik och sekretess  Vetenskapligt förhållningssätt, m fl ”Allmänna mål för högskoleutbildning och läkarutbildning”  Gruppkommunikation och ledarskap

36 V. Innehåll i PU denna termin a. Kursmålen b. Överblick c. Beskrivning av kursmomenten

37

38 Kursmål Studenten skall efter genomgången kurs kunna: Uppmärksamma och beakta patientens utsatthet i vårdsituationen

39 Kursplan  Kunskap och förståelse  Färdighet och förmåga  Värderingsförmåga och förhållningssätt

40 Kursmål, forts. Finna medicinsk vetenskaplig litteratur inom ett specificerat område med hjälp av nätbaserad litteratursökning Skriva ett referat av en vetenskaplig artikel i enlighet med instruktioner

41 Kursmål, forts. Reflektera över hur deltagarnas och ledarens förhållningssätt och kommunikationsstrategier kan påverka samarbete och arbetsledning i grupper/ team Kunna beskriva konsekvenser av olika sätt att ge och ta emot feedback.

42 Kursmål, forts. Känna till och kunna tillämpa grundläggande principer för basal omvårdnad

43 Överblick  Vetenskaplig artikel Söka artikel Söka artikel Skriva referat Skriva referat  Gruppkommunikation och ledarskap – temadag  Läsa skönlitterära böcker – gruppdiskussion  Basal omvårdnad: Metodikträning i grupp Metodikträning i grupp Praktik på demens- eller äldreboende Praktik på demens- eller äldreboende Gruppdiskussion Gruppdiskussion

44 Vetenskaplig artikel Söka fram, läsa och skriva referat av en vetenskaplig artikel som handlar om …

45 Vetenskaplig artikel  Att behöva basal omvårdnad  Att vara sjuk eller anhörig till en sjuk person  Relationen mellan vårdgivare och vårdtagare …något av följande teman:

46

47 Vetenskaplig artikel  Elin är en guldgruva!

48 Vetenskaplig artikel  Litteratursökningsseminarium Tisd. 27 jan, 3 febr. eller 10 febr.  Läs igenom instruktionerna innan  Sök gärna fram artikeln under seminariet  Osäker ifall artikeln duger? Maila fråga till Catarina Canivet.

49 Skriva referat  Läs instruktionerna för utformningen  Inlämning Tisd 24 febr. kl. 16.50 eller Tisd 24 febr. kl. 16.50 eller Fred 27 febr. kl. 10.15 Fred 27 febr. kl. 10.15

50 Bedömning av referatet  Ämnesvalet stämmer  Valt en vetenskaplig artikel  Språk, klartext (inkl. stavning och meningsbyggnad)  Innehållsmässig kvalitet på referatet, täcker de viktigaste punkterna i artikeln  Formella krav: Skickat in enligt anvisningarna, omfattning (200 - 400 ord), formatering, angivit referens enligt Vancouvermodellen.

51 Bedömning av referatet, forts. Ej godkänd skriftlig uppgift:  CC / ASH diskuterar med Margareta Troein  Mail till studenten – rätta till! ”Personligt färgad feedback”?  Skriv i referatet om du INTE vill ha sådan! Få tillbaka referatet:  Fredag 3 apr. kl. 8.30

52

53 Gruppkommunikation och ledarskap

54 Kursmålet… Reflektera över hur deltagarnas och ledarens förhållningssätt och kommunikationsstrategier kan påverka samarbete och arbetsledning i grupper/ team Kunna beskriva konsekvenser av olika sätt att ge och ta emot feedback.

55 Gruppkommunikation och ledarskap  Hur kan man få ut mer och själv bidra bättre när man arbetar i grupp?  Heldag – teori och gruppövningar  Reflexion

56 Empati  … att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov…  Vanligen förmedlas den empatiska förståelsen av en bekräftande handling (minspel, kommentar). Nationalencyklopedin

57

58 Läsa skönlitterära böcker – gruppdiskussion  Böckerna berör patienters och/eller anhörigas upplevelser av att vara sjuk och av att ta emot vård.  Kan ge dig tillgång till andra människors erfarenheter och/eller aktualisera dina egna tidigare upplevelser.

59 Läsa skönlitterära böcker – gruppdiskussion, forts.  Böckerna som språngbräda: Tänk ut ett ämne som du personligen tycker vore meningsfullt och angeläget att diskutera i gruppen.  Gruppdiskussion tisd 17 eller 24 febr.

60

61 Basal omvårdnad  Hur ger man basal omvårdnad?  Hur känns det?

62 Basal omvårdnad  Metodikträning i grupp Tors 12 mars eller tis 24 mars.  Praktik på demens- eller äldreboende Tis 24 mars eller tis 31 mars.  Gruppdiskussion (samma dag som praktiken) Läs ”Handbok…” och ”Bra förhållningssätt…”!

63 Praktik på demens- eller äldreboende  Ta sig dit  Handledare på plats  Hur känns detta? Stämningen / sorg / döden ? Stämningen / sorg / döden ? Glida in i gruppen och i arbetet ? Glida in i gruppen och i arbetet ? Att tvätta en främling Att tvätta en främling

64 Dispens från Metodikträning och Praktikdag Krav: Krav: Jobbat heltid minst en månad med omvårdnad, alt.Jobbat heltid minst en månad med omvårdnad, alt. Sjuksköterska / sjukgymnastSjuksköterska / sjukgymnast Anmäl till Gun Kungberg senast 27 febr.! Anmäl till Gun Kungberg senast 27 febr.! Dokumentera: Dokumentera: Kopia på tjänstgöringsintyg / examensbevis skickas eller lämnas in till kurssekretariatetKopia på tjänstgöringsintyg / examensbevis skickas eller lämnas in till kurssekretariatet

65 För godkänd kurs krävs:  att din skriftliga uppgift (referat av vetenskaplig artikel) är godkänd  att du har fullgjort samtliga obligatoriska kursmoment  att du meddelat kursledningen om ditt deltagande i dessa moment

66 DELTAGARINTYG Professionell utveckling T 1, VT -09 NAMN:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PERSONNUMMER:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jag intygar härmed att jag deltagit i följande moment: Temadag om Gruppkommunikation och ledarskap. Datum_ _ _ _ _ Namn på grupphandledare (som också godkänt din skriftliga reflexion efter dagen)_ _ _ _ _ Gruppövning med teori och metodikträning om Basal omvårdnad Datum_ _ _ _ _ Namn på grupphandledare_ _ _ _ _ _ _ OSV.

67 Godkänd kurs Se kurs-hemsidan för instruktioner när det gäller  Elektronisk inskickning av Deltagarintyg  Dispens? ”Fysisk” inskickning / inlämning av dispens-dokument  Sjukdom vid obligatoriska moment

68 Terminsråd Torsdagen den 24 mars kl. 17.30. Torsdagen den 24 mars kl. 17.30.

69 @med.lu.se  Margareta Troein  Catarina Canivet  Gun Kungberg  Kolla kursens hemsida på LU / Läkarutbildningen.


Ladda ner ppt "Professionell utveckling Termin 1 Margareta Troein – lektor, kursansvarig Gun Kungberg – utbildningsadministratör Catarina Canivet – ansvarig lärare T."

Liknande presentationer


Google-annonser