Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS"— Presentationens avskrift:

1 SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS
SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS! Systemet JNNSEK ® får ej förevisas, användas eller distribueras till tredje part utan vårt medgivande. JNN Contracting AB

2 Definition Med egenkontroll avses i detta sammanhang följande:
Den kontroll som arbetsgivare, anläggningsägare och verksamhetsutövare själv skall utföra enligt krav i lagar, förordningar och föreskrifter. Egenkontrollen skall utföras av de administrativa och tekniska systemen i anläggningar och verksamheter i syfte att tillförsäkra en godtagbar inre och yttre miljö, samt förhindra eller reducera person och egendomsskador. Motsatsen till egenkontroll är besiktning och tillsyn som utförs av myndigheter och ackrediterade kontrollorgan.

3 Egenkontroll Kontrollområden och Kontrollobjekt
Riskanalyser Plan för nödlägesber. Syst. arbetsmiljöarbete Syst. brandsk. arbete Fortl. tillsyn tryckb. Fortl. tillsyn elanl. Egenkontroll enl. MB Utrymningssäkerhet Brandskydd Personligt skydd Omgivningsskydd Organisation Ansvar Delegering Kompetens Rutiner Instruktioner Kemikalikontroll Introd. Program Hälsovård Utbildning Rehabilitering Mark , vatten och luft Byggnader El, värme och ventilation - OVK Kontor Process

4 Författningsgrundade krav på Egenkontroll
Fortlöpande tillsyn av tryckbärande anordningar enligt AFS 2002:1 Systematiskt brandskyddskontroll, LSO 2 kap, 2§ - SRVFS 2004:3 Systemetiskt arbetsmiljöarbete, AML, AMF och AFS 2001:1 Fortlöpande och Periodisk tillsyn, ELSÄK FS 1999:5, avd C Egenkontroll, MB 26 kap. 19§ MB och MBF SFS 1998:901 Kemikaliekontroll, MB, AML, AFS 2000:4 Hantering av brandfarlig vara L BEV, FBEF, SÄIFS, SRVFS Ventilationskontroll , SFS 1991:1273, AFS 2000:42 Övrigt som ej är författningskrav Egna verksamhets- och organisationskrav såsom kvalitets- och miljöledningssystem

5 Problem för många I många författningar (Lagar, Förordningar, Föreskrifter) ställs krav på att egenkontroll skall genomföras. För att genomföra egenkontrollen krävs kunskap om dessa författningar. Att genomföra egenkontrollen utan samordning mot kraven i respektive författning innebär ett omfattande dubbelarbete som kräver stora resurser och är kostsamt. Egenkontrollen skall grundas på riskanalys/-bedömning. Att inte utföra egenkontroll är avsteg från författningskraven och kan innebära att olyckor sker med straffpåföljd för ansvariga chefer och handläggare.

6 HUR SKALL VI KLARA AV ALLT DETTA ??
Brandskydd Hälsa Org. ansvar Elanl. Tryckb Yttre miljö Arbets- miljö

7 Samordningsmatris för egenkontroll i anläggningar
Arbets- miljö Brand- skydd El- säkerhet Miljö- Brandf varor Trycks. anordn Maskiner Luft-miljö AML, SAM FLT LSO, SBA EL, FT,PT LBEF, FBEV MB, FVEK BFS, OVK KO EKP

8 Lösningen på detta är all egenkontroll samordnad i ett program
JNNSEK ®

9 Vägen till kontrollprogram
Genomför riskanalys / Riskbedömning Definiera risk- / kontrollobjekt Beskriv riskerna Bestäm kontrollmetoder Upprätta kontrollprogram

10 Systemstruktur - Kontrollprogram
Rutin Instruktion Områdes och objektrelaterade Samordnade Kontrollprogram Arbetsmiljö, Yttre miljö, Brandskydd, Elsäkerhet, Trycksatta anordningar, Kemikaliehantering, Ventilationskontroll Kontroll- objekt Kontrollmetoder / objekt Risk- beskrivning Journaler / Handlingsplaner

11 Viktigt Riskbedömning görs bara en gång inom respektive kontrollområde eller anläggning som grund för val av kontrollmetoderna Den fortsatta riskbedömningen sker löpande vid genomförandet av egenkontrollen enligt JNNSEK då denna grundas på att riskbedömningen är inbyggd kontrollprogrammet. JNNSEK - Kontrollprogrammet är ”kontrollingenjören” som styr när och hur kontrollen skall utföras. Kontrollprogrammet och riskbedömningen uppdateras och anpassas vid behov då ändringar skett i tekniska eller administrativa system eller författningar

12 Kontrollanter och skyddsombud
Resurser Kontrollanter och skyddsombud Verktyg och verkställighet JNNSEK Kontrollsamordnare

13 Policy Policy som omfattar: Arbetsmiljön Brandskyddet Elsäkerhet
Miljöskyddet

14 Rutin för egenkontrollen
Rutin som beskriver: Författningsgrunden för egenkontroll Egenkontrollens omfattning Ansvaret för egenkontrollens genomförande Genomförande av åtgärder Dokumentation

15 Författningskoder Kod Författningar Kontrollsyfte A AML, AMF, AFS
Arbetsmiljön – Olyckor och ohälsa B Lag om brf och expl varor, Förordningen, SRVFS, SÄIFS Brand och explosion - Skador på liv, hälsa, miljö eller egendom E Ellag, ELSÄK FS Elsäkerhet för människor och djur F LTFG, ADR, RID Förebygga, hindra, begränsa, skador på liv, hälsa, miljö eller egendom L LSO, SRVFS Brandskydd, Olycksskydd M Miljöbalken, Förordningarna, NFS Att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter S Sevesolagen, Förordningen, AFS, SRVFS Skydd mot alvarliga kemikalieolyckor

16 Systemhantering KONTROLLPROGRAM
Sortering och utskrift på följande sätt: Per författningsområde Per kontrollområde Åtgärdsprogram Avisering av kontroll tillfällen Handlingsprogram för åtgärder per kontrollområde Behörighetsaccess: Kontrollansvarig / samordnare Kontrollant KONTROLLJOURNAL

17

18

19

20

21 Dokumentation och redovisning
Tillsyns-myndigheter Säkerhets / Skyddskommite Kontrollsamordnare Tablet PC Redovisning Journaler Handlingsplaner Kontrollanter

22 Systemets fördelar och positiva konsekvenser
KVALITEN PÅ EGENKONTROLLEN HÖJS SÄKERHETEN I ANLÄGGNING OCH VERKSAMHET HÖJS KONTROLLEN BLIR KOSTNADSEFFEKTIV KOMPETENSEN AVSEENDE RISKHANTERING FÖRBÄTTRAS SAMORDNING MELLAN ANLÄGGNINGS- OCH VERKSAMHETSANSVARIGA

23 Avtalsupplägget JNN Contracting AB ansvarar för att kontrollprogrammet uppfyller författningskraven på egenkontroll. JNN Contracting AB uppdaterar programmet löpande baserat på ändrade eller nya författningskrav. Systemuppläggning och kontrollprogram upprättas arvodesbaserat. Omfattningen beror på aktuell anläggningsstatus samt på befintliga riskanalyser / bedömningar och egenkontrollprogram. Startupp / Implementering hos kunden och löpande support utföres arvodesbaserat. System/licensavgift debiteras per program. Årlig serviceavgift debiteras.


Ladda ner ppt "SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS"

Liknande presentationer


Google-annonser