Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS! Systemet JNNSEK ® f år ej förevisas, användas eller distribueras till tredje part utan vårt medgivande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS! Systemet JNNSEK ® f år ej förevisas, användas eller distribueras till tredje part utan vårt medgivande."— Presentationens avskrift:

1 1 SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS! Systemet JNNSEK ® f år ej förevisas, användas eller distribueras till tredje part utan vårt medgivande. JNN Contracting AB

2 JNNSEK 2 Definition Med egenkontroll avses i detta sammanhang följande: Den kontroll som arbetsgivare, anläggningsägare och verksamhetsutövare själv skall utföra enligt krav i lagar, förordningar och föreskrifter. Egenkontrollen skall utföras av de administrativa och tekniska systemen i anläggningar och verksamheter i syfte att tillförsäkra en godtagbar inre och yttre miljö, samt förhindra eller reducera person och egendomsskador. ● Motsatsen till egenkontroll är besiktning och tillsyn som utförs av myndigheter och ackrediterade kontrollorgan.

3 JNN Contracting AB JNNSEK 3 Egenkontroll Kontrollområden och Kontrollobjekt Organisation Ansvar Delegering Kompetens Rutiner Instruktioner Kemikalikontrol l Introd. Program Hälsovård Utbildning Rehabilitering Riskanalyser Plan för nödlägesber. Syst. arbetsmiljöarbete Syst. brandsk. arbete Fortl. tillsyn tryckb. Fortl. tillsyn elanl. Egenkontroll enl. MB Utrymningssäkerhet Brandskydd Personligt skydd Omgivningsskydd Mark, vatten och luft Byggnader El, värme och ventilation - OVK Kontor Process

4 JNN Contracting AB JNNSEK 4 Författningsgrundade krav på Egenkontroll Fortlöpande tillsyn av tryckbärande anordningar enligt AFS 2002:1 Systematiskt brandskyddskontroll, LSO 2 kap, 2§ - SRVFS 2004:3 Systemetiskt arbetsmiljöarbete, AML, AMF och AFS 2001:1 Fortlöpande och Periodisk tillsyn, ELSÄK FS 1999:5, avd C Egenkontroll, MB 26 kap. 19§ MB och MBF SFS 1998:901 Kemikaliekontroll, MB, AML, AFS 2000:4 Hantering av brandfarlig vara L BEV, FBEF, SÄIFS, SRVFS Ventilationskontroll, SFS 1991:1273, AFS 2000:42 Övrigt som ej är författningskrav Egna verksamhets- och organisationskrav såsom kvalitets- och miljöledningssystem

5 JNN Contracting AB JNNSEK 5 Problem för många I många författningar (Lagar, Förordningar, Föreskrifter) ställs krav på att egenkontroll skall genomföras. För att genomföra egenkontrollen krävs kunskap om dessa författningar. Att genomföra egenkontrollen utan samordning mot kraven i respektive författning innebär ett omfattande dubbelarbete som kräver stora resurser och är kostsamt. Egenkontrollen skall grundas på riskanalys/-bedömning. Att inte utföra egenkontroll är avsteg från författningskraven och kan innebära att olyckor sker med straffpåföljd för ansvariga chefer och handläggare.

6 JNN Contracting AB JNNSEK 6 HUR SKALL VI KLARA AV ALLT DETTA ?? Hälsa Brandskydd Elanl. Yttre miljö Arbets- miljö Tryckb Org. ansvar

7 JNN Contracting AB JNNSEK 7 Samordningsmatris för egenkontroll i anläggningar Arbets- miljö Brand- skydd El- säkerhet Miljö- skydd Brandf varor Trycks. anordn Maskin er Luft- miljö AML, SAM FLT LSO, SBA EL, FT,PT LBEF, FBEV MB, FVEK BFS, OVK EKP KO

8 JNN Contracting AB JNNSEK 8 Lösningen på detta är all egenkontroll samordnad i ett program JNNSEK ®

9 JNN Contracting AB JNNSEK 9 Vägen till kontrollprogram Genomför riskanalys / Riskbedömning Definiera risk- / kontrollobjekt Bestäm kontrollmetoder Beskriv riskerna Upprätta kontrollprogram

10 JNN Contracting AB JNNSEK 10 Systemstruktur - Kontrollprogram Rutin Instruktion Områdes och objektrelaterade Samordnade Kontrollprogram Arbetsmiljö, Yttre miljö, Brandskydd, Elsäkerhet, Trycksatta anordningar, Kemikaliehantering, Ventilationskontroll Kontrollmetoder / objekt Risk- beskrivning Journaler / Handlingsplaner Kontroll- objekt

11 JNN Contracting AB JNNSEK 11 Viktigt ● Riskbedömning görs bara en gång inom respektive kontrollområde eller anläggning som grund för val av kontrollmetoderna ● Den fortsatta riskbedömningen sker löpande vid genomförandet av egenkontrollen enligt JNNSEK då denna grundas på att riskbedömningen är inbyggd kontrollprogrammet. ● JNNSEK - Kontrollprogrammet är ”kontrollingenjören” som styr när och hur kontrollen skall utföras. ● Kontrollprogrammet och riskbedömningen uppdateras och anpassas vid behov då ändringar skett i tekniska eller administrativa system eller författningar

12 JNN Contracting AB JNNSEK 12 Resurser Kontrollanter och skyddsombudVerktyg och verkställighet  JNNSEK  Kontrollsamordnare

13 JNN Contracting AB JNNSEK 13 Policy Policy som omfattar: Arbetsmiljön Brandskyddet Elsäkerhet Miljöskyddet

14 JNN Contracting AB JNNSEK 14 Rutin för egenkontrollen Rutin som beskriver: Författningsgrunden för egenkontroll Egenkontrollens omfattning Ansvaret för egenkontrollens genomförande Genomförande av åtgärder Dokumentation

15 JNN Contracting AB JNNSEK 15 Författningskoder KodFörfattningarKontrollsyfte AAML, AMF, AFSArbetsmiljön – Olyckor och ohälsa B Lag om brf och expl varor, Förordningen, SRVFS, SÄIFS Brand och explosion - Skador på liv, hälsa, miljö eller egendom EEllag, ELSÄK FSElsäkerhet för människor och djur FLTFG, ADR, RID Förebygga, hindra, begränsa, skador på liv, hälsa, miljö eller egendom LLSO, SRVFSBrandskydd, Olycksskydd MMiljöbalken, Förordningarna, NFS Att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter SSevesolagen, Förordningen, AFS, SRVFSSkydd mot alvarliga kemikalieolyckor

16 JNN Contracting AB JNNSEK 16 Systemhantering KONTROLLPROGRAM KONTROLLJOURNAL Sortering och utskrift på följande sätt: Per författningsområde Per kontrollområde Åtgärdsprogram Avisering av kontroll- tillfällen Handlingsprogram för åtgärder per kontrollområde Behörighetsaccess:  Kontrollansvarig / samordnare  Kontrollant

17 JNN Contracting AB JNNSEK 17

18 JNN Contracting AB JNNSEK 18

19 JNN Contracting AB JNNSEK 19

20 JNN Contracting AB JNNSEK 20

21 JNN Contracting AB JNNSEK 21 Dokumentation och redovisning Tablet PC Redovisning Journaler Handlingsplaner Kontrollanter Kontrollsamordnare Tillsyns- myndigheter Säkerhets / Skyddskommite

22 JNN Contracting AB JNNSEK 22 Systemets fördelar och positiva konsekvenser  KVALITEN PÅ EGENKONTROLLEN HÖJS  SÄKERHETEN I ANLÄGGNING OCH VERKSAMHET HÖJS  KONTROLLEN BLIR KOSTNADSEFFEKTIV  KOMPETENSEN AVSEENDE RISKHANTERING FÖRBÄTTRAS  SAMORDNING MELLAN ANLÄGGNINGS- OCH VERKSAMHETSANSVARIGA

23 JNN Contracting AB JNNSEK 23 Avtalsupplägget  JNN Contracting AB ansvarar för att kontrollprogrammet uppfyller författningskraven på egenkontroll.  JNN Contracting AB uppdaterar programmet löpande baserat på ändrade eller nya författningskrav.  Systemuppläggning och kontrollprogram upprättas arvodesbaserat. Omfattningen beror på aktuell anläggningsstatus samt på befintliga riskanalyser / bedömningar och egenkontrollprogram.  Startupp / Implementering hos kunden och löpande support utföres arvodesbaserat.  System/licensavgift debiteras per program.  Årlig serviceavgift debiteras.


Ladda ner ppt "1 SAMORDNAD EFFEKTIV EGENKONTROLL JNNSEK ® OBS! Systemet JNNSEK ® f år ej förevisas, användas eller distribueras till tredje part utan vårt medgivande."

Liknande presentationer


Google-annonser