Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2011. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2011. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen."— Presentationens avskrift:

1 Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2011

2 SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen av trä och träbaserade produkter, och att trygga verksamhetsförutsättningarna för skogsbruk och skogsindustri. Stiftelsen grundades år 1995 av skogsägarna, skogsindustrin, Forststyrelsen, Finlands Sågar och vissa andra grupper som arbetar med skogsbruk.

3 SKOGSSTIFTELSEN BEDRIVER EN MÅNGSIDIG VERKSAMHET. Målen för Skogsstiftelsens finansieringsinsatser är projekt som syftar till att öka användningen av trä och främjar byggandet av trä projekt, både inhemska och internationella, som går ut på att informera om att skogsbruket och skogsindustrin i Finland bedrivs med ansvar, i syfte att öka skogsnäringens acceptans och marknadsposition social och ekonomisk forskning samt utredningar kring skogssektorn

4 SKOGSSTIFTELSEN FATTAR RASKA BESLUT OCH FÖR FRAM SITT ÄRENDE VÄL Medlen från Skogsstiftelsen kan snabbt kanaliseras till nya projekt och stiftelsens styrelse kan vid behov sammankallas med kort varsel. Det gör att beslut kan tas raskt när nya projekt blir aktuella. Skogsstiftelsen har starka och mäktiga påverkare. Det gör att stiftelsen kan tala i hela skogsnäringens namn.

5 SKOGSSTIFTELS MEDLEMMAR Insamling av medelÖvriga påverkare Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) rf Forststyrelsen Skogsindustrin rf Finlands Sågar rf METO – Skogsbranschens Experter rf Forstmästareförbundet rf Maskinföretagarnas förbund rf Skogsbranschens Transportföretagare rf Trä- och specialbranschernas förbund rf Finlands skogsfastighetsägares förbund rf

6 FINLANDS SKOGSSTIFTELSE, EN DEL AV BRANSCHENS SAMFÄLLDA INFORMATION UTÅT Stiftelsen arbetar för de gemensamma målen för informationen och för hela branschens image opartiskt trovärdigt djärvt raskt som en del av var och en av intressentgrupperna. Finlands Skogsstiftelse De fristående sågarna Fackorgani- sationerna i skogssektorn Skogsindustri- företagen och Skogsindustri n rf Skogsägarna, skogsvårds- föreningarna och MTK Forst- styrelsen

7 Insamling av medel

8 SKOGSSTIFTELSENS VERKSAMHET FINANSIERAS MED FRIVILLIGA SÄLJFRÄMJANDE AVGIFTER. När skogsägaren bestämmer sig för att bidra till finansieringen av Skogsstiftelsens verksamhet, förbinder sig köparen att betala in en lika stor summa till stiftelsen. Den säljfrämjande avgiften fördubblas. Den frivilliga avgiften är 0,2 % av köpesumman vid rotaffärer och 0,1 % vid leveransaffärer. Avgiften är avdragsgill. Exempel: 10 000 x 0,2 % = 20 €. Med avdrag för skatten, 28 %, blir det 14,4 €. Den verkliga kostnaden för säljfrämjande avgift blir alltså 14,4 euro, när en rotaffär för 10 000 euro ingås. Forststyrelsen betalar säljfrämjande avgift för hela sin virkesförsäljning.

9 DEN SÄLJFRÄMJANDE AVGIFTEN FÖR EN MEDELSTOR VIRKESAFFÄR MOTSVARAR PRISET FÖR EN STOCK. Under de senaste åren har det influtit 1,7 – 1,9 miljoner euro i säljfrämjande avgift per år. Av de influtna medlen går årligen omkring 80 % till projekt, stipendier och bidrag. Stiftelsemedel används inte för marknadsföring av enstaka produkter eller för att föra fram specifika bolag. Stiftelsen ger inte vinst och den bedriver ingen affärsverksamhet.

10 INBETALNING AV SÄLJFRÄMJAMDE MEDEL 2009, PER SKOGSCENTRAL %-andel av antalet virkesaffärer ur privatskogar, enligt skogscentral 1.1 –31.12.2009 (källa: Skogsindustrin rf, 16.3.2011) Kusten Sydvästra Finland Tavastland-Nyland Sydöstra Finland Birkaland Södra Savolax Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Kajanaland Norra Österbotten Lappland Hela landet 48,9 28,9 32,7 49,9 40,1 43,4 36,4 42,3 39,2 39,1 39,8 30,8 31,2 39,2 39,1 42,3 31,2 39,8 40,1 30,8 36,4 43,4 49,9 32,7 28,9 48,9 38,3%

11 Medelsanvändning

12 MÅLGRUPPERNA FÖR DE PROJEKT SOM SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR I FinlandUte i världen Beslutsfattare, påverkare, attitydskapare, byggnormsansvariga, framsynta materialanvändare Unga i allmänhet och skolelever via skolorna, samt medier som riktar sig till unga läsare Beslutsfattare, påverkare, attitydskapare, byggnormsansvariga, framsynta materialanvändare Kampanjer för att främja användningen av trä, i samråd med de andra ländernas aktörer som delar Skogsstiftelsens målsättningar

13 FÖRDELNING AV FINANSIERINGEN 2010 INHEMSKA/INTERNATIONELLA PROJEKT Internationella projekt 32 % Inhemska projekt 68 % Totalt. 1,8 milj. €

14 FÖRDELNING AV FINANSIERINGEN 2010, TOTALT 1,8 MILJ. € Undersökningar och utredningar, 7 % Skolsamarbete och ungdomsarbete, 20 % Användning av trä och träbyggande, 29 % Kommunikation till beslutfattare och påverkare, 11 % Kommunikation till den breda allmänheten och inom skogsbranchen, 22 % Skogscertifiering, 11 %

15 Exempel på finansieringsobjekt

16 SKOGSSTIFTELSEN STÖDJER SKOGSFOSTRAN BLAND UNGA. Bland annat medverkar Finlands Skogsstiftelse i organiserandet av skogsdagar för skolelever och finansierar tävlingen Skogsnöten, samt bistår med anordnandet av skogsrelaterade program för 4H och scouterna. Skogsstiftelsen stödjer också påbyggnadsutbildning för biologi- och geografilärare samt producerar undervisningsmaterial för skolorna.

17 SKOGSSTIFTELSEN SPRIDER INFORMATION OM SKOGSSEKTORN. Skogsstiftelsen finansierar kurserna för beslutsfattare, den så kallade Skogsakademin. Hälften av finansieringen kommer från stiftelsen, den andra hälften från jord- och skogsbruksministeriet. Skogsakademin för beslutsfattare har hållits sedan år 1996 och har hittills samlat 800 deltagare. Stiftelsen finansierar webbplatsen forest.fi, som förmedlar skogsrelaterad information och nyheter, riktade både till Finland och till utlandet.

18 SKOGSSTIFTELSEN STÖDJER MARKNADSFÖRING AV OCH INFORMATION OM PEFC-CERTIFIERINGEN Tack vare certifiering går det, att på ett neutralt och förtroendeväckande sätt, visa att skogsbruket och omhändertagandet av skogsnaturen i Finland sker enligt hållbara principer. Skogsstiftelsen finansierar marknadsföringen av PEFC- certifieringen inom Finland och informationen om PEFC på de miljökritiska marknaderna i Storbritannien och i Nederländerna. Det är till stöd för den internationella acceptansen av detta miljöcertifikat, och främjar efterfrågan på träbaserade produkter från Finland.

19 SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR PROJEKT SOM FRÄMJAR ANVÄNDNINGEN AV TRÄ OCH TRÄHUSBYGGANDE Skogsstiftelsen finansierar information som för fram fördelarna av att använda trä i byggandet, och riktar denna information till politiska beslutsfattare, påverkare, byggnadskonstruktörer och arkitekter. Därtill har stiftelsen med regionalt öronmärkta insamlingsmedel deltagit i finansieringen av bl.a. följande: Hallen Iso-Samperi i Lusto Sibeliushuset, konsertsal i Lahtis Savonlinnasali i Nyslott Joensuu Areena (den största hallen i Finland som är byggd av trä) Ekumeniska S:t Henrikskapellet i Åbo

20 SKOGSSTIFTELSEN FINANSIERAR PROJEKT FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING MED ANKNYTNING TILL SKOGSBRANSCHEN Den sociala och ekonomiska forskningen genererar också bakgrundsmaterial för den offentliga debatten. Ett exempel på detta är en broschyr och diaserie som Skogsstiftelsen producerat utgående från undersökningar av Pellervo, om skogssektorns socioekonomiska betydelse i Finland.

21 SKOGSSTIFTELSEN TALAR I HELA FINLANDS SKOGSSEKTORS INTRESSE. Ta kontakt: Finlands Skogsstilftelse Salomonsgatan 17 A 00100 HELSINGFORS Tfn. (09) 6850 8840 www.metsasaatio.fi www.metsasaatio.fi liisa.makijarvi@metsasaatio.fi


Ladda ner ppt "Låt oss presentera Skogsstiftelsen 05/2011. SKOGSSTIFTELSEN FINNS TILL FÖR ATT FÖRA FRAM FINSKT TRÄ. Finlands Skogsstiftelse har som mål att öka användningen."

Liknande presentationer


Google-annonser