Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

International Classification of Functioning, Disability and Health

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "International Classification of Functioning, Disability and Health"— Presentationens avskrift:

1 International Classification of Functioning, Disability and Health
Ingalill Larsson, leg. sjukgymnast, universitetslektor, Dr.med.vet. Lunds universitet Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avd. för sjukgymnastik 4/14/2017 Ingalill Larsson

2 Diskussion kring fenomenen funktionshinder och hälsa. Vad ICF är
Hur det används Varför det är viktigt att känna till och börja använda 4/14/2017 Ingalill Larsson

3 VAD ÄR ETT FUNKTIONSHINDER?
4/14/2017 Ingalill Larsson

4 VAD ÄR HÄLSA? 4/14/2017 Ingalill Larsson

5 VAD ÄR ICF? 4/14/2017 Ingalill Larsson

6 ICF- ett verktyg för att göra det möjligt.
4/14/2017 Ingalill Larsson

7 att: Att ge en vetenskaplig grund för att förstå beskriva studera
hälsa och hälsorelaterade tillstånd och deras konsekvenser 4/14/2017 Ingalill Larsson

8 En tankemodell som ger olika perspektiv på hälsa och sjukdom
ett ramverk i vilket klinisk och vetenskaplig kunskap sätts ihop en beskrivning av hälsa som en dynamisk process ett verktyg för att förstå klienters behov förklaring och förståelse för relationen mellan teorier kring sjukdom och klientens problem 4/14/2017 Ingalill Larsson

9 Ger ett samlat och standardiserat språk
Samt: Ger ett samlat och standardiserat språk Möjliggör jämförelser av data mellan olika verksamheter och länder Skapar ett systematiskt kodningsschema 4/14/2017 Ingalill Larsson

10 …....och som befrämjar Målsättning och åtgärdsdiskussionen
Utvärderingen av interventionen, Strukturering av dokumentation kring undersökning och behandling, Kommunikationsprocessen. 4/14/2017 Ingalill Larsson

11 Den traditionella biomedicinska modellen av hälsa
Fokuserar på att behandla och bota krämpor, problem eller sjukdomar och dess konsekvenser Fokuserar på att korrigera individens svagheter och problem Ser yrkesföreträdarna som experter som kan avgöra individers behov från sitt yrkesmässiga, expert perspektiv GER BEROENDE AV PROFESSIONELL EXPERTIS FÖR ATT LÖSA INDIVIDERS PROBLEM 4/14/2017 Ingalill Larsson

12 ICF:s biopsykosociala modell av hälsa
Fokuserar på att optimera individens kompetens och funktion i det dagliga livet Använder sig av individens tillgångar och hjälper dem att använda sig av sin egen kompetens för att stärka funktionen. Ser yrkesföreträdarna som individens samarbetspartners och är lyhörd för individens behov och resurser 4/14/2017 Ingalill Larsson

13 HUR används ICF? Beskriva och bedöma kroppsfunktion och kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet Beskriva omgivnings- och personliga faktorer av betydelse för den enskilde individens delaktighet och integration i samhället 4/14/2017 Ingalill Larsson

14 Kroppsfunktioner/strukturer
Kroppens fysiologiska och psykologiska funktioner tex syn, hörsel, hjärt- kärl och andningsfunktioner, smärta, motivation Kroppsstrukturer: Anatomiska delar av kroppen såsom organ och lemmar 4/14/2017 Ingalill Larsson

15 Problem inom denna komponent innebär en funktionsnedsättning
4/14/2017 Ingalill Larsson

16 Aktivitet En persons genomförande av en uppgift eller handling
4/14/2017 Ingalill Larsson

17 Problem inom denna komponent innebär en aktivitetsbegränsning
4/14/2017 Ingalill Larsson

18 En persons engagemang i en livssituation Delaktighet 4/14/2017
Ingalill Larsson

19 Problem inom denna komponent innebär en delaktighetsinskränkning
4/14/2017 Ingalill Larsson

20 Omgivningsfaktorer faktorer i miljön tex produkter och teknologi
Fysiska, sociala och attitydmässiga faktorer i miljön tex produkter och teknologi personligt stöd och personliga relationer attityder service, tjänster system och policies 4/14/2017 Ingalill Larsson

21 Omgivningsfaktorerna kan ha en underlättande eller hindrande
inverkan i form av olika inslag i den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen 4/14/2017 Ingalill Larsson

22 Personliga faktorer- egenskaper
Kön Religion Ålder Livsstil Copingsätt Utbildning 4/14/2017 Ingalill Larsson

23 Synen på hälsa - ICF Hälsobetingelse (störning/sjukdom)
Kroppsfunktion/ struktur aktivitet delaktighet Omgivnings faktorer Personliga faktorer 4/14/2017 Ingalill Larsson

24 Är en del av den normala variationen
Funktionshinder Är en del av den normala variationen Är en dynamisk interaktion mellan hälsoförhållanden och omgivningsfaktorer 4/14/2017 Ingalill Larsson

25 Empowerment en utbildningsprocess
som utformas till att hjälpa individen att utveckla - kunskap - färdigheter - attityder - medvetande som behövs för att på ett så effektivt sätt som möjligt ta ansvar för hälsorelaterade beslut. 4/14/2017 Ingalill Larsson

26 för att generera Självuppskattning, självtillit, optimism och kontroll över framtiden Makt Rättmätig ilska och samhällsengagemang 4/14/2017 Ingalill Larsson

27 Problem eller möjlighet?
INTE huruvida individen gör som han eller hon har blivit tillsagd UTAN Individens självtillit och om han eller hon uppnår sina självvalda mål 4/14/2017 Ingalill Larsson

28 Patient delaktighet från sjuksköterskans perspektiv
Förutsätter ett biopsykosocialt perspektiv Lika viktigt som det är att undersöka funktionsnedsättningen, lika viktigt är det att undersöka aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar Hur patienten uppfattar sin sjukdom är lika viktigt som diagnosen Interventions processen befrämjas av sjuksköterskans förståelse av personens sociala bakgrund, personlighet, livshistoria, familj, arbete, socialt stöd, kultur och omgivning (personliga faktorer, omgivningsfaktorer) 4/14/2017 Ingalill Larsson

29 En vilja att dela makten kräver empati och självkännedom
En terapeutisk allians är väsentlig- ömsesidig förståelse, gemensam målsättning, roller i intervention. Patienten har en rättighet att välja vilket även innebär ett ansvarstagande. Identifiera val och förhandla om åtgärdsplanen innebär att patienten måste få kunskap om evidens En vilja att dela makten kräver empati och självkännedom Vara realistisk förutsätter timing, medvetenhet om egna förmågor och prioriteringar En god administratör av hälso-och sjukvårdens resurser. 4/14/2017 Ingalill Larsson

30 referenser World Health Organisation. International Classification of Functioning, Disability and Health. World Health organisation; 2001. Lewin B. Empowerment-begreppet och ICF.Socialmedicinsk tidskrift 2002;6:533-7. Anjoulat I, d’Hoore W, Deccache A. Patient empowerment in theory and practice: Polysemi or cacophony? Patient Education and Counselling 2006;66:13-20. Stewart M, Brown J B, Weston W W, McWhinneyI R, McWiliam C L, Freeman T R. Patient-centred medicine. Transforming the clinical method. ed². Oxon, UK: Radcliffe Medical Press Ltd;2003. Taylor K. Paternalism, participation and partnership — The evolution of patient centeredness in the consultation. Patient education and counselling. 2009;74: Forbat L, Cayless S, Knighting K, Cornwell J, Kearney N. Engaging patients in health care: An empirical study of the role of engagement on attitudes and actions. Patient education and counselling. 2009;74:84-90. Darrah J, Lommis J, Manns P, Norton B, May L. Role of conceptual models in a physical therapy curriculum: Applications of an integrated model of theory, research, and clinical practice. Physiotherapy Theory & Practice 2006;22: Rauch A, Cieza A, Stucki G. How to apply the International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice. European Journal of Physical and Rehabilitation medicine. 2008;44:329-42 4/14/2017 Ingalill Larsson


Ladda ner ppt "International Classification of Functioning, Disability and Health"

Liknande presentationer


Google-annonser