Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4/22/2015Ingalill Larsson International Classification of Functioning, Disability and Health Ingalill Larsson, leg. sjukgymnast, universitetslektor, Dr.med.vet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4/22/2015Ingalill Larsson International Classification of Functioning, Disability and Health Ingalill Larsson, leg. sjukgymnast, universitetslektor, Dr.med.vet."— Presentationens avskrift:

1 4/22/2015Ingalill Larsson International Classification of Functioning, Disability and Health Ingalill Larsson, leg. sjukgymnast, universitetslektor, Dr.med.vet. Lunds universitet Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avd. för sjukgymnastik

2 4/22/2015Ingalill Larsson  Diskussion kring fenomenen funktionshinder och hälsa.  Vad ICF är  Hur det används  Varför det är viktigt att känna till och börja använda

3 4/22/2015Ingalill Larsson VAD ÄR ETT FUNKTIONSHINDER?

4 4/22/2015Ingalill Larsson VAD ÄR HÄLSA?

5 4/22/2015Ingalill Larsson VAD ÄR ICF?

6 4/22/2015Ingalill Larsson ICF- ett verktyg för att göra det möjligt.

7 4/22/2015Ingalill Larsson att : Att ge en vetenskaplig grund för att förstå beskriva studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd och deras konsekvenser

8 4/22/2015Ingalill Larsson En tankemodell som ger  olika perspektiv på hälsa och sjukdom  ett ramverk i vilket klinisk och vetenskaplig kunskap sätts ihop  en beskrivning av hälsa som en dynamisk process  ett verktyg för att förstå klienters behov  förklaring och förståelse för relationen mellan teorier kring sjukdom och klientens problem

9 4/22/2015Ingalill Larsson Samt:  Ger ett samlat och standardiserat språk  Möjliggör jämförelser av data mellan olika verksamheter och länder  Skapar ett systematiskt kodningsschema

10 4/22/2015Ingalill Larsson …....och som befrämjar  Målsättning och åtgärdsdiskussionen  Utvärderingen av interventionen,  Strukturering av dokumentation kring undersökning och behandling,  Kommunikationsprocessen.

11 4/22/2015Ingalill Larsson Den traditionella biomedicinska modellen av hälsa  Fokuserar på att behandla och bota krämpor, problem eller sjukdomar och dess konsekvenser  Fokuserar på att korrigera individens svagheter och problem  Ser yrkesföreträdarna som experter som kan avgöra individers behov från sitt yrkesmässiga, expert perspektiv GER BEROENDE AV PROFESSIONELL EXPERTIS FÖR ATT LÖSA INDIVIDERS PROBLEM

12 4/22/2015Ingalill Larsson ICF:s biopsykosociala modell av hälsa  Fokuserar på att optimera individens kompetens och funktion i det dagliga livet  Använder sig av individens tillgångar och hjälper dem att använda sig av sin egen kompetens för att stärka funktionen.  Ser yrkesföreträdarna som individens samarbetspartners och är lyhörd för individens behov och resurser

13 4/22/2015Ingalill Larsson HUR används ICF?  Beskriva och bedöma kroppsfunktion och kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet  Beskriva omgivnings- och personliga faktorer av betydelse för den enskilde individens delaktighet och integration i samhället

14 4/22/2015Ingalill Larsson Kroppsfunktioner/strukturer  Kroppsfunktioner: Kroppens fysiologiska och psykologiska funktioner tex syn, hörsel, hjärt- kärl och andningsfunktioner, smärta, motivation  Kroppsstrukturer: Anatomiska delar av kroppen såsom organ och lemmar

15 4/22/2015Ingalill Larsson Problem inom denna komponent innebär en funktionsnedsättning

16 4/22/2015Ingalill Larsson Aktivitet En persons genomförande av en uppgift eller handling

17 4/22/2015Ingalill Larsson Problem inom denna komponent innebär en aktivitetsbegränsning

18 4/22/2015Ingalill Larsson Delaktighet En persons engagemang i en livssituation

19 4/22/2015Ingalill Larsson Problem inom denna komponent innebär en delaktighetsinskränkning

20 4/22/2015Ingalill Larsson Omgivningsfaktorer Fysiska, sociala och attitydmässiga faktorer i miljön tex produkter och teknologi personligt stöd och personliga relationer attityder service, tjänster system och policies

21 4/22/2015Ingalill Larsson Omgivningsfaktorerna kan ha en underlättande eller hindrande inverkan i form av olika inslag i den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen

22 4/22/2015Ingalill Larsson Personliga faktorer- egenskaper  Kön  Religion  Ålder  Livsstil  Copingsätt  Utbildning

23 4/22/2015Ingalill Larsson Synen på hälsa - ICF Kroppsfunktion/ struktur aktivitetdelaktighet Hälsobetingelse (störning/sjukdom) Omgivnings faktorer Personliga faktorer

24 4/22/2015Ingalill Larsson Funktionshinder  Är en del av den normala variationen  Är en dynamisk interaktion mellan hälsoförhållanden och omgivningsfaktorer

25 4/22/2015Ingalill Larsson Empowerment en utbildningsprocess som utformas till att hjälpa individen att utveckla - kunskap - färdigheter - attityder - medvetande som behövs för att på ett så effektivt sätt som möjligt ta ansvar för hälsorelaterade beslut.

26 4/22/2015Ingalill Larsson för att generera  Självuppskattning, självtillit, optimism och kontroll över framtiden  Makt  Rättmätig ilska och samhällsengagemang

27 4/22/2015Ingalill Larsson Problem eller möjlighet?  INTE huruvida individen gör som han eller hon har blivit tillsagd UTAN  Individens självtillit och om han eller hon uppnår sina självvalda mål

28 4/22/2015Ingalill Larsson Patient delaktighet från sjuksköterskans perspektiv  Förutsätter ett biopsykosocialt perspektiv  Lika viktigt som det är att undersöka funktionsnedsättningen, lika viktigt är det att undersöka aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar  Hur patienten uppfattar sin sjukdom är lika viktigt som diagnosen  Interventions processen befrämjas av sjuksköterskans förståelse av personens sociala bakgrund, personlighet, livshistoria, familj, arbete, socialt stöd, kultur och omgivning (personliga faktorer, omgivningsfaktorer)

29 4/22/2015Ingalill Larsson  En terapeutisk allians är väsentlig- ömsesidig förståelse, gemensam målsättning, roller i intervention.  Patienten har en rättighet att välja vilket även innebär ett ansvarstagande.  Identifiera val och förhandla om åtgärdsplanen innebär att patienten måste få kunskap om evidens  En vilja att dela makten kräver empati och självkännedom  Vara realistisk förutsätter timing, medvetenhet om egna förmågor och prioriteringar  En god administratör av hälso-och sjukvårdens resurser.

30 4/22/2015Ingalill Larsson referenser  World Health Organisation. International Classification of Functioning, Disability and Health. World Health organisation; 2001.  Lewin B. Empowerment-begreppet och ICF.Socialmedicinsk tidskrift 2002;6:533-7.  Anjoulat I, d’Hoore W, Deccache A. Patient empowerment in theory and practice: Polysemi or cacophony? Patient Education and Counselling 2006;66:13-20.  Stewart M, Brown J B, Weston W W, McWhinneyI R, McWiliam C L, Freeman T R. Patient-centred medicine. Transforming the clinical method. ed². Oxon, UK: Radcliffe Medical Press Ltd;2003.  Taylor K. Paternalism, participation and partnership — The evolution of patient centeredness in the consultation. Patient education and counselling. 2009;74:150-155.  Forbat L, Cayless S, Knighting K, Cornwell J, Kearney N. Engaging patients in health care: An empirical study of the role of engagement on attitudes and actions. Patient education and counselling. 2009;74:84-90.  Darrah J, Lommis J, Manns P, Norton B, May L. Role of conceptual models in a physical therapy curriculum: Applications of an integrated model of theory, research, and clinical practice. Physiotherapy Theory & Practice 2006;22:239-250.  Rauch A, Cieza A, Stucki G. How to apply the International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice. European Journal of Physical and Rehabilitation medicine. 2008;44:329-42


Ladda ner ppt "4/22/2015Ingalill Larsson International Classification of Functioning, Disability and Health Ingalill Larsson, leg. sjukgymnast, universitetslektor, Dr.med.vet."

Liknande presentationer


Google-annonser