Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Politisk geografi behandlar länders relationer med varandra  Människors identitet  Kulturell och etnisk tillhörighet och hur dessa aspekter formar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Politisk geografi behandlar länders relationer med varandra  Människors identitet  Kulturell och etnisk tillhörighet och hur dessa aspekter formar."— Presentationens avskrift:

1

2  Politisk geografi behandlar länders relationer med varandra  Människors identitet  Kulturell och etnisk tillhörighet och hur dessa aspekter formar det politiska landskapet.

3  Vad är Kultur?  Det vi delar med andra människor såsom:  Religion, traditioner, dialekter  Sättet vi lever våra liv skapar en samhörighet. Kultur kan kategoriseras med hjälp av tre begrepp.

4  Mentifakter- värderingar, religiösa uppfattningar, talesätt och hur dessa förmedlas inom en kultur.  Artefakter- de föremål och teknologiska hjälpmedel som nyttjas för transport, produktion och boende.  Sociofakter- avser förhållandet mellan individer och vilka normer som råder i samhället.

5  Vi kan identifiera oss med välbekanta platser  En större gemenskap, i landet i kommunen, landskapet. O.s.v.  Musik och andra intressen, utseende.  Hur viktigt är det för er?

6  Vilka slags gränser existerar?  Byggs upp på olika sätt. Administrativa gränser eller fysiska barriärer.  Vissa gränser kan ha förhandlats fram. Kan ni tänka på några exempel?  Gränsövergångar kan se olika ut. Ha olika bevakning. Vad beror detta på?

7  Villkor för att få kallas stat:  Klart definierade gränser geografiskt.  En regering med territoriell kontroll.  Regeringen ska ha ensamrätt att utöva maktinflytande genom lagar, skatter polis mm.  Yttre och inre suveränitet. Den egna befolkningen accepterar regeringens maktutövande genom att betala skatter följa lagar etc. Internationellt erkännande för att kunna ha fungerande politiska och ekonomiska relationer.

8  Två definitioner, den ena synonymt med begreppet stat, den andra:  Kan även avse en grupp människor med gemensam kultur, det vi även kallar ett folk.  I vissa fall sammanfaller begreppen och bildar en nationalstat. Ex är Island Portugal.  Människorna har homogen etnicitet vilket är mindre vanligt.  Vad är Sverige?

9  Autonom ställning ex. Färöarna.  Kan stifta vissa egna lagar och har visst självbestämmande.  Dominerande under 1800-tal var tanken om nationalstat som ideal.  Förskönande sagor om det egna landets folk och hjältar.

10  Alla faktorer som enar människor.  Språk, gemensam historia och kulturell bakgrund.  Man delar skola, kyrka och sjukvård.  Alla barn lär sig samma värderingar och grundläggande normer.  Statschefen, kungahuset, flaggan, nationaldagen och sporthjältar.  Yttre hot kan även det verka sammanhållande.

11  Verkar destabiliserande på ett land.  Flera olika minoritetsgrupper utan samhörighet.  Religiösa motsättningar.  Ofördelaktig behandling av vissa grupper eller rent av förtryck.

12  Makt kan ses som en förmåga att påverka en förhandling till sin fördel.  Kan handla om politisk, ekonomisk eller militär makt.  Makt kan visas öppet eller genom diskreta påtryckningar som diplomati.  Veto-rätten i FN.

13  Globaliseringen har lett till att hela världen knutits samman på alla plan och maktbegreppet är vidare.  Miljöproblem kan inte enbart lösas inom en stats gränser. Multinationella företag dominerar och vi handlar allt mer med andra länder.  Därför finns organ som FN och EU, enskilda länder släpper på sin bestämmanderätt.

14  Fördelar med stora länder: de har ofta mycket naturtillgångar. Ex?  Små länder har oftare en homogen befolkning och närmare kommunikation. Ex?  Kompakta stater har lägre kostnader för infrastruktur samt inga delar av landet blir isolerade.  Detta kan hända i den förlängda staten, en landsdel hamnar utanför p.g.a geografiska faktorer.

15  Den avlånga staten har problem med kommunikationer och isolering av områden. Ställer högre krav på infrastruktur.  Den splittrade staten är ofta öriken men kan även innebära att en del av landet avskilts från huvuddelen. Ex. Alaska.  Om ett land är helt omringat av en annan stat kallas det en enklav. I dessa fall krävs goda kommunikationer med landet som omringar.


Ladda ner ppt " Politisk geografi behandlar länders relationer med varandra  Människors identitet  Kulturell och etnisk tillhörighet och hur dessa aspekter formar."

Liknande presentationer


Google-annonser