Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politisk Geografi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politisk Geografi."— Presentationens avskrift:

1 Politisk Geografi

2 En värld i förändring Politisk geografi behandlar länders relationer med varandra Människors identitet Kulturell och etnisk tillhörighet och hur dessa aspekter formar det politiska landskapet.

3 Kultur och Identitet Vad är Kultur?
Det vi delar med andra människor såsom: Religion, traditioner, dialekter Sättet vi lever våra liv skapar en samhörighet. Kultur kan kategoriseras med hjälp av tre begrepp.

4 Mentifakter- värderingar, religiösa uppfattningar, talesätt och hur dessa förmedlas inom en kultur.
Artefakter- de föremål och teknologiska hjälpmedel som nyttjas för transport, produktion och boende. Sociofakter- avser förhållandet mellan individer och vilka normer som råder i samhället.

5 Vad är identitet? Vi kan identifiera oss med välbekanta platser
En större gemenskap, i landet i kommunen, landskapet. O.s.v. Musik och andra intressen, utseende. Hur viktigt är det för er?

6 Gränser Vilka slags gränser existerar?
Byggs upp på olika sätt. Administrativa gränser eller fysiska barriärer. Vissa gränser kan ha förhandlats fram. Kan ni tänka på några exempel? Gränsövergångar kan se olika ut. Ha olika bevakning. Vad beror detta på?

7 Stat och nation Villkor för att få kallas stat:
Klart definierade gränser geografiskt. En regering med territoriell kontroll. Regeringen ska ha ensamrätt att utöva maktinflytande genom lagar, skatter polis mm. Yttre och inre suveränitet. Den egna befolkningen accepterar regeringens maktutövande genom att betala skatter följa lagar etc. Internationellt erkännande för att kunna ha fungerande politiska och ekonomiska relationer.

8 Nationen Två definitioner, den ena synonymt med begreppet stat, den andra: Kan även avse en grupp människor med gemensam kultur, det vi även kallar ett folk. I vissa fall sammanfaller begreppen och bildar en nationalstat. Ex är Island Portugal. Människorna har homogen etnicitet vilket är mindre vanligt. Vad är Sverige?

9 Minoriteter med Självbestämmande
Autonom ställning ex. Färöarna. Kan stifta vissa egna lagar och har visst självbestämmande. Dominerande under 1800-tal var tanken om nationalstat som ideal. Förskönande sagor om det egna landets folk och hjältar.

10 Sammanhållande krafter.
Alla faktorer som enar människor. Språk, gemensam historia och kulturell bakgrund. Man delar skola, kyrka och sjukvård. Alla barn lär sig samma värderingar och grundläggande normer. Statschefen, kungahuset, flaggan, nationaldagen och sporthjältar. Yttre hot kan även det verka sammanhållande.

11 Splittrande krafter Verkar destabiliserande på ett land.
Flera olika minoritetsgrupper utan samhörighet. Religiösa motsättningar. Ofördelaktig behandling av vissa grupper eller rent av förtryck.

12 Makt Makt kan ses som en förmåga att påverka en förhandling till sin fördel. Kan handla om politisk, ekonomisk eller militär makt. Makt kan visas öppet eller genom diskreta påtryckningar som diplomati. Veto-rätten i FN.

13 Global makt Globaliseringen har lett till att hela världen knutits samman på alla plan och maktbegreppet är vidare. Miljöproblem kan inte enbart lösas inom en stats gränser. Multinationella företag dominerar och vi handlar allt mer med andra länder. Därför finns organ som FN och EU, enskilda länder släpper på sin bestämmanderätt.

14 Olika slags länder Fördelar med stora länder: de har ofta mycket naturtillgångar. Ex? Små länder har oftare en homogen befolkning och närmare kommunikation. Ex? Kompakta stater har lägre kostnader för infrastruktur samt inga delar av landet blir isolerade. Detta kan hända i den förlängda staten, en landsdel hamnar utanför p.g.a geografiska faktorer.

15 Den avlånga staten har problem med kommunikationer och isolering av områden. Ställer högre krav på infrastruktur. Den splittrade staten är ofta öriken men kan även innebära att en del av landet avskilts från huvuddelen. Ex. Alaska. Om ett land är helt omringat av en annan stat kallas det en enklav. I dessa fall krävs goda kommunikationer med landet som omringar.


Ladda ner ppt "Politisk Geografi."

Liknande presentationer


Google-annonser