Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs Kursens mål Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, kursdeltagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs Kursens mål Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, kursdeltagarna."— Presentationens avskrift:

1 2008-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs Kursens mål Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, kursdeltagarna ska förvärva praktisk och teoretisk kunskap om metoder för utformning, utveckling, utvärdering och forskning. Lärare Helena Lindgren helena@ Lena Palmqvistlenap@

2 2008-01-21Helena Lindgren 2 Kursens mål (enl. Kursplanen) Efter avslutad kurs ska studenten kunna: analysera en komplex användarsituation i syfte att identifiera förutsättningar för och krav på ett befintligt eller tänkt gränssnitt: innebär bland annat att tillämpa kunskaper om avancerade kognitiva förmågor hos människan och sociala aspekter i en användarsituation utforma gränssnitt för komplexa användarsituationer som svarar mot identifierade behov och krav planera, förbereda och genomföra utvärderingar av komplexa användarsituationer välja lämpliga teorier, metoder och verktyg för ovanstående utifrån aktuella förutsättningar samt motivera valen utifrån tillämpbarhet och nytta tillämpa och använda teorier, metoder och verktyg för analys, design och utvärdering av användarsituationer kritiskt granska tillämpningar av teorier, metoder och verktyg i utvärderingar av användarsituationer och kunna identifiera/särskilja vetenskapligt underbyggda resultat

3 2008-01-21Helena Lindgren 3 Kursens upplägg Teori 3p Projekt 2p (utföres i grupp) fallstudie projektarbete

4 2008-01-21Helena Lindgren 4 Kursens upplägg Fallstudie Syfte: medel att sätta sej in i teori, övning att tillämpa teori (v4) Projektarbete (v5 – v7 genomförande, v8-10 rapportering/redovisning) Syfte: Få tillämpa metoder och teorier genom att studera arbete i företag eller offentlig verksamhet. Studieobjekt: En arbetsprocess vari en eller flera dator- applikationer ingår Innehåll: Arbetsanalys Utvärdering av befintliga lösningar Design-utvärdering av nya lösningar Litteraturstudie relaterad till val av fördjupning

5 2008-01-21Helena Lindgren 5 Kursens upplägg Teori: Föreläsningar koncentrerade till början av kursen Tillämpa teori Diskutera, redovisa tillämpad teori, utvärdera teori samt designförslag Seminarier – diskussionsforum för analyser, lösningar Peer review – feedback från andra grupper på rapporten Redovisningsseminarium – återkoppling till ev. uppdragsgivare Jmfr Projekt: v5 – v10 datainsamling, v7 – v11 analys/ design/ utvärdering/ rapportering/ redovisning

6 2008-01-21Helena Lindgren 6 Handledning E-posta eller knacka på – vi har oftast tid och finns för det mesta på plats! Undantag: Helena bortrest 4/3 – 18/3 Kontinuerlig projekthandledning: första bokade tillfället under v5 Lärare Helena Lindgren helena@cs.umu.se Lena Palmqvistlenap@ cs.umu.se

7 2008-01-21Helena Lindgren 7 Synpunkter under tidigare kurser ”Teorierna/metoderna går inte att använda!” ”Teorierna/metoderna svåra att förstå/tillämpa!” ”Företagsfolket har inte tid med oss!” ”Företagsfolket vet inte vad vi kan!” ”Vi arbetar gratis!” ”Orättvisa projekt – Vi måste jobba MYCKET mer!” ”För många olika företag att sätta sej in i!”

8 2008-01-21Helena Lindgren 8 Kurslitteratur “HCI Models, Theories and Frameworks – Towards a Multidisciplinary Science” J. M. Carroll (editor). Referenslitteratur: “Perspectives on HCI – Diverse Approaches” - Monk, Gilbert (editorer) Artiklar

9 2008-01-21Helena Lindgren 9 Kursinnehåll MDI som disciplin / forskningsområde Utvärdera / jämföra existerande system / företeelser Uppfinna / designa nya system / företeelser (vad, hur?) Upptäcka och testa relevanta vetenskapliga principer Etablera riktlinjer och standarder Olika referensramar / perspektiv på området... Ger olika metoder för hur design och utvärdering ska ske Arv från föräldradisciplinerna: psykologi, DV, sociologi Likheter – skillnader: Hur förena olika vetenskapliga kontexter?

10 2008-01-21Helena Lindgren 10 Boken Varje kapitel behandlar en approach och innehåller Motivering Hur metoden skiljer sig från andra metoder Exempel Vetenskaplig grund REFERENSER!

11 2008-01-21Helena Lindgren 11 Boken: beskrivna teorier / modeller Analys av MDI-situationer: ”Minsta enhet för analys” skiljer sej: Stimulus-respons-modeller / diskreta handlingar (kap 2,3) Sekventiella integrerade beteenden – ”skill” (kap 4) Lärande/förståelse hos noviser, ex: Abductive reasoning Learning by exploration Externa representationer Mentala modeller (kap 6) Systemiska beteenden i interaktion (kap 8,9,11,12,13,15) Formella metoder som verktyg i utvecklingsprocessen (kap 14)

12 2008-01-21Helena Lindgren 12 Systemperspektiv Människa – verktyg – objekt

13 2008-01-21Helena Lindgren 13 MDI-disciplinens utveckling Multidisciplinär utveckling, internationalisering, teknikutveckling Skillnader i synen på Människan Användaren Uppgiften Artefakten Miljön Utvärderaren / designern / systemutvecklaren

14 2008-01-21Helena Lindgren 14 Skillnader i synen på... Kapacitet, intellektuell förmåga, produktion, autonom, självständig, sin egen lyckas smed, påverkar Rationalitet, intentionalism Sekventiell, optimiserbar Objekt, förändrar uppgiften.. Statisk, relativt ointressant.. Expert, objektiv Utvecklingsbar(-het), del i system, påverkar, påverkas.. Behov, motiv Dynamisk, föränderlig Medierande verktyg, förändrar människans kapacitet Dynamisk, föränderlig, influerar starkt, förutsättning för aktivitet Påverkar, ej objektiv, begränsad kunskap Drivkraft M / Anv. Anv.miljö Artefakt Designer/Sys.utv/ utvärderare Uppgiften

15 2008-01-21Helena Lindgren 15 Mulitdisciplinär utveckling Vetenskaper Sociologi, antropologi, psykologi, filosofi, fenomenologi, datavetenskap, kognitionsvetenskap,... Teorier / modeller Verksamhetsteori (Activity theory), Situated Action, Action Science, information processing, Distributed Cognition,... Metoder Etnografi, etnometodologi, tillämpad experimentell psykologi (TEP), cognitive modelling, participatory design (PD), konversationsanalys, contextual design, formella metoder,... Verktyg Activity checklist, scenarios, arbetsmodeller, task analysis (TA), design rationales, cognitive walkthrough, GOMS,...

16 2008-01-21Helena Lindgren 16 Datavetenskap Ursprung: matematik, teknik Mål: göra program Generella ingenjörsproblem: Identifiera krav på system Specificera design Implementera Testa Modellering av system

17 2008-01-21Helena Lindgren 17 Psykologi Traditionell experimentell psykologi Hypotes -> testning -> slutsats Samla kvantitativt data Baseras på statistik och sannolikheter Genererar / bekräftar abstraktioner och modeller (generaliseringar) Toleransgrad för avvikelser (och vad som är ”normalt”) bestäms av den som tolkar

18 2008-01-21Helena Lindgren 18 Etnografi Utgår ifrån att arbete utförs i ett kontext; i en organisation i samarbete med andra Studier sker i miljön genom observationer Svara på VAD, VARFÖR Förutsätter TEORI för att göra enorm datamängd hanterbar i analysfasen Nardi föreslår som relevanta teorier för MDI-området: Activity theory, ”Situated action” och ”Distributed cognition”

19 2008-01-21Helena Lindgren 19 Arbete Utveckling av program som ska stödja arbete......kräver förståelse av arbetsuppgifterna Task analysis, arbetsanalys, organisationsanalys, Activity theory...förståelse av hur den/de som ska utföra uppgifterna fungerar Kognitiv modellering – Kognitionsvetenskap, Activity theory...och även av hur och av vad arbetsuppgifter förändras över tid..?! Evolutionär design – ”Action science”, Activity theory

20 2008-01-21Helena Lindgren 20 Kvalitativa vs. kvantitativa metoder Kvantitativ studie: Man vill veta hur typiskt ett fenomen är för en större grupp människor Så representativ undersökningsgrupp som möjligt för den grupp man vill säga något om Man måste hålla reda på variabler som kan påverka resultatet Resultatet analyseras med kvantitativa metoder (statistik) Kvalitativ studie: Man vill upptäcka / studera ett fenomen Man vill samla så många olika aspekter som möjligt på fenomenet – heterogen undersökningsgrupp Resultatet analyseras med kvalitativa metoder

21 2008-01-21Helena Lindgren 21 Utmaningar Hur förena olika vetenskapliga kontexter? Problem: Brist på gemensamma värderingar och koncept Enas om målet Hitta / enas om relevant perspektiv och metoder för ett specifikt utvecklingsprojekt och ”använda dessa på ett kreativt sätt”... Hur använda information om kontext i designspecifikationen? Hur balansera prototyping och behov av utvärdering i verklig miljö?


Ladda ner ppt "2008-01-21Helena Lindgren 1 MDI – fördjupningskurs Kursens mål Kursdeltagarna ska förvärva teoretisk fördjupning i ämnet människa-dator interaktion, kursdeltagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser