Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsstudier inom MDI - kap 13

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsstudier inom MDI - kap 13"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsstudier inom MDI - kap 13
Etnografi Etnometodologi Participatory design Situated Action (”Quick and Dirty”-etnografi: Contextual Design) Helena Lindgren

2 Etnografi Källor: Syfte: Används av både sociologer och antropologer
kursboken kap 13 Monk, Gilbert. “Perspectives on HCI – Diverse Approaches” Nardi (antropolog). ”The Use of Ethnographic Methods in Design and Evaluation”, Handbook of Human-Computer Interaction, Ch. 15, Elsevier Science B.V. Syfte: Ta reda på hur människor verkligen gör när de arbetar eller leker. MDI: utveckla förståelse för dagligt arbete och teknologier som används i dagligt arbete. Används av både sociologer och antropologer Helena Lindgren

3 Etnografi De dominerande etnografiska metoderna är:
Intervjuer Observationer Deltagande-observationer Innebär att tillbringa mycket tid med och delta i vardagligt liv hos de personer man studerar Utvecklades under sent 1800-, tidigt 1900-tal Flexibel forskningsdesign: Studien tar form allteftersom och man kan följa upp oväntade, intressanta händelser Anses som en mycket tidskrävande ansats Helena Lindgren

4 Antropologi och etnografi
Etnografi utvecklades som en metod att utforska livet i ”främmande” samhällen Antropologer tar numera också hänsyn till att deras egna personliga referenser färgar analyser av det de ser i studierna Centralt i antropologi är den holistiska synen att alla aspekter i en kultur är relaterade – ofta i relationer som kännetecknas av konflikt och motsägelser. Antropologi = läran om människan Helena Lindgren

5 Sociologi och etnografi
Fokus på sub-grupper i samhället Etnografi har här utvecklats som ett alternativ till enkäter Etnometodologi Utvecklats inom sociologi sub-grupp av etnografi Speciellt analytiskt perspektiv Helena Lindgren

6 Gemensamt Fånga ”tyst kunskap”: observationer som komplement till intervjuer Observationerna måste ske i den verkliga miljön Sammanhang mellan aktiviteter Helena Lindgren

7 MDI och etnografi Började användas på 80-talet Varför?
Förståelse av människa-maskin-interaktion kräver information om MMI i relation till situationen där det sker Framväxande konsensus om att mänsklig intelligens är socialt befäst och kräver samspel med sin omgivning för att formas – kan inte enkelt återskapas i en dator Växande intresse av att utveckla system som stödjer människor som arbetar tillsammans Helena Lindgren

8 Etnografi och systemdesign
1) Studier av arbete 2) Studier av teknologier i användande 3) Participatorisk / arbetsorienterad design Svårigheten: Hur använda resultat från etnografiska studier i en designspecifikation? Resultat presenteras traditionellt i text. Alternativ: Filmer av arbetssituationer, prototyp / mock-up i användande, foton... Skandinaviska skolan: Århus- Ehn, Bödker Förståelse av arbetet en bieffekt Fokus på design och designprocessen Forskningsinriktning Helena Lindgren

9 Ex: Participatorisk design
1) Designer auskulterar, observerar, pratar med anv. (dagar) 2) Modellering 1. Visualisering av arbetssituationen. 3) Modellering 2. Visualisering av möjlig arbetssituation: Anv. lär om teknologi av designern (prototyper, mock-ups) ”Framtids-workshops” (kritik, fantasi, implementation) Organisatoriska spel (förändrade roller, kommunikationssätt) 4) Scenarios 5) Prototyping: presentation och utvärdering av konkreta alternativa lösningar Simulering av arbete genom mock-up design, cooperative prototyping Mål: förbättrad arbetsplats. Konsensus design och användarna deltar kontinuerligt. Skandinaviska skolan: Århus- Ehn, Bödker Förståelse av arbetet en bieffekt Fokus på design och designprocessen Forskningsinriktning Helena Lindgren

10 Etnografi och systemdesign – När?
Användbart i flera faser i design-cykeln men Nardi identifierar speciellt två tillfällen: 1) Innan designen har tagit form 2) När en robust prototyp finns att testa Ringar in intressanta områden som kan följas upp i en kvantitativ studie där vissa mätbara aspekter kan undersökas och ge statistiska resultat. Helena Lindgren

11 Etnografen Som medlem i ett designteam:
Genomföra specifika studier för ett givet projekt eller produkt Projektledning Agera som ”förste användare” av en prototyp Hålla sej uppdaterad med litteratur Tillföra användarens perspektiv under hela projektets gång ”Programmers have many wonderful gifts and talents, but in the heat of coding, it is easy to forget how unlike they themselves end users are.” Nardi 1997 Helena Lindgren

12 Etnografen Krävs träning för att kunna genomföra en bra etnografisk studie hantera stor mängd data Krävs medvetande om sina egna ”biases” Krävs känslomässiga resurser för att hantera det obekanta / det som skiljer sej från egna värderingar objektivitet utvecklas över tid Vanligt misstag i etnografiska studier: generalisering utöver studiepopulationen Helena Lindgren

13 Kritik Ifråga om designers som gör anspråk på att ha genomfört etnografiska studier: Resultaten ofta inadekvata: Utgör en ytlig översikt av miljön som saknar analytiskt innehåll, och/eller Används som ”post hoc”-förklaringar för designbeslut som redan är tagna Helena Lindgren

14 Etnografi och konversationsanalys
Kompletterande tekniker Olika nivåer av analys Helena Lindgren

15 Konversationsanalys Del av etnometodologin
Växte fram under talen Primära källorna är ljud- och ljud+bild-inspelningar av verkliga interaktioner Ibland kompletterad med fältobservationer men det diskuteras om trad. etnografiska metoder kan inkorporeras i konversationsanalys Helena Lindgren

16 Vad studeras? Språket ses som en farkost för social interaktion
Social organisation av vanligt mänskligt beteende Vilka resurser människan förlitar sej på när hon ska producera och känna igen social aktivitet Hur turtagning i interaktionen genererar aktivitet, båda delarna oseparerbara från omgivningen i vilket det händer Kontext definieras av de företeelser som spelar in i aktiviteter och interaktioner Helena Lindgren

17 Metod Videoinspelningar analyseras i detalj flera varv för att identifiera företeelser Studier sker inte utifrån hypotes – istället används induktiva sökmetoder för att hitta mönster av aktivitet och interaktion Sekvens av händelser där varje händelse är beroende av tidigare händelser och genererar följande händelser ”Moment-by-moment”, ställer krav på en användare, krav som emergerar progressivt Helena Lindgren

18 MDI och konversationsanalys
Transkriptioner görs av en situation där varje händelse registreras; Användare + dator Användaren: musklick, tangenttryck, menyval, ... Datorn: respons – dialogrutor, hårddiskljud, pip, rörelse, ... Ex: patient + doktor + dator vad som sägs, samtidigt tal, pauser, blickriktningar, kroppsrörelser Helena Lindgren

19 Teori Omöjligt att genomföra etnografiska studier utan ett teoretiskt perspektiv Filtrera Fokusera Annars risk att undersökarens ”biases” blandas in Teorier: verksamhetsteorin (activity theory), distributed cognition (ex Hutchins), situated action (Suchman). Helena Lindgren

20 Teori 1 - Verksamhetsteorin
Man studerar... Verksamhetens historia Det större sammanhang vari verksamheten ingår De föränderliga mål och syften enskilda har med aktiviteterna Vilka uppfattningar och kunskap de enskilda deltagarna i studien har Hur artefakter används för att distribuera och reglera kunskap och aktivitet Helena Lindgren

21 Teori 2 - Distributed cognition
Arbetar på systemnivå istället för individnivå Spelar ingen roll hur väl man känner en enskild del i systemet (männsika eller artefakt) om man inte ser hela systemet Helena Lindgren

22 Teori 3 - Situated action
Suchman (etnometodolog) ”moment-by-moment” interaktioner studeras utifrån videoinspelningar (jmfr konversationsanalys) Uppfattningar om världen skapas i social interaktion Helena Lindgren

23 Situated action (1987) ”Plans and Situated Actions – The Problem of Human -Machine Communication” - Lucy A. Suchman etnometodolog ”Varje utförande av aktivitet är beroende av dess material och sociala omständigheter” Istället för att abstrahera aktivitet från dess kontext för att hitta meningen i det som händer (ex task analysis), tittar man här på hur aktören använder omständigheterna för att uppnå meningsfull aktivitet. Förespråkar etnometodologins syn på meningsfull aktivitet Helena Lindgren

24 Situated action: Syfte
Inte hitta formella modeller av kunskap och aktivitet (kognitivistisk approach / applied logics) Utforska kunskaps och aktiviteters relation till omständigheterna / miljön i vilka kunskapen och aktiviteterna utövas Följdaktligen kan inte en aktivitet beskrivas / förklaras med hjälp av kognitiva scheman eller sociala normer – organisationen av aktivitet formas i en ”emergens” av ”moment-by-moment”-interaktioner mellan aktörer och mellan aktörer och dess omgivning Objektiv sanning Helena Lindgren

25 Situated action: Planer
Plan -> aktivitet (”Planning Model of Human Activity”, ex Normans 7-stegsmodell) Aktivitet -> plan (”Situated Action”) Planer är källor för aktivitet, förutbestämmer inte aktivitet Planer modifieras ständigt och måste ibland helt överges Helena Lindgren

26 Situated action: Idéer
Planer är representationer av situerad aktivitet Representationerna uppkommer i aktivitet när aktiviteten blir problematisk En objektiv uppfattning om situationen är inte given, den måste formas Språket är centralt i denna process Helena Lindgren

27 Situated learning All aktivitet är ”embodied”, kognitiva processer sker simultant på ett dialektiskt sätt med aktivitet, därför är lärande också alltid ”situerad” Kunskap kan inte förflyttas mellan aktiviteter Träna i ”fel” miljö är meningslöst Helena Lindgren

28 Contextual Design Amerikansk paketlösning av etnografi, participatorisk design mm, utformad för att passa industrin. Beyer, Holzblatt. Contextual Design, Interactions, Jan-Feb 1999. Består av: Contextual inquiry Affinity diagrams Work modelling Context model, physical models, flow models, sequence models, abstract flow models Work redesign Helena Lindgren


Ladda ner ppt "Arbetsstudier inom MDI - kap 13"

Liknande presentationer


Google-annonser