Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Länsstyrelsen Östergötland Anna-Stina Påledal och Karin Thedéen

2 Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer
Träder i kraft 1 juni 2012 Miljöprövningsdelegationer (MPD) inom länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Östergötland, Kalmar, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Dalarna, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten ska finnas kvar. Östergötland kommer att tillståndspröva ärenden från Jönköpings län. Rekrytering av två tjänster inom kort, en handläggare för tillsyn och en för prövning.

3 Miljöskyddsenhetens organisationsförändring
Miljöskyddsgruppen har från och med den 1 januari 2012 delats upp i en Prövningsgrupp och en Tillsynsgrupp I Prövningsgruppen ingår Ola Lindén (samordnare), KarinThedéen, Karl-Martin Axelsson, Katharina Krusell, Melica Cliffoord och Peter Olofsson. I Tillsynsgruppen ingår Elin Iseskog (samordnare), Anna-Stina Påledal, Ann-Christine Wiklander, Carina Gummesson, Göran Thunberg, Linda Tollemark, Sofie Palmquist och Thomas Lindvall. Britta Munksten, Ingela Eklöv och Camilla Fogenstad Sigefjord är lediga just nu, men kommer att tilldelas grupptillhörighet när de återgår i tjänst.

4 Tillsynsgruppen

5 Lantbruksgruppen och MÖTA

6 Regeringsuppdrag om fosfor
Naturvårdsverket ska göra en kartläggning av olika fosforresurser i samhället. Samråd med andra berörda myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer, som miljö- och konsumentorganisationer, och aktörer. Förslag till författningskrav avseende kvalité för spridning av olika sorters fraktioner på mark ska ske i samråd med Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget i sin helhet senast den 12 augusti 2013.

7 Avfallskod för slam Avfallskod 19 08 05
Slam från behandling av hushållsavloppsvatten (19 08 Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen)

8 Avfallsförordningen SFS 2011:927
4 § Återvinning: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 eller som på annat sätt innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning

9 SFS 2011:927 Bilaga 2 Hantering som utgör återvinning
R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin.

10 FMH-bilagan Verksamhetskod
Annan återvinning eller bortskaffande C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i …..

11 Naturvårdsverket Regler för avloppsslam (hemsidan)
FMH 47 § Naturvårdsverket får meddela generella föreskrifter vid användning av avloppsslam i jordbruk. Tillstånd eller anmälan kan krävas i bilagan till förordning 1998:8989

12 Jordbruksföretag Förordning (1998:15) om miljöhänsyn i jordbruket
6 § Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter ska ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under…


Ladda ner ppt "Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer"

Liknande presentationer


Google-annonser