Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlighet och sekretess Miljökonsultträff 2011-10-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlighet och sekretess Miljökonsultträff 2011-10-04."— Presentationens avskrift:

1 Offentlighet och sekretess Miljökonsultträff 2011-10-04

2 Varför ska man ha insyn i myndigheternas arbete? främja fritt meningsutbyte och allsidig upplysning ge effektivare myndigheter öka rättssäkerheten för medborgarna minska risken för korruption och maktmissbruk vara förtroendeskapande

3 Vad är en handling? Bärare av information, dvs papper eller annat med text eller bild på, mejl, dokument på cd-skivor eller usb- minnen, ljud- eller filminspelningar, etc.

4 HANDLING Allmän handlingInte allmän handling (2 kap TF) OffentligHemlig Förvaras hos myndighet: - inkomna - upprättade Exempel: - personliga brev - ej upprättade handlingar - ej expedierade eller arkiverade utkast och minnesanteckningar - myndighets bibliotek - reklam Insynsrätt Ej insynsrätt (Huvudregel) (Offentlighets- och sekretesslagen)

5 Sekretessregler Räckvidd (myndighet, verksamhet, ärende) Föremål (uppgifter om …) Styrka –rakt/svagt (presumtion för offentlighet, sekretess endast ”om det kan antas…” –omvänt/strängt (presumtion sekretess, ”om det inte står klart…” övertygelse om harmlöshet) –”absolut” Sekretesstid

6 30 kap 23 § OSL (gäller hos exempelvis länsstyrelsen) Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. ”i den mån regeringen meddelar föreskrifter om det” Offentlighets- och sekretessförordningen (bilaga med för närvarande 131 punkter )

7 Exempel: 24 punkten bilagan OSF utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden, med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring

8 Exempel: 40 punkten bilagan OSF tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

9 30 kap 27 § OSL (gäller hos exempelvis miljönämnden) Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivet 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf. Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

10 31 kap 16 § OSL Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2-4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

11 Vad är hemligt? Om det finns en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar uppgifterna i handlingen är den hemlig (sekretessbelagd). Då får inte handlingen lämnas ut i de delar som den är sekretessbelagd. Om delar av handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter kan Länsstyrelsen lämna ut kopia av de offentliga delarna.

12 Sekretessprövning Sekretessprövning görs när någon begär ut handlingen. En ”hemligstämpel” innebär att en tjänsteman tidigare har bedömt att handlingen kan vara hemlig. En varningssignal som inte är bindande! Ett beslut att inte lämna ut en handling kan överklagas.


Ladda ner ppt "Offentlighet och sekretess Miljökonsultträff 2011-10-04."

Liknande presentationer


Google-annonser