Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportskrivning En introduktion till rapportskrivning på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Richard Skogeby Institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportskrivning En introduktion till rapportskrivning på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Richard Skogeby Institutionen."— Presentationens avskrift:

1

2 Rapportskrivning En introduktion till rapportskrivning på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Richard Skogeby Institutionen för fysik 26 mars 2015

3 Civilingenjör och Teknisk fysiker
Vad ska en civilingenjör i teknisk fysik ha för kompetens, och vad är kompetens?

4 Ämnesspecifik kompetens

5 Ingenjörsspecifik kompetens

6 Generisk kompetens

7 Struktur Sammanfattning/Abstract
Innehållsförteckning/Table of Contents 1 Inledning/Introduction 2 Teori/Theory 3 Metod/Experimental 4 Resultat/Results 5 Diskussion & Slutsats/Discussion & Conclusion 5.1 Felanalys/Error analysis (6 Slutsats/Conclusion) 6 Referenser A Appendix

8

9 Sammanfattning 100-250 ord Skrivs löpande, utan styckeindelning
Tempus: presens/imperfekt Innehålla huvuddragen av arbetet Problem, syfte, metod, resultat, analys och slutsatser Sammanfattningen är tillsammans med diskussionen de delar som det bör läggas ner mest tid på! OBS! Förkortningar, tabell-, figur- och referenshänvisningar skall ej göras I sammanfattningen. Den skall kunna läsas separat och svara på frågan “Innehåller den här rapporten det jag söker?” för någon utomstående.

10 Inledning Syftar till att introducera läsaren till problemområdet och intressera för vidare läsning Tempus: presens/imperfekt Glöm inte att ange referenser till påstånden >>Kort, relevant och intresseväckande stycke >>Lite historia/bakgrund till problemet >>”This laboratory was conducted in order to…” >>”The experimental setup…” >>”With the results obtained in this laboratory we would like to be able to give a reasonable explanation as to…”

11 Teori Tempus: Presens Variabler anges i löpande text. Inga listor på variabler!! >>”An ideal Stirling cycle consists of two isothermal and two isochoric processes. In Fig. 1 the heat cycle is shown for…”

12 Metod Tempus: Imperfekt, passiv form
Skriv noga och detaljrikt, på ett sådant sätt att experimentet blir enkelt att upprepa för en kompetent läsare. Ibland är “Teori” inbakat under Metod, men för fysikrapporter är det ofta lämpligt att ha en separat punkt för teori och hänvisa till den i metoddelen. Indelat i “Koncept/Concept”, “Uppsättning/Setup” och “Genomförande/Procedure” Vissa labhandledare klagar på att “Experimental” inte är rätt huvudrubrik på engelska, men de har fel.

13 Resultat Tempus: Imperfekt, passiv form
Redogör tydligt för resultat utan personliga värderingar, att resultaten är begripliga är det viktiga! Figurer och tabeller är ofta kompletterande till texten. Dåliga mätvärden: diskutera och dra slutsatser om varför det blivit så!(under diskussion/slutsats) Ändra inte i datat!!

14 Diskussion Tempus: presens/imperfekt
Återkoppla till problemformuleringen i introduktionen Återkoppla till resultaten Felanalys >>”During the cooling of the copper heat sink the gaseous water in the air condensed on the cooled parts, effectively changing the conditions of the experiment. It is suspected that the frost build-up blocked most of the light from the LED to the sensor, as well as introducing stray currents in the system.” >>Föreslå ändringar för att reducera felen i mätningarna.

15 Slutsats Tempus: presens/imperfekt
Utifrån problemformuleringen, vad har ni slutligen kommit fram till?

16 Allmänt 1: Appendix Om beräkningar eller tabeller inte är centrala för laben ska de läggas i Appendix. Appendix kan hänvisas till från den löpande texten.

17 Allmänt 2: Rätt text på rätt ställe
2. Rätt typ av text under rätt rubrik Förenkla inte förklaringar för att göra en mening finare; det är lätt att det blir syftningsfel. E.g. “Utifrån experimentellt fastställda samband redogör vi i denna rapport för…”. Om alla samband inte är experimentellt fastställda ska du låta bli att skriva en sådan mening.

18 Allmänt 3: Återkoppla till objekt
3. Figurer och tabeller ska återkopplas till i texten.

19 Allmänt 4: Intron på huvudrubriker
4. Korta introduktioner i början av nya huvudrubriker är en god sed. Dessa är e.g. till för att väva samman stycken och ge flyt I läsningen.

20 Allmänt 5: Innehållsfokus
5. Innehållet är det viktiga, inte längden. Kan man skriva en kort rapport med samma kontenta som en lång rapport är den korta att föredra. - Med det sagt är en kort rapport inte nödvändigtvis mindre tidskrävande än en lång rapport, kanske till och med tvärt om innan man vant sig. - Ditt språk ska vara koncist = varje ord ska betyda något

21 Allmänt 5: Innehållsfokus
“The objective of our work is to obtain data that can be used in conjunction with a comprehensive chemical kinetics medelling study to generate a detailed understanding of the fundamental chemical processes that lead to engine knock (37 words).” Utan onödig text: “Our goal is to obtain experimental data that can be used with a chemical kinetics model to explain the chemical processes that lead to engine knock (26 words).”

22 Allmänt 6: Kritikhantering
6. Ni kommer mottaga mycket kritik, då är det viktigt att: - ni vet om att ni inte vet hur man skriver en bra rapport i dagsläget, för att ni aldrig har gjort det förr! - inte ta kritiken personligt - se opponeringen från era klasskamrater som någonting bra, där de har tagit sig tid att hjälpa er utvecklas. - ni vet att all kritik inte är berättigad

23 Allmänt 7: Opponering 7. Att vara snäll i opponeringen är det sämsta du kan göra dina kursare. Björntjänster gynnar varken opponent eller mottagare. - Med det sagt är det även viktigt att poängtera vad som gjorts bra I en rapport.

24 Allmänt 8: Rapportskrivning direkt
8. Gör första utkastet av labrapporten direkt efter labtillfället Man glömmer många detaljer otroligt snabbt! Planera för att laborationen ska ta längre tid än vad den gör!

25 Allmänt 9: Inför laborationen
9. Var helt insatt i laborationen innan labtillfället. - Läs labspec. - Läs på om fysiken(e.g. wikipedia) - Gör de uppgifter och härledningar som finns i labspecen och inte kräver ett experiment.

26 Allmänt 10: Problem i gruppen
10. Om något inte fungerar med gruppdynamiken/gruppen ta upp det redan på första dagen med labhandledarna. Ponera att ni är i en labgrupp om fler än två personer varav en inte sköter sin förväntade uppgift enligt de krav som ställs på det examinerande momentet. Om ni då lämnar in en rapport med alla tres namn på, anses det vara fusk, och samtliga i gruppen betraktas som skyldiga.

27 Allmänt 11: Konsistent namngivning
11. Var konsistent med namngivning av objekt, subjekt och variabler i hela rapporten. Första omnämnandet: “The speed of light in a vacuum, commonly denoted c, is a universal physical constant…” - Wikipedia Vidare omnämnanden: “According to special relativity, c is the maximum speed at which all matter and information in the universe can travel.” - Wikipedia

28 Allmänt 12: Korrekturläs
12. Se till att rapporten är helt fri från - stavningsfel - syftningsfel - dåligt/inkorrekt formulerade meningar - allt som skulle få en potentiell arbetsgivare att rygga tillbak

29 Hjälpmedel Googla “TekNat UmU Rapport”, välj första resultatet, används av labhandledare etc. “Konsten att skriva en vetenskaplig Rapport” av Cecilia Emanuelsson (1999) Det är ett koncist kompendie med Många bra synpunkter. Delar av denna PP är baserade på den.

30


Ladda ner ppt "Rapportskrivning En introduktion till rapportskrivning på civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik. Richard Skogeby Institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser