Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga Presentationer Rosie Perkins, PhD. Översikt Inledning Vetenskapliga manuskript Projektplan Poster presentation Muntlig presentation –övning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga Presentationer Rosie Perkins, PhD. Översikt Inledning Vetenskapliga manuskript Projektplan Poster presentation Muntlig presentation –övning."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga Presentationer Rosie Perkins, PhD

2 Översikt Inledning Vetenskapliga manuskript Projektplan Poster presentation Muntlig presentation –övning

3 Börja med... Att skriva ner allt du vet om detta område? Börja från början och fortsätt skriva tills du kommer till slutet? Andra idéer?

4 Hur skriver man en vetenskaplig artikel?

5 Vilka är dina läsare? Medförfattare Tidskriftens redaktör Recensenter Forskare inom ditt område Forskare inom andra områden

6 Ett läsbart manuskript Bra struktur Tydligt budskap Enkelt och koncist Uppmärksamhet på läsaren

7 Välj tidskrift Bestäm tidigt Vilka tidskrifter läser du/dina kollegor? Vilka tidskrifter publicerar liknande artiklar? Fråga dina kollegor Var realistisk

8 Att börja Gör figurer och tabeller Räkna ut vilka data du skall använda, tillräckliga data Skissa på avsnittet ”resultat” med underrubriker Sammanfatta ditt huvudsakliga budskap i två till tre meningar Litteratursökning Fokusera inte för mycket på detaljer

9 När skall du använda ditt huvudsakliga budskap Hypoteser Sista paragrafen i introduktionen Första och sista paragrafen i diskussionen Titeln Abstrakt Referera till det när du skriver resultaten

10 Skrivordning 1.Figurer och tabeller 2.Resultat och metod 3.Introduktion och diskussion 4.Abstrakt 5.Titel

11 Solrosornas höjd (cm) Tid (dagar) 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0 0246810 Vatten Inget vatten Linjebredd >1 pt Tydlig tecken- förklaring Gör tydliga figurer Beroende variabeln på y-axeln Oberoende variabeln på x- axeln Axlarna sträcker sig inte bortom data- omfång Decimalpunkter, inte komma Märk axlarna och glöm inte enheter

12 Att göra / inte göra Använd en figur om den ökar förståelsen för dina data Använd samma format för alla figurer Börja med kontrollgrupp (till vänster, först i teckenförklaring) Repetera inte data som redan publicerats

13 Lägg mycket tid på figurer Skapa ett gott intryck Öka förståelsen Öka läsbarheten

14 Figurtexter Kort titel –Figur 1. Brist på vatten minskar tillväxt av solrosor. Beskriv alla delar, tydligt Minimera experimentella detaljer och diskussioner Inkludera statistisk information –Data är mean±sd; n = 5; *p<0.05

15 Tabeller Inkludera inte för mycket data Vad behövs för att berätta din historia Använd tabeller för att undvika att skriva ut en massa data i löptexten

16 Jämför inte data i rader No.Ålder, år Kropps- vikt, kg Längd, m Kontroll- grupp 98 54.1±10.772.8±7.81.6±0.1 Patienter101 63.9±15.085.6±10.41.8±0.1

17 EgenskaperKontrollPatienter Antal försökspersoner 98101 Ålder, år54.1±10.763.9±15.0 Kropps, kg72.8±7.885.6±10.4 Längd, m1.60±0.081.83±0.12* Tabell 1. Egenskaper för kontroll- och patientgrupper 1st *p<0.01 versus kontroll enheter Konsekvent antal siffror Definiera symboler

18 Att citera figurer och tabeller Hänvisa till ALLA figurer och tabeller i successiv ordning Sikta på en figur per underavsnitt I huvudsak citerade under resultat, ibland i metod, undvik i diskussion Repetera inte data från figurer och tabeller i löptexten

19 Resultat Begränsa tolkning - spara denna för diskussionen Använd underrubriker för att summera resultat –ange huvudsaklig upptäckt –orientera läsaren

20 Övertolka inte dina resultat Samband Icke-signifikanta förändringar Lämpliga statistiska tester Jämför med kontroll Granskare kommer att kasta sig över övertolkningar

21 Metoder Skriv parallellt med resultat Tillräckligt med information så att andra forskare kan upprepa experimentet Behöver inte reproducera detaljer ur ett publicerat protokoll - som tidigare beskrivits (Ref. 37)

22 Ett diagram kan förklara ett komplicerat protokoll Variabel grad of 20% glukos infusion Insulin 1 mU/kg/min Spårämne 030150 270 390510 Adiels et al. Diabetologia 2007

23 Metoder Sortera logiskt så att det stämmer överens med ordningen i resultatkapitlet Använd underrubriker Inga resultat här - undantag Inkludera etiska ställningstaganden och statistiska metoder

24 Begränsa din introduktion till tre stycken 1.Bakgrund inte för generell 2.Kunskapsluckor öppnar för frågor 3.Studiens syfte hypotes, mål, huvudsakligt budskap Introduktion

25 Referenser En referens för varje resultat, idée eller citat som kommer från en annan källa Ursprunglig primär studie inte översiktsartikel Undvik plagiat: upprepa författarens slutsatser med egna ord Litteratursökning

26 Abstrakt En förkortad version av skrivningen Skriv (eller skriv om) när du avslutat skrivningen Kolla antal ord och tidskriftens stil Väldigt viktigt eftersom det kommer att uppmuntra forskare att läsa hela texten

27 Diskussion Upprepa inte introduktionen Första paragrafen –Sammanfattning av de viktigaste resultaten, huvudsakligt budskap I resultatet; ett delavsnitt per paragraf Diskutera ALLA dina resultat Slutparagraf –konsekvenserna av dina resultat i allmänna sammanhang

28 Discussion to mirror introduction Metoder and resultat 1.Bakgrund 2.Kunskapsluckor 3.Studiens mål 1.Summera de viktigaste resultaten 2.Jämför och ställ i motsats till 3.Begränsningar 4.Förslag till fortsatt arbete 5.Slutsatser och konsekvenser Introduktion Diskussion

29 10 8 6 4 2 0 Kontroll- grupp Patienter Plasma insulin (mmol/l) Detta är en tråkig figur ns

30 Påverkans faktor Ett mått som speglar hur ofta artiklar i en viss tidskrift citeras NEJM: IF = 50 Nature: IF = 34 Blood: IF = 10.5 JBC: IF = 5.3 Obesity: IF = 3.3

31 PLoS ONE De flesta tidskrifter använder peer-review process för att avgöra om en artikel når den betydelse som krävs i en viss tidskrift PLoS ONE använder peer review för att bestämma om en artikel är tekniskt korrekt och värdig att inkluderas i register för vetenskapliga publikationer IF = 4.3

32 Varför behöver du välja tidigt Publik Instruktioner för författare och senaste numret av tidskriften –ordräkning –Antal figurer och tabeller –Övergripande stil

33 Överväganden ”Open access” Nås av PubMed Kostnad Antal ord Antal figurer och tabeller

34 Abstrakt En förkortad version av skrivningen Skriv (eller skriv om) när du har avslutat skrivningen Kontrollera tillåten mångd ord och tidskriftens stil Väldigt viktigt eftersom det kommer att uppmuntra forskare att läsa hela texten

35 Titeln skall sammanfatta huvudbudskapet Inte för tekniskt Kontrollera tillåten mängd ord Inga förkortningar Mycket viktigt eftersom det kommer att inspirera forskare att läsa ditt abstract Berätta vad du kommit fram till

36 Bra titlar? Effekten av lågdos acetylsalicyra vid primär- och sekundärprevention av kardiovaskulär sjukdom Hämmare av leucinrikt repeat-kinas-2 skyddar vid modeller av Parkinsons sjukdom Metaboliskt syndrom

37 Bra titlar? Wnt/beta-kateninvägen är nödvändig för utveckling av leukemiska stamceller vid akut myeloisk leukemi Interleukin 6- och interleukin10- genpolymorfismer, endoteldysfunktion och postoperativ prognos bland patienter med perifer artärsjukdom

38 Bra titlar? Effekten av dimerumsyra på LPS- inducerad nedreglering av Mrp2 hos råtta Skapandet av en baktericell som styrs av ett kemiskt syntetiserat genom Arylkolvätereceptorantagonister framkallar expansion av hematopoetiska stamceller hos människor

39 Första utkast Planera först Skriv utan att tänka på grammatik Kom ihåg huvudbudskapet Skriv uppsatsen/artikeln i delar Lägg det första utkastet åt sidan ett par dagar

40

41 Första utkast Planera först Skriv utan att tänka på grammatik Kom ihåg huvudbudskapet Skriv uppsatsen/artikeln i delar Lägg det första utkastet åt sidan ett par dagar Läs igenom

42 Ett läsbart manuskript God struktur Tydligt budskap Kort och koncist Uppmärksamhet på publiken

43 Skriv god svenska Tydlighet – viktigt att ditt budskap når fram Enkelhet –undvik komplicerade ord Kortfattat –Kvinnliga individer = kvinnor

44 Use simple terms Instead of Utilize Prior to Demonstrate Due to the fact that Sacrifice It has long been known that Write Use Before Show Because Kill I’m too lazy to find the correct reference

45 Använd ett tydligt språk Före avlivning fick mössen fasta över natten Mössen avlivades efter en natts fasta

46 Tänk på att hålla texten kortfattad Tio patienter, sex mannliga individer och fyra kvinnliga individer, med [sjukdomen] inkluderades I studien under akut återinsjuknande och upprepad blodprovstagning skedde efter ytterligare 3 månader Blodprover togs från sex män och fyra kvinnor med [sjukdomen] vid akut återfall och tre månader senare.

47 Pladdra inte En tanke per mening Undvik meningar med >2 bisatser Logisk ordning –Mening B följer efter mening A… –Antag inte att läsaren vet utlämnade delar

48 Paragrafer Samla tankar som hör ihop i samma stycke –Inte för långt Avsluta inte ett stycke med första meningen i nästa stycke Logisk ordning –Paragraf B följer efter paragraf A…

49 Använd aktiva verb Passiv: Det måste medges, nu när rapporten har blivit reviderad, att misstag gjordes Aktiv: Jag har läst rapporten, och jag erkänner att jag gjorde ett misstag

50 Använd aktiva verb Mat var konsumerad av överviktiga möss i högre hastighet än deras vilda motsvarigheter. De feta mössen åt fortare än deras vilda motsvarigheter.

51 Tempus Använd förfluten tid när det gäller resultat som är beskrivna i din rapport. Använd presens när det gäller resultat från publicerade artiklar.

52 US spelling Color Organize Characterize Analyze Advertise UK spelling Colour Organise, -ize Characterise, -ize Analyse Advertise US vs UK spelling

53 US spelling Modeling Labeling Enrollment Anemia Fetus Feces Program UK spelling Modelling Labelling Enrolment Anaemia Foetus Faeces Program(me) US vs UK spelling

54 Förkortningar Begränsa antalet förkortningar Definiera inte standardförkortningar –DNA, h, min Definiera alla andra förkortningar första gången de nämns Kontrollera när förkortningen används igen Mellanrum mellan antal och enhet –36 h, 35 nmol/l –undantag: 53%, 34°C

55 Common word errors Data are plural Compare with: to examine differences and similarities –almost always what you should use in scientific writing Compare to: to liken to without analysis –’shall I compare thee to a summer’s day’

56 Stavning Felstavning typer på en slarvig attityd Stavningsprogram kommer inte att hitta alla dina felstavningar –treating the mouse as a hole –were or where –pier review –witch or which –personal or personnel

57 Studier på människor Använd inte man (om du inte menar man man), använd människa Var känslig –Undvik diabetiker, astmatiker Använd vem/vilka istället för den när det refererar till människor –... tio försökspersoner från vilka vi hade tillräcklig mängd RNA..

58 Referenser Följ tidskriftens stil Använd Endnote, men kontrollera i tidskriften 1.Författare, A.B. et al. J. Biol. Chem. 44:760–777. Hur många författare före et al. skall användas? Tankestreck eller bindestreck mellan sidangivelser? Skall volymnr vara med fetstil? Använd korrekta förkortningar

59 Innan du publicerar Kontrollera instruktioner till författare Kontrollera citerade figurer och tabeller Optimal användning av underrubriker Kontrollera fakta Kontrollera referensnummer, no., korrekthet, stil Kontrollera språk och stavning (US or UK?) Be någon annan att läsa igenom

60 Sammanfattning Berätta en historia God struktur Centralt budskap Klart, tydligt och konsekvent Tänk på publiken Revision är nödvändigt Det tar mycket längre tid än du tror

61

62 Hur skriver man en projektplan

63 Rubriker Bakgrund Syfte/frågeställning Metod Referenslista Tidplan Kostnadskalkyl Tänkbar nytta av projektet - viktighet

64 Att börja? Bakgrund? Speciella syften

65 Vilken är din publik? Någon med mycket lite tid Känner de till området? Följ instruktionerna

66 Speciella syften Bestäm dessa först Hypotes, om möjligt Har detta gjorts tidigare? Välj specifika syften som passar ihop

67 Arbetsplan Speciellt syfte1 –Metod/hypotes –Föreslagen forskning (inklusive metoder) Speciellt syfte 2 –Metod/hypotes –Föreslagen forskning (inklusive metoder)

68 Metoder Välj passande metod för ett specifikt syfte Kort beskrivning för att visa att du vet vad du talar om Inte för mycket detaljer (dvs. komprimera sammansättningen) Intressant att läsa!

69 Bakgrund Introducera området dvs. sjukdomens inverkan Bakgrund till speciellt syfte 1 –Öppen fråga Bakgrund till speciellt syfte 2 –Öppen fråga

70 Referenser En referens för varje resultat, idé eller citat tagen från en annan källa Original primär studie, inte översiktsartiklar Litteratursökning Inte för många Citera korrekt

71 Referenser Använd Endnote 1.Författare, A.B. et al. Use a title for references in grants. J. Biol. Chem. 44:760–777. Korrekt använda förkortningar

72 Viktigt Sammanfattning, inkludera huvudbudskap Mycket viktigt Ofta i slutet, men glöm det inte Visa hur dina resultat kommer att föra forskningen på detta område framåt Var realistisk!

73 Presentation Professionella figurer Formatering –Mellanrum mellan paragrafer –Konsekvent stil för underrubriker Lätt att läsa Uppmärksamhet på detaljer

74 Vanliga misstag Figurer felaktigt numrerade Referenser felaktigt citerade Bakgrund krävs för att syfte är utelämnat Syfte har redan gjorts Förkortningar är inte definierade För lång För komplicerad

75

76 Hur formar man en Poster

77 Fånga människors intresse Reklam för din forskning Klart budskap/titel Använd färgglada bilder Punkter hellre än textblock Färre detaljer än i en text

78 Var uppmärksam på publiken Logisk struktur Klart, tydligt och konsekvent budskap Två typer av läsare –skummare – snabb titt från håll –slukare – läser varje ord

79 Planering Nyckelpunkter/Huvudbudskap Disposition Följ givna instruktioner Ta tid på dig

80 Berätta en historia Varför gjorde du dessa experiment? Hur gjorde du dessa experiment? Vad kom du fram till? Vad är de mest signifikanta resultaten?

81 Begränsa din introduktion till tre punkter 1.Bakgrund 2.Kunskapsluckor 3.Syftet med din studie Introduktion

82 Håll metoder kort Var kortfattad, använd diagram Kom ihåg, du vill att läsarna skall ställa frågor Det går bra att använda textparagrafer, istället för punktlistor för att spara plats Inkludera metoder i figurtexter

83 Presentera dina resultat på det mest attraktiva sättet Använd figurer Inte för komplexa och använd färger Korta texter för att guida läsaren genom figuren Separata figurer med mycket vitt mellanrum

84 Tabeller och grafer 3D? Linjebredd Färger Visa all data?

85 Höjd på solrosor (cm) Tid (dagar) 10 8 6 4 2 0 02468 Linjebredd 1.5 pt Rubriker på varje rad Axlarna skall inte gå längre än spannet av värdena Figurer skall vara tydliga Vatten Inget vatten Horisontal y-axel rubrik Glöm inte enhet

86 Egenskaper KontrollPatienter Antal försökspers.98101 Ålder, år54.1±10.763.9±15.0 Vikt, kg72.8±7.885.6±10.4 Längd, m1.60±0.081.83±0.12* Tabell 1. Egenskaper kontrollgruppen och patientgruppen 1st *p<0.01 kontra kontrollgrupp

87 Slutsatser är viktiga Placera dem på en väl synlig plats Logisk position, inte i mitten av resultaten Vad har du dragit för slutsatser av dina resultat? Referera tillbaka till syftet med studien

88 Referenser Begränsa antalet referenser Använd mindre textstorlek Välj en stil och håll dig till den 1.Författare, X.Y. et al. Nature 45:33–63. 2.Ett annat sätt, A.B. and Someone E.L. J. Biol. Chem. 55:666–700.

89 Skall innehålla..? Abstract Material Diskussion

90 Designråd Ha inte jämn höger marginal. Detta är jämn högermarginal och mellanrummet mellan ord kan bli för stort. Kom ihåg, mellanrum gör det lättare att läsa din poster. Mörk text på en ljus bakgrund är lättast att läsa på posters

91 Typsnitt Använd max två typsnitt –Utan seriffer och färg för rubriker –seriff typsnitt för brödtext Storlek på typsnitt –72 pt titel –36 pt namn och adress –18 pt brödtext –16 pt figurer

92 Sammanfattning Reklam för din forskning Berätta en historia, men i punktform Var tydlig, kortfattad och konsekvent Tänk på din publik Revision är nödvändigt

93

94 Att förbereda en muntlig presentation

95 Översikt Hur når du fram med ditt budskap –Gruppövning Använd Power-Point –Kan din publik läsa alla bilder? –Kan din publik förstå alla bilder?

96 Hur når du fram med ditt budskap?

97 Ett tal är inte ett dokument Undvik linjära argument som slutar i en konklusion Upprepa, lägg till nyheter under tiden du talar

98 Hur når du fram med ditt budskap? Säg det du kommer att säga Säg det Summera vad du har sagt

99 Säg vad du kommer att säga Beskrivande titel Översikt av hela talet Bakgrund, nyckelfrågor Slutsats

100 Säg det Enkla metoder, lyft fram nya delar Resultat Slutsatser Upprepa varje ämne

101 Övergripande summering Upprepa viktiga idéer hela tiden i talet Vad betyder allt? Summera vad du sagt

102 Ett kraftfullt budskap att ta med hem Anpassa nivån efter publiken ”Röd tråd” Engagera din publik Hur når du fram med ditt budskap?

103 Grupp övning: muntlig presentation Förbered en kort presentation Välj själva ett ämne Utse en person som skall göra presentationen Längd max 3 min

104

105 Översikt Hur får du fram ditt budskap –Säg, vad skall du säga, säg det, summera vad du har sagt –Ett budskap att ta med hem Använd Power-Point –Kan din publik läsa varje bild? –Kan din publik förstå varje bild?

106 Begränsa antalet bilder till <1 per minut 7-per-7 regel Undvik små storlekar på text och för många figurblock Använd som back-up Använd Power-Point för att föra fram ditt budskap

107 Sammanfattande illustration Användbar om publiken är van vid komplexa koncept Kom tillbaka till samma basfigurer med tillägg Introducera hypoteser Förklara övergångsfaser Summera resultat

108 Kan din publik förstå dina bilder?

109 Toning kan göra det svårt att läsa en del av texten Text längst ner är svår att läsa

110 Bakgrundsfärger Ljus text på mörk bakgrund är lätt att läsa Mörk text på ljus bakgrund kan användas Använd kontrasterande färger gulvitgul rosalila blå

111 Undvik rött och grönt Mer än 10% av Skandinaviens män är röd/grön färgblinda Vissa spann är extra svåra att urskilja Kan inte förstå grafer i rött och grönt Rött på svart kontrasterar inte bra

112 Icke färgblinda Svårt att se röd färg Svårt att se grön färg Undvik rött och grönt Källa: Okabe and Ito

113 Typsnitt Använd typsnitt utan seriffer. Renare, modernare Blanda inte typsnitt slumpmässigt Idealiskt 30 pt text, 40 pt titel Inte mindre än 24 pt –12 pt är för litet att läsa UNDVIK VERSALER: svårt att läsa och korrekturläsa Undvik att betona med understyrkning

114 7-per-7 regeln Använd inte för många ord – punkter istället för kompletta meningar Max 7 ord per rad Max 7 rader

115 Om det är för mycket text i titeln eller på bilden, då blir den svår att läsa och förstå Om jag skriver ner allt jag vill säga på bilden, kommer en del av publiken försöka läsa vad som står på bilden För at ge dem tid att läsa, så måste jag läsa upp allt jag har skrivit, annars kommer de att missa nyckelpunkter som jag har försökt att visa på min bild Andra kommer att bli avskräckta från att läsa något alls på bilden Man måste också använda ett alltför litet typsnitt så att personer som sitter längst bak inte kommer att kunna läsa Denna storlek på typsnitt är 18 pt. Använd inte mindre än 24 pt om det inte är absolut nödvändigt. Om du vill säga så här mycket, använd fler bilder En bild med så här mycket text är en indikation på att författaren inte har förberett sig tillräckligt. Det är alltid möjligt att gå tillbaka till texten och ta bort onödiga ord. Om du försöker att tala om allt för mycket med en bild kommer du inte att nå fram med ditt budskap Om du har läst så här långt har du förmodligen inte hört ett ord av vad jag har sagt

116 Skall jag använda animering? Hjälper det? Eller distraherar det? Blir mitt budskap klarare om det snurrar runt? Är detta den sista punkten? Eller var det denna? Oh nej, det var det inte!

117 Undvik att överdriva Bakgrund/färger Animationer Typsnitt Text Användning av “slide-master”

118 Kan din publik förstå dina bilder?

119 Sikta på enkelhet Mindre detaljer kan presenteras muntligt istället för i skriftlig form Undvik att göra bilder med tabeller och figurer tagna direkt ur manuskript

120 Kan din publik förstå dina bilder? Varje bild skall ha en rubrik Begränsa antalet förkortningar Undvik att visa data som du inte kommer att tala om

121 Tabeller Användbart för en liten mängd data Inte användbart om det är omöjligt att läsa Använd det inte om du behöver säga, jag vet att ni inte kan läsa detta….

122 Tabell 2. Resultat av studerade variabler och deras förändring inom tidsramen1995 to 2007 Yu et al. Icke-kardiologisk kirurgi i utvecklingsländer: Epidemiologiska aspekter och ekonomiska möjligheter – Fallet med Brazil PLoS ONE 5(5): e10607. doi:10.1371/journal.pone.0010607

123 Tabeller Tabeller kan vara förvirrande eller t om för intressanta: visa på nyckelvärden Titeln skall summera det resultat du vill visa Kom ihåg att ange värden för alla parametrar Ange referenser med minimal information –Gordon P et al. JBC 2005 Upphovsmannarätt?

124 EgenskaperKontrollgruppPatienter Antal försökspersoner 98101 Ålder, år54.1±10.763.9±15.0 Vikt, kg72.8±7.885.6±10.4 Längd, m1.60±0.081.83±0.12* *p<0.01 kontra kontrollgrupp Längden har ökat hos patienter Doflein et al. JCI 2008

125 Figurer Håll det enkelt, max. två fält per bild Axlar: värden, rubriker, enheter Använd färg, var konsekvent Använd ytan effektivt Ange referenser med minimal information –Edwards et al. NEJM 2007 Upphovsmannarätt?

126 Kan du förstå denna bild?

127 Håll texten horisontal Det är svårt att läsa vertikal text Eller texter i andra konstiga vinklar

128 Figur axlar Höjd på solrosor (cm) Tid (dagar) 10 8 6 4 2 0 02468 Linje bredd 1.5 pt Begränsa antalet värden på axeln Axelrubriker inkluderar mängd Horisontal y-axel rubrik Min. storlek på typsnitt 18 pt

129 Brist på vatten minskar tillväxten hos solrosor Höjd på solrosor (cm) Tid (dagar) 10 8 6 4 2 0 02468 Vatten Inget vatten Linje bredd 1.5 pt Titel sammanfattning /resultat Olika symboler och färger Tydlig nyckel Axlarna går inte utanför värdena Katie, Projekt 2007

130 Brist på vatten minskar maximum höjd på solrosor 10 8 6 4 2 0 Katie, Projekt 2007 Maximal höjd (cm) VattenInget vatten Linje bredd 1.5 pt Konsekvent färg schema * *P < 0.05 Förklara symbol Horisontal y-axel rubrik Rubrik block

131 Användning av figurer och tabeller Förklara först axlar i grafer eller kolumner och rader i tabeller Förklara sedan trender och skillnader Tolka betydelsen efter varje figur eller tabell Kom ihåg, ett tal är inte ett dokument

132 Sammanfattning av Power-Point Arial, Times New Roman? VERSALER? Minsta typsnitt s to rl ek ? Understrykning? Hur många rader, ord per rad? Rätt justerad text?

133 Sammanfattning av muntlig presentation Tydliga budskap att ta med hem Upprepning av viktig fakta Revidera och förenkla ditt tal Ge dig tid till förberedelser och övning

134 Ge dig tid till förberedelser ”Det tar oftast mer än tre veckor att förbereda ett bra improviserat tal ” Mark Twain (1835-1910)


Ladda ner ppt "Vetenskapliga Presentationer Rosie Perkins, PhD. Översikt Inledning Vetenskapliga manuskript Projektplan Poster presentation Muntlig presentation –övning."

Liknande presentationer


Google-annonser