Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringskunskap Ingrid Ainalem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringskunskap Ingrid Ainalem."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringskunskap Ingrid Ainalem

2 Hur var det nu med vikten?
”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard( ) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur var det nu med vikten?

3 Hur reagerar vi på förändringar?
Förändringspsykologi Hur reagerar vi på förändringar? tid tid

4 Förändringsvilja Vi reagerar olika på förändringar! 3 % 13 % 34 % 16 %
Källa; Everett Rogers

5 Förbättringskunskap innebär också innovationsförmåga
Förbättringskunskap innebär förändring men en förändring blir inte alltid en förbättring Hur gör man då? Jo det behövs systematisk förbättringskunskap Förbättringskunskap innebär också innovationsförmåga

6 Se på din verksamhet med andra ögon

7 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling
Professionell Kunskap • Ämneskunskap • Personliga färdigheter • Värderingar, etik Förbättringskunskap • System • Variation • Förändringspsykologi Förbättring av diagnos, behandling, processor och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden och Landstingsförbundet

8 Några förgrundsfigurer som kallar sig filosofer
Clarence Irving Lewis ( ) vars tankar påverkade både W. Edwards Deming ( ) och Walter Shewhart ( ) Särskilt intressant är Lewis inflytande på både PDSA-cirkelns tillkomst samt Demings tankar om förbättringskunskap (profund knowledge) Lewis Deming Shewhart

9 Vad vill vi uppnå? Utgå från kundens behov Aktivt medarbetarskap
Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Aktivt ledarskap stödja och skapa förutsättningar för innovationer Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Utgå från kundens behov kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Vad vill vi uppnå? Demings 4 punkter •Utgå från patientens behov •Aktivt medarbetarskap •Aktivt ledarskap •Systemförståelse För att uppnå förbättringsarbete -mål Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

10 Traditionellt förändringsarbete
Lärandestyrt förändringsarbete Reflek- tion Lärande Nytt läge Analys Nuläge (”Är”) Önskat tillstånd (”Bör”) Aktion Inlärning handlar om att ta till sig på förhand given kunskap eller fakta. Lärande däremot avser att den som lär bearbetar egna iakttagelser och information till ny kunskap som är specifik för individen. Det handlar om att vi reflekterar över våra egna handlingar och upplevelser och drar lärdom av dem. Traditionellt metod- och målstyrt förändringsarbete Inom sjukvården är vi vana vid att förbättra genom att åtgärda brister. Sjukdom och symtom åtgärdas med medicin och behandling. Även administrativa och organisatoriska problem och brister åtgärdas genom att nya metoder och modeller tillämpas. Ofta initieras dessa förändringar av ledningen och omfattar hela eller stora delar av verksamheten på en gång. Förändringen genomförs utifrån en fastställd plan för hur den nya modellen eller metoden ska införas. Detta åtgärdsinriktade förhållningssätt återspeglar ett linjärt synsätt på förändringar. NULÄGE (ÄR) till ÖNSKAT TILLSTÅND (BÖR). Bygger på systemtänkande och en syn på att människor som självständiga och kompetenta. Målet är uppenbart och självklart. Detaljstyrning är möjlig. Lärandestyrt förändringsarbete Ett annorlunda sätt att förhålla sig till förändringsarbete är att inkludera moment av observation, reflektion och utvärdering under resans gång. Med andra ord att använda lärande som vägledning för förändringen. Ett sådant arbete startar utifrån en kartläggning och analys av hur det faktiskt är. Utifrån den analysen planeras och prövas en förändring av en liten del av verksamheten för att de som är involverade ska lära om den leder till någon förbättring eller ej. En sådan modell för förändringar är spiralformad, eftersom lärandet för varje varv lyfter processen till ett nytt plan. Tar hänsyn till att tillvaron är komplex och delvis förutsägbar. Det finns därför inte alltid universalmetoder att lösa problem med, utan man måste pröva sig fram och ta fasta på lärdomarna. Detaljstyrning av förändringsarbetet är inte möjligt eller meningsfullt utan medarbetarna måste betros med förmågan att göra helhetsbedömningar. Lämpligt vid förändringar av sammansatta tillstånd eller situationer, där det är svårt att kontrollera alla delar, och där vi behöver utgå från ett helhetsperspektiv. Då finns det sällan ”det bästa sättet” at ta till utan snarare ”vårt bästa sätt”, och det behöver man hitta själv genom lärande. (Lärandestyrning ersätter inte mål- och metodstyrning i alla förändringsarbete. Det finns många situationer där förändringsmetoden eller vägen till målet är uppenbar och självklar. Se ovan) Den grundläggande tanken i lärandestyrt förändringsarbete är att aktion och reflektion varvas. Man prövar förändringar i små steg och lär sig av erfarenheterna innan man går vidare med nästa steg. Att arbeta praktisk med små tester och förändringar i liten skala. Vid varje utvärdering av ett hjul uppstår en reflektion och därmed ett lärande. Test i liten skala utgör länken mellan en god idé och en realiserad förbättring. Gå igenom PGSA igen – illustrera med ett konkret exempel. Nuläge Observa- tion

11 Vad innebär ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete?
i vården innebär att arbetet ska vara långsiktigt, patientorienterat och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan” Handboken God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, utgiven av Socialstyrelsen

12 Vad är förbättringskunskap?
Förbättringskunskapen handlar om att utveckla vår förmåga att identifiera och överbrygga  gapen mellan det vi vet och ”vad vi skulle kunna veta” och det vi gör och ”vad vi skulle kunna göra”.

13 Var vill vi vara? Var är vi nu?
”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Var vill vi vara? … minska gapet mellan det vi vet och det vi gör Vi vet att vi borde göra på ett annat sätt – men vi vet inte alltid HUR vi ska göra eller förändra?? Vi behöver ta oss tid - sätta oss ner för att prata om det. Ett annat sätt är Att lära av andra och lära av varandra vilket ger ett accelererat lärande. Hur kan vi då samla in tips och idéer om hur andra har gjort och sedan översätta/anpassa det till vår egen verksamhet? Slutrapporter finns på Studiebesök Bjuda in inspiratörer I förbättringsarbete måste vi först veta VAR är vi nu - Nuläge VAR vill vi vara - Mål … genom att … Initialt…. MÄTA för att VETA (fakta om utgångsläget) Och därefter …. MÄTA för att LÄRA (över tid) Var är vi nu?

14 Definitioner Fredrik Nilsson

15 Offensiv kvalitetsutveckling
Ledningens engagemang Ständiga förbättringar Arbeta med processer Sätt kunden i centrum Basera beslut på fakta Låt alla vara delaktiga Skapa helhetsbild Källa: Chalmers Avdelningen för verksamhetsutveckling

16 Kundbegreppet Kund är den eller de som en organisation finns tillför, de som verksamheten vill skapa värde för Det är inte begreppet i sig som är intressant utan det förhållningssätt det uttrycker Källa: Bo Bergman

17 Att möta kunden på rätt nivå
Kundnivå Vill avstå från all kontroll Vill dela kontroll Vill ha full kontroll Vägvisare Samtalspart/ rådgivare Guru/expert Vårdgivarroll Källa: HSO Skåne

18 Sjukvårdens olika nivåer
Egen vård Landsting Kommun Region Individ vårdare & patient Macrosystem Microsystem

19 We use only experience, not data.
We collect data, but just look at the numbers. We group data so as to form charts and graphs. We use census data with descriptive statistics. We use sample data with descriptive statistics. We use sample data with inferential statistics. 19

20 Olika problem kräver olika verktyg!


Ladda ner ppt "Förbättringskunskap Ingrid Ainalem."

Liknande presentationer


Google-annonser