Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eneffektiv användning En effektiv användning av resurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eneffektiv användning En effektiv användning av resurser."— Presentationens avskrift:

1 Eneffektiv användning En effektiv användning av resurser

2 Ekonomisk kris Världsekonomin som under 1930-talskrisen 20092010 BNP i Sverige -5,2% 0,6% Arbetslösheten 8,8%11,4%

3 Ekonomiskt läge 130 000 fler arbetslösa 2009 2 kv (2007 1 kv) Dubbelt så många kommuner underskott 2008 (före extraordinära poster)

4 Effektivisera resursutnyttjandet ”Den kraftiga lågkonjunkturen ställer ökade krav på kommuner och landsting” …”Det är av stor vikt att kommuner och landsting i rådande konjunkturläge fortsätter att aktivt arbeta med att effektivisera resursutnyttjandet i verksamheterna.” Vårpropositionen 15 april

5 Effektivitet Görs rätt saker? Görs de på rätt sätt?

6 Vad skulle behövas för att arbeta mer effektivt inom socialtjänsten? Procent

7

8 Från mål till resultat

9 Underlag för att prioritera och fördela…

10 Om vi började om…?

11 Beskrivning Vart går pengarna? Varför? Går det att påverka? Hur?

12 Socialtjänstensandelav kommunenskostnader Socialtjänstens andel av kommunens kostnader

13 Källa: Socialstyrelsens jämförelsetal för 2008

14

15

16

17 Vad påverkar socialtjänstens kostnader? Problem/behov av insatser Demografi: Många barn, äldre… Ambitioner Prioriteringar Förutsättningar Organisation, arbetssätt Kunskapsbaserade metoder

18 Källa: Socialstyrelsens jämförelsetal för 2008

19

20 Källa: Socialstyrelsens jämförelsetal

21 Källa: Socialstyrelsens jämförelsetal för 2008

22

23 Vad kostar … En plats Ett dygn på institution En behandlingstimme

24 Är hög kostnad = hög kvalitet och bra resultat? dyrt och dåligt? stora problem och omfattande stödbehov?

25 Effekter av det som görs... Hur verkningsfulla är insatserna? Vad leder de till?

26 Värde av socialtjänstens arbete… + + + + + + + + + + + + + +

27 Jämföra … Kostnaden för en insats, prestation =styckkostnad Kostnaden för en effekt = kostnadseffektivitet

28 Kostnad för en effekt Effekter Kostnader

29 Effekter enligt lagstiftning och regelverk... Försörjning och ekonomisk situation Boende Arbete, sysselsättning, aktivitet Utbildning Livsstil och hälsa Sociala relationer och gemenskap Jämlikhet Aktivt deltagande och inflytande Medbestämmande och integritet

30 Vad kostar … En drogfri person En person i arbete En person som slutar slå ?

31 Två metoder 500 000 kr350 000 kr Välj det billigaste, allt annat lika!

32 Att mäta och värdera... ”rätt” effekt typ av effekt vems effekt effektstorlek tid effekten varar

33 Lokal uppföljning Hur många har fått insats? Vilka? Kostnad totalt och per person Effekter? Vad skulle ha hänt utan insatsen? Till vilken kostnad?

34 Andel av socialtjänstens kostnader

35 Socialtjänstens barn och unga Ca 43 000 barn fick dygnsvård eller behovsprövad öppenvård (28 300) 1 november 12 Miljarder kr Heldygnsomsorg 3 700 kr/vårddygn (HVB)

36 Kostnaderna för barn och unga

37

38 Dygnsvård av barn och unga 60% i familjehem 70% frivilliga insatser Andel, ålders- och könsfördelning lika 2003-2007

39 Kostnad för barn och unga per dygn InstitutionsvårdFamiljehemsvård Median4000 900 10%2500 600 90%60001400

40 ”..ju tidigare problem upptäcks och åtgärdas desto större chans att insatserna inte behöver bli så omfattande eller ingripande.” Prop 1996/97:124

41 Kunskapsexplosion!

42 Forskning Alkoholmissbruk, kriminalitet och andra sociala problem grundläggs ofta under ungdomsåren 1 av 2 pojkar 1 av 5 flickor med normbrytande beteende fortsätter med det i vuxen ålder }

43

44 Det blir dyrt att ha ont om pengar… ”Business as usual” Kostnader Tid Investeringspuckel

45 Samhällsekonomiskt perspektiv

46 Att investera och kraftsamla...

47 Samverka för resultat

48 Samverkans vinster Stora resurser, liten effekt ? ? Små resurser, stor effekt Positiva effekter Resurser

49 Begränsade resurser…

50 Från mål till resultat Socialtjänstens uppdrag Kommunens förutsättningar Resursernas fördelning Effekterna av resurserna

51 Effektivitet … Gör rätt från början Tänk effekter Tänk långsiktigt Kombinera kompetenser=samverka!

52 ... genom... Kunskapsbaserade, effektiva metoder Jämföra insatser och behandlingar kostnader och effekter

53 Översyn av ”hur” Verksamhetsformer och insatser Kompetens och kompetensförsörjning Styrning, ledning och organisation Planering och uppföljning Stödsystem och IT

54 Osynliga kostnader Persontid Andras kostnader Framtida kostnader


Ladda ner ppt "Eneffektiv användning En effektiv användning av resurser."

Liknande presentationer


Google-annonser