Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattendirektivets roll i tillsynen av miljöfarlig verksamhet Pardis Pirzadeh Ansvar: Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljömål. Finns på: vattenstrategiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattendirektivets roll i tillsynen av miljöfarlig verksamhet Pardis Pirzadeh Ansvar: Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljömål. Finns på: vattenstrategiska."— Presentationens avskrift:

1 Vattendirektivets roll i tillsynen av miljöfarlig verksamhet Pardis Pirzadeh Ansvar: Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljömål. Finns på: vattenstrategiska enheten. Som också är: Beredningssekretariat för Vattenmyndigheterna.

2 Europaparlementets och rådets direktiv 2008/105/EG Av den 16 december 2008 Om miljökvalitetnormer inom vattenpolitikens område.

3 Skäl: ”Kemisk förorening av ytvatten utgör hot mot såväl vattenmiljön, genom verkningar som akut och kronisk toxicitet för vattenorganismer, ackumulering i ekosystemet och förluster av livsmiljöer och biodiversitet, som ett hot mot människors hälsa. Det är vid själva källan som orsakerna till föroreningar i första hand bör identifieras och utsläppen bekämpas så ekonomiskt och ekologiskt effektivt som möjligt.”

4 ”I enlighet med artikel 174.2 andra meningen i fördraget ska gemenskapens miljöpolitik bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädelsevis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.”

5 Målet: Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis minska föroreningar från prioriterade ämnen och för att utsläpp och spill av prioriterade farliga ämnen ska upphöra eller stegvis elimineras.

6 33 Prioriterade ämnen 11 bekämpningsmedel 4 metaller: kadmium, bly, nickel, kvicksilver Övriga 18: lösningsmedel, oavsiktligt bildade ämnen, tillsattskemikalier m.m.

7 S ä rskilda f ö rorenande ä mnen –KemI har på uppdrag av NV tagit fram förslag till gränsvärden för ett antal ämnen som kan vara problematiska i större eller mindre regioner av Sverige. –Gränsvärden föreslås för sammanlagt 31 olika ämnen eller ämnesgrupper, 3 metaller (krom, zink, koppar), 2 biocider, 18 växtskyddsmedel och 8 övriga ämnen. –Gränsvärden, där det är relevant och tillgång till data finns är framtagna för inlandsvatten, andra vatten (kust, hav och vatten i övergångszon), sediment och biota.

8 Miljökvalitetsnormer –Endast miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenfas satta på EU-nivå. –Medlemsländer får dock fastställa MKN för biota och/eller sediment, för ämnen där det är relevant, på nationell nivå och tillämpa dem istället för MKN-vatten.

9 Miljökvalitetsnormer –MKN för inlandsvatten (sjöar och vattendrag) och andra ytvatten (kustvatten, territorialvatten och vatten i övergångszon). –Två typer av gränsvärden: medelkoncentration på årsnivå (speglar kronisk exponering och toxicitet) och högsta tillåtna koncentrationer (akut exponering och toxicitet).

10 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormerna är bindande för alla EU-medlemsstater, och behöver således inte införas i svensk lagstiftning utan är redan gällande. Sätter primärt krav på myndigheter att bedriva tillsyn så att verksamheter inte överskrider MKN i recipienten.

11 Kom ihåg! Låt oss samarbeta!


Ladda ner ppt "Vattendirektivets roll i tillsynen av miljöfarlig verksamhet Pardis Pirzadeh Ansvar: Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljömål. Finns på: vattenstrategiska."

Liknande presentationer


Google-annonser