Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mentala modeller Vad syftar vi på mer specifikt? 6 idéer kring mentala modeller Fruktbara ansatser för framtiden Att läsa: Kapitel 6 i kursboken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mentala modeller Vad syftar vi på mer specifikt? 6 idéer kring mentala modeller Fruktbara ansatser för framtiden Att läsa: Kapitel 6 i kursboken."— Presentationens avskrift:

1 Mentala modeller Vad syftar vi på mer specifikt? 6 idéer kring mentala modeller Fruktbara ansatser för framtiden Att läsa: Kapitel 6 i kursboken

2 080215Mentala modeller2 Vad syftar mentala modeller på? Någon form av representation av saker och ting i vår omgivning Det som hjälper oss förstå hur människor resonerar kring olika företeelser Gentner & Stevens: Mental Models (1983) Johnson-Laird: Mental Models (1983)

3 080215Mentala modeller3 Motiv Mentala modeller bör fortfarande anses vara fruktbara i MDI-sammanhang MDI-designers tilltalas av dem Viktiga för att besvara t ex vad som gör användargränssnitt användbara Viktigt att fundera på vilken ansats som fungerar bäst i olika situationer

4 080215Mentala modeller4 Normans tongivande modell

5 080215Mentala modeller5 Koppling till kognitiv psykologi Varför gör vanliga människor som de gör? –Mål, antaganden, behov/önskemål –”Bounded rationality”: omständigheter, kunskap mm begränsar rationaliteten (Herbert Simon,1992)

6 080215Mentala modeller6 Idé 1, MM som teori: Innehåll - struktur Fokus på struktur härrör från viljan att hitta generellt applicerbara teorier, vanligt inom kognitiv psykologi Traditionellt: Kan man hitta gränser för uppmärksamhet, att komma ihåg, att bearbeta I MDI är ofta det specifika viktigt I Gentner & Stevens beskrivs just sådana specifika situationer

7 080215Mentala modeller7 Idé 2, Mentala modeller som problemrum Att lösa en uppgift handlar om att undersöka och utforska sin mentala modell i jakten på en fungerande serie handlingar Erfarenhet är att frångå ett utforskande av problemrum till att i stället följa den lyckosamma vägen Designfråga: hur ge stöd åt den lyckosamma vägen?

8 080215Mentala modeller8 Idé 3, Modeller kontra beskrivningar Representationer analoga med det de representerar Bygger på statiska och enkla situationer Isomorfisk Att läsa/höra en beskrivning ger en ”bild”, vi kan t o m dra slutsatser utifrån en sådan

9 080215Mentala modeller9 Idé 4, Mentala modeller från språk, perception, föreställningar Mentala modeller som konstrueras utifrån språklig framställning, modellen står för den beskrivna situationen och inte för språket Ett påstående kan representera många olika situationer, modellen blir ett representativt exempel eller smakprov Modellen kan blir mer specifik än beskrivningen

10 080215Mentala modeller10 Idé 5, Mentala respresentationer för representationsartefakter Representationsartefakter: –Text –Diagram –Tabeller ”Goal space”, en mängd mål att sträva mot representerade som begrepp (objekt) ”Device space”, objekt i applikationen som kan manipuleras och de operationer som gör det ”Yoked state space”

11 080215Mentala modeller11 Yoked state space Man kommer åt goal space via device space Hur representeras målet genom device space? Dessa måste föras samman (=yoke)

12 080215Mentala modeller12 Idé 6, Bearbetas likartat som mot-svarande externa representation Jämför studier av mental rotation Externa representation kan vara texter, men också kartor och diagram Lättare att få ekvivalens på en begränsad del av ett system, jfr fragmenterade modeller

13 080215Mentala modeller13 Idéerna sammanfattade 1: Undersök människors föreställningar om specifika domäner 2: Mentala modeller som en struktur av möjliga tillstånd att genomsöka för att planera sitt handlande 3: Mentala modeller avspeglar (bör avspegla?) eller delar den struktur de representerar

14 080215Mentala modeller14 Idéerna sammanfattade, forts. 4: Mentala modeller uppstår ur perception, språkliga beskrivningar eller föreställningar Innehåll, användning, uppbyggnad, ursprung 5-6: Försöker sammanföra 1-4 i en teori om relationen mellan kognition och kognitiva artefakter –Innehåll –Användning –Uppbyggnad –Ursprung

15 080215Mentala modeller15 Intressanta forskare Donald Norman Herbert Simon P. N. Johnson-Laird (Mental Models, 1983) Stephen Payne Richard Young

16 080215Mentala modeller16 Sammanfattning I valet mellan att studera strukturella aspekter och innehållsmässiga verkar mentala modeller för MDI kunna bidra mer om man fokuserar på innehåll Mentala modeller bör bildas utifrån instruktioner Det vanliga tycks vara att man har fragmentariska modeller av de system man använder


Ladda ner ppt "Mentala modeller Vad syftar vi på mer specifikt? 6 idéer kring mentala modeller Fruktbara ansatser för framtiden Att läsa: Kapitel 6 i kursboken."

Liknande presentationer


Google-annonser