Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik

2 Program för dagens möte Inledning av Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef Presentation av projektet och deltagare Detaljplaneprocessen Syftet med detaljplanen Markfrågor och gatukostnader Ekonomi Frågor

3 Kontaktpersoner i projektgruppen Sophia Norrman Winter, planarkitekt, projektledare, tel Jenny Holmberg, exploateringsingenjör, gatukostnader, Åsa Törlén, bygglovshandläggare, Caroline Eriksson, projekteringsingenjör gator och VA, tel Regina Lindberg, projekteringsingenjör gator och VA, Thomas Lagerwall, VA- och dagvattenfrågor, Göran Bardun, kommunekolog, tel Börje Buss, kart- och mätingenjör, tel

4

5 Göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Bygga ut kommunalt vatten och avlopp Förbättra vägstandarden i området Utreda vad de kommunägda tomterna kan användas till Bevara områdets karaktär, natur och kulturvärden Kommunens intentioner

6 Genomförande Laga kraft Översiktsplan Samråd Utställning Antagande Laga kraft tidigast vintern 2012 (om överklagad sommar 2014) Detaljplaneprocessen Plan- och bygglagen, PBL

7 Tidplan Startmöte 5 april 2011 Samråd hösten 2011 Utställning vår 2012 Antagande höst 2012 Laga kraft som tidigast vintern 2012/2013 Utbyggnad av gata samt VA ca 2,5 år Bygglov kan ges tidigast vintern 2015/16 Planarbete Genomförande

8 Förändringar i området? Föp, Fördjupad översiktsplan anger riktlinjerna Förändrad befolkningssammansättning Byggrätter för permanent boende Eventuella styckningar Kommunalt vatten och avlopp Kommunens markområden Vägstandard Bevarad natur, bevarad kultur

9 Markfrågor Markinlösen, tomtanläggningar Tillköp av mark Servitut och rättigheter

10 Gatukostnader och detaljplan – två parallella utredningar GatukostnaderDetaljplanSamrådUtställningAntagande

11 Gatukostnader Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade Betalning direkt, inom 60 dagar Lån för gatukostnader, 10 år, ref + 2 procentenheter. Anstånd för gata, skulden ökar med ref + 2 procentenheter. Gäller tills någon av följande förutsättningar uppfylls: - Nytt bygglov beviljas - Fastigheten byter ägare - Avstyckning sker

12 Anläggningsavgift för V/A Anläggningsavgiften är en engångskostnad - Gällande V/A-taxa vid debiteringstillfället - Beror på fastighetens storlek - Dagens taxa har ett tak på kr inkl. moms Brukningsavgift är en årlig avgift

13 Anläggningsavgift V/A När? Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet. Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs. Hur? Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering. Lån för V/A, 10 år, ref + 2 procentenheter.

14

15

16

17

18


Ladda ner ppt "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik."

Liknande presentationer


Google-annonser