Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik

2 Program för dagens möte Inledning av Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef Presentation av projektet och deltagare Detaljplaneprocessen Syftet med detaljplanen Markfrågor och gatukostnader Ekonomi Frågor

3 Kontaktpersoner i projektgruppen Sophia Norrman Winter, planarkitekt, projektledare, tel. 5782 9202 Jenny Holmberg, exploateringsingenjör, gatukostnader, 5782 9029 Åsa Törlén, bygglovshandläggare, 5782 9853 Caroline Eriksson, projekteringsingenjör gator och VA, tel. 5782 9664 Regina Lindberg, projekteringsingenjör gator och VA, 5782 9599 Thomas Lagerwall, VA- och dagvattenfrågor, 5782 9316 Göran Bardun, kommunekolog, tel. 5782 9351 Börje Buss, kart- och mätingenjör, tel. 5782 9283

4

5 Göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Bygga ut kommunalt vatten och avlopp Förbättra vägstandarden i området Utreda vad de kommunägda tomterna kan användas till Bevara områdets karaktär, natur och kulturvärden Kommunens intentioner

6 Genomförande Laga kraft Översiktsplan Samråd Utställning Antagande Laga kraft tidigast vintern 2012 (om överklagad sommar 2014) Detaljplaneprocessen Plan- och bygglagen, PBL

7 Tidplan Startmöte 5 april 2011 Samråd hösten 2011 Utställning vår 2012 Antagande höst 2012 Laga kraft som tidigast vintern 2012/2013 Utbyggnad av gata samt VA ca 2,5 år Bygglov kan ges tidigast vintern 2015/16 Planarbete Genomförande

8 Förändringar i området? Föp, Fördjupad översiktsplan anger riktlinjerna Förändrad befolkningssammansättning Byggrätter för permanent boende Eventuella styckningar Kommunalt vatten och avlopp Kommunens markområden Vägstandard Bevarad natur, bevarad kultur

9 Markfrågor Markinlösen, tomtanläggningar Tillköp av mark Servitut och rättigheter

10 Gatukostnader och detaljplan – två parallella utredningar GatukostnaderDetaljplanSamrådUtställningAntagande

11 Gatukostnader Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade Betalning direkt, inom 60 dagar Lån för gatukostnader, 10 år, ref + 2 procentenheter. Anstånd för gata, skulden ökar med ref + 2 procentenheter. Gäller tills någon av följande förutsättningar uppfylls: - Nytt bygglov beviljas - Fastigheten byter ägare - Avstyckning sker

12 Anläggningsavgift för V/A Anläggningsavgiften är en engångskostnad - Gällande V/A-taxa vid debiteringstillfället - Beror på fastighetens storlek - Dagens taxa har ett tak på 200 000 kr inkl. moms Brukningsavgift är en årlig avgift

13 Anläggningsavgift V/A När? Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet. Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs. Hur? Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering. Lån för V/A, 10 år, ref + 2 procentenheter.

14 www.tyreso.se

15

16

17

18


Ladda ner ppt "Välkomna ! Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Ugglevägen etapp 9 Brevik."

Liknande presentationer


Google-annonser