Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik"— Presentationens avskrift:

1 Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik
Extraordinärhändelse drabbar livsmedelsförsörjningen. Hur är vi beredda! Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik

2 Agenda Vad är ICA Logistik?
Hur vi jobbar idag och varför detta är viktigt Samverkan & förväntningar på myndigheter Jan-Olof Ehk

3 Vad är ICA Logistik? ICA Sveriges distributionsenheter
Kallhäll Årsta Umeå Arlöv Borlänge Västerås Kungälv Helsingborg Umeå: Färskvaror, Torra varor Borlänge: Färskvaror, Frukt & grönsaker, Torra varor Kallhäll: Färskvaror, Frukt & grönsaker Årsta: Torra varor Västerås: Centrallager torra varor, Djupfryst, ICA kött Kungälv: Färskvaror, Frukt & grönsaker, Torra varor Helsingborg: Färskvaror, Frukt & grönsaker, Torra varor, Djupfryst Arlöv: Centrallager färskvaror Jan-Olof Ehk

4 Varje dag inom ICAs Logistikfunktion
Varje dag plockas mer än kolli En expeditör plockar ungefär 150 kolli i timmen. Det blir nästan 10 ton på en dag Levereras mer än fyllda rullburar till butikerna (ställs dessa på ett led blir det över 3 mil långt) Lastbilarna som levererar till butikerna kör mer än mil (det motsvarar mer än 2 varv runt jorden) Den automatiserade hanteringen i Helsingborg kan hantera mer än 500 kolli i timmen Jan-Olof Ehk

5 Modernt högautomatiserat lager i Helsingborg
Fullsortimentslager som ersätter tidigare lager i Växjö, Arlöv och Helsingborg kvadratmeter (9 fotbollsplaner) 168 meter brett och 400 meter långt Stor del automatiserad hantering – ICAs modernaste anläggning Leveransstart senare delen av 2006, successiv upptrappning. Jan-Olof Ehk

6 Leverans till butik I Sverige finns runt 1400 ICA-butiker
Längsta avstånd mellan lager och butik är 65 mil Dagligen kör 600 fulla ekipage leveranser från våra lager ut till ICA-butikerna Det blir butiksleveranser i månaden Snitt 4 ggr/vecka inkl helger Stora butiker (Maxi) har leveranser vare dag 73% av varorna till butik kommer via ICAs lager Jan-Olof Ehk

7 Lagerkapacitet per varuavsnitt
Lagerdagar per varuavsnitt i snitt Kött, 2 dagar Frukt och grönsaker, 2 dagar Färskvaror, 5-6 dagar Torra varor, 11 dagar Djupfryst, 11 dagar Jan-Olof Ehk

8 Vad kan gå snett? Vad kan försena/stoppa flödet?
Vilka risker finns map varumärke, miljö, liv och hälsa, legalt, operationellt, mm mm? T ex ammonikutsläpp Helsingborg. FILM? Jan-Olof Ehk

9 Jan-Olof Ehk

10 LOGISTIK - Varuflöde, Lager & Transport
Stor satsning påbörjad 2008 i att säkra varuflödet. Många mindre avbrott som var kostsamma. Oklarheter i hur agera och vilka preventiva åtgärder som egentligen var effektiva. Otydlighet i ansvar och roller och hur samverka internt inom ICA vid avbrott Bristande uppföljning och lärande Miljö ICA arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan från verksamheten, vilket omfattar verksamhet sortimentet, lager och kontor, transporter, tjänsteresor och butikerna. Under 2007 tog ICA fram en klimatstrategi och satte ett mål om att minska sina kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent, jämfört med 2006, fram till ICA har fattat beslut om ett stort antal åtgärder i ett första steg för att nå målen och åtgärder inom butiksverksamheten har prioriterats eftersom dess påverkan varit så tydligt störst. Arbetsmiljö och villkor Det är centralt för ICA att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och ICA arbetar långsiktigt med dessa frågor. ICA arbetar med prioriterade satsningar inom att utveckla ledarskapet inom ICA, att främja kompetensutveckling för att öka den interna rörligheten, att öka mångfalden och att erbjuda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Under 2007 antog ICA en koncerngemensam HR-policy. Mänskliga rättigheter ICA är ansvarigt för att varor som säljs i butikerna är producerade under etiskt godtagbara förhållanden och arbetar på flera olika sätt för att säkerställa det. ICA ställer krav i inköpsavtalen som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner. Genom ägaren Ahold är ICA medlem i BSCI, ett europeiskt nätverk för sociala revisioner på produktnivå. Under 2008 etablerar ICA ett inköpskontor i Hong Kong med en särskild avdelning för kvalitet och socialt ansvar, vilket kommer att underlätta dialogen med leverantörerna och uppföljningen inom dessa områden. ICA har ett 20-tal Rättvise- eller Fairtrademärkta varor i sortimentet, till exempel kaffe, te, kakao, socker, juice och bananer. Jan-Olof Ehk

11 Arbetsmiljö och villkor
ICA arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan från verksamheten, vilket omfattar verksamhet sortimentet, lager och kontor, transporter, tjänsteresor och butikerna. Under 2007 tog ICA fram en klimatstrategi och satte ett mål om att minska sina kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent, jämfört med 2006, fram till ICA har fattat beslut om ett stort antal åtgärder i ett första steg för att nå målen och åtgärder inom butiksverksamheten har prioriterats eftersom dess påverkan varit så tydligt störst. Arbetsmiljö och villkor Det är centralt för ICA att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och ICA arbetar långsiktigt med dessa frågor. ICA arbetar med prioriterade satsningar inom att utveckla ledarskapet inom ICA, att främja kompetensutveckling för att öka den interna rörligheten, att öka mångfalden och att erbjuda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Under 2007 antog ICA en koncerngemensam HR-policy. Mänskliga rättigheter ICA är ansvarigt för att varor som säljs i butikerna är producerade under etiskt godtagbara förhållanden och arbetar på flera olika sätt för att säkerställa det. ICA ställer krav i inköpsavtalen som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner. Genom ägaren Ahold är ICA medlem i BSCI, ett europeiskt nätverk för sociala revisioner på produktnivå. Under 2008 etablerar ICA ett inköpskontor i Hong Kong med en särskild avdelning för kvalitet och socialt ansvar, vilket kommer att underlätta dialogen med leverantörerna och uppföljningen inom dessa områden. ICA har ett 20-tal Rättvise- eller Fairtrademärkta varor i sortimentet, till exempel kaffe, te, kakao, socker, juice och bananer. Jan-Olof Ehk

12 Reason Model Incident Hål i skyddslager Organisation Ledarskap
Utbildning Kompetens Incident Jan-Olof Ehk

13 Arbetsmiljö och villkor
ICA arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan från verksamheten, vilket omfattar verksamhet sortimentet, lager och kontor, transporter, tjänsteresor och butikerna. Under 2007 tog ICA fram en klimatstrategi och satte ett mål om att minska sina kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent, jämfört med 2006, fram till ICA har fattat beslut om ett stort antal åtgärder i ett första steg för att nå målen och åtgärder inom butiksverksamheten har prioriterats eftersom dess påverkan varit så tydligt störst. Arbetsmiljö och villkor Det är centralt för ICA att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och ICA arbetar långsiktigt med dessa frågor. ICA arbetar med prioriterade satsningar inom att utveckla ledarskapet inom ICA, att främja kompetensutveckling för att öka den interna rörligheten, att öka mångfalden och att erbjuda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Under 2007 antog ICA en koncerngemensam HR-policy. Mänskliga rättigheter ICA är ansvarigt för att varor som säljs i butikerna är producerade under etiskt godtagbara förhållanden och arbetar på flera olika sätt för att säkerställa det. ICA ställer krav i inköpsavtalen som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner. Genom ägaren Ahold är ICA medlem i BSCI, ett europeiskt nätverk för sociala revisioner på produktnivå. Under 2008 etablerar ICA ett inköpskontor i Hong Kong med en särskild avdelning för kvalitet och socialt ansvar, vilket kommer att underlätta dialogen med leverantörerna och uppföljningen inom dessa områden. ICA har ett 20-tal Rättvise- eller Fairtrademärkta varor i sortimentet, till exempel kaffe, te, kakao, socker, juice och bananer. Jan-Olof Ehk

14 Risk och säkerhetsmanual inom Logistik anger standarden inom följande områden:
Risk- och Säkerhetspolicy för ICA Risk- och säkerhetsorganisation Strategiska Risker Organisatoriska risker Operationella risker Arbetsmiljörisker Varumärkespåverkande risker Legala risker Utbildning Kontroll och uppföljning Incidentrapportering Krisorgansiation Miljöansvar (forts.) lager När det gäller avfallshantering så arbetar ICA kontinuerligt för att minska mängderna avfall som går till deponi. ICA ser över avfallshanteringen för att se hur det går att effektivisera den genom bättre teknik och minskade transporter. Transporter Inom logistiken arbetar ICA med miljöinsatser inom transporter, avfallshantering och köldmedia bland annat. ICA har också tagit fram en webbaserad miljöutbildning som samtliga logistikmedarbetare ska genomgå. ICAs logistikstruktur innebär att ICA tar över många av leverantörernas transporter och dessa går via ICAs lager i stället för direkt till butik. Det ger en ökad fyllnadsgrad i bilarna och färre transporter. Speditörer i Sverige ska vara utbildade i sparsam körning. ICA strävar också efter att öka andelen tågtransporter och driver ett projekt kallat Flexiwagon som innebär att lastbilar körs upp på tågvagnen och på så vis transporteras längre sträckor. Tjänsteresor ICA uppmuntrar att möten hålls med hjälp av telefonkonferens eller videokonferens och att resande undviks om möjligt. När det gäller tjänsteresor med flyg kommer ICA från och med 2008 att klimatkompensera samtliga dessa resor. Jan-Olof Ehk

15 Risk rank utförs 2 ggr/år för samtliga delar av organisationen inom totalt drygt 100 områden
Strategiska risker – Riskanalys vid projekt/förändring Hur: Vi identifierar de största projekten som pågått/startats sedan senaste Risk Rankingen. Be att få se riskanalysen från de senaste 3-4 projekten. Gå genom med ortsansvarig för HR i de fall där omorganisation skett sedan senaste Risk Rankingen för att granska den riskanalys som då genomförts. ICA Standard Enligt plan (71-100p) Bevakas (40-70p) Kritiskt (0-39p) Riskanalys Riskanalys genomförs för samtliga pågående projekt. Riskanalysen innehåller alla relevanta aspekter Riskanalys genomförs för samtliga större projekt. 40p Riskanalys genomförs endast för ett fåtal projekt Riskanalys genomförs men det finns stora brister. 20p Riskanalys genomförs inte alls. Riskanalysen innehåller mycket stora brister 0p Deltagande Projektgrupp består av representanter från samtliga berörda parter (inklusive verksamheten) Någon av de inblandade parterna finns inte representerade. 10p Endast projektägaren är inblandad Kvantifiering Risken kvantifieras för att utgöra underlag för beslut avseende skyddsnivå Mindre brist finns i kvanti-fieringen, men beslut kan fattas ändå Kvantifiering är mycket bristfällig. 5p Kvantifiering görs inte Om-organisation Risker vid omorganisation berörs i riskanalysen Risker vid omorganisation berörs delvis Risker vid omorganisation berörs inte Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

16 Exempel på uppföljning av risker på lager
Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

17 ICA Logistik Tjänsteman i beredskap
Lokal och central nivå - totalt antal personer som är Tib inom Logistik: 52 personer som är fördelat på 7 enheter/orter. I tillägg motsv funktion inom IT och Information ICA Säkerhetscenter Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

18 Vad har vi i fokus utifrån arbetet hittills:
- Kontinuitetsplaner - Krisorganisation - Riskanalyser - Uppföljning - Övning - Helhetssyn Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

19 Kontinuitetsplaner Lokal brand i del av eller hela anläggningen
Haveri av produktionsmaskin och automation Haveri av kylsystem Haveri av elsystem i kritisk punkt Haveri av annan kritisk försörjning IT-haveri inom anläggningen Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

20 Kontinuitetsplaner - Riskanalys
Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

21 Kontinuitetsplaner - Riskanalys
Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

22 Krisorganisation Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

23 Krisorganisation Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

24 Uppföljning - Handlingsplaner
( Risk kopplad mot åtgärd, tid, ansvarig samt kostnad) - Budget - Övning (och utfall) - Risk rank förändring (kvartalsvis) Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

25 Ex byte Riskanalys: Byte av köldmedium
Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

26 Ex byte köldmedium Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

27 Samverkan/förväntningar myndigheter
ICA har gjort sin hemläxa, men har behov av större samverkan vid större händelser t ex Gudrun men även t ex vid avbrott vatten, el och övrig media. Behov av mer proaktivt arbete (innan kris ett faktum). Behov av att öva mer, få ökad förståelse för varandras roller och ansvar. Att samarbetet blir mer konkret. Bildandet av nätverk – föredrag, träffas, osv. Flera myndigheter involverade - helhetsförståelse; Livsmedelsverk, Polis, kommuner, länsstyrelser, myndigheten för samhällsskydd och beredskap etc. Att krav och förväntningar på en stor samhällsaktör som ICA blir tydligt. Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring Jan-Olof Ehk

28 Detta är ICA | ICA i siffror | Marknad och trender | Bolag | ICAs ansvar | ICA i korthet


Ladda ner ppt "Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik"

Liknande presentationer


Google-annonser