Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extraordinärhändelse drabbar livsmedelsförsörjningen. Hur är vi beredda! Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extraordinärhändelse drabbar livsmedelsförsörjningen. Hur är vi beredda! Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik."— Presentationens avskrift:

1 Extraordinärhändelse drabbar livsmedelsförsörjningen. Hur är vi beredda! Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik

2 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Agenda Vad är ICA Logistik? Hur vi jobbar idag och varför detta är viktigt Samverkan & förväntningar på myndigheter

3 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Vad är ICA Logistik? ICA Sveriges distributionsenheter Kallhäll Årsta Umeå Arlöv Borlänge Västerås Kungälv Helsingborg Kallhäll Årsta Umeå: Färskvaror, Torra varor Borlänge: Färskvaror, Frukt & grönsaker, Torra varor Kallhäll: Färskvaror, Frukt & grönsaker Årsta: Torra varor Västerås: Centrallager torra varor, Djupfryst, ICA kött Kungälv: Färskvaror, Frukt & grönsaker, Torra varor Helsingborg: Färskvaror, Frukt & grönsaker, Torra varor, Djupfryst Arlöv: Centrallager färskvaror

4 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Varje dag inom ICAs Logistikfunktion Varje dag plockas mer än 750 000 kolli En expeditör plockar ungefär 150 kolli i timmen. Det blir nästan 10 ton på en dag Levereras mer än 35 000 fyllda rullburar till butikerna (s tälls dessa på ett led blir det över 3 mil långt) Lastbilarna som levererar till butikerna kör mer än 10 000 mil (d et motsvarar mer än 2 varv runt jorden) Den automatiserade hanteringen i Helsingborg kan hantera mer än 500 kolli i timmen

5 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Modernt högautomatiserat lager i Helsingborg Fullsortimentslager som ersätter tidigare lager i Växjö, Arlöv och Helsingborg 63 500 kvadratmeter (9 fotbollsplaner) 168 meter brett och 400 meter långt Stor del automatiserad hantering – ICAs modernaste anläggning Leveransstart senare delen av 2006, successiv upptrappning.

6 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Leverans till butik I Sverige finns runt 1400 ICA-butiker Längsta avstånd mellan lager och butik är 65 mil Dagligen kör 600 fulla ekipage leveranser från våra lager ut till ICA-butikerna Det blir 35 000 butiksleveranser i månaden Snitt 4 ggr/vecka inkl helger Stora butiker (Maxi) har leveranser vare dag 73% av varorna till butik kommer via ICAs lager

7 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Lagerkapacitet per varuavsnitt Lagerdagar per varuavsnitt i snitt Kött, 2 dagar Frukt och grönsaker, 2 dagar Färskvaror, 5-6 dagar Torra varor, 11 dagar Djupfryst, 11 dagar

8 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Vad kan gå snett? Vad kan försena/stoppa flödet? Vilka risker finns map varumärke, miljö, liv och hälsa, legalt, operationellt, mm mm? T ex ammonikutsläpp Helsingborg. FILM?

9 Jan-Olof Ehk 2015-03-31

10 LOGISTIK - Varuflöde, Lager & Transport Stor satsning påbörjad 2008 i att säkra varuflödet. Många mindre avbrott som var kostsamma. Oklarheter i hur agera och vilka preventiva åtgärder som egentligen var effektiva. Otydlighet i ansvar och roller och hur samverka internt inom ICA vid avbrott Bristande uppföljning och lärande

11 Jan-Olof Ehk 2015-03-31

12 Reason Model Incident Hål i skyddslager Organisation Ledarskap Utbildning Kompetens

13 Jan-Olof Ehk 2015-03-31

14 Risk och säkerhetsmanual inom Logistik anger standarden inom följande områden: Risk- och Säkerhetspolicy för ICA Risk- och säkerhetsorganisation Strategiska Risker Organisatoriska risker Operationella risker Arbetsmiljörisker Varumärkespåverkande risker Legala risker Utbildning Kontroll och uppföljning Incidentrapportering Krisorgansiation

15 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Risk rank utförs 2 ggr/år för samtliga delar av organisationen inom totalt drygt 100 områden ICA StandardEnligt plan (71-100p) Bevakas (40-70p) Kritiskt (0-39p) Riskanalys Riskanalys genomförs för samtliga pågående projekt. Riskanalysen innehåller alla relevanta aspekter Riskanalys genomförs för samtliga större projekt. Riskanalysen innehåller alla relevanta aspekter 40p Riskanalys genomförs endast för ett fåtal projekt Riskanalys genomförs men det finns stora brister. 20p Riskanalys genomförs inte alls. Riskanalysen innehåller mycket stora brister 0p Deltagande Projektgrupp består av representanter från samtliga berörda parter (inklusive verksamheten) 20p Någon av de inblandade parterna finns inte representerade. 10p Endast projektägaren är inblandad 0p Kvantifiering Risken kvantifieras för att utgöra underlag för beslut avseende skyddsnivå Mindre brist finns i kvanti- fieringen, men beslut kan fattas ändå 20p Kvantifiering är mycket bristfällig. 5p Kvantifiering görs inte 0p Om- organisation Risker vid omorganisation berörs i riskanalysen 20p Risker vid omorganisation berörs delvis 5p Risker vid omorganisation berörs inte 0p Strategiska risker – Riskanalys vid projekt/förändring Hur: Vi identifierar de största projekten som pågått/startats sedan senaste Risk Rankingen. Be att få se riskanalysen från de senaste 3-4 projekten. Gå genom med ortsansvarig för HR i de fall där omorganisation skett sedan senaste Risk Rankingen för att granska den riskanalys som då genomförts.

16 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Exempel på uppföljning av risker på lager

17 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 ICA Logistik Tjänsteman i beredskap Lokal och central nivå - totalt antal personer som är Tib inom Logistik: 52 personer som är fördelat på 7 enheter/orter. I tillägg motsv funktion inom IT och Information ICA Säkerhetscenter

18 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Vad har vi i fokus utifrån arbetet hittills: - Kontinuitetsplaner - Krisorganisation - Riskanalyser - Uppföljning - Övning - Helhetssyn

19 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Kontinuitetsplaner Lokal brand i del av eller hela anläggningen Haveri av produktionsmaskin och automation Haveri av kylsystem Haveri av elsystem i kritisk punkt Haveri av annan kritisk försörjning IT-haveri inom anläggningen

20 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Kontinuitetsplaner - Riskanalys

21 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Kontinuitetsplaner - Riskanalys

22 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Krisorganisation

23 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Krisorganisation

24 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Uppföljning - Handlingsplaner ( Risk kopplad mot åtgärd, tid, ansvarig samt kostnad) - Budget - Övning (och utfall) - Risk rank förändring (kvartalsvis)

25 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Ex byte Riskanalys: Byte av köldmedium

26 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Ex byte köldmedium

27 Jan-Olof Ehk 2015-03-31 Samverkan/förväntningar myndigheter - ICA har gjort sin hemläxa, men har behov av större samverkan vid större händelser t ex Gudrun men även t ex vid avbrott vatten, el och övrig media. - Behov av mer proaktivt arbete (innan kris ett faktum). - Behov av att öva mer, få ökad förståelse för varandras roller och ansvar. - Att samarbetet blir mer konkret. - Bildandet av nätverk – föredrag, träffas, osv. - Flera myndigheter involverade - helhetsförståelse; Livsmedelsverk, Polis, kommuner, länsstyrelser, myndigheten för samhällsskydd och beredskap etc. - Att krav och förväntningar på en stor samhällsaktör som ICA blir tydligt.

28 Detta är ICA Detta är ICA | ICA i siffror | Marknad och trender | Bolag | ICAs ansvar | ICA i korthetICA i siffrorMarknad och trenderBolagICAs ansvar


Ladda ner ppt "Extraordinärhändelse drabbar livsmedelsförsörjningen. Hur är vi beredda! Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef, ICA Sverige Logistik."

Liknande presentationer


Google-annonser