Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar Mobilitet Skåne … verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga … initierar och driver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar Mobilitet Skåne … verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga … initierar och driver."— Presentationens avskrift:

1

2 Hållbar Mobilitet Skåne … verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga … initierar och driver egna projekt … verkar som bas och hjälp i projekt som deltagarorganisationer föreslår

3 Kommuner som är med i HMSkånes projekt

4 Varför Hållbara transporter & Mobility Management Klimatförändringar och miljöproblem Är gränsöverskridande fenomen och problem med lokala konsekvenser. hur ska problemet hanteras? vems ansvar är det?

5 Hållbara transporter + Mobility Management Förändring med början idag! –Attityder och beteende –Styrmedel –Ny teknik –Samhällsplanering En kultur med delat ansvar för att en förändring ska ske. - Alla har miljön som ett ansvars-område. Minska utsläppen av CO2 från transporter

6 Hållbara transporter Synliggör organisationens transporter –Efterfråga andra transportmedel än bil –Prioritera förnybart, bränsleeffektivitet och kör snålt –Ställ krav vid upphandling av transporttjänster –Handla upp leverans för sig (ej fritt levererat) –Samordnad varudistribution –Minska antalet transporter och minska körsträckan

7 Ett område Inköpspolicy för fordon 18 kommuner tackade ja till att medverka i projektet. ja till att vara med i en process med målet att minska transportsektorns klimatpåverkan. Ja till att vara med i ett projekt organiserat på ett sätt som gör att de olika aktörerna/deltagarna stimulerades till att samarbete kring uppgiften.

8 Hur ser det ut? Februari 2009 Skånes kommuner3 600 fordon varav miljöfordon858 – 24 % Region Skåne722 fordon varav miljöfordon441 – 61 %

9 Inköpspolicy för fordon Projektets mål: –Bilar som köps in ska vara miljöbilar eller dra i genomsnitt 1 dl mindre drivmedel per mil (med undantag för bilar med specialtillstånd) –Minst 10 av de 33 skånska kommunerna ska delta i arbetet

10 Inköpspolicy för fordon Argumenten Ett verktyg för att minska trafikens miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten För att redovisa kommunens samlade syn på och direktiv för fordon. En ledstång att hålla sig i vid alla typer av upphandlingar av fordon – inköp, leasing, bilpool m.fl. Stärker kommunens profil – vad vill man visa! Kommunens anseende- kommunen som ett föredöme. Attrahera människor att jobba i kommunen - med en tydlig miljöprofil i kommunens värdegrund För att kunna styra inköpsarbetet för fordon oavsett om man har ett centraliserat eller decentraliserat inköpsförfarande. Bättre styrning ger bättre ekonomi – kommunens fordon ska ha en rimlig kostnad. Vid upphandling – Minst ½ av arbetet gjort genom en inköpspolicy Viktigt bas för kommunens fortsatta arbete med företagens transporter

11 Inköpspolicy för fordon Omfattning –samliga inköp av bilar och leasing av bilar som får framföras med B-körkort (under 3,5 ton) i kommunen. –bruksbilar, poolbilar samt tjänste- och förmånsbilar. Områden i policyn –Miljö och trafiksäkerhet –Bilval –Drivmedel –Energieffektivitet –Utbyte av befintliga fordon –Uppföljning

12 Inköpspolicy för fordon Drivmedel 1.Biogas Förnybar El 2.Etanol (E85) Rapsmetylester (RME) Syntetisk diesel från förnybart ursprung Fordonsgas50 ( blandning 50 % biogas och 50% naturgas) El 3.Naturgas Diesel(Koldioxidutsläpp från 0,93 l diesel motsvarar koldioxidutsläpp från 1 l bensin. (Ref. Vägverket) Syntetisk diesel från fossilt ursprung 4.Bensin

13 Inköpspolicy för fordon Uppföljning I varje kommun ska finnas en bilansvarig dit samtliga fordons inköp eller försäljning ska anmälas av utsedd kontaktperson på respektive förvaltning. Uppföljningssystem ska finnas

14 En antagen och förankrad Inköpspolicy för fordon innebär att … …det finns ett verktyg på lokal nivå som gör att: organisationen har rätt antal fordon fordonen anpassas på ett optimalt sätt till verksamheten fordonen administreras och sköts på ett effektivt sätt med tydlig ansvarsfördelning miljöhänsyn integreras i den pågående verksamheten inom detta område organisationen agerar långsiktigt

15 En arbetsmiljöfråga Om man utför arbete för en arbetsgivares räkning omfattas man av arbetsmiljölagen! Oavsett om man kör med företagets fordon eller med egen bil eller cykel!

16 Hur går det? Kristianstad antagen policy våren 2008 Östra Göinge Antagen policy juni 2008 Höör Antagen policy september 2008 TrelleborgAntagen policy september 2008 HörbyPolicy antagen KlippanPolicy antagen LommaPolicy som en åtgärd för att uppnå miljömålen i kommunen. SjöboDokument om miljöhänsyn vid Simrishamn upphandling som första delen Tomelilla av ett större arbete …………

17 Framtida fordon Utvecklingen för miljöbilar 0506070809 5%13%18%33%43% hittills Viktigt att utvecklingen fortsätter även under lågkonjunktur EU:s mål 2015130 g/km koldioxid emissioner (0,4 l/mil) 202095 g/km

18 Regeringen skärper kraven på myndigheternas bilinköp Från och med 1 februari 2009: –Statliga myndigheter ska endast köpa miljöfordon –För utryckningsfordon minst 50% miljöbilar –Även då myndigheter handlar upp taxiresor eller hyrbilar ska detta var miljöbilar. –Alkolås på bilar som köps in eller leasas – 75 % av fordonsflottan ska ha alkolås 2012.

19 Ny fordonsskatt Föreslås träda i kraft retroaktivt från 1 juli 2009 –Nya miljöbilar befrias från fordonsskatt under de första 5 åren –Dagens miljöbilsdefinition gäller så även nya bensin och dieseldrivna bilar <120 gram koldioxid är befriade från fordonsskatt i 5 år. –Skattebefrielse även för de bilar som köps in av kommuner och företag

20 Inköpspolicy & EU Europakommissionen har lagt ett direktivförslag till Europarådet om obligatoriska krav vid upphandling av vägtransportfordon som offentliga myndigheter eller enheter gör. vägtransportfordon - i dessa ingår lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta minibussar <3,5 ton) och tunga fordon (lastbilar och bussar) dock ej arbetsmaskiner.

21 Inköpspolicy & EU …vid utvärdering av fordonsupphandling ska, utöver fordonets pris, även externa kostnader för energi- förbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar internaliseras i den totala prisbilden genom att livscykelkostnader redovisas och beaktas.

22 Handhavande av fordon Bränslekostna dTvättDäck KörjournalS Parsamkörnin gOljaLufttry ckMotorvärm areKörjournal Uppföljning Ansvarsfördel ningikommun enTransportvo lymperfordon ochårUtbyte Vem ansvarar för vad – Ansvarsrutiner för inköp, skötsel, hantering och uppföljning samt checklistor. Rutiner för en tydlig organsiation och tydliga ansvars- förhållanden för fordon. rutin för att säkra en minskad miljöpåverkan från skötseln och driften av verksamhetens fordon – en miljöanpassad driftsfas, samt en ökad trafiksäkerhet genom en allt bättre kontroll av fordonen Bättre fordonshantering leder till bättre fordonsekonomi och en rimlig fordonskostnad

23 Handhavande av fordon Bränslekostna dTvättDäck KörjournalS Parsamkörnin gOljaLufttry ckMotorvärm areKörjournal Uppföljning Ansvarsfördel ningikommun enTransportvo lymperfordon ochårUtbyte Nätverk för bilansvariga i regionen –Samverkan gör arbetet lättare för alla medverkande och ger erfarenhetsutbyte –Utbildning & Kunskapsspridning

24 Vårt förhållningssätt – Att välja hållbarare Vi behöver framsynta: –Upphandlare/Inköpare –Resenärer –Bilansvariga –Samhällsplanerare –… Alla har möjlighet att bidra i förverkligandet av visionen om ett hållbart samhälle.


Ladda ner ppt "Hållbar Mobilitet Skåne … verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga … initierar och driver."

Liknande presentationer


Google-annonser