Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Europeiska unionen (EU)?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Europeiska unionen (EU)?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är Europeiska unionen (EU)?
28 medlemsstater Mer än 500 miljoner invånare Länder som i dagsläget ansökt om medlemskap i EU: Albanien, Island, Montenegro, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet

3 Vilka är EU:s huvudprinciper?
Gemensamma värderingar: respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna, mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet (art. 2 EU-fördraget) Mål: främja freden, EU:s värden och folkens välfärd (art. 3 EU-fördraget) 4 friheter: fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital

4 De viktigaste etapperna i EU:s historia

5 Återuppbyggnaden efter kriget
1950: 9 maj – Schumanförklaringen 1951: Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) skapas: 6 medlemsstater: Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna 1957: Romfördragen – Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Euratom inrättas

6 1960-talet – grundvalarna 1960: Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) bildas 1962: den gemensamma jordbrukspolitiken lanseras 1968: tullarna avskaffas

7 1970-talet 9 medlemsstater
1973: 1:a utvidgningen – Danmark, Irland och Storbritannien går med i EEG 9 medlemsstater 1979: 1:a allmänna direkta valet till Europaparlamentet

8 1980-talet – konsolidering
Utvidgning till länder i Sydeuropa: Grekland (1981), Spanien och Portugal (1986) 12 medlemsstater 1986: Europeiska enhetsakten, som ändrar Romfördraget, undertecknas 1990: genom Tysklands enande blir f.d. Östtyskland en del av EEG

9 1990-talet EU får 15 medlemsstater
1993: Inre marknaden (Maastrichtfördraget) träder i kraft 1995: ny utvidgning – Österrike, Finland, Sverige EU får 15 medlemsstater

10 Den största utvidgningen
1 januari 2002: 12 länder inför euron 2004: utvidgning med central- och östeuropeiska länder - 10 nya EU-medlemsstater: Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien EU får 25 medlemsstater 2007: Bulgarien och Rumänien går med EU får 27 medlemsstater 2013: Kroatiens anslutning EU får 28 medlemsstater

11 2000-talets första årtionde
Institutionerna behöver reformeras 2005: Nej till EU-konstitutionen i Frankrike och Nederländerna 2009: Lissabonfördraget antas och träder i kraft den 1 december

12 Några exempel Frihet att bo, studera och arbeta i samtliga medlemsstater Utbytesprogram för ungdomar: Comenius, Leonardo Da Vinci och Erasmus En gemensam valuta för 19 länder Miljölagstiftning för att bekämpa klimatförändringarna Lika möjligheter Lägre roamingkostnader Och mycket mer...

13 EU-institutionerna

14 Europaparlamentet Har tillsammans med rådet befogenhet att stifta lagar Övervakar (tillsammans med rådet) EU:s budget och EU-institutionernas politik Har 751 ledamöter, valda i allmänna val Val vart femte år Talman: Martin Schulz

15 Europeiska rådet EU:s politiska ledning, fastställer politiska riktlinjer och prioriteringar Består av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt av rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande Ordförande: Donald Tusk

16 Europeiska unionens råd
Medlagstiftare tillsammans med Europaparlamentet (ändrar, antar eller förkastar kommissionens lagförslag) Består av de ministrar från de 28 medlemsstaterna som dagordningen kräver Roterande ordförandeskap: växlar mellan medlemsstaterna varje halvår: 1 januari – 30 juni 2015: Lettland 1 juli – 31 december 2015: Luxemburg

17 Europeiska kommissionen
Föreslår och genomför lagstiftning (initiativrätt, "fördragens väktare") 28 kommissionsledamöter (en från varje medlemsstat) varav en ordförande, Jean-Claude Juncker, och flera vice ordförande (en är unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik)

18 Övriga EU-institutioner och organ
Europeiska unionens domstol Europeiska centralbanken Europeiska revisionsrätten Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) Regionkommittén

19 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

20 Vad är EESK? Ett rådgivande organ som inrättades genom Romfördraget (1957) Företräder det organiserade civila samhället Europa­parlamentet Europeiska unionens råd Europeiska kommissionen Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

21 Vad är det organiserade civila samhället?
Alla de grupper och organisationer som medborgarna inrättar för att föra fram sina intressen, uppnå ett mål eller samarbeta med likasinnade

22 Vilken roll har EESK? EESK har en rådgivande roll gentemot Europaparlamentet, rådet och kommissionen med tre huvuduppgifter: Att se till att EU:s politik återspeglar den verkliga ekonomiska, sociala och samhälleliga situationen. Att bygga upp ett EU som kännetecknas av ökat medborgardeltagande och är närmare medborgarna. Att slå vakt om EU:s värden och främja det civila samhällets organisationer i hela världen.

23 EESK – en bro mellan EU och det organiserade civila samhället
Företräder det civila samhällets intressen Ger organisationerna i det civila samhället i medlemsstaterna en möjlighet att föra fram sina åsikter på EU-nivå

24 Hur är EESK uppbyggt? EESK är en ledamotsförsamling med 353 ledamöter (utnämnda på 5 år) från EU:s 28 medlemsstater. EESK har 1 ordförande och 2 vice ordförande som väljs på två och ett halvt år Företräder ekonomiska och sociala intressegrupper: arbetsgivare, arbetstagare, övriga intressegrupper (icke-statliga organisationer, jordbrukare, ungdomar, konsumentskydd osv.) Har 6 facksektioner och ett rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI) Yttrandena diskuteras och antas med enkel majoritet vid EESK:s plenarsessioner (ca 9 per år)

25 Utarbetande av ett yttrande
Plenarförsamlingen GRUPP II Arbetstagare GRUPP I Arbetsgivare GRUPP III Övriga intressegrupper Studiegrupp: Ledamöter + sakkunniga SEKTION SEKTION 6 facksektioner

26 Ditt Europa: Din mening

27 DAGS FÖR MEDBORGARDELTAGANDE
EU är en demokratisk arena för mer än 500 miljoner medborgare i 28 länder: lagar, förordningar och direktiv påverkar våra liv dagligen. Som aktiva medborgare har vi många verktyg för att delta direkt i hur Europa styrs. Vi har ansvar för att ta hand om och överväga gemensamma problem. Det är ditt Europa, och din mening kan i slutändan spela stor roll. Det handlar om aktivt deltagande! Du kommer att få möjlighet att arbeta med ett ämne som rör aktivt medborgarskap på EU-nivå.

28 Er uppgift Läs och diskutera i klassen de "Ämnen för medborgardeltagande" som EESK kommer att översända. Välj ETT av ämnena och informera oss senast den 11 mars. Förbered er inför Brysselbesöket: Utveckla det ämne ni har valt med hjälp av er lärare. I Bryssel: sammanträde i arbetsgrupper, rapport, debatt och presentation vid ungdomsplenarsessionen

29 ämnena för medborgardeltagande
1. Läs och diskutera ämnena för medborgardeltagande Slutet av februari 2015: EESK skickar ut ämnena för medborgardeltagande (på engelska) Arbetsdokumentet är utgångspunkten för debatten i Bryssel. Det innehåller en förteckning över ämnena för medborgardeltagande. Diskutera och debattera de olika ämnena i klassen och välj sedan ETT av dem.

30 2. Välj ämne Efter klassdiskussionen om ämnena för medborgardeltagande väljer ni ETT ämne. Meddela vilket ämne ni valt (på engelska) till EESK senast den 11 mars.

31 3. Förbered er inför Brysselbesöket
Utveckla det ämne ni har valt: Ta fram ett småskaligt projekt för åtgärder. Detta kan innefatta exempelvis en presentation, ett framförande, en liten publikation, en kort debatt osv. Projektets mål är dels att främja helhjärtat engagemang i det valda ämnet, dels att bättre förstå ämnets olika valmöjligheter och begränsningar. Återkoppling om de ämnen som valts av skolorna skickas ut i slutet av mars.

32 4. I Bryssel: sammanträde i arbetsgrupper
Arbetet i grupper kommer att ge möjlighet att granska varje skolas erfarenheter av det valda ämnet, skolornas slutsatser och förslag om hur man kan stärka och vidareutveckla aktivt medborgarskap och deltagardemokrati.

33 5. I Bryssel: rapport och debatt
De viktigaste resultaten i varje arbetsgrupp kommer att rapporteras och diskuteras kortfattat vid det avslutande plenarmötet i evenemanget och kommer att utgöra en del av dagens dokumentation Förhoppningsvis kommer de inledande steg som tagits under detta evenemang att följas upp i hela Europa och inspirera andra ungdomar att delta och ta ansvar!

34 Tidsgräns och kontaktuppgifter
Tidsgränsen för att meddela valet av ämne för medborgardeltagande på engelska är den 11 mars 2015. För ytterligare information eller hjälp kan ni kontakta oss: E-post: Webbplats: Your Europe, Your Say @youreurope

35


Ladda ner ppt "Vad är Europeiska unionen (EU)?"

Liknande presentationer


Google-annonser