Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför finns Regionkommittén?  För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför finns Regionkommittén?  För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning."— Presentationens avskrift:

1

2 Varför finns Regionkommittén?  För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå).  För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.  För att tillhandahålla en mötesplats där regioner och städer kan utbyta goda metoder och delta i en dialog med EU- institutionerna.

3 Regionkommittén En EU-institution, en politisk församling som företräder lokala och regionala myndigheter •Inrättades genom Maastrichfördraget (1993) •353 ledamöter (regionala och lokala företrädare) •Första plenarsessionen hölls i mars 1994 •Sex plenarsessioner per år •Sex tematiska utskott och ett utskott för budget och administration •28 nationella delegationer •5 politiska grupper

4 Historik •1993 •1993Maastrichtfördraget – ReK inrättas •1994 •19941:a plenarsessionen i Bryssel •1995 •1995ReK går från 189 till 222 ledamöter när EU-12 blir EU-15 •1997 •1997Amsterdamfördraget – ReK förstärks genom att området för obligatoriskt samråd utvidgas; blir remissinstans till Europaparlamentet •2003 •2003Nicefördraget – ReK:s ledamöter måste ha ett väljarmandat eller vara politiskt ansvariga •2004 •2004ReK går från 222 till 317 ledamöter i EU-25 •2007 •2007ReK går från 317 till 344 ledamöter i EU-27 •2009 •2009Lissabonfördraget – ReK:s ställning och politiska roll förstärks •2013 •2013ReK går från 344 till 353 ledamöter i EU-28

5 ReK och Lissabonfördraget •EG-domstolen får behörighet att pröva en talan som Regionkommittén väcker för att tillvarata sina rättigheter. •Möjlighet för ReK att väcka talan när en rättsakt bryter mot subsidiaritetsprincipen. •Kommittén hörs på fler politikområden. •Ledamotsmandatet förlängs från 4 till 5 år.

6 FÖRSLAG MEDBESLUTANDE RÅDFRÅGNING Europeiska kommissionenEuropaparlamentetEuropeiska unionens råd BESLUT Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

7 Politikområden Regionkommittén måste rådfrågas på följande områden: •Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning •Utbildnings- och ungdomsfrågor •Kultur •Folkhälsa •Transeuropeiska nät •Transporter •Idrott •Sysselsättning •Socialpolitik •Miljö •Yrkesutbildning •Energi •Klimatförändringar •Strukturfonderna •Europeiska regionala utvecklingsfonden

8 ReK:s ledamöter och deras utnämning 353 ledamöter (och 353 suppleanter) från den 1 juli 2013 Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland ……….………….. Spanien, Polen …...………………………………………………..... Rumänien...………………...……………………………………....... Belgien, Bulgarien, Grekland, Nederländerna, Portugal, Tjeckien, Ungern, Sverige Österrike…………….. Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Slovakien, ….… Estland, Lettland, Slovenien…………………..……………….…. Cypern, Luxemburg……….………………….……………….…… Malta….……………………………………….…………...…….….... 24 21 15 12 9 7 6 5 • Lokala och regionala företrädare, nominerade av medlemsstaterna • Utses formellt av Europeiska unionens råd • Femårigt mandat som kan förnyas • Sex plenarsessioner per år och antagande av cirka 60 yttranden per år

9

10 Regionkommitténs organisationsstruktur Ordföranden Generalsekreteraren Generalsekreterarens kansli EDUC+CIVEX- utskotten ECOS+COTER- utskotten NAT+ENVE- utskotten Samordning, uppföljning, etc. Allmän administration Arbetsvillkor, rättigheter, utbildning Rekrytering, karriär Budget och ekonomi Kansli, ledamöter, nat. delegationer, etc. Interna tjänster Rättstjänsten Administration, budget, publikationer Evenemang, forum, OPEN DAYS Press, intern och extern kommunikation ARLEM, decentraliserat sam. Nätverk,övervaknings- plattformar Långtidsplanering, studier, etc. Administration Tjänster till leda- möterna och kansli Rådgivande arbeten Kommunikation, press, evenemang Övergripande politik och nätverk Enheten f. internrevision De politiska gruppernas sekretariat Ordförandens kansli Presidiet Samfunktionerna Översättning Samfunktionerna Logistik

11 • har 63 medlemmar - mandatfördelningen per medlemsstat återspeglar de nationella och politiska förhållandena: • Ordföranden och förste vice ordföranden • En vice ordförande per medlemsstat • 5 ordförande för de politiska grupperna • 28 övriga medlemmar • organiserar ReK:s arbete: • Sammanträder åtta gånger om året • Förbereder dagordningen till plenarsessionerna • Fastställer ReK:s politiska program • Beslutar om tilldelning av yttranden till utskotten • Beslutar om yttranden på eget initiativ Presidiet

12 ReK:s politiska grupper •möjliggör transnationellt tänkande och agerande •länkar samman de politiska familjerna i de olika EU-institutionerna och medlemsstaterna •genomför ReK:s mandat som ett politiskt och demokratiskt legitimt organ

13 De politiska grupperna PSE Europeiska Socialdemokraters Parti EA Europeiska Alliansen PPE Europeiska folkpartiet ALDE Alliansen liberaler och demokrater för Europa PSE ALDE EA GRUPPLÖSA PPE ECR Europeiska konservativa och reformister ECR

14 Rådgivande verksamhet: ReK:s yttranden om rättsakter •Planera och förbereda för ReK:s yttranden (60-70 per år) om EU:s rättsakter för de sex utskotten i ReK •Engagera EU-institutionerna i debatter om aktuella ämnen •Arrangera medverkan av experter och intressenter (konferenser, seminarier) •Följa upp och övervaka rättsakter och kartlägga det genomslag som ReK:s yttranden får

15 EU:s budget 2014-2020: Regionernas och städernas perspektiv I slutet av 2012 eller början av 2013 antar EU den nya fleråriga budgetramen för 2014-2020. I ett yttrande från december 2011 framförde Regionkommittén att den föreslagna finansieringsnivån bör ses som ett absolut minimum för vad som krävs för att nå de ambitiösa mål för EU som medlemsstaterna har enats om i fördraget och i Europa 2020-strategin. Kommittén stöder inrättandet av ett nytt system för egna medel och skatt på finansiella transaktioner. ReK har också upprepat sitt starka motstånd mot varje form av makroekonomisk villkorlighet och i stället föreslagit att ett formellt partnerskapsavtal mellan alla medlemsstater och deras lokala och regionala myndigheter ska utgöra ett särskilt förhandsvillkor för utbetalningar av EU:s strukturfonder.

16 Kommunikation om det "regionala och lokala Europa" •Kommunicerar med press/TV och Europas 100 000 lokala och regionala myndighetsorgan genom nyhetsbrev, internet och audiovisuella medier •Arrangerar cirka 200 konferenser varje år (Europeiska veckan för regioner och städer, ReK:s toppmöten, EuroPCom, medarrangör och värd för cirka 120 konferenser tillsammans med andra EU-institutioner, regionkontor, organisationer) med 20 000 intressenter •600 gruppbesök varje år med totalt 16 000 deltagare •Utgivning av publikationer på alla EU-språk

17 Den europeiska veckan för regioner och städer - Open Days Sedan 10 år tillbaka arrangerar ReK tillsammans med Europeiska kommissionen Open Days – Europeiska veckan för regioner och städer. 200 regionala och lokala myndigheter, 200 regioner och städer, 100 seminarier, 6 000 deltagare och 600 talare gör Open Days till det största årliga evenemanget för utveckling av regioner och tätorter. Dessutom finns det ungefär 350 lokala evenemang som kallas "Europa i min region/stad" som tar debatten i Bryssel närmare EU- medborgarna i fler än 30 länder och med en publik på närmare 30 000.

18 Övergripande politikområden, studier och nätverk •Övervaka ett antal övergripande prioriteringar och tillhandahålla medellånga och långsiktiga politiska valmöjligheter. •Strategisk planering av ReK:s verksamhet. •Utarbeta 40 studier varje år och samarbeta med akademiska nätverk. •Nätverks- och övervakningsplattformar för subsidiarietsprincipen, Europa 2020, borgmästarförsamlingen och Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS). •Stödja företrädare för Euromeds församling för regionala och lokala myndigheter (Arlem) och för konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap) samt främja decentraliserat utvecklingssamarbete.

19 Europa 2020-strategin: involvera regioner och städer ReK:s övervakningsplattform för Europa 2020-strategin,som består av företrädare för mer än 150 regioner och städer i alla medlemsstater i EU, är ett verktyg för lokala och regionala myndigheter för att påverka den politiska processen och genomförandet av EU:s strategi för att främja smart och hållbar tillväxt för alla under detta årtionde. Genom sammanträden för lokala och regionala företrädare och experter, samråd och rapporter, säkerställer plattformen ett bättre genomförande av Europa 2020-strategin, granskar förhållandet till sammanhållningspolitiken,följer strategins medverkan i styrprocessen och stimulerar utbyte. Besök oss på www.cor.europa.eu/europe2020

20 "Skapa tillväxt och sysselsättning i EU:s regioner och städer – Att få Europa 2020-strategin att fungera" Uppnå målen för Europa 2020 med de regionala och lokala myndigheterna Säkra de lokala och regionala myndigheternas roll på området "bättre investeringar" Involvera medborgarna och debattera EU Utveckla den territoriella dimensionen i EU:s förbindelser med externa partner Ett starkare ReK i ett nytt Europa


Ladda ner ppt "Varför finns Regionkommittén?  För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning."

Liknande presentationer


Google-annonser