Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation vid Internrevisionsdagarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation vid Internrevisionsdagarna"— Presentationens avskrift:

1 Presentation vid Internrevisionsdagarna
24 nov 2006 Finansinspektionen Kennet Bergh Jag heter... Ställ gärna frågor... Jag är här pga ...

2 Basel II på 20 minuter Kort om regelverket Pelare I och IRK-granskning
Internrevisionens roll Intern kapitalutvärdering

3 Vilka berörs av Basel 2-reglerna
Banker Kreditmarknadsbolag Sparbanker Värdepappersbolag Vissa fondbolag Totalt ca 270 företag

4 Basel 2 – en översikt Pelare 1 Minimikrav på kapital Kreditrisk
Operativ risk Marknads-risk Pelare 2 Samlad kapital-bedömning Intern kapital-utvärdering Tillsyn pelare 1-3 Pelare 3 Genomlysning Information till andra än till tillsyns-myndigheten

5 Regelverket belönar god risk-hantering
Pelare 1 Minimikrav på kapital Kreditrisk Operativ risk Marknads-risk Schablon-metoden Schablon-metoder Basmetoden Intern risk-klassifice-ringsmetod Interna VaR-modeller Schablon-metoden Högre risk- känslighet Intern- mätnings-metoder Lägre kapitalkrav

6 IRK – Intern riskklassificering
8 svenska institut har ansökt om att få tillämpa IRK från 2007 Lagen träder i kraft 1 februari 2007 – Vilket är första möjliga dag att få IRK-tillstånd

7 Vad är målet för FI:s IRK-granskning?
Vad är tillräckligt tillförlitligt? FI:s uppgift är att tillse att bankerna uppfyller den lägsta tillåtna standarden – inte att bankerna använder de optimala systemen Lägsta tillåtna standard är hög relativt hur det har sett ut (ser ut?) hos instituten Prioritera rätt Stabilitet en ledstjärna, men också rättvis konkurrens

8 Vad är internrevisionens roll?
Granska om institutet har stabila system för intern riskklassificering Genomföra granskningen årligen och rapportera om institutet är complient med IRK-reglerna

9 En sund riskorganisation är en grundförutsättning för IRK
Styrelsen ska godkänna alla väsentliga delar av riskklassificeringssystemen. De har det yttersta ansvaret för IRK-systemet. Styrelse och VD måste ha god kunskap om IRK-systemet och detaljerad förståelse för de rapporter som tillsänds dem. Ett kreditriskmätningssystem är kreditverksamhetens ”hjärta” och styrelsen måste ha det yttersta ansvaret för detta. Styrelse och VD måste ha kompetens att kritiskt granska den information som rapporteras och att ta beslut baserade på riskinformationen. D §§, §§

10 Oberoende riskkontroll
Instituten måste ha en oberoende riskkontrollfunktion som ansvarar för IRK-systemet. Direkt underställd VD eller annan ledande befattningshavare som i sin tur är direkt under VD Befattningshavaren får inte har ansvar för den dagliga kredit- eller affärsverksamheten Om inte riskkontrollfunktionen är oberoende minskar förtroendet för riskestimaten. Beräkningarna ska genomföras av någon som inte har incitament att underskatta risken.

11 Validering IR ska granska valideringsprocessen och resultaten
Riskmätningsmetoderna ska kontinuerligt vidareutvecklas bl. a. som ett resultat av valideringen Om validering sker av samma enhet/personer som utvecklat metoderna – Kan det leda till bristande objektivitet?

12 Varför viktigt att följa upp?
Påverkar kreditbeslut Påverkar prissättning Sänkt kapitalkrav I vissa fall kraftiga reduceringar av kapitalkravet för kreditrisk Högt ratade motparter Krediter till hushåll Även schablonmetoden kan ge sänkt kapitalkrav

13 IKU – Intern kapitalutvärdering
Den interna kapitalutvärderingen ska utmynna i en bedömning av om kapitalet är tillräckligt i förhållande till riskerna i rörelsen Styrelsen ska ansvara för att kraven på soliditet, likviditet, riskhantering och genomlysning är uppfyllda

14 Principer för intern kapitalutvärdering
Kapitalbehovet ska stå i relation till risktagandet Framåtblickande och beakta planer och omvärldsförändringar Policy och process ska vara tydligt dokumenterad Integrerad del av företagets styr- och beslutsprocesser Styrelse och ledning ansvarar

15 Företagen - Finansinspektionen
Banker, kreditmarknads-företag och vp-bolag Finansinspektionen Intern kapital-utvärdering Samlad kapital-bedömning Dialog Har processen tillräcklig kvalitet? Är bedömt kapitalbehov tillräckligt? Ja Nej Ja Nej


Ladda ner ppt "Presentation vid Internrevisionsdagarna"

Liknande presentationer


Google-annonser