Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOVA och vattendrags- restaurering 2010-05-25 Seminarium på Jordberga gods HUT Skåne, Länsstyrelsen och Tullstorpsån ekon. förening Gösta Regnéll Våtmarksstrateg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOVA och vattendrags- restaurering 2010-05-25 Seminarium på Jordberga gods HUT Skåne, Länsstyrelsen och Tullstorpsån ekon. förening Gösta Regnéll Våtmarksstrateg."— Presentationens avskrift:

1 LOVA och vattendrags- restaurering 2010-05-25 Seminarium på Jordberga gods HUT Skåne, Länsstyrelsen och Tullstorpsån ekon. förening Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen

2 Länsstyrelsen förstärker LOVA- arbetet med … Verena Maichel

3 LOVA LOVA = LO kala VA ttenvårdsåtgärder – en del av Havsmiljösatsningen LOVA = LOkala VAttenvårds- åtgärder – en del av Havsmiljösatsningen

4 För kontinuerlig kontakt i våtmarks- och vattenfrågor Anmäl dig gärna till den öppna grupp för samverkan som finns inom Hållbar Utveckling Skåne! Kontakt: gosta.regnell@lansstyrelsen.se Riktar sig till markägare, föreningsrepresentanter, fackfolk i kommuner, vattenorganisationer, konsultfirmor m fl

5 LOVA - Åtgärdspengar havsmiljö LOVA = Lokala vattenvårdsåtgärder för att minska näringstillförseln till havet Liten summa fördelades av NV 2009 Länsstyrelserna fick fördela 100 Mkr 2010. Skåne fick 18,4 Mkr. Mera 2011. 50% medfinansiering krävs

6 Exemplet Tullstorpsån Medfinansiering Mkr Havsmiljömedel (NV)2,7 LB 12,4 Leader0,3 Fiskevård (?)0,2 NV:s bidrag till ”Ideella miljöorg.”0,5 (+ tidigare: Trelleborgs kommun)

7 17 ansökningar fick LOVA-medel 2010 Toalettmottagningsstationer för båtar Avlopp i övrigt (VA-utr. etc) ………… Vattendragsrestaurering, våtmarker, dagvattendammar etc ………… Dräneringsvatten ………………… Summa Skåne (hittills) tkr 330 2.170 15.065 835 18.400

8 Vem, hur, när? Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka. Även kommunala bolag utan vinstsyfte. Ansökan till Lst (och NV?). Lst beslutar. NV:s hemsida har anvisningar och ansökningsblankett Nästa ansökan hösten -10

9 Krav Inga bidrag till åtgärder som kan framtvingas med lagstöd eller som redan påbörjats (”spaden i jorden”) Kostnadseffektiva åtgärder skall prioriteras – kräver underlag. –N-beräkningar för våtmarker – lst har modell –P?

10 Idéer Tänkbara åtgärder: orsaks- eller symptombehandlande eller planering för sådana åtgärder, t ex Våtmarker (orsaksbeh.) VA-planering: –Enskilda avlopp –Dagvattenhantering Musselodlingar, vasskörd, algskörd mm (symptombeh.) Nya idéer? Uppföljning och utvärdering av projekten krävs alltid i någon form

11 Medfinansieringsfinansiering Inga hinder i LOVA att medfinansieringen anskaffas genom andra bidrag, men andra bidragssystem kan ha hinder för detta. LB:s förhållande till LOVA skall särskilt studeras av NV; möjligheter saknas nog inte där heller.

12 Ideellt arbete Ideellt arbete får tillgodoräknas som medfinansiering motsvarande 200 kr/tim upp till max 50% av totala stödberättigade projektkostnaden

13

14 Vattendrags- och sjörestaurering jämfört med våtmarksarbete Principiella strategiska frågor tämligen gemensamma med vad som utarbetats för våtmarksarbetet i Skåne Våtmarksarbete har pågått länge – utnyttja erfarenheterna av arbetssättet

15 De sju våtmarksfunktionerna Vattenrening Retention av växthusgaser Vattenhushållning (för fungerande hydrologi) Biotoper Rekreation (inklusive skönhetsupplevelse) och undervisning Produktion av gröda, fisk, jaktbart vilt Landsbygdsutveckling och tätortsutveckling

16 Målgrupperna Markägare VV-org/Vattenråd/ Å-projekt Kommuner VerkDepartementRiksdagRegering Region Skåne (?)Vägverket m fl Konsulter Miljöorganisationer Länsstyrelsen Fiskeföreningar Leaderområden

17 Foto: Gösta Regnéll (Bjärekusten) och Kristina Nolin (dagvattendamm i Lund)

18 Våtmarksstrategi för Skåne Lokalt: Reservera - översiktsplaneringen Knyta samman - se möjligheterna i grönstrukturplanering, i LBU och tätortsutveckling Samarbeta – vattenråd Skydds- & kompensationsåtgärder Utnyttja ägandet

19 Våtmarksstrategi för Skåne Regionalt: Planeringsunderlag – inspiration Planeringsunderlag – restriktioner Söka upp – samverkan, information Medelsfördelning - och utnyttja ägandet

20 Framgångsfaktorerna i våtmarksarbetet Förankring Rätt väg framåt Etappindelning (Våtmarkskedjan) Resurser etappvis

21 ”Våtmarkskedjan” modifierat efter ”Nationell strategi för myllrande våtmarker 2006” Planeringsunderlag Uppsökande verksamhet Samordning Flexibel ersättning Långsiktigt hållbara våtmarker –Projektering –Tillståndsansökan/Anmälan –(ev.) Upphandling –Anläggning Uppföljning Underhåll

22 LOVA - summering Nyckeln till framgång? Kan det vara Kunskap om ett områdes –totala problematik –möjligheterna, t ex när det gäller vattendragsrestaurering? Löst medfinansiering? Samarbete? Kort sagt: Vattenråd el. liknande samarbete? Och infoutbyte - som detta - genom bl a HUT Skåne?


Ladda ner ppt "LOVA och vattendrags- restaurering 2010-05-25 Seminarium på Jordberga gods HUT Skåne, Länsstyrelsen och Tullstorpsån ekon. förening Gösta Regnéll Våtmarksstrateg."

Liknande presentationer


Google-annonser