Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stimulansmedel ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Förslag om en gemensam ansökan från Vårdsamverkan Fyrbodal med dess samtliga ingående parter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stimulansmedel ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Förslag om en gemensam ansökan från Vårdsamverkan Fyrbodal med dess samtliga ingående parter."— Presentationens avskrift:

1 Stimulansmedel ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Förslag om en gemensam ansökan från Vårdsamverkan Fyrbodal med dess samtliga ingående parter

2 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensam ansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Urvalskriterier – följande villkor ska vara uppfyllda: -Ansökan ska vara politisk förankrad hos samtliga sökande och medsökande. Medel till de ansökningar som beviljas utbetalas när en kopia på beslut i respektive nämnd/motsvarande inkommit till SKL. -Försöksverksamheten ska innefatta en nära samverkan mellan flera vårdgivare. Därutöver premieras samverkan med ytterligare aktörer – anhöriga, brukarorganisationer osv. -Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas lokalt.

3 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensam ansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Vid bedömning av ansökan kommer hänsyn också tas till följande: -Hur brukare och närstående involveras i försöksverksamheten med ett tydligt brukarperspektiv som utgångspunkt. -Om försöksverksamheten bedöms vara lovande; vi efterlyser innovativa idéer och nya sätt att lösa kända utmaningar. -Vilken möjlighet försöksverksamheten bedöms ha att fortleva efter projekttidens slut – utan särskilt riktade medel. -Försöksverksamhetens tillämpbarhet (ex. metod, arbetssätt, organisation) även i andra delar av landet.

4 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensam ansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Fyrbodalområdet bedriver redan försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre ” OPTIMAL VÅRDPROCESS FÖR ÄLDRE MED STORT VÅRDBEHOV” Vårdsamverkan Fyrbodal ämnar gemensamt med alla ingående parter söka medel för att bygga vidare på detta

5 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensam ansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Vidareutveckla auskultationen mellan kommunerna, primärvården och MÄVA - fler konkreta platser hos och mellan samtliga parter - omfatta sjuksköterskor och läkare - ske mer kontinuerligt / återkommande fortbildningsdel i arbetet

6 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensam ansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Från olika delprojekt går Fyrbodalområdet ihop och in i en gemensam verksamhet för att ytterligare utvidga, sammanlänka och förbättra ”Optimal vårdprocess för äldre med stort vårdbehov” Syftet är att skapa kompetenshöjning och samverkansfrämjande relationer med samsyn och förståelse vårdgivarna emellan Förutsättning: ”Avtal” måste upprättas mellan samtliga parter kring detta

7 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensam ansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” I auskultationsverksamheten är det tänkt att följande delar vävs in och utvecklas: - test av olika verktyg som videokonferenser, brytpunkt- /palliativt arbete, samsyn & utarbetande av sjukdomsbegreppet, evidensbaserat lärande… Något mer? Uppföljning & utvärdering av försöksverksamheten det tredje året genom SKLs metod ”Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre” – Samhällsekonomiska & vårdkvalitetsmässiga vinster? Förändrings- & förbättringspotential?

8 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensamansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Belopp att söka: 4,6 miljoner kr/år i 3 år ( totalt ca 14 milj) Ungefärlig budget: - Vidareutvecklad auskultation4 - Administration & OH-kostnad0,2 - Uppföljning & utvärdering0,4 Totalt4,6 milj. kr

9 Vårdsamverkan Fyrbodal - gemensamansökan om medel till ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Tidplan: 2010-05-21 Diskussion kring att LG enas om att ställa sig bakom denna gemensamma ansökan, samt rekommenderar kommunerna att göra likaledes. 2010-06-? Förankring via Fyrbodals kommunalförbund och Socialchefsgruppen 2010-06-? Förankring till HSN 1,2, & 3 Utförarstyrelse? 2010-06-? Förankring VG PV? 2010-06-11 Vårdsamverkan Fyrbodal (projektägare) skickar in ansökan till SKL. Ansökan kompletteras med kopia på beslut från nämnd/motsvarande så fort dessa kommit på plats.


Ladda ner ppt "Stimulansmedel ”Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre” Förslag om en gemensam ansökan från Vårdsamverkan Fyrbodal med dess samtliga ingående parter."

Liknande presentationer


Google-annonser