Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GEP-projekt Skellefteälven 2013.  Skellefteälven med biflöden inom Skellefteå kommun (från havet till Rengårds kraftverk)  6 magasin plus sträckan från.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GEP-projekt Skellefteälven 2013.  Skellefteälven med biflöden inom Skellefteå kommun (från havet till Rengårds kraftverk)  6 magasin plus sträckan från."— Presentationens avskrift:

1 GEP-projekt Skellefteälven 2013

2  Skellefteälven med biflöden inom Skellefteå kommun (från havet till Rengårds kraftverk)  6 magasin plus sträckan från sista kraftverket till havet Undersökningsområde

3  Harryngel  Biotopkartering biflöden  Grunda bottnar- flygbildsanalys och fältinventering  Vattenvegetation- flygbildsanalys, fältinventering, transekter  Magasinöversikt- erosion, konstgjorda stränder  Elfiske biflöden  Bottenfaunaprovtagning Utförda inventeringar

4  Nedströms varje kraftverk, harryngel på alla lokaler utom Båtfors, Rengård  Harryngel vid utloppen av Klintforsån, Bjurån och i Karsbäcken  Tåmeälven som referens  Förekomst harryngel = lekområde för harr Harryngel Nedanför Krångfors kraftverk södra sidanHarryngel

5  Mindre bäckar, ex Djupgrovbäcken, Karl- Johansbäcken  Större biflöden inventeras av Per Lundström, EKOM  Biotoper, lekbottnar, vandringshinder, strukturer, flottlämningar, åtgärdsförslag Biotopkartering biflöden Karl-Johansbäcken, mynnar i Rengårdsmagasinet Träkista Karsbäcken Vandringshinder Sunnanågroven

6 Biotopkartering biflöden  Vattenbiotoper  Åtgärdsbehov  Vandringshinder  Lekbottnar

7  Flygbildsanalys, röd markering= grund botten  Underlag vid fältinventering- vegetation, bottensubstrat Grunda bottnar

8  Dominerande vegetationsart  Dominerande substrat  Ungefärligt djup Grunda bottnar, vegetationsområden Hårslinga vanligaste arten Undervattensbild vegetation och substratVegetationsområde Finnforsmagasinet

9  Transekter i Krångforsmagasinet och i stan  Förekomst arter på bestämda djup  Hur djupt finns det växter  Regleringskänsliga arter, jämförelse med artlista från Vindelälven och Umeälven Fördjupning vegetation Provtagning med krattaArtbestämning Pilblad (Sagittaria sp.)

10  Erosion- erosionshak, rasbranter  Konstgjorda stränder  Stenkista/pir  Siktdjup Magasinöversikt Erosion, rasbrant KvistforsmagasinetErosionshak Krångforsmagasinet Konstgjord strand, Selsforsmagasinet

11 Magasinöversikt  Vegetationsområde = gråa områden  Erosion = orange/röda linjer inom röda cirklar  Artificiella stränder = blåa linjer  % erosion/artificiella stränder av totala strandlängden

12  De små biflödena fiskas  Finns det fisk, vilka arter?  6 av 17 mindre biflöden fiskförande  Totalt fisk i 15 av 26 biflöden Elfiske biflöden

13  Sparkprov  Provtagningspunkter nedströms kraftverksdammar och i Kvistforsens minimitappningssträcka Bottenfauna

14  Enkätundersökning fiskare  Beskrivning av regleringsförhållanden  Bedömningsgrunder för hydromorfologi  Frekvens nolltappningar  Sammanställning data från fältsäsongen Pågående undersökningar


Ladda ner ppt "GEP-projekt Skellefteälven 2013.  Skellefteälven med biflöden inom Skellefteå kommun (från havet till Rengårds kraftverk)  6 magasin plus sträckan från."

Liknande presentationer


Google-annonser