Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GEP-projekt Skellefteälven 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GEP-projekt Skellefteälven 2013"— Presentationens avskrift:

1 GEP-projekt Skellefteälven 2013

2 Undersökningsområde Skellefteälven med biflöden inom Skellefteå kommun (från havet till Rengårds kraftverk) 6 magasin plus sträckan från sista kraftverket till havet

3 Utförda inventeringar
Harryngel Biotopkartering biflöden Grunda bottnar- flygbildsanalys och fältinventering Vattenvegetation- flygbildsanalys, fältinventering, transekter Magasinöversikt- erosion, konstgjorda stränder Elfiske biflöden Bottenfaunaprovtagning

4 Harryngel Nedströms varje kraftverk, harryngel på alla lokaler utom Båtfors, Rengård Harryngel vid utloppen av Klintforsån, Bjurån och i Karsbäcken Tåmeälven som referens Förekomst harryngel = lekområde för harr Harryngel Nedanför Krångfors kraftverk södra sidan

5 Biotopkartering biflöden
Mindre bäckar, ex Djupgrovbäcken, Karl-Johansbäcken Större biflöden inventeras av Per Lundström, EKOM Biotoper, lekbottnar, vandringshinder, strukturer, flottlämningar, åtgärdsförslag Vandringshinder Sunnanågroven Träkista Karsbäcken Karl-Johansbäcken, mynnar i Rengårdsmagasinet

6 Biotopkartering biflöden
Vattenbiotoper Åtgärdsbehov Vandringshinder Lekbottnar

7 Grunda bottnar Flygbildsanalys, röd markering= grund botten
Underlag vid fältinventering- vegetation, bottensubstrat

8 Grunda bottnar, vegetationsområden
Dominerande vegetationsart Dominerande substrat Ungefärligt djup Hårslinga vanligaste arten Undervattensbild vegetation och substrat Vegetationsområde Finnforsmagasinet

9 Fördjupning vegetation
Transekter i Krångforsmagasinet och i stan Förekomst arter på bestämda djup Hur djupt finns det växter Regleringskänsliga arter, jämförelse med artlista från Vindelälven och Umeälven Provtagning med kratta Artbestämning Pilblad (Sagittaria sp.)

10 Magasinöversikt Erosion- erosionshak, rasbranter Konstgjorda stränder
Stenkista/pir Siktdjup Erosion, rasbrant Kvistforsmagasinet Erosionshak Krångforsmagasinet Konstgjord strand, Selsforsmagasinet

11 Magasinöversikt Vegetationsområde = gråa områden
Erosion = orange/röda linjer inom röda cirklar Artificiella stränder = blåa linjer % erosion/artificiella stränder av totala strandlängden

12 Elfiske biflöden De små biflödena fiskas Finns det fisk, vilka arter?
6 av 17 mindre biflöden fiskförande Totalt fisk i 15 av 26 biflöden

13 Bottenfauna Sparkprov
Provtagningspunkter nedströms kraftverksdammar och i Kvistforsens minimitappningssträcka

14 Pågående undersökningar
Enkätundersökning fiskare Beskrivning av regleringsförhållanden Bedömningsgrunder för hydromorfologi Frekvens nolltappningar Sammanställning data från fältsäsongen


Ladda ner ppt "GEP-projekt Skellefteälven 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser