Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän pension.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän pension."— Presentationens avskrift:

1 Allmän pension

2 En femtedel av livet – men vad ska man leva på?
I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn och barnbarn kommer att leva än längre. Ur ekonomisk synpunkt innebär livet som pensionär för de flesta av oss att pensionen är längre än de inkomster vi har haft tidigare i livet. Hur stor pensionen blir avgörs av vilka inkomster vi haft under arbetslivet. Eftersom många av oss kommer att vara pensionärer år och kanske ännu längre kan det vara bra att ägna pensionen en tanke medan den fortfarande går att påverka.

3 Eventuell privat pension
Tjänstepension Allmän pension Inkomstpension Premiepension Det här är pensionspyramiden, den symbol som pensionsbranschen gemensamt använder sig av för att tydliggöra att pensionen består av olika delar. Tjänstepension omfattas de av som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal, eller har ett hängavtal till ett kollektivavtal. I vissa fall kan en anställd även ha tjänstepension utan avtal, det kallas då individuell tjänstepension. Tjänstepension tillkommer utöver den allmänna pensionen. Det finns en mängd olika tjänstepensionsavtal men man brukar tala om fyra stora avtal: ITP – privatanställda tjänstemän, ITP: , 020 – , Alecta, SAF-LO – privatanställda arbetare, SAF-LO: , 08 – , AMF, KAP-KL – kommun- och landstingsanställda, KAP-KL: 020 – , KPA, (vissa kommuner har valt andra tjänstepensionsbolag som administratörer för deras tjänstepension, då vet KPA vart man ska vända sig) PA-03 – statligt anställda, PA-03: , , Kåpan pensioner, Privat pensionssparande kan förekomma på många olika sätt även om vi oftast tänker på en privat pensionsförsäkring. Det kan också vara sparande i annan form eller amortering av lån som gör att utgifterna när du är pensionär minskar. 3

4 Två olika pensionsmodeller
? 65 år Förmånsbestämd I ett förmånsbestämt system måste avgiften regleras för att pensions-beloppen ska kunna betalas ut ? 65 år Premiebestämd/avgiftsbestämd I ett avgiftsbestämt system måste pensionerna regleras för att avgifterna ska räcka. Det finns några grundläggande begrepp som det är bra att ha klart för sig när man ska tala om pensioner. Det gäller både den lagstadgade pensionen och för avtalspensionerna, och även när man ska beskriva hur pensionerna i andra länder fungerar. Sättet att spara till pension brukar antingen vara via förmånsbestämda system eller avgiftsbestämda. Vi har mer och mer gått från förmånsbestämda system till avgiftsbestämda, även om många har en blandning av båda systemen. Enkelt kan man förklara de förmånsbestämda pensionerna med att det är enklare att förutse vad man får i pension. Förmånen är given - sedan anpassas avgifterna till det utställda löftet. Det är förmånen som bestämmer kostnaden men man har aldrig riktigt koll på vad systemet kostar från det ena året till det andra. I ett avgiftsbaserat system är det tvärtom. Vi har bestämt vilka avgifter som ska betalas in. Men däremot vet vi inte hur stor slutsumman blir. Den styrs av avgifterna, d v s hur hög lön vi haft, hur länge vi arbetat och hur värdeutvecklingen varit på pengarna. 4

5 Beloppsgränser för garantipensionen
Den som arbetar eller bor i Sverige omfattas av svensk sociallagstiftning. Därmed har man rätt till allmän pension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Om man haft liten eller ingen inkomst kan man också omfattas av garantipension precis som övriga kollektivet. För att få full garantipension ska man ha varit bosatt i Sverige i 40 år och den kan inte tas ut förrän från 65 års ålder. Garantipensionen beräknas utifrån bosättningstiden i Sverige och utifrån ett antagande att alla 18,5 % tillförts inkomstpensionen. För att få full garantipension krävs en bosättningstid i Sverige om minst 40 år under den yrkesverksamma tiden (16 – 64 års ålder). Beloppet sätts i förhållande till förändringar i prisbasbeloppet. Garantipensionen fasas ut. Skälet är att det alltid ska löna sig att arbeta. Den som är gift eller sambo ( enligt vissa regler) får en lite lägre garantipension eftersom kostnaderna förväntas vara lägre för den som inte lever ensam. Till skillnad från inkomstpension och premiepension är garantipensionen skattefinansierad och belastar alltså inte den egna pensionsavgiften. Det utbetalda beloppet påverkas av om du har inkomstpension, tilläggspension, änkepension och en del utländska pensioner. Men den påverkas inte av premiepension, kapitalinkomster, tjänstepension och privata pensionsförsäkringar.

6 Vem kan få garantipension?
40 års försäkringstid mellan år för full garantipension Minst 3 års försäkringstid i Sverige Eller minst 1 år i Sverige och resterande i EU/EES eller Schweiz För immigranter, flyktingar och yrkesinvandring gäller särskilda regler För att ha rätt till garantipension måste du ha bott minst tre år i Sverige. Har du inte det, kan du ändå få garantipension genom att lägga till tid som du har bott eller arbetat i något annat EU-land eller Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz eller Kanada. Men för att få göra det måste du ha bott i Sverige i minst ett år. Särskilda regler gäller för flykting enligt Genève-konventionen och person som flyttat till Sverige sent i livet från annat EU/EES-land. Person som fått asyl (uppehållstillstånd) enligt Genève-konventionens flyktingregler (flyktingstatus) eller som skyddsbehövande kan få full garantipension utan att ha varit i landet i 40 år då de i vissa fall kan få räkna med bosättningstiden i hemland. Detta kan ge högre garantipension. Uppfyller du inget av ovanstående kan du få äldreförsörjningsstöd – ett behovsprövat stöd för äldre. För yrkesinvandring gäller vanliga reglerna om att tillhöra socialförsäkringen och förvärvsvillkoret. Observera att Orange kuvertet alltid visar på garantipension med 40/40-delar. Det är först när man ansöker om pension som Försäkringskassan utreder om den blivande pensionären uppfyller kraven. 6

7 Vad ger rätt till allmän pension?
Lön Sjukpenning Föräldrapenning Arbetslöshets- ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning Aktivitetsstöd Barnår Studier Plikttjänstgöring Du väljer fonder för din premiepension 2,5 % 18,5 % 16 % Staten förvaltar din inkomstpension VAD GER RÄTT TILL ALLMÄN PENSION? Alla inkomster som man skattar för är pensionsgrundande. Den allmänna pensionen beräknas på inkomsten upp till ett tak motsvarande 7,5 IBB (eg. 8,06 IBB eftersom egenavgiften om 7 procent först ska dras av). Inkomster över det beloppet ger ingen allmän pensionsrätt. För att få tillgodoräkna sig pensionsrätter krävs en inkomst som överstiger ca kr år (42,3 procent av prisbasbeloppet), det vill säga grundavdraget för skattskyldighet. Har man det får man pensionsrätter beräknat från första kronan. Det är alltså inte ett grundavdrag utan ett tröskelvärde. Observera att kapitalinkomster, till exempelränteinkomster, inte är pensionsgrundande. Inte heller pensioner eller privata pensionsförsäkringar är pensionsgrundande. Barnår - Barnets första fyra år ger pensionsrätt till den av vårdnadshavarna som har lägst inkomst. Kan flyttas över till den andra. Plikttjänst – Gäller när man gjort plikttjänst minst 120 dagar i följd under åren Studier – studier som ger rätt till studiebidrag och studielån ger pensionsrätt. Sjukersättning ger både pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp, om denna är inkomstrelaterad. Avgångsvederlag är normalt inte pensionsgrundande. För att vara säker måste den anställde fråga sin arbetsgivare hur det redovisas. Blir man erbjuden förtida pension av sin arbetsgivare måste man tänka på att avtalspensionen som betalas ut inte är pensionsgrundande i den allmänna pensionen. Hur betalas det in till pensionen? Avgiften dras av från lönen innan den pensionsgrundande lönen bestäms. Det betyder att om man har en inkomst över taket, dras avgiften från bruttot. Det som sedan blir pensionsgrundande är maxinkomsten 7,5 basbelopp. Den totala avgiften är 18,5 procent av lönen via skattsedeln och arbetsgivaravgifter. Hälften betalar arbetsgivaren och knappt hälften arbetstagaren (arbetsgivaren betalar sin del på hela bruttoinkomsten). 7,5 inkomstbasbelopp 2014 = kr/år = kr/mån 7

8 Övning 1 Daniel tjänar kronor i månaden. Hur mycket sätts av till hans allmänna pension på ett år och var placeras pengarna? Carina har sålt aktier och fått en reavinst på kronor. Hur påverkar det hennes pensionsrätter det året? Vad är lägsta och högsta ålder för att tjäna in pensionsrätter i den allmänna pensionen?

9 Syftet med premiepensionssystemet
Tillgodogöra sig riskpremie genom att investera på kapitalmarknaderna Ökad riskspridning Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut 1. Det finns tre syften med premiepensionen. Ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana investeringar kan ge. Premiepensionssystemet skapar därför möjlighet till en högre förväntad avkastning än vad som är möjligt med ett fördelningssystem, där avkastningen i princip är begränsad till tillväxten i produktions­värdet per capita. 2. För det andra skapar premiepensionssystemet möjlighet till ökad risk­spridning eftersom den enskilde individen genom sitt investeringsbeslut blir mindre beroende av den demografiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige. Genom att investera i andra ekonomier än den svenska kan premiepensionen till och med helt frikopplas från den demografiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige. 3. För det tredje får pensionsspararna möjlighet att själva fatta besluta om hur pensions­medlen ska investeras. En tydlig fördel med en sådan ordning är att det är pensionsspararen och ingen annan som kan fatta investeringsbeslut med hänsyn tagen till pensionspararens riskvilja, ålder, inkomst och annat sparande. Pensionsspararen får därmed möjlighet att anpassa risken i premiepensionssparandet till just sin specifika livssituation.

10 Att spara i premiepensionsfonder
Omkring 800 fonder att välja på Max fem fonder i taget Byt när du vill via Pensionsmyndighetens hemsida. Logga in på Personligt konto och byt där Långsiktigt sparande – årliga insättningar när du jobbar – uttag hela livet när du blivit pensionär Låga avgifter Använd fondvalsguiden för att lära sig mer Det finns för närvarande omkring 800 olika fonder att välja på till premiepensionen. Du kan dock inte spara i fler än fem fonder åt gången. Om du vill välja fonder så gör du det på Pensionsmyndighetens hemsida Här har du ett personligt konto, och har du inte valt så finns pengarna placerade i icke-valsalternativet. Det som behövs för att logga in på ditt konto är e-legitimation eller en pin-kod som du beställer på hemsidan. Den kommer på posten någon dag efteråt. Du kan välja fonder när du vill, det är bara att gå in på ditt konto. Det kostar inget extra att välja eller att byta det du valt, och det går bra att byta till icke-valsalternativet om man vill det. Nya pengar till premiepensionen kommer i december och de pengarna placeras efter det val du gjort. Har du t ex valt 50 procent i en aktiefond och 50 procent i en räntefond så kommer de nya pengarna att fördelas så, även om värdet på aktiefonden och räntefonden förändrats. Fonderna har normalt en årlig förvaltningsavgift, men i premiepensionssystemet så har det förhandlats fram rabatter och fonderna är billigare här än om du t ex

11 AP7Såfa – om du inte väljer alls
Om du inte väljer några fonder placeras dina premiepensionspengar i AP7Såfa, Statens årskullsförvaltningsalternativ. AP7Såfa är en fondportfölj som förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden. AP7Såfa har ersatt Premiespar- och Premievalsfonden. Den placerar 100% i AP7 Aktiefond (global aktieindexfond med 0,15% avgift) fram till att pensionsspararen är 56 år gammal, och viktar sedan om med AP7 Räntefond (svensk medellång räntefond med 0,09% avgift) mer och mer ju äldre spararen blir. AP7 Såfa viktas om automatiskt beroende på din ålder. AP7Såfa är valbar, vilket innebär att du kan byta till och från den när du vill. Det går också att välja AP7 Aktie och AP7 ränta separat. Då finns de på fondtorget och fungerar som vanliga aktie- och räntefonder.

12 Vill du välja själv gör du det här
Eget val Om du vill välja fonder själv så gör du det via Premiepensionsmyndighetens hemsida. Du loggar in till dina egna sidor med hjälp av en pinkod som du beställer till hemadressen eller med bank-id, e-leg. Här väljer du fonder direkt, och inte via något bolag som i tjänstepensionen. Du kan heller inte välja en traditionell försäkring i premiepensionen. Den möjligheten finns bara när du börjar ta ut din pension.

13 Fyra saker att tänka på …
I Fondvalsguiden kan du få hjälp med att fundera kring hur du ska välja. Det handlar om vilken risknivå du ska ha, vad avgifterna har för betydelse, hur du ska välja beroende på hur länge du kommer att spara och att du även ska fundera på vilket annat pensionssparande du har, t ex i tjänstepensionen.

14 Risk = chans Om man inte tar någon risk i sina placeringar har man heller ingen chans till en bra värdeutveckling Hög risk ger chans till bra värdeutveckling, men ingen garanti Risk är nödvändigt i finansiella placeringar om man vill ha chans till en någorlunda god värdeutveckling eller avkastning. Generellt gäller att om man har lång placeringstid, mellan år eller mer, visar historien att aktiemarknaden ger bättre avkastning än räntemarknaden. Därför passar sparande i aktiefonder bra i ett pensionssparande där man ofta har flera decenniers spartid. I premiepensionen sparar vi i genomsnitt drygt 30 år. Under dessa mycket långa tidsperioder kan man uppleva flera uppgångar, men även många nedgångar på världens aktiemarknader. Det gör med andra ord inte så mycket om värdet i sparandet faller vissa år eftersom man räknar med att ta igen tappet i kommande uppgångar. Men det är i slutändan alltid individens egen uppfattning och inställning till risk som ska styra valet av fonder.

15 Bilderna illustrerar sambandet mellan risk och avkastning
Bilderna illustrerar sambandet mellan risk och avkastning. Pilen i mitten i varje graf representerar det mest sannolika utfallet. Den övre pilen visar utfallet upp till den 80:e percentilen, dvs utfallen upp till 80 procent av fallen. Det kan alltså finnas ytterligare fall där utfallet är ännu högre, och är alltså här lågt räknat. Den nedre pilen visar utfallet ned till den 10:e percentilen. I en del fall kan alltså utvecklingen bli sämre. Bilderna är hämtade från Premiepensionslotsen och visar olika utfall för en ung person, år, med standardinkomst, cirka konor i månaden.

16 Hög Risk Hög Låg Specialisering Branschfonder IT-fonder Länderfonder
Indienfonder Regionala aktiefonder Europafonder Globala aktiefonder Risk Premiesparfonden Blandfonder Räntefonder Om man funderar lite mer kring de olika sorternas risker som finns på de finansiella marknaderna är det ganska lätt att förstå att risken i olika fondtyper ser olika ut. Risknivån bestäms först och främst utifrån andelen räntepapper i fonden. Rena räntefonder har längst risk, här kan möjligen löptiden på räntepapperen och eventuella valutarisker spela roll. Blandfonder har en blandning av räntor och aktier. Generationsfonder kan också innehålla räntepapper, speciellt när det gäller äldre sparare. Breda fonder som sparar i olika aktietyper ( it-företag, dagligvaruhandel, läkemedel, verkstadsbolag, mm) på flera olika marknader ( t ex Europa, USA, Asien ) och med flera olika valutor inblandade anses ha en lägre risk än t ex fonder som specialiserar sig på enskilda länder eller enskilda branscher. Hög Låg Specialisering

17 Avgiftens betydelse Pensionssparande är ett sparande där dina pengar förvaltas i väldigt många år. Det betyder också att det är extra viktigt att tänka på vilka årliga avgifter som tas ut. En genomsnittlig krona sparas i 33 år. Då får även ganska små skillnader i den årliga förvaltningsavgiften som fondbolagen tar ut väldiga konsekvenser. Därför är det viktigt att ha koll på vad förvaltningen kostar. Premiepensionsfonderna är dock generellt betydligt billigare än om du sparar i fonder på egen hand. En normal fondavgift är kanske 50 procent av vad du annars fått betala. Rabattpengarna betalas in till ditt konto en gång om året. År 2011 betalades det ut mer än 2 miljarder kronor i rabatter till pensionsspararna.

18 Ge bort din premiepension
Kan bara göras till maka/make eller registrerad partner. Kostar 8 procent i avgift på överfört belopp Upphör automatiskt vid skilsmässa Bytt är bytt Det krävs en ansökan som görs i förskott För den som vill går det att överlåta premiepensionen till make/maka eller registrerad partner. Det är då den personen som får ta del av värdeökningen och utbetalningarna i framtiden. ” Kostnaden” för att föra över premiepensionen är 8 procent på beloppet. Anledningen till det är att överföringen inte ska drabba andra sparare. Minskningen beror på att man räknar med att det kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Pensionen till kvinnor måste alltså betalas ut under en längre tid. Om någon av er har rätt till garantipension påverkas den inte av att du för över eller tar emot pensionsrätt. Det går inte att föra över pensionsrätter man redan tjänat in, utan bara pensionsrätter som tjänas in under det år man begär överföring och åren därefter. Det går inte kan ångra en överföring. Pengar du har fört över kan du alltså inte få tillbaka. Överföringen görs i december varje år då nya pensionsrätter delas ut på ditt premiepensionskonto. Vill man göra en överföring upphöra med överföringen måste det anmälas till Pensionsmyndigheten senast den 31 januari det år som överföringen ska stoppas. Vi skilsmässa stoppas överföringen automatiskt från och med det år äktenskapet upplöses. Vid dödsfall kommer överföringen att upphöra från och med året efter dödsfallet.

19 Övning 2 Hur många fonder har miljö/etisk märkning?
Hur har det gått för Svenska småbolagsfonder de senaste fem åren? Vad kostar den billigaste Europafonden? Om jag har sparat en miljon kronor och förvaltningsavgiften har varit 1 procent i 30 år, hur mycket pengar har gått till förvaltaren?

20 Information till pensionsspararna
Det orange kuvertet - och sedan prognos på hela pensionen Informationen till pensionsspararna om den allmänna pensionen ges i det orange kuvertet som kommer varje år till den som alla som har haft inkomster som ger pensionsrätt. Men för att få information om hela pensionen är det viktigt att också göra en prognos på andra delar av pensionen. InputAnge dokument- och versionsbeteckning samt namn på presentationen.&CR&&CR&(Redigera foten i efterhand genom att välja Infoga, Sidhuvud och sidfot)¤

21 Prognos för din allmänna pension
Prognosen lämnas första gången det år du fyller 28 år. När prognosen gjorts har man utgått från de senast kända inkomstuppgifterna, det vill säga inkomsten för två år sedan. Denna inkomst förutsätts man behålla hela vägen fram till pensionsåldern. Om du var tjänstledig eller t ex sjukskriven då, blir naturligtvis prognosen inte korrekt. En eventuell garantipension redovisas alltid som om du bott i Sverige i 40 år. Varje årskull får sin egen prognos där effekterna av den stigande medellivslängden finns med. På bilden visas en prognos för en person som är född För att den personen ska få en allmän pension som motsvarar vad en person född 1930 får så kommer den som är född 1971 att behöva arbeta lägre upp i åren. 21

22 Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension?
Årskull ”Behövlig” pensionsålder Tid som pensionär 1930 65 år 17 år 5 mån 1945 65 år 9 mån 18 år 8 mån 1960 67 år 6 mån 18 år 7 mån 1975 68 år 3 mån 18 år 10 mån 1990 68 år 8 mån 19 år 1 mån Livslängden ökar hela tiden. Det betyder att vi måste inrikta oss på att jobba högre upp i åldrarna framöver om vi vill behålla samma pensionsinkomst som den äldre generationen. Men det intressanta är att vi ändå får en längre tid som pensionärer. Och sannolikt får vi också en friskare och aktivare pensionstid jämfört med den äldre generationen. Men det är bara inkomstpensionen och premiepensionen som påverkas av att vi lever längre. Garantipensionen berörs inte.

23 Vad påverkar storleken på den allmänna pensionen?
Inkomsten under hela livet Den allmänna löneutvecklingen Utvecklingen på premiepensionsfonderna Pensionsåldern Man kan tjäna in pengar till sin pension från det att man föds till dess att man dör. Med tillväxt menas vanligen utvecklingen av BNP (bruttonationalprodukten), som är ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet. Över tiden överensstämmer löneutvecklingen rätt väl med BNP-utvecklingen. I pensionssystemet har man därför valt att mäta tillväxten med löneutvecklingen (ibland kallas det för inkomstutvecklingen). Det gör också att pensionerna följer de förvärvsarbetandes inkomster. Löneutvecklingen mäts med ett inkomstindex, som mäter utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten i Sverige. För varje år man skjuter upp uttaget av sin pension ökar i normalfallet det månatliga pensionsbeloppet. Skälet till det är att pengarna stannar kvar i systemet och hinner förränta sig mer. Dessutom ska pengarna vid uppskjutet uttag betalas ut under kortare tid. En sammanställning över pensionssparandet skickas varje år till spararna i systemet. Det är det orange kuvertet. 23

24 Höjd pensionsålder Sverige?
Inte så lätt ... A-kassa upphör vid 65 Sjukersättning upphör vid 65 Sjukpenning upphör vid 65 Garantipension tidigast från 65 Garantitillägg tidigast från 65 Bostadstillägg tidigast från 65 Om vi förväntas arbeta högre upp i åldrarna än i dag så kan det ställa till problem på andra håll i socialförsäkringssystemen. A-kassa, sjukpenning och sjukersättning upphör i princip från 65-årsdagen. Andra ersättningar har samma dag som startdatum. Om man då förväntas arbeta till 66 år så får de konsekvenser i båda ändar. Det är dock viktigt att säga att det finns inga politiker som säger att vi MÅSTE arbeta längre. Pensionssystemet är lika flexibelt som tidigare, årskullsprognosen ska bara ses som en vägledning. Däremot pågår det förutom pensionsåldersutredningen en utredning som ser över hela socialförsäkringssystemet. Även här kan vi förvänta oss förändringar.

25 Successivt genomförande
Riktåldern beräknas 61-årsgränsen höjs till 62 år Nya regler för studiestöd Arbete ska löna sig för garanti-pensionärer Riktåldern tillämpas Garantipensionoch andra förmåner anpassas till riktåldern 55-årsgränsen för tjänstepen-sioner höjs till 62 år LAS-åldern höjs till 69 år De flesta är överens om att vi behöver arbeta mer om vi ska få samma pension som tidigare generationer eftersom vi lever längre. Det finns ett utredningsförslag om hur det ska gå till. Men observera att detta bara är ett förslag!

26 Vad händer när du dör? Omställningspension Barnpension Änkepension
Inom den allmänna pensionen finns det flera olika ekonomiska skydd för dig som är efterlevande. I de flesta fall behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Barn som förlorat en eller båda sina föräldrar kan få barnpension. Kvinnor och män som inte har fyllt 65 år och förlorar sin partner kan få omställningspension. Kvinnor som är födda 1944 eller tidigare kan ha rätt till änkepension. Även yngre kvinnor kan i vissa fall få änkepension.

27 Om du blir ensam kvar, 1 Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make eller maka avlidit. Som make eller maka räknas registrerad partner. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerad partner med varandra. Omställningspension får du normalt i ett år Omställningspension är en pension som kan betalas ut till den som är efterlevande make eller maka, inte fyllt 65 år och som bodde tillsammans med sin make eller maka vid dödsfallet. — Pensionen betalas i första hand ut i ett år. Men om man har vårdnaden om barn under 18 år kan man få förlängd omställningspension. Om Saras barn fyllt 12 men inte 18 år hade hon fått förlängd omställningspension i ett år, dock längst till och med den månad när det yngsta barnet fyller 18 år. Pensionen upphör om man till exempel gifter om sig eller inte längre har vårdnaden om barnet. Ersättningen bygger på den avlidnes antagna pension Omställningspensionen motsvarar 55 procent av den avlidnes antagna allmänna pension i form av inkomstpension. Exempel: Om den antagna pensionen är kronor i månaden blir omställningspensionen x 0,55 = 9350 kronor

28 Om du blir ensam kvar, 2 Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make eller maka avlidit. Som make eller maka räknas registrerad partner. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerad partner med varandra. Barnen får barnpension Saras båda barn har också rätt till barnpension, som är en ersättning till barn under 18 år vars förälder har gått bort. Om barnen går i gymnasieskola eller motsvarande kan de få förlängd barnpension, dock längst till och med juni det år de fyller 20 år. Syskon får alltid lika stor del av den avlidnes antagna inkomstpension. Hur stor summan blir beror på antalet syskon och hur gammalt det yngsta barnet är. Saras dotter, Elvira, ska precis fylla 4 år och hennes son Rasmus är 9 år. Det betyder att syskonen får 35 procent av Mattias antagna inkomstpension för att Elvira är under 12 år och ytterligare 25 procent för Rasmus. Båda barnen får då 30 procent vardera. Oavsett hur många syskon det är kan beloppet aldrig överstiga 100 procent. — Jag fick veta att eftersom jag har omställningspension efter Mattias så får inte barnens sammanlagda barnpension överstiga 80 procent, men det gör det alltså inte i vårt fall, säger Sara. Hade barnpensionen för Elvira och Rasmus blivit lägre än kronor per år (40 procent av 2013 års prisbasbelopp) hade de även kunnat få efterlevandestöd till barn.

29 Barnpension, 1 Betalas ut till barn under 18 år som har en avliden förälder, eller adoptivförälder. Barnet får en del av den antagna inkomstpensionen i barnpension. Om barnet har syskon som också får barnpension så får alla barnen alltid lika stor del av den antagna inkomstpensionen. Hur stor den delen blir beror på antalet syskon och yngsta barnets ålder. Barnpension till barn som studerar Barn under 18 år som har en avliden förälder kan få barnpension. Ett barn som har fyllt 18 år kan få barnpension om han eller hon studerar på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola. Utbildningen ska ge rätt till antingen studiehjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. Barnpension kan aldrig betalas ut längre än till och med juni det år barnet fyller 20 år. Har ett barn kommit till Sverige för att adopteras räknas det som barn till sin blivande adoptivförälder. Barnet kan därför få barnpension efter den blivande föräldern även om adoptionen inte blivit klar.

30 Barnpension, 2 Så mycket blir det Så mycket blir det
Barnet får en del av den antagna inkomstpensionen i barnpension. Saknar barnet syskon som får barnpension och är under tolv år får barnet 35 procent. Har barnet fyllt tolv år får han eller hon i stället 30 procent. Om barnet har syskon som också får barnpension så får alla barnen alltid lika stor del av den antagna inkomstpensionen. Hur stor den delen blir beror på antalet syskon och yngsta barnets ålder. Är yngsta barnet under tolv år får syskonen 35 procent av förälderns antagna inkomstpension för det barnet. För de andra barnen läggs det till 25 procent per barn. Det sammanlagda beloppet delas lika mellan alla barnen. Har yngsta barnet fyllt tolv år får syskonen 30 procent av förälderns antagna inkomstpension för det barnet. För de andra barnen läggs det till 20 procent per barn. Det sammanlagda beloppet delas lika mellan alla barnen. Syskonens barnpensioner får tillsammans bli högst 100 procent av den antagna inkomstpensionen. Finns det även en vuxen som har omställningspension eller änkepension får barnpensionerna tillsammans bli högst 80 procent. Exempel: Den förväntade inkomstpensionen är kronor. Det yngsta barnet är 8 år. De andra är 13 och 15 år gamla. Så stor del av den avlidnas antagna inkomstpension får barnen: 35 % + 25 % + 25 % = 85 % 85 % / 3 = 28,33 % Barnen får 28,33 procent var. x 0,2833= 4816 kronor

31 Änkepensioner Gäller bara om du gifte dig före 1990!
Gäller bara kvinnor Minskar när du fyller 65 eller om du tar ut allmän pension före det Vem kan få änkepension? Du kan få änkepension om du var gift med din make den 31 december 1989 och var det hela tiden fram till dödsfallet. Dessutom måste ni antingen: ha gift er senast den dag din make fyllde 60 år och ha varit gifta i minst fem år den 31 december 1989, eller ha barn tillsammans både den 31 december 1989 och vid dödsfallet. Är du under 65 år består änkepensionen av två delar. Den andra delen av änkepensionen är ett tillägg som du kan få om du dessutom: den 31 december 1989 bodde med barn under 16 år som du hade vårdnaden om, eller den 31 december 1989 hade fyllt 36 år och varit gift med din make i minst fem år. Något av dessa två villkor måste också vara uppfyllt vid dödsfallet.   Tillägget betalas ut till och med månaden innan du fyller 65 år. Allmän pension minskar änkepensionen Har du fyllt 65 år så minskar din allmänna pension i form av tilläggspension änkepensionen. Det gäller även om du inte tar ut din allmänna pension.  Även när du tar ut din allmänna pension före du fyller 65 år så minskar tilläggspensionen din änkepension. Tillägget i änkepensionen påverkas inte men upphör alltid då du fyller 65 år. Läs mer om änkepensioner på

32 Så får du efterlevandepension
Du behöver inte ansöka om efterlevandepension om du bor i Sverige. Bor du utomlands behöver du dock höra av dig till Pensionsmyndigheten. När Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I sådana fall skickar Pensionsmyndigheten ett beslut. I vissa fall måste vi be den efterlevande om kompletterande uppgifter innan vi kan besluta om hon eller han har rätt till efterlevandepension. Då får du ett brev från oss där vi ber dig skicka in den uppgift vi saknar. Först därefter fattar Pensionsmyndigheten beslut om efterlevandepension och du får ett beslutsbrev. I några fall kan Pensionsmyndigheten inte bedöma om det finns någon efterlevande som har rätt till efterlevandepension. Då får du ett informationsblad och en broschyr hemskickad. Om du bor utanför Sverige måste du ansöka om efterlevandepension. Bor du inom EU eller Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz kan du vända dig till pensionsmyndigheten i det land du bor i. Den myndigheten skickar då en ansökan om efterlevandepension till Pensionsmyndigheten i Sverige. Om du bor i ett annat land ska du ansöka om svensk efterlevandepension på en svensk ansökningsblankett för bosatta utanför Sverige. Du hittar blanketten här till höger. Till ansökan ska du bifoga ett dödsfallsintyg och ett vigselbevis. Om du är kvinna, har fyllt 65 år och har svensk ålderspension kan du få änkepension utan att ansöka.


Ladda ner ppt "Allmän pension."

Liknande presentationer


Google-annonser