Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Första tertialet 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Första tertialet 2006."— Presentationens avskrift:

1 ©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Första tertialet 2006

2 2 ©Norrenergi 2002 Stigande bränslepriser försämrar lönsamheten Kraftigt stigande bränslepriser Av Norrenergis totala rörelsekostnader står kostnaderna för inköp av bränslen (exkl skatter) för närmare 60 %. De under vintern och våren kraftigt stigande elpriserna på spot- och terminsmarknaderna och prisuppgången på biobränslen och olja försvagar bolagets lönsamhet på kort och lång sikt. Prisuppgången kommer att få genomslag på bolagets resultat redan under hösten 2006 och påverka kommande års kostnader och resultatutveckling negativt. Nyförsäljningen av värme och kyla fortsatt stark Nyförsäljningen av fjärrvärme och fjärrkyla är fortsatt stark och tretton nya kontrakt har tecknats under det första tertialet omfattande ca 7,6 MW. Utöver detta har ramavtal tecknats för exklusiv rätt att under15 år försörja nyexploateringen av Ursvik med fjärrvärme.Leveranserna beräknas här uppgå till ca 25 MW. Kraftvärmeförutsättningarna klarläggs Styrelsen och företagsledningen har fått ägarnas uppdrag att studera alternativa möjligheter för att tillvarata den kraftvärmepotential som bolaget förfogar över. Detta för att analysera de möjligheter som föreligger för samtida värme- och kraftproduktion och som långsiktigt kan säkerställa verksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft. Arbetet kommer att avrapporteras under vintern 2006/2007.

3 3 ©Norrenergi 2002 Resultaträkning för Januari - April 2006 RESULTAT (MSEK) Tertial 1:2006 Prognos 2006 Tertial 1: 2005 Bokslut 2005 Rörelsens intäkter283,8595,7249,4546,6 - Fjärrvärme - Fjärrkyla - Övriga intäkter 266,1 10,1 7,6 552,7 25,0 18,0 237,9 7,0 4,6 501,0 26,8 18,8 Rörelsens kostnader-221,3-469,2-181,5-395,8 - Råvaror och förnödenheter - Övriga externa kostnader - Personalkostnader - Avskrivningar enligt plan -175,6 -13,6 -13,1 -19,0 -332,3 -39,4 -39,5 -58,1 -140,6 -13,3 -12,4 -15,2 -266,5 -39,1 -37,0 -53,2 Rörelseresultat62,4126,567,9150,7 Finansnetto-5,9-18,0-6,7-20,0 Resultat före dispositioner56,5108,561,2130,7

4 4 ©Norrenergi 2002 Balansräkning per 30 april 2006 TILLGÅNGAR (MSEK) Tertial 1 2006Bokslut2005 SKULDER (MSEK) Tertial 1 2006 Bokslut 2005 Anläggningstillgångar959,1941,9Eget kapital107,551,0 - Anläggningstillgångar - Pågående nyanläggningar 901,6 57,5 904,2 37,7 - Aktiekapital - Reservfond - Lämnat koncernbidrag - Skatteeffekt - Periodens resultat 42,0 9,0 0,0 56,5 42,0 9,0 - 95,7 26,8 68,9 Omsättningstillgångar176,5155,9Skulder1 028,11 046,8 - Varulager - Kortfristiga fordringar - Kassa och Bank 23,6 146,5 6,4 37,0 111,1 7,9 - Obeskattade reserver - Avsättningar - Långfristiga skulder - Kortfristiga skulder 310,4 1,7 406,9 309,1 310,4 1,7 419,7 315,0 SUMMA TILLGÅNGAR1 135,61 097,8SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 135,61 097,8


Ladda ner ppt "©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Första tertialet 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser