Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborg Inger Riesenfeld-Örn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborg Inger Riesenfeld-Örn"— Presentationens avskrift:

1 Göteborg 2008 04 08 Inger Riesenfeld-Örn
God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Göteborg Inger Riesenfeld-Örn

2 Projekt för att stödja kommunerna
Gemensamt initiativ från - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - Smittskyddsinstitutet (SMI) - Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) - Socialstyrelsen (SoS) Dagmarmedel beviljades (2MSEK) 2005 Projektet placerades på SoS

3 I. Kartläggning Projektledare Margareta Lindström Berglund, Sundsvall
Enkät till alla kommuner att besvaras av medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) Rapporten Vårdhygien i kommunerna - En enkätundersökning publicerad juni 2007

4 Resultat Mycket förbättringsarbete pågår!
Identifierade förbättringsområden: - Konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner - Utbildning och kompetensutveckling all personal - Egenkontroll av system, processer och resultat - Tillgång till vårdhygienisk expertis

5 II. Förbättringsarbete
Projektledare Margareta van Raalte, Göteborg Pilotstudie i Kungsbacka kommun - 1 särskilt boende - 1 hemtjänstgrupp Utbildning grundläggande vårdhygien Basala hygienrutiner Hygienrond, egenkontroll Infektionsregistrering

6 Förberedelser Kontakt med MAS Förankring i nämnden
Val av medverkande verksamheter Val av hygienombud Bildande av hygiengrupper Projektledare i rollen som hygiensjuksköterska

7 Förbättringsarbete Hygienombud kontakter mellan hygiengrupp och den egna enheten Hygiengruppen möte varje månad - Diskussion av problem, resultat och fortsatt arbete. - Vidareutveckling av checklistor och andra dokument Ledningens stöd nödvändigt för att nå resultat!

8 A. Utbildning Alla vid enheterna, inklusive chefer - Mikrobiologi - Smittspridning - Att förebygga smittspridning - Basala hygienrutiner Praktisk träning i handdesinfektion Studiebesök vid mikrobiologiskt laboratorium Utbildningsfilm om basala hygienrutiner

9 B. Följsamhet Egenkontroll genom självskattning Formulär fylls i anonymt varje månad Sammanställning Diskussion i hygiengrupperna Återkoppling till verksamheterna

10 Bilagor till rapporten
B1: Handledning till självskattning B2: Självskattningsformulär B3: Checklista hygienrutiner hemtjänst B4: Checklista hygienrutiner särskilt boende B5: Basala hygienrutiner – Personligt ansvar

11 C. Hygienrond - Egenkontroll
Hygienrond med hygiensjuksköterska enligt protokoll från Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH), Genomgång och utarbetande av: Förenklat protokoll för egenkontroll av hygienisk standard

12 Bilagor till rapporten
C1: Handledning till egenkontroll hygienrond C2: Egenkontroll - hygienrond särskilt boende C3: Egenkontroll - hygienrond hemtjänst

13 D. Infektionsregistrering
Protokoll utarbetat av Vårdhygien Stockholms län - Användes både vid det särskilda boendet och i hemsjukvården Varje ny infektion som antibiotikabehandlades registrerades av sjuksköterska Rapport till MAS varje månad Sammanställning och återkoppling av resultat

14 Bilagor till rapporten
D1: Handledning till infektionsregistrering D2: Blankett för infektionsregistrering Registrering av totalt antal boende med/utan urinkateter Infektion som antibiotikabehandlas Influensa Gastroenterit

15 Utbildning Avtal med Karolinska Institutet ger MAS i alla kommuner tillgång till webbaserad utbildning från Karolinska Institutet Education avtalet gäller 1 mars 2008 – 28 februari 2009 Information på SoS Smittskyddssidor MAS har till uppgift att: - Rekvirera licens - Registrera deltagare - Återrapportera till KI Education

16 Sammanfattning Projektets mål: Att stödja kommunernas arbete
Verktyg för kommunerna framtagna - Att använda direkt eller efter anpassning för att passa den egna verksamhetens lokala arbetsformer och kvalitetsrutiner Förhoppningsvis kommer detta att vara till hjälp i det fortsatta förbättringsarbetet

17 Uppföljning Sammanställning av hur utbildningsprogrammet utnyttjats
Planerad kort enkät till MAS om bilagorna Förhoppningsvis en nationell tillsyn (2009/10) av vårdhygien i kommunerna, enligt samma modell som genomfördes i landstingen 2006.


Ladda ner ppt "Göteborg Inger Riesenfeld-Örn"

Liknande presentationer


Google-annonser