Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

till grundkurs i lokalt Strama-arbete,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "till grundkurs i lokalt Strama-arbete,"— Presentationens avskrift:

1 till grundkurs i lokalt Strama-arbete,
Välkomna! till grundkurs i lokalt Strama-arbete, Wiks slott 13 – 14 mars 2013 Arrangörer: Strama Uppsala län, Smittskydd Uppland och Smittskyddsinstitutet med Stramarådet

2 Deltagare Wik-kursen 2013 Allmänläkare 8 Infektionsläkare 6 Medicinläkare 4 Läkare mikrobiologi 3 Apotekare Smittskyddsläkare 2 Specialistsjuksköterska Tandläkare 1 Kommunikatör SMI Ingenjör/doktorand Summa 31 Kursledning, föreläsare 11

3 Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk?
Mats Erntell Ordförande Strama-rådet vid SMI Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland,

4 Resistensutveckling:
ESBLCARBA = Pc, Cefalosporin, Tienam/Meronem NDM-1 = Indiska superresistenta stammar

5 Stramas arbetssätt – multiprofessionella nätverk
Nationellt samverkans-organ Stramas nätverk SMI/Strama LMV, SoS, SKL, Apotek, SVA/Strama vet etc Strama-rådet och expertgrupper Vård- hygien Klinisk mikrobiologi Primärvård Vetenskaplig bevakning Sluten vård Intensivvård Farmakologisk epidemiologi Stramas arbetssätt – multiprofessionella nätverk Samförstånd om uppgiften och känsla av sammanhang! Interventioner Forskning Media, press, kommunikation Lokala Strama-grupper Strama nätverket

6 Strama-rådet vid SMI Mats Erntell, ordförande, infektion/smittskydd
Christer Norman, v ordförande, allmänmedicin Katarina Hedin, allmänmedicin Sigvard Mölstad, allmänmedicin Cecilia Stålsby Lundborg, farmaci/epidemiologi Lars Blad, infektion/smittskydd Håkan Hanberger, infektion, RAF Peter Ulleryd, infektion/smittskydd Eva Melander, mikrobiologi/vårdhygien Gunnar Kahlmeter, mikrobiologi Anders Johansson, vårdhygien/infektion Christina Åhrén, vårdhygien/mikrobiologi Trainee: Pär-Daniel Sundvall, allmänmedicin

7 Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Smitt-spridning Kompetens Basala hygienrutiner VRI, riskfaktorer minskas Målformuleringar för en ”God hygienisk standard” och för Strama-arbetet finns i förarbetet till lagändringen

8 Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
Använd antibiotika rationellt! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Förbättra diagnostiken Följa terapi-rekommenda-tioner Dos, tid Omvärdera! Målformuleringar för en ”God hygienisk standard” och för Strama-arbetet finns i förarbetet till lagändringen Uppföljning

9 Strama Kronobergs årsberättelse 2012 ett exempel utgående från programmet

10 -64 % -50 %

11 -41,4% -28% -29% -41,1% -41,8%

12 Regeringens patientsäkerhetsinitiativ 2011 - 14
Grundläggande krav Strama grupp: 2011: Inrättat en Strama grupp 30/9 2011 Strama gruppen ska ha ett uppdrag och motsvarande resurser Minska användningen 10 % 2012: Följa o analyserat resistensläge och förskrivning Återkopplat följsamhet till behandlingsrekommendat. till vårdgivare 2013: Ökat följsamheten till lokala beh rekommendationer Minska förskrivningen Återkopplat individuella data till 50 % av VE Påbörjat införandet av Infektionsverktyget Mäta följsamhet Basala hygienrutiner o klädregler; 80 % / 70%

13 Hur ska vi klara uppdraget? Vart tredje recept bort!
Genom kvalitetsstyrning nå det kvantitativa målet – 250 recept/1000 invånare Ökad följsamhet till rekommendationer minskar förskrivningen! Funktionsuppdrag – med resurser till Strama-gruppen Alla verksamheter måste ges ett Strama uppdrag! Patientsäkerhet måste bli ett uppdrag i ledningssystemet! 13

14

15 -11,6%

16

17 Relevanta lokala data som berör!
5 ggr skillnad?? Tolka korrekt! 2 ggr skillnad!? Utmana i dialog! Förskrivningsdata som är relevanta för de enskilda förskrivarna är viktiga, t.ex. den egna mottagningens. Men måste sättas i sitt sammanhang i förhållande till verksamhetens innehåll och basdata för besöken av patienter i olika åldrar. Mönstret kan skymmas av att förskrivningen sker någon annanstans än på den egna vårdcentralen, t.ex. en stor jourmottagning. Vårdcentralers förskrivning till barn 0-6 år, Halland 2010

18 224 / 389

19 Bild från Stockholms läns landsting, Johan Struwe, som visar mönstret över uthämtade antibiotikas huvudsakliga indikation; luftvägsinfektion, urinvägsinfektion och hud- och mjukdelsinfektion.

20

21

22

23 Frågor före antibiotikareceptet!
Vem är du? Fått antibiotika senaste halvåret? Legat på sjukhus nyligen? Är det en vårdrelaterad infektion? Varit utomlands? Vårdats utomlands? Ta en representativ odling!!

24 Fem framgångsfaktorer för att nå målen
Tillåta läkaren reflektera över sin egen förskrivning Minska osäkerheten om handläggning av luftvägsinfektioner Utbilda om adekvat förskrivning Underlätta patientfokuserad vård Åtgärden ska vara till gagn för läkaren, acceptabel och praktisk Man måste ta hänsyn till läkarnas syn på sina förskrivningar. J Antimicrob Chemother Oct;66(10): Tonkin-Crine S et al.

25 Rör det mig? …eller mig? Det är viktigt att nå fram till både sjukvårdspersonal och allmänhet med information för att uppnå bästa möjliga effekt och djupare förståelse för problemet.

26

27 Strama-BVC Utbildningsmaterial för nyblivna föräldrar att användas i föräldrautbildningen på BVC
Strama-BVC. Ett utbildningsprogam om infektioner hos små barn att användas i föräldrautbildningen på BVC. Riktas till föräldrar med barn i ett-årsåldern.

28 ”Budskap på väg” VLT Världshälsodagen 7/4
Antibiotikaresistenta bakterier fortsatt hot mot hälsa - även i Skåne Exempel på aktiviteter runt World Heallth Day 7/ i olika delar av landet.

29 Vårdbarometern 2011: Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra?

30 Antibiotikas effekt – när är det onödigt?
Ingen effekt Förkylning Halsinfektion utan Streptokocker Luftrörskatarr, oberoende av orsak Vanlig hosta Ej säker/liten effekt Bihåleinflammation Lindrig halsfluss med Streptok. Öroninflammation 1-12 år Symtomlindrande Blåskatarr Uttalad halsfluss med Streptokocker Minskar komplikationer Borrelia infektion (hudutslag) Sexuellt överförda infektioner Öroninflammation <1 år Vissa sårinfektioner Livräddande, stor effekt Hjärnhinneinflammation Blodförgiftning Stor lunginflammation Utbredd rosfeber Svår njurbäckeninflammation Stoppljuset ett sätt att nå ut med tydliga budskap.

31 Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!
Exempel på budskap till allmänheten och vårdpersonal.

32 Vad händer med oss när vi mäter och diskuterar vår praktik?
Vi tillägnar oss ett vetenskapligt förhållningssätt till vår egen praktik. Vi studerar evidens på hur vi borde göra. Vi anstränger oss för att göra som vi bör. Den professionella kunskapen och den egna ambitionen stärks


Ladda ner ppt "till grundkurs i lokalt Strama-arbete,"

Liknande presentationer


Google-annonser