Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadgar och dopingreglemente. Dopingregler - hela bilden RF stadgar + Dopingreglementet (World Anti-Doping Code) Dopinglistan (Standard) DopingkontrollFöreskrifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadgar och dopingreglemente. Dopingregler - hela bilden RF stadgar + Dopingreglementet (World Anti-Doping Code) Dopinglistan (Standard) DopingkontrollFöreskrifter."— Presentationens avskrift:

1 Stadgar och dopingreglemente

2 Dopingregler - hela bilden RF stadgar + Dopingreglementet (World Anti-Doping Code) Dopinglistan (Standard) DopingkontrollFöreskrifter Vistelserapportering Dispens Handläggning av dopingärende - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anvisningar

3 Bestraffning kap 14 Vem kan bestraffas? - Alla medlemmar på alla nivåer inom RF - Idrottsutövare som representerar svensk idrottsorganisation (oavsett medlemskap) - Ledare, tränare, instruktör, funktionär eller stödperson

4 Idrottens dopingreglemente Förseelser: - bruk av doping - vägran och försvårande - vistelserapportering och ”bommar” - innehav - smuggling och illegal hantering

5 Idrottens dopingreglemente Straffmätning: Vissa stimulantia: 1) Varning – 1 år, 2) 2 år, 3) livstid* Övrig doping: 1) 2 år, 2) livstid* Bristande vistelserapportering/bommar: 3 mån – 2 år Medhjälpare: 4 år – livstid* * Annan motionsidrott möjlig efter 4 år

6 Idrottens dopingreglemente Straffmätning Straffsänkning p g a särskilda omständigheter Straffsänkning genom medhjälp i utredningen Förlust av tävlingsresultat Avstängning avser all verksamhet inom idrotten Avstängning gäller i alla länder och idrotter Överklagan till RIN/CAS Åtta års preskription

7 Implementering av 2009 års Världsantidopingkod Den reviderade koden antogs på världskonferensen i Madrid i november 2007 och godkändes av WADA Board i anslutning till konferensen Koden träder i kraft den 1 jan 2009. Över 1900 ändringar.

8 Definitionen på idrottsutövare Alla regler i koden gäller idrottsutövare på internationell eller nationell nivå För idrottsutövare under den nivån kan NADOs ha andra regler. Gäller dock inte kravet på antidopinginformation och utbildning, som gäller alla idrottsutövare

9 Ändringar i brottskatalogen Underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering m.m. –Tre missade tester och/eller bristande vistelserapportering inom en 18-månadersperiod (inklusive sådana som begåtts under annan ADOs jurisdiktion) –Straff min. ett år max två år.

10 Specificerade substanser Alla förbjudna substanser utom de under klasserna –Substanser med anabol effekt –Hormoner –Stimulantia –Hormonantagonister och modulatorer Omfattar inte förbjudna metoder Straffet för ett påvisat bruk. Lägst en varning och högst två år, eller vid försvårande omständigheter fyra år.

11 Dispenser IF svarar för dispenser för IU på internationell nivå och internationell tävling. Vilka tävlingar som avses ska anges av IF IU som av sitt IF placerats i dess RTP kan inte medges dispens annat än enligt IF:s regler. Om IF inte ser till att deras IU kan söka dispens, kan de söka hos WADA.

12 Bistånd vid utredning om dopingbrott Om en IU, som är skyldig till ett dopingbrott lämnar ansenlig hjälp till en dopingorganisation, till polisen eller en dömande instans som innebär att det upptäcks eller kan påvisas att en IU begått ett dopingbrott kan en del av hans straff utmätas villkorligt. En del eller hela den villkorliga delen av avstängningen kan förverkas om inte hjälpen blir så fruktbärande som förväntat.

13 Flera nyheter För en person som deltar i tävling under avstängnings- tiden skall hela avstängningstiden börja löpa på nytt, dock med möjlighet till straffreduktion vid avsaknad av betydande fel eller försummelse ADOs kan införa finansiella straff, som dock inte får påverka avstängningstidens längd Säkerheten för personuppgifter skall tillförsäkras genom en internationell standard

14 Utbildning Alla har en skyldighet att inom sina medel och i samarbete implementera, utvärdera och övervaka informations och utbildningsinsatser för en dopingfri idrott. Utbildningen och informationen skall rikta sig mot unga, i skolor och idrottsföreningar, mot föräldrar, vuxna idrottsutövare, de som arbetar i idrottsorganisationer, coacher, medicinsk personal och media.

15 Handläggning av dopingfall I Sverige

16 Handläggning av misstänkt fall av doping Kontroll Lämnar urinprov Vägrar Lab-analys Rapport om misstänkt förseelse mot dopingreglerna positivt negativt ADG: ingen åtgärd Bestraffningsärende startas

17 Bestraffningsärende, handläggning hos DopK Diarieföring Begäran om B- provs-analys Yttrande inkommer Inget yttrande Ev ytterligare utredn Utförs Anmälan till DON Idrottaren får yttra sig inom fem arbets- dagar Anmälan till DON Om B-provet är positivt, anmälan till DON Till hand- läggaren

18 Bestraffningsärende, handläggning hos bestraffningsmyndighet (SF) DON inhämtar yttrande och kompletterar ev. utredningen DON beslutar friar fäller DopK kan överklaga Såväl idrottaren som DopK kan överklaga Riksidrottsnämnden beslutar som sista instans* * Idrottsutövare som tillhör internationell testpool kan överklaga RIN beslut till CAS.


Ladda ner ppt "Stadgar och dopingreglemente. Dopingregler - hela bilden RF stadgar + Dopingreglementet (World Anti-Doping Code) Dopinglistan (Standard) DopingkontrollFöreskrifter."

Liknande presentationer


Google-annonser