Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HELDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Halmstad 18 februari 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HELDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Halmstad 18 februari 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist."— Presentationens avskrift:

1 HELDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Halmstad 18 februari 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist

2 ÅTTA INSKICKADE FRÅGESTÄLLNINGAR * Avvisande av sent inkommet överklagande, rättidsprövning - det här blir ofta fel och vi får många frågor från handläggarna om hur man ska göra * Ändra tidigare fattat bifallsbeslut till avslag – när får man göra det/ när får man INTE göra det - ta gärna exemplet fattar beslut tidigt i månaden (till exempel den 10/2 för perioden mars), upptäcker sedan att XX inte gjort vad hen ska och ändrar beslutet till avslag? * EES-medborgares rätt till bistånd – uppehållsrät t – måste gås igenom och upprepas gång på gång på gång… * Nygift par, make/maka invandrar till Sverige – hur länge kan vi hävda att de borde ha planerat flytten bättre och med den motiveringen avslå ansökan om bistånd?

3 ÅTTA INSKICKADE FRÅGESTÄLLNINGAR * Nygift ungt par under 25 år som bor hos föräldrar – hur länge kan vi hävda att vi inte bifaller bistånd till eget boende? * Vill ej underkasta sig/delta i psykolog- eller läkarundersökning för att styrka eventuell arbetsförmåga/arbetsoförmåga eller påbörja rehabilitering – ej skäl för avslag säger Förvaltningsrätten, vad göra i stället? * Inte skött sin missbruksrehabilitering – ej skäl för avslag säger Förvaltningsrätten - hur många försök från vår sida att motivera till rehabilitering och misslyckanden/uteblivanden från klienten anses vara tillräcklig skäl för avslag? Kan man någonsin ge avslag med denna motivering? * Hur många försök från vår sida med rehabilitering, arbetsprövning, avstämningsmöten med FK, AF, vården mm och vägranden från klienten anses vara tillräcklig skäl för avslag?

4 ANDRA FRÅGESTÄLLNINGAR * Jobbstimulans – Socialstyrelsens kompletteringar 2015 * ”Hemmavarande” ungdoms inkomst * Skippad åldersgräns för praktik-krav - övriga villkor kvar * Ändra gynnande beslut genom kvittning – HFD-dom om att medräkna bistånd till uteblivet umgänge som inkomst nästa månad * Utvisads rätt till försörjningsstöd – HFD-dom om utvisads rätt till försörjningsstöd * Mötesanteckningar – inte allmän handling, men... * Nya föreskrifter om dokumentation – betonar lätt att följa, målsättningar och uppföljningar/utvärderingar, några konkreta saker * ”Nya” allmänna råd – dator, tidsbegrepp

5 AVVISA ÖVERKLAGAN Tre veckor från det sökande fick del av beslutet Annorlunda för oss Möjligheter att schabbla bort överklagan?

6 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Tillit, negativ rättskraft Tre ändringsmöjligheter Eventuellt återkallelseförbehåll ska stå i beslutet När är beslutet fattat? Ändrat beslut kräver avslagsbeslut med överklagandeinstruktioner

7 Svensk medborgare som utnyttjat fria rörligheten EES-MEDBORGARE, 1 maj 2014 Registreringsskyldighet bara för tredjelandsmedborgare Fler familjemedlemmar Skenäktenskap inte godkänt Från förordningen till lagen

8 Uppehållsrätt = likabehandling Socialstyrelsen gett ut vägledning om EES- medborgares rätt till bistånd Uppehållsrätt så länge villkoren är uppfyllda Akut nödsituation ev hemresa Ekonomiskt aktiva: exv anställda å arbetssökande Ekonomiskt icke-aktiva: studerande och andra självförsörjande

9 Anställning: utföras åt nån annan, Socialstyrelsens vägledning om EES- medborgares rätt till bistånd ge ersättning under dennes arbetsledning, normalt höra hemma på arbetsmarknaden. INTE amatöridrottsnivå, återanpassning

10 Sjuka eller olycksdrabbade anställda och Socialstyrelsens vägledning om EES- medborgares rätt till bistånd Svartjobb är inget verkligt och faktiskt arbete ofrivilligt arbetslösa, UtlL 3a kap 5-d §§ Företagare behåller inte uppehållsrätten om verksamheten upphör

11 Kr-domar som anser praktikplats är tecken på ”verklig möjlighet att få en anställning”. Socialstyrelsens vägledning om EES- medborgares rätt till bistånd Kr-dom ansåg att soc inte visat att uppehållsrätt saknades Finns ett ”europeiskt sjukförsäkringskort”

12 Barnperspektiv gäller även om uppehållsrätt saknas Socialstyrelsens vägledning om EES- medborgares rätt till bistånd Familjemedlem har åxå uppehållsrätt Nordisk konvention ger likabehandling ”Varaktigt bosatta” tredjelandsmedborgare som vistats länge i ett land

13 Alla som vistas i kommunen har rätt att söka och få sin sak prövad? E contrario? SJÄLVUTNÄMND SPECIALIST sakna ”realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden” … ”måste tigga” Rätt att överklaga, beslut enligt 4 kap 2 §, stämmer med EU-rätt??

14 ”Ett halvår tillräcklig tid” har sex månader på sig att skaffa nytt arbete SJÄLVUTNÄMND SPECIALIST Företagare som upphört med verksamhet kan uppfylla villkor som arbetssökande trots ”kommit till Sverige för att söka arbete” Ofrivilligt arbetslös behåller sin status i ”sex månader eller längre”

15 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET Gäller inte längre för oss när det gäller utlänningar som saknar uppehållstillstånd Däremot kvarstår sekretessbrytande regeln i UtlL 17 kap 1 §

16 KRAV PÅ PLANERING VID FLYTT Hur påverkat möjlighet till egen försörjning? Två månader, men inte tre? Integrerande samhälle Understödstagares flyttmöjligheter

17 BISTÅND TILL BOENDE Utsatta bostadslösa som inte själv kan Bostadsförsörjningen regleras i annan ordning

18 PSYKOLOG- LÄKARUNDERSÖKNING Intyg OK Utredning om enskild vill

19 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Frivillighet, motiverande samtal Ej krav på behandling, men delta i utredning och inte använda biståndet till annat Göra så gott man kan, lösa på annat sätt Reducera riksnormen Noga bevaka att planen följs

20 TRILSKANDE UNDERSTÖDSTAGARE ”Den som inte själv kan...” Af:s arbetsmarknadsåtgärder Praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet

21 Idag SoL 4 kap 4 §: ”praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet” ARBETSLINJEN 1800-talet: ”Försvarslös” hade arbetstvång Staten har hand om arbetsmarknadsåtgärder SoL 4 kap 4 § ställer krav på soc att praktiken bl a ska vara kompetenshöjande, tidsbestämd och efter samråd med Af

22 Familjen rätt till bistånd? FÖRSUMLIGA FAMILJEFÖRSÖRJARE Försumlighet kan även idag påverka övriga familjens rätt till bistånd

23 JOBBSTIMULANS SoL 4 kap 1 b fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel). gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen. Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §.

24 JOBBSTIMULANS SoL 4 kap 1 b fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel). gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen. Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §.

25 Ingen kvalificeringstid innan 2013 SOCIALSTYRELSENS MEDDELANDEBLAD Uppdaterat januari 2015 Två-årsperioden börjar månad sju, oavsett biståndsbehov Den särskilda beräkningsregeln kräver inget särskilt beslut

26 Ett helt prisbasbelopp per kalenderår för ”hemmavarande” barn UNGDOMS INKOMST Studerandekategorin tagits bort i lagen, men ska enligt prop gälla i alla fall. I övrigt samma villkor SKIPPAD ÅLDERSGRÄNS 4 KAP 4 §

27 Socialtjänsten inte rätt driva in skulder KVITTNING Inte ok ändra gynnande beslut Kammarrätt har annan åsikt än HFD?

28 UTVISAD SKULLE HA FÖRSÖRJNINGSSTÖD HFD anser att vi inte har rätt att ställa andra krav än enligt praxis och SoL 4 kap 4 § Svårtydbar dom...

29 Tilltro till oss? MINNESANTECKNING, INTE ALLMÄN HANDLING

30 Beslut, åtgärder, omständigheter händelser av betydelse DOKUMENTATION Socialstyrelsen gett ut nya föreskrifter och allmänna råd Lätta att följa å förstå!!!!! Även vid genomförandet Flera råd har nu blivit föreskrifter Betonar mål och uppföljning av insatser

31 Lex Sarah rapport och polisanmälan ska journalföras DOKUMENTATION Förhandsbedömning Kommunicering Sekretessmedgivande Mål och uppföljning av insatser

32 Skälig tid för bostadsbyte ej tidsangiven NYA ALLMÄNNA RÅD Dator ingår i skälig levnadsnivå Pensionärers sparande inte nödvändigt Tre-månadersrådet för kvarboende kvarstår Ändrat uttryckssätt för ålder ”18-20 år” blivit ”fyllt 18 men inte 21 år”

33 Umgängesresekostnad som ”en familj i allmänhet”, inte låginkomstjämförelse SJÄLVUTNÄMND SPECIALIST Studiestödet räknas inte som vanlig inkomst ”Basbelopp” eller ”prisbasbelopp”? Barnomsorgsavgift ”i väntan på nedsättning”

34 SJÄLVUTNÄMND SPECIALIST Socialnämnden ”bör i regel kunna kräva … står till arbetsmarknadens förfogande … villig att ta erbjudet lämpligt arbete”

35 slutt


Ladda ner ppt "HELDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Halmstad 18 februari 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist."

Liknande presentationer


Google-annonser