Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muslimska identiteter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muslimska identiteter"— Presentationens avskrift:

1 Muslimska identiteter
Mohammad Fazlhashemi Teologiska institutionen Uppsala universitet

2 Schablonbilden av islam
En religion och kultur där varje tolkning är på förhand given schematiska och stereotypa kategorier

3 Muslimsk idéhistoria Den islamiska civilisationen
En textens och tolkningarnas civilisation Mångfald av tolkningar Inte så sällan motstridiga tolkningstraditioner

4 Mångfald av tolkningstraditioner
Två huvidriktningar Sunni (4 skolor) & shi‛a (tolvimamiter) Muslimsk teologi Mu‛taziliter vs Ash‛ariter Muslimsk filosofi Olika riktningar Sufism Islamisk mystik

5 Mu‛taziliter Det finns en förnuftig ordning bakom mänskliga lagar
Dessa är lika för alla platser och alla tider Koranens föreskrifter går tillbaka på en sådan förnuftig ordning Människan har en fri vilja

6 Ash‛ariter Världen ett verk av en gudomlig vilja
Guds vilja är överordnad allt Människans fria vilja strider mot Guds allsmäktighet

7 Sufismen Avvisar rationella förklaringar Söker efter inre insikt
En ordlös upplevelse av den högre sanningen kan inte förvärvas med hjälp av förnuftet uppnås individuellt genom andliga erfarenheter, askes & likgiltighet för världslig vinning

8 Islamer Muslimer Lever i olika verkligheter
Har olika syn på tillståndet i världen Illustrerar ett flöde av tolkningar Intern kraftmätning mellan företrädare för islam om vem som har tolkningsföreträd

9 Islamer ”Säg mig vilken bild av islam du har och jag kan säga vem du är” Föreställningar om islam avslöjar kunskapsnivå ideologisk hemvist politisk tillhörighet etc.

10 Muslimska identiteter
Invandrade muslimer Infödda Människor födda och uppväxta i väst med föräldrar som invandrat till dessa länder Konvertiter

11 Invandrade muslimer Praktiserande Etniska Kulturella Sekulariserade
De som flytt undan religiöst förtryck Människor som inte är mer muslimer än ”medelsvensson” är kristen

12 Praktiserande muslimer
Salafiter/Traditionalister Konservativa Islamister Extremister Modernister Feminister

13 Skillnader Utbildningsnivå Social status
Levnadsförhållanden före utvandring Urbana miljöer, landsbygd, nomadsamhällen Boendemiljö efter ankomst Integration; insyn i majoritetssamhällets sociala och kulturella koder, språkkunskap m.m. Etablering i samhället

14 Eurabien-litteraturen
Muslimska stater och muslimska invandrare smider planer på att ta över Europa Konspirationsteori om den islamiska världskonspirationen stora likheter med konspirationsteorier om judarnas planer på att ta över världen

15 Muslimer som en tickande demografisk bomb

16 Eurabien-litteraturen
Muslimer en enhetlig grupp ociviliserade barbarer har ingenting gemensamt med den västerländska människan kan aldrig bli integrerade i Europa Europas ”dödgrävare” en tärande grupp som snyltar på européernas välfärd, ”parasit”, ”cancersvulst” lever isolerade i sina ”antisamhällen” i utkanten av majoritetssamhället - degenererande inverkan på nationen Bruce Bawer "While Europe Slept - How Radical Islam is Destroying the West from Within" Random House Bat Ye'or "Eurabia - The Euro-Arab Axis" Fairleigh Dickinson University Press Walter Laqueur "The Last Days of Europe - Epitaph for a Dying Continent" St Martin's Press Mark Steyn "America Alone - The End of the World as We Know It" Regnery Publishing

17 Eurabien

18 Eurabien-litteraturen
”Homo islamicus” Säregen människoart Bekänner sig till sektledaren Muhammed Har totalt främmande kulturella föreställningar/värderingar Utövar egendomliga religiösa ritualer

19 Eurabien-litteraturen
Muslimernas karaktäristiska drag Våld & krig Terrorism & hot mot världsfreden Utgör en enhetlig monolit Agerar samfällt i alla frågor

20 Terroristen Breivik inspirerad av Eurabien-litteraturen

21 Religionskritik Ej att förväxla islamofobi med
kritik mot företeelser i islam fördömande av extremistiska terrorgrupper eller muslimska stater som förföljer sina medborgare klander mot trångsynta traditionalister eller islamister som omhuldar konservativa uppfattningar

22 Reaktiv mentalitet Slutenhet för att skydda sig mot den islamfientliga omgivningen Avståndstagande från majoritetssamhället Skapande av egna skyddade zoner och enklaver I extrema fall utvecklande av ultrakonservativa & traditionalistiska identiteter

23 Underdånigt förhållningssätt
Fullständig kapitulation Ett övergivande, eller snarare förkastande/bespottande, av allt som har med muslimsk identitet att göra

24 Muslimska identiteter mellan ytterligheter
Individer som Inte följer i föräldragenerationens fotspår Markerar sitt avstånd mot såväl islamofober som den traditionella tolkningstraditionen Vill utveckla en svensk islam

25 Identitetsskapande arbete
Unga och vuxna skapar och omskapar sin identitet inom det sekulära samhällets ramar Reflekterar över sina självbilder och hur andra förstår dem Nytt förhållningssätt till den religiösa identiteten växer fram En mer privatiserad och till viss del marginell roll

26 Ömsesidigt närmande Övergivande & motarbetande av islamofobiska föreställningar Få bort strukturella hinder för muslimer Öppna för nytolkningar och omprövning av traditionella föreställningar

27 Positiv närhet Demokrati och respekten för mänskliga fri- och rättigheter som grundläggande plattform för relationen mellan kulturer och identiteter

28 Positiv distans Behövs för att undvika
likriktningens & konformismens tvångströja marginalisering & utanförskap Kulturell & religiös autonomi som garanterar individuell integritet ger utrymme för individuell identitet & självkänsla i det offentliga rummet

29 Ömsesidig respekt Sekulariserade medborgare & troende som visar ömsesidig respekt Ett samhälle som: ger medborgarna utrymme för etisk individualism motarbetar likriktning, konformism, homogenitet och assimilation en mångfald av identifikationsramar som gör att människor kan välja mellan olika identiteter i olika sammanhang


Ladda ner ppt "Muslimska identiteter"

Liknande presentationer


Google-annonser