Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljningsbesök 2002. Uppföljningsbesöken 2000-2001 Besöken har givit Delegationen för IT i skolan värdefull information om hur satsningen genomförs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljningsbesök 2002. Uppföljningsbesöken 2000-2001 Besöken har givit Delegationen för IT i skolan värdefull information om hur satsningen genomförs."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljningsbesök 2002

2 Uppföljningsbesöken 2000-2001 Besöken har givit Delegationen för IT i skolan värdefull information om hur satsningen genomförs i olika delar av landet och hur den påverkat och integrerats i det skolutvecklingsarbete som pågår. Besöken har också visat sig fungera som ett tillfälle för de kommunala företrädarna att sammanfatta sina erfarenheter och påbörja sina diskussioner om hur dessa skall tillvaratas och vidareutvecklas.

3 Uppföljningsbesök 2002 Uppföljningsbesöken planeras och genomförs under våren 2002. De personer i kommunen som bör delta i dessa möten, är förvaltningschef/-er inom skolområdet, kommunpolitiker, utvecklingsledare, kommunal kontaktperson, IT-representant (kommunal kontaktperson för infrastrukturdelen/IT-ansvarig i kommunen) samt en representant vardera för skolledare och handledare. Besöken genomförs av regionens samordnare.

4 Syftet med uppföljningsbesöken 2002 Besöken avser att ge Delegationen en bred bild av hur satsningen genomförs i landet. De ska bidra till att synliggöra vad som skett under satsningens gång genom att inhämta kommunernas erfarenheter av satsningens genomförande på lokal nivå. Stödja den kommunala diskussionen och planeringen kring hur de resurser (såväl infrastruktur som kompetensutveckling) som satsningen bidragit till att skapa, kan stödja det fortsatta skolutvecklingsarbetet i kommunen. Fånga upp förväntningar på eventuella statliga stödinsatser framgent.

5 Redovisning av uppföljningsbesöket RS rapporterar kommunens svar i en databas (ej offentlig) Kommunen utser en egen rapportör som dokumenterar mötet och de ev. beslut kommunen tar, för att ha en nulägesbeskrivning att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.

6 Frågeområden vi besöken Tekniken ITiS kompetensutveckling ITiS och andra pågående utvecklingsprocesser ”Efter ITiS”

7 Tekniken Hur bedömer kommunen skolornas tillgänglighet till Internet Hur bedömer kommunen elevers och lärares tillgång till E-post Kommunens planer för skol-IT, vad det gäller långsiktighet Kommunens planer vad det gäller långsiktighet och ekonomi 2003 och framåt, för att garantera att insatser gjorda under ITiS-perioden (Infrastrukturbidraget) kan leva vidare. Hur är nuläget vad avser relationen pedagoger /tekniker i kommunen? Är detta en förbättring eller försämring i förhållande till tiden före ITiS Hur kommer ITiS-datorerna, som arbetsredskap för läraren, att hanteras ”efter ITiS” ?

8 ITiS kompetensutveckling Vilka bestående effekter tycker sig företrädare för kommunen kunna se i och med ITiS kompetensutveckling Har kommunen någon kommunal fortsättning på ITiS kompetensutveckling? Hur uppfattar kommunens företrädare den modell man har använt sig av för ITiS kompetensutveckling? (arbetslag, handledare, seminarieserier, dokumentationskrav, datorn, lärande i arbetet etc.)

9 ITiS och andra pågående utvecklingsprocesser Uppfattar kommunen att det finns en koppling mellan de olika statliga satsningarna på skolan som nu pågår? (Värdegrundsprojektet, Timplanedelegationen, Attraktiv skola, Skolverkets olika insatser etc.) Tycker kommunens företrädare att staten ska ägna sig åt den här typen av satsningar, d v s. projekt med öronmärkta pengar som pågår under en viss tid, där tydliga ramar och villkor finns för deltagande? Hur tycker kommunen att organisationen av ITiS (olika nivåer, lokalt ansvar inom centrala ramar) har fungerat? Hur uppfattar kommunen samarbetet med lärarutbildningen i seminarieserien?

10 ”Efter ITiS” På vilket sätt kommer kommunen att säkerställa att erfarenheter som satsningen har genererat tas tillvara och utvecklas? Vilka förväntningar finns på staten/regionen/kommunen inför framtiden?


Ladda ner ppt "Uppföljningsbesök 2002. Uppföljningsbesöken 2000-2001 Besöken har givit Delegationen för IT i skolan värdefull information om hur satsningen genomförs."

Liknande presentationer


Google-annonser