Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003"— Presentationens avskrift:

1 SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003

2 HISTORIK 2001 GRUNDSKOLA 3 DISTRIKT SÄRSKOLA

3 Särskolans organisation i kungsbacka
2001 Obligatorisk samt gymnasiesärskola Ansökan Mottagande Placering Integrerade elever Fasta grupperingar Budget

4 Särskolans organisation i kungsbacka FGF
2001 Grundskolasärskolagrundskolasärskola…….

5 Pedagogiska Enheter FGF
15 st pedagogiska enheter Verksamhetschef Rektorsansvar Elever i grund och särskola

6 Ansökan om mottagande och placering i särskola
Pedagogisk enhet: Specialpedagogiskt centrum Utvecklingsledare Ansökan om Mottagande Psyk.Ped samt medicinsk utredning Mottagande Referensgrupp Placering

7 Specialpedagogiskt centrum
Placering Specialpedagogiskt centrum Integrerad särskoleelev i skola närmast hemmet Särskoleelev i fast gruppering på Kollaskolan Alt på Varlaskolan Annan placering

8 Antal elever Antal invånare i Kungsbacka 66 573 (2002)
Grundskola elever (2002) Obligatorisk Särskola 117 elever (2003) ( elever placerade i Kungsbacka) 54 elever integrerade på skolan närmast hemmet=46% Finns på 25 skolor 63 elever i fast gruppering Kollaskolan Varlaskolan

9 Integrerade elever-översikt
SCB statistik 2002 Sverige 16% Göteborg 17% Mölndal 16% Alingsås 18% Varberg 25% Kungsbacka 44%

10 Integrerad särskoleelev på sin
Eleven Ansvarig Rektor Ansvarig Lärare Integrerad särskoleelev på sin hemmaskola Fritids Kompetens utv Skolskjuts Kontaktlärare från SPC Kursplan Elevpeng + extra medel Stödpersonal

11 Särskoleelev i fast gruppering
Eleven Eleven Ansvarig Rektor Ansvarig Lärare Särskoleelev i fast gruppering Fritids Alt på hemmaskolan el annan avd. LSS insats 9:7 på olika avd Kursplan Elevpeng + extra medel Stödpersonal Skolskjuts

12 Historik Alléskolan Särskola Grundskola Rektorsansvar Rektorsansvar
Ledningsgrupp Ped konf Samverkan/APT Kompetens utv Budget Studiedagar Arbetslag Grundskola Rektorsansvar Ledningsgrupp Ped konf Samverkan/APT Kompetens utv Budget Studiedagar Arbetslag

13 Växtkraft mål 3 Resultat: Behov av: Gemensamt Policydokument
Verksamhetsanalys våren 2001 För Alléskolan Grund och sär Resultat: Behov av: Gemensamt Policydokument Gemensam värdegrund

14 Visionen Kolla En skola för alla

15 Värdegrunden A R T A Vad betyder värdegrund för dig? ANSVAR RESPEKT
TRYGGHET ARBETSGLÄDJE

16 Verksamhetsidén VÄCKA LUST OCH NYFIKENHET TILL LÄRANDE OCH UTVECKLING.
ARBETA FÖR EN TRYGG MILJÖ DÄR ALLA VISAR VARANDRA ÖMSESIDIG RESPEKT OCH FÖRSTÅELSE. ELEVER, FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL ARBETAR TILLSAMMANS MOT KÄNDA MÅL. ARBETA FÖR ATT GE ALLA ELEVER REDSKAP, ATT LEVA I ETT SAMHÄLLE I FÖRÄNDRING. KULTUR,SKAPARGLÄDJE OCH KREATIVITET PRÄGLAR HELA SKOLANS ARBETE. ELEVERNA ARBETER UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPMUNTRAS ATT TA ANSVAR FÖR SITT LÄRANDE HÅLLA HÖG KVALITET MED KOMPETENT PERSONAL BÅDE I SKOL OCH FRITIDSVERKSAMHET

17 Handlingsplaner En skola för samverkan
Ömsesidig respekt och förståelse Trivselregler Elevvårdsarbetet Elevers gemensamma aktiviteter Att ta ansvar Hur man lär sig visa respekt Elevråd- klassråd Fadderverksamhet Personalens gemensamma aktiviteter Föräldrasamverkan

18 Mål Mål på fyra nivåer Skolnivå Arbetslagsnivå Gruppnivå Individnivå

19 Utvärdering Alltid utvärdering på verksamhetsmötet 1 gång/mån
Ledningsgrupp Värdegrundskvällar Stängningsdagar Enskild utvärdering på gruppnivå/individnivå Elevråd Föräldraförening

20 KOLLASKOLAN Alla 4 avd är uppbyggda På samma sätt: Grundskola Fritids
2.a vån adm skolsyster, personalrum,Spec ped Fritids Prakt est ämnen o bibl Särskola

21 Kollaskolans organisation
Rektor Ledningsgrupp: 2 rektorer 4 lagledare En lagledare för varje avd: Skärgård Stranden Ängen Skogen F-1 (F-1) F-1 F F-6 grs 2-3 4 el 5 4 el 5 F-6 Humlebo 4 el 5 F-7 Trän 4-10 trän 4 el 5 F-10 Fritids Fritids Fritids Fritids

22 Gemensamma möten 4 avdelningar med personal grund och sär= Arbetslaget
Gemensamma konferenser PK PKA (PKK) Ledningsgrupp representerad av grund o sär Gemensam APT samt verksamhetsmöten Gemensam Kompetensutveckling Gemensamma frilufts o aktivitetsdagar Gemensamma Föräldramöten på hösten Gemensam föräldraförening Gemensamma värdegrundskvällar Gemensamma trivselkvällar Gemensamma morgonsamlingar

23 Varlaskolan 6-9 skola Profil: Fotbollsklass och Kulturklass
550 elever i grundskola 21 elever i särskola åk 7-10 tre grupper 5 arbetslag Särskolan eget lag

24 Gymnasiesärskolan Elof Lindälvs Gymnasium 14 elever
Nationellt program – Hotell o Restaurang Specialutformat program-Park, Miljö och Fastighet Aranäsgymnasiet 12 elever Individuellt program

25 Elevens väg Elev i särskola Hemmaskolan F-5 och 6-9 Elof Lindälv
Kollaskolan Varlaskolan Aranäs

26 Kvalitet Kvalitetsverktyg FGF Lokal Arbetsplan m Handlingsplaner
Fokusgrupp


Ladda ner ppt "SÄRSKOLAN I KUNGSBACKA 2003"

Liknande presentationer


Google-annonser