Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 1 : Look-Think

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 1 : Look-Think"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 1 : Look-Think
Space Systems Division

2 Planning Managers training – Presentation/Education TNS SIFO
Solna: September 3 Kiruna: September 6 Workshops All employees have seen results: Action Plans deadline: Follow up on action plan: Delivery results: September 7 October 15 November 30 Ongoing (more information will be sent out)

3 How to read the results – Model for change Problem solution wheel
Sittning 1 1. Look Bring all the facts on the table 2. Think List all the reasons 4. Act Actions Responsibility When? 3. Choose List all possible solutions and choose the best Three why’s – ”kortlångavägen” Sittning 2

4 SSC Group Space Systems Individ Kompetens 62% 66% 67% Motivation 58%
Antal deltagare : 48 Positiva 4-5 Sverige resultat Total Ext. bench* (MCK) Individ Kompetens 62% 66% 67% Motivation 58% 61% 64% 60% Ansvar & Initiativ 78% 74% 68% Befogenheter 83% 78% 69% 61% Organisation Samarbete 54% 63% 66% 68% Organisatorisk effektivitet 46% 54% 57% 59% Lärande 47% 50% 54% 56% Förnyelseklimat 44% 47% 48% VOICE INDEX 591 619 623 609 Engagemang i företaget 29% 53% 61% 67% Mål 38% 56% 58% 64% Ledarskap 60% 67% 68% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar 1) Ext.bench. Processindustri 2010

5 Space Systems - Sammanfattning
STYRKOR SVAGHETER Ansvar Mål Befogenheter Engagemang i företaget

6 SSC Group Kompetens Space Systems Yrkeskompetens Affärskompetens
Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Yrkeskompetens 90% 85% Jag har den kompetens/ yrkeskunskap jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 90% 85% 0% Affärskompetens 50% 51% 71% Jag vet vad som krävs för att Rymdbolaget ska bli framgångsrikt 50% 51% 71% 0% Kundkompetens 43% 57% 45% Jag har god kunskap om hur nöjda våra externa kunder är 63% 66% 52% 17% I min division/stabsfunktion pratar vi ofta om de externa kundernas krav och förväntningar på oss 47% 61% 10% I min division/stabsfunktion använder vi oss av synpunkter från externa kunder för att förbättra våra produkter/tjänster 39% 59% 15% Jag är väl insatt i hur de externa kunderna bedömer oss i jämförelse med våra konkurrenter 27% 37% 38% 23% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

7 Space Systems KOMPETENS Yrkeskompetens : OK
Affärskompetens : 20% sämre än bench, men 5% bättre än SSC Sverige Kundkompetens : Inte bra Kom fram : Vi saknar kundfokus Anpassar oss inte till kundens behov Otydligt vem som är kund -> vilken marknad siktar vi mot ? (vision och mål)

8 Arbetstillfredsställelse
SSC Group Motivation Space Systems Arbetstillfredsställelse Låg 1-3 Hög 4-5 23% 58% 15% 4% Frustrerade Motiverade 16% 64% 9% 11% Hög 4-5 Total Ext.1) bench Total Ext.1) bench 13% 60% Engagemang Utanförstående Nöjda Låg 1-3 Total Ext.1) bench Total Ext.1) bench 12% 15% Ej svar: 0% Resultat Sverige (MCK) : Motiverade 61%; Nöjda 15%; Frustrerade 15%; Utanförstående 10 % 1) Ext.bench. Processindustri 2010 8

9 Space Systems MOTIVATION
Bra resultat : 80 % engagerade! (76% SSC Sverige totalt) Jobba med de frustrerade (23%)  stor potential!

10 SSC Group Ansvar och initiativ Space Systems Ansvar och initiativ 78%
Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Ansvar och initiativ 78% 74% 68% Mina arbetskamrater tar ansvar när problem uppstår i arbetet 85% 78% 69% 0% Mina arbetskamrater tar ofta egna initiativ 70% 67% 2% % of given answers 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

11 Space Systems ANSVAR OCH INITIATIV Mycket bra resultat !
Bra, viktigt och unikt jobb Vi har en bra historia tillsammans Sammansvetsade Committed till arbetet, men inte till bolaget Men : Kan vara riskabelt när personalens målbild inte är klar! Hur bibehåller vi detta bra resultat?

12 SSC Group Befogenheter Space Systems Befogenheter 83% 69% 61%
Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Befogenheter 83% 69% 61% Jag har stor frihet att vidta åtgärder vid problem utan att gå till min chef och fråga 83% 72% 67% 2% Jag kan fatta egna beslut i arbetet 83% 67% 56% 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

13 Space Systems BEFOGENHETER Mycket bra resultat !
Undantag : SDS avdelningen

14 SSC Group Samarbete Space Systems Samarbete 54% 66% 68%
Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Samarbete 54% 66% 68% Hur tycker du att samarbetet fungerar…? ... inom din egen arbetsgrupp 79% 87% 85% 0% ... på din arbetsplats i övrigt 69% 76% 68% 0% ... mellan olika divisioner/stabsfunktioner inom Rymdbolaget i allmänhet 15% 34% 50% 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

15 Space Systems SAMARBETE Bra resultat lokalt i divisionen!
Mellan divisionerna : katastrofalt! (ett bolag!) Beslut : att skicka upp detta resultat till företagsledningen Aktivt val att inte arbeta på detta område pga försäljningen av SSD.

16 Organisatorisk effektivitet
SSC Group Organisatorisk effektivitet Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Organisatorisk effektivitet 46% 57% 59% På min division/stabsfunktion ... ... har vi tydliga roller/ ansvarsområden 52% 65% ... är vi organiserade på ett sätt som skapar effektivitet i arbetet 32% 49% 55% 2% ... fördelas arbetet så att vår kompetens används på bästa sätt 41% 52% 51% 4% ... har vi effektiva arbetsprocesser/arbetssätt 21% 44% 2% ... fattar vi snabba beslut när det är nödvändigt 74% 75% 73% 2% ... sker saker snabbt efter att beslut har fattats 63% 59% 56% 4% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

17 ORGANISATORISK EFFEKTIVITET
Space Systems ORGANISATORISK EFFEKTIVITET Styrka : Fattar beslut snabbt -> utför dem snabbt Men är det de rätta besluten? Svaghet : Ineffektiva organisatoriskt Flyttar resurser fram och tillbaka Ibland sitter vissa för länge (?) på samma projekt/plats Ineffektiva arbetssätt

18 SSC Group Effektivitetshinder Space Systems Otydliga riktlinjer
Antal svar : Effektivitetshinder 48 Space Systems Upplever du att det finns några betydande effektivitetshinder på din division/stabsfunktion, och i så fall vilka? (q. 20) Otydliga riktlinjer Dåliga arbetsrutiner Tid läggs på onödiga arbetsuppgifter För hög arbetsbelastning Brist på tydlighet i vem som skall göra vad Brist på rätt kompetens Beslut tas inte tillräckligt snabbt Annat, skriv Saker blir inte åtgärdade i tid Datasystemet Toppstyrning Brist på information som jag behöver för att utföra mitt arbete Detaljstyrning Folk tänker bara på sitt För hög personalomsättning Stelbenta regler Byråkrati Nej, jag upplever inga betydande effektivitetshinder Alltför mycket information 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 18

19 Space Systems EFFEKTIVITETSHINDER Kommentarer till ”Annat, skriv”
Question 20. Do you feel there are any significant barriers to efficiency in your Division/Staff Function, and if so, what are they? frustrating upper management - gap between what managers sell and what engineers can do - lack of experienced ressources Ingenting av friskt vågat hälften vunnet finns i organisationen eller någonstans inom koncernen. Torrt på fötterna, hitta täckning om något går snatt, skylla på andra är paradgrenarna. Träd fram och våga. Det kan gå åt skogen men hellre det än att dö sotdöden. Svensk rymdpolitik och brist på kunskap om rymdsystem hos en alltför stor del inom företagsledningen. Osäkerhet om framtiden

20 Space Systems EFFEKTIVITETSHINDER Riktlinjer-Mål Arbetsrutiner
Onödigt arbetsuppgifter Hög arbetsbelastning Action: Fråga medarbetare : Vilka, varför onödiga arbetsuppgifter ?

21 SSC Group Lärande Space Systems Lärande 47% 54% 56%
Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Lärande 47% 54% 56% På min division/stabsfunktion... ... är det lätt att hitta den information jag behöver i arbetet 46% 52% 55% 0% ... delar vi regelbundet kunskaper och erfarenheter med varandra 49% 56% 2% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

22 SSC Group Förnyelseklimat Space Systems Förnyelseklimat 44% 48%
Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Förnyelseklimat 44% 48% På min division/stabsfunktion... ... får nya idéer starkt stöd och uppmuntran 45% 54% 52% 2% ... prövar vi ofta nya metoder och tankesätt 43% 42% 44% 2% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

23 Space Systems LÄRANDE FÖRNYELSEKLIMAT
Saknas : Utbyte av kunskap på divisionen -> Teknik och kunskapsseminarium återinföras på SSD ? FÖRNYELSEKLIMAT Lite lägre än övriga, men vi borde vara bättre än de andra divisionerna. Eventuell orsak : Medelåldern på divisionen är hög -> motståndare till förnyelse ?

24 Engagemang i företaget Resultat Sverige (MCK)
SSC Group Engagemang i företaget Space Systems Positiva 4-5 Resultat Sverige (MCK) Total Ext. bench* Ej svar Engagemang i företaget 29% 61% 67% Tro på företaget 38% 59% 65% 71% Jag är stolt över att arbeta på Rymdbolaget och berättar gärna för andra om det 69% 75% 71% 0% Jag tror starkt på och stödjer Rymdbolagets framtida riktning 6% 55% 0% Lojalitet 20% 47% 57% 62% Jag skulle gärna rekommendera Rymdbolaget som arbetsgivare till vänner och bekanta 13% 62% 61% 0% Jag skulle stanna kvar inom Rymdbolaget även om jag blev erbjuden ett liknande jobb med ungefär samma lön och förmåner i ett annat företag 27% 53% 63% 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

25 ENGAGEMANG / TRO PÅ FÖRETAGET
Space Systems ENGAGEMANG / TRO PÅ FÖRETAGET RYMDBOLAGET -> Mycket dålig Action : Vi skickar upp resultatet till företagsledningen LOJALITET

26 SSC Group Mål Space Systems Mål 38% 58% 64%
Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Mål 38% 58% 64% Jag känner till Rymdbolagets övergripande mål 60% 57% 67% 0% I min arbetsgrupp arbetar vi mot tydliga mål 31% 63% 65% 0% I min arbetsgrupp följs våra mål regelbundet upp 31% 52% 60% 0% Jag kan tydligt se en koppling till hur mitt eget arbete bidrar till övergripande mål 30% 59% 2% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

27 Space Systems MÅL Övergripande mål på RB (kännedom) -> Bra!
(Men känner de till alla 3 mål?) Av medarbetarnas kommentarer framkommer dock att även om man känner till ett mål (10%...) så anser man detta vara helt oanvändbart, ej nedbrutet och oengagerade. Arbetsgruppens mål (tydliga och uppföljning) -> Inte bra Action : Ta upp med avdelningarna om resultatet av arbetsgruppens mål -> förslag på förtydlighet, varför inte tydliga, vilken sorts uppföljning….

28 Förtroende för ledning
SSC Group Förtroende för ledning Space Systems Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Hur stort förtroende har du för...? ... företagsledningen 2% 43% 4% ... divisionens ledning* 34% 58% 2% ... din regions ledning (LSE, USN, SSC Chile, Kiruna, Stockholm)** 64% ... din närmaste chef 69% 80% 73% 6% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa * Endast till medarbetare som arbetar inom en division ** Endast till medarbetare som arbetar inom Satellite Operations 1) Ext.bench. Processindustri 2010

29 Resultat Sverige (MCK)
SSC Group Ledarskapsprofil Space Systems Positiva 4-5 Resultat Sverige (MCK) Total Ext. bench* Ej svar Ledarskapsindex 60% 68% Min chef … Relationsorienterat 68% 71% 72% … är lätt att samarbeta med 87% 84% 2% … är en bra lyssnare 80% 78% 4% … är bra på att hantera konflikter 37% 54% 4% Drivande 45% 62% 65% … är beslutsam 43% 65% 2% … följer upp beslut och tidsplaner 43% 63% 4% … kan driva igenom det han/hon beslutar 48% 68% 4% Involverande 59% 67% 66% ... ger klara besked om hur hon/han ser på vårt arbete 60% 66% 2% … ser till att medarbetarna aktivt deltar i planering och uppföljning av verksamheten 57% 66% 2% Växande 67% 70% 69% Om jag tar ansvar får jag stöd av min chef 81% 2% … är bra på att ta tillvara på medarbetarnas kompetens 66% 67% 2% … får medarbetarna att växa i sin yrkesroll 55% 60% 2% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa z 1) Ext.bench. Processindustri 2010

30 FÖRTROENDE FÖR LEDNING
Space Systems FÖRTROENDE FÖR LEDNING Företagsledningen -> Katastrofalt! Vi skickar upp det till företagsledningen. Divisionens ledning -> Dåligt LEDARSKAPSPROFIL Hyfsat generellt, men bör förbättras : Drivandet, Lösa konflikter, Involvera

31 SSC Group Utvecklingssamtal Space Systems Har haft utvecklingssamtal:
43 Positiva 4-5 Total Ext. bench* Ej svar Har haft utvecklingssamtal: 91% Utvecklingssamtal 59% 68% Vad har utvecklingssamtalet resulterat i? Jag har fått återkoppling om hur jag fungerar i arbetet 69% 79% 2% Tillsammans har vi utformat konkreta mål för nästa år 57% 65% 2% Vi har diskuterat mina möjligheter till utveckling 54% 67% 5% Vi följde upp aktiviteterna vi kom överens om i det förra utvecklingssamtalet 55% 61% 2% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % av lämnade svar Positiva Neutrala 3 Negativa 1) Ext.bench. Processindustri 2010

32 Space Systems UTVECKLINGSSAMTAL 91% har haft utvecklingssamtal!
Positivt : De flesta har haft utvecklingssamtal Negativt : Uppföljning anses inte som tillräckligt bra

33 Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen
Space Systems Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen Noteras bör att min bedömning görs på situationen just nu, samt att jag haft min senaste chef endast i ett par månader. regarding DKU3 my experience in the job is >10 years 1) I fully expect that the employees will be able to see the results of this report. 2) Sending this survey in the middle of swedish holidays is a clear indication of how management considers our efforts. 3) SSC is a fantastic place to work and grow, with many great minds also working here. It always has been, and the projects have been steadily growing in size and importance. What I do not like is that all of a sudden it has become a capitalist monster that doesn´t at all reflect the way of business in the past 30 years. We have completely lost the focus of relations to academia, science, and international partners - and focused completely on 10% profit margins, expansion and marketable products. What happened?! The industry is as it always has been, in fact even stronger than before (most space companies are doing very well in the past five years), but we have gone off track somehow. 4) The new upper management has NO background in international space industry, development and science what so ever. This is very clear and evident to us employees, and sadly most likely very clear to other leaders in the business. 5) Ett bolag was a complete joke. 6) I have seen the målkort two times in other companies, and both times have been a complete waste of time. As it was again at SSC. This is a classic management for beginners tool that really is not effective - decades old, and proven ineffective. Good management is NOT about taking surveys and filling in forms, it´s about getting to know employees and their work days, interacting, understanding technologies and skills, understanding the industry around the company, and based on all of this -> making clear decisive actions which are towards an agreed goal. 7) The layoffs inflicted back in 2009 really killed the department in a lot of ways. I had warned, since I had seen this before, that you may give up people in layoffs, but you will loose a good number more a few months to a year later. This is because when the notice of layoffs goes out, people start searching for other work, and sure enough they find other work. So even if they still have their job at SSC, they look around and say damn, I have a better offer, so they take it! And they did... our AOCS dept has really been crippled, and we´ve lost quite a few very strong key people who have left on their own. I suppose there will be more, as people just get tired of a goalless division. 8) I am dedicated to SSC, but if I don´t see positive changes in upper management competency in the next year to two, I too will leave. Simple as that.

34 Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen
Space Systems Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen RB har fått en tråkig inriktning de senaste åren som har splittrat bolaget totalt. Det är helt orimligt och oacceptabelt att ledningsgruppen har mångmiljonlöner med en årlig löneökning på 20-30% när resterande arbetare får nöja sig med 2-3% löneökning. Vi arbetare blev inledda att tro att alla divisionerna skulle jobba som ett företag. VDn har sett till att det nu känns mer splittrat än tidigare. Ta bara 10% avkastnings kravet, det bör stå på hela företaget istället för enskilda avdelningar. Uppsägningsrundan på Space Systems Division förra året sköttes inte på ett professionellt sätt. Detta tillsammans med pågående försäljning har skapat stor osäkerhet på divisionen. Chefstillsättningar på borde annonseras ut internt, nu tillsätts ibland oerfarna eller tekniskt okunniga utifrån andra premisser.

35 Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen
Space Systems Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen It is maybe not the best time to make a survey on our view on the company as one of the biggest division (the Space Division) is about to be sold and will not be longer part of SSC group! Det är väldigt svårt att se vart företaget är på väg, ledningens visioner och mål presenteras sällan eller aldrig för de anställda vilket gör det svårt att värdera hur viktiga olika arbetsuppgifter är. Det intryck som jag fått är att min divisionsledning har väldigt litet spelrum för vad divisionen ska satsa på, företagsledningen tycks detaljstyra väldigt mycket och verkar sakna förtroende för min division (Space Systems). Det tycks ha varit på det sättet i ett par år och än mer nu när divisionen ska säljas. Det har gjort att stämningen bland alla anställda har sjunkit markant det senaste året. I och med den nuvarande inriktningen i strategi, förvärv och avyttringar är Rymdbolaget på väg att mista sin unika identitet och kompetens som komplett rymdindustri.

36 Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen
Space Systems Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen Min vision: Rymdbolaget, Bolaget där folk vågar! Våga visa känslor! Våga visa framgångar! Våga visa brister! Våga visa sammanhang! Våga visa misstag! Våga visa varför! Våga visa gjorda prioriteringar! Våga visa mänsklighet! Våga tala sanning! Våga be om förlåtelse! Våga ta beslut! Våga stå för tagna beslut! Våga erkänna felaktiga beslut! Våga se andra människor! Våga lita på andra människor! Våga inse att andra kan ha rätt! Våga tro på sig själv! Våga ta råd! Våga ta kritik! Våga ge kritik! Våga se andra i ögonen! Våga ta debatt! Våga ge sig! Våga stå upp för det man tror på! PS Det finns säkert hur många Våga... som helst men ovan kan några skådas! Men snälla.. Ljug inte medvetet! Rymdbolaget är ett bra företag som borde hyllas och supportas mer från politiskt håll. Företaget leds i en riktning bort från dess tidigare riktning, vilket leder till att kärnverksamheten hotas av nedläggning. Den nya riktiningen är mot pengar, medan den gamla riktningen var tekniskt utveckling och forskning. Min åsikt är att företaget håller på att spricka i två delar, varav ena delen verkar förtvina. Den andra kanske går bra. Vad vet jag... Unfortunately, money talks.

37 Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen
Space Systems Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen I början av 2009 pratades företagsledningen och divisionsledningen om guld och gröna skogar. Stora satsningar var på gång på Space System Division. Detta vara bara luftslott och redan hösten 2009 tvingades man avskeda, förtidspensionera och omplacera en hel del personal på divisionen. Detta gjordes på ett mycket hastigt sätt och känslan är att facket i praktiken inte hade mycket att säga till om. Man blev överkörda. Världsmarknadens utveckling och de problemen med ´luftslotten´ borde Rymdbolagets ledning och ägare ha kunnat ha förutspått långt tidigare. Lärdommen borde vara att framtida projekt blir finasiellt säkrade på ett mycket tidigare plan! Personalens förtroende för ägare och ledning har tagit stor skada pga det som hänt. Att företagsledningen inte visat någon självkritik är bekymmersamt. Policyn Ett företag har man inte levt upp till. RB borde vilja mer än att tjäna 10% av eget justerat kapital. Lönsamhet är en förutsättning, inget mål.

38 Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen
Space Systems Skriftliga ”fria” kommentarer i undersökningen - Ingen inom företagsledningen eller Space Systems divisionsledning har tagit på sig något ansvar för divisionens dåliga resultat, uppsägningar och att nu divisionen ska säljas. Allt sägs bero på Rymdstyrelsen, politiker och bolagets styrelse. Om man inte har förmågan att anpassa sig till sådana yttre förutsättningar så kan man ju inte ta sig ur problemen och man är helt oskyddad från att man ska hamna i samma situation igen. - Man får ett intryck av att VD inte känner sig delaktig i Space Systems verksamhet. Även om det finns ett strikt vinstkrav från bolagsstyrelsen är det väldigt oengagerat att bara bryta ner dessa krav lika på alla resultatenheter. Det är dessutom orealistiskt att vänta sig att divisionens verksamhet ska kunna växa genom kommersialisering. En verksamhet som den Space Systems driver har inga möjligheter att kommersialiseras i någon större utsträckning och kommer i princip alltid att ha en omfattning som motsvarar de anslag den kan få. Det finns ytterst få exempel på motsatsen och att slå sig in på någon av dessa (Telecom eller i viss mån EO) skulle kräva omfattande och fleråriga investeringar som till stor del behöver komma från statliga anslag. Detta är förutsättningar som inte ändras bara för att divisionen säljs ut. Kompetensen inom företaget är ojämt fördelad och underutnyttjad.

39 Sammanfattning av svagheter på divisionen
Space Systems Sammanfattning av svagheter på divisionen Arbetsrutiner Mål – Riktlinjer Effektivitet Engagemang Kundkompetens Motivationen (frustrerade och utanförstående) Förtroende Ledarskap ? (konfirmera) Onödiga arbetsuppgifter ? (konfirmera) Uppföljning – Personlig feedback

40 Sammanfattning av Actions
Space Systems Sammanfattning av Actions Varför kommer ”onödiga arbetsuppgifter” upp som ett av de största arbetshindren ? Fråga i avdelningen Under effektivitetshinder finns valet ”Annat, skriv” : Vad har medarbetarna skrivit? Fråga HR -> Svar har inkluderats i presentationen Vilka fria kommentarer har medarbetare på SSD skrivit i slutet av medarbetarundersökningen ? Fråga HR -> Svar har inkluderats i presentationen Kommer HR/Ledning vara intresserade av att veta orsakerna till de dåliga resultaten på SSD nivå? Vi skickar upp resultaten : samarbete mellan divisionerna, förtroende på företagsledningen samt engagemang i företaget. Hur ser resultaten ut om man tittar på Solna/resp Sverige? Fråga HR > Svar har inkluderats i presentationen

41 Tools for prioritising
Effort 1 Impact Difficult to do Easy to do Minor improvement Major improvement 2 4 3 Use Impact/Effort Grid to sift through the brainstormed ideas to determine which are best for the situation. List all the type 1 & 2 activities together for quick action List all the type 3 activities for development into action plan

42 To have in mind… What do we want to achieve? What are the main challenges? Focus on most important slides Prioritise - Select a few activities that really can make a difference and reach visible effects Search for the concrete underlying causes to issues/problems. Ask Why? In what way? In which situations? Examples? Do not get caught up in figures – see the trends Do not get caught up in discussions on the merits, or otherwise, of a question. “Park” off-topic items – focus on what you can influence Actions shall be integrated in the Business Plan


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 1 : Look-Think"

Liknande presentationer


Google-annonser