Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarsutredningar Samling med fika Inledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarsutredningar Samling med fika Inledning"— Presentationens avskrift:

1 Ansvarsutredningar 09.00-09.30 Samling med fika 09.30-09.45 Inledning
Lagstiftning och praxis 10.40 Bensträckare Lagstiftning och praxis Egen lunch på stan Att söka information och skriva – ”checklista” 13.30 Vi börjar utreda! 14.30 Fikapaus Bra & mindre bra exempel på ansvarsutredningar

2 Vad säger lagen om… Bolagsformer
Vem man ska rikta kraven mot (adressaten)? Fusion och inkråmsöverlåtelse Faktisk drift Fastighetsägaransvar 10:3 Förvaringsfallet Konkursboets ansvar Skälighetsbedömningen MB 10:4 Solidariskt ansvar MB 10:6 & 10:7 Fördelningsregeln enligt 20 kap 2 § 1 st 7 p Om området i fråga ej är konstaterat förorenat

3 Ansvarsutredningar Syftet med ansvarsutredningen är att finna adressat samt utreda skäligheten Skilj på ansvar och skälighet Verksamhetsdefinitionen bör tolkas brett

4 Juridisk/ fysisk person
Organisationsnummer Personnummer

5

6 Vem är rätt adressat? ”Den som faktiskt och rättsligt har möjlighet att ingripa” Alsike Bensin (KN 14/97) 1. Fastighetsägaren 2. Alsike Bensin (”Verksamhetsutövaren”) 3. OK (oljebolaget – leverantör av råvarorna) Föroreningen hade samband med påfyllningen av cisternerna Rådighet över dessa cisterner hade leverantören, dvs OK. RÅ 1997 ref 12 I Bilplåtslageribolaget (fastighetsägaren) vs bussbolaget Bussbolaget är de som har uppfört och bekostat den anläggning som de i föreläggandet angivna åtgärderna skulle avse och det bolag som ett tillstånd skulle riktats mot om ett sådant krävts. Föreläggandet skulle därför ha riktats mot bussbolaget. Avgörande för vem som är verksamhetsutövare är den som har eller har haft den faktiska och rättsliga rådigheten.

7 Moderbolag vs dotterbolag Uppdragsgivare vs uppdragstagare Fastighetsägare vs nyttjanderättshavare
Blombackabeslutet (KN B 100/96) Omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande, dvs vem som faktiskt haft möjligheten att ingripa. Ansvarsgenombrott i svensk rätt? Nej! Grundläggande regel om att ägarna till t.ex. ett AB aldrig personligen svarar för bolagets förpliktelser.

8 Överlåtelse av verksamhet
Fusion KN B 156/96 och M (Balticgruppen) Vid fusion går enligt aktiebolagslagen samtliga tillgångar och skulder över till det övertagande bolaget, även skyldigheten att vidta återställningsåtgärder. Inkråmsöverlåtelse Arvametdomen (M ) Att kraven kan riktas mot nuvarande utövare av verksamheten har stöd i förarbetena till MB och överensstämmer även med praxis som innebar att den som övertar en verksamhet i princip övertar såväl rättigheter som skyldigheter. Nya verksamhetsutövaren behöver inte ha bidragit till föroreningen för att bli ansvarig för tidigare verksamhets miljöskuld.

9 VERKSAMHETS-UTÖVARE VERKSAMHETS-PERIOD ORG NR ANSVARS-PERIOD STATUS Bolag A 55xxxx-xxxx Genom fusion numera bolag B Bolag B 55yyyy-yyyy Ansvar via fusion Bolag C 55zzzz-zzzz Ansvar för sin verksamhetsperiod och tidigares Bolag E 55kkkk-kkkk Konkurs – kan ej göras ansvarig

10 Faktisk drift som pågått efter den 30 juni 1969
Klosters fabriker (M ) Verksamhet mellan 1910 och Föroreningen bedömdes ha uppkommit före 1961. Genom att bolaget fortsatt driften av den miljöfarliga verksamheten efter den 30 juni 1969 kan bolaget bli föremål för krav på utredningar trots att den del av verksamheten som orsakat markföroreningen upphört före detta datum.

11 Fastighetsförvärv Subsidiärt ansvar Förvärvsdefinitionen i nya MB 10:3
Ett förtydligande eller inskränkande av förvärvsdefinitionen?

12 Förvaringsfall Att på en bestämd fastighet förvara ämnen som kan leda till föroreningar av mark och vatten eller andra omgivningsstörningar De läckande tankvagnarna (KN B 31/91) Makarna kände till tankvagnarna när de övertog fastigheten. Spilloljan i urinbrunnen (KN B 249/94 Med vetskap om fastighetens tidigare användning borde makarna ha upptäckt oljan i urinbrunnen i samband med köpet av fastigheten. SCA-domen (M ) Den som har tippat avfallet på platsen är verksamhetsutövare enligt miljöbalken, såväl med avseende på deponeringen som den fortsatta förvaringen. För att en fastighetsägare ska kunna få ett ansvar såsom verksamhetsutövare förutsätter det någon tillkommande omständighet, förutom det faktum att avfallet befinner sig på fastigheten. En sådan omständighet kan vara att fastighetsägaren har accepterat deponeringen eller att deponin fanns på plats vid förvärvet och att han eller hon då kände till den, alternativt borde ha upptäckt den det förhållandet att en fastighetsägare inte vidtar några åtgärder för att motverka miljöriskerna med en förvaring, även om den orsakats av annan, skulle möjligen också kunna utgöra en sådan omständighet som medför ett principiellt ansvar för ägaren. Om SCA:s ansvar uttalar domstolen att SCA varken direkt eller indirekt medverkat eller medgivit till att avfallet tippats på området, och av allt att döma har det lagts dit efter att bolaget förvärvat området. Dessutom hade bolaget agerat direkt när man hade upptäckt soptippen genom att göra en anmälan till miljönämnden. Därmed kunde inte bolaget betraktas som verksamhetsutövare.

13 Fastighetsägarens ansvar och skälighet vid förvaringsfall
Bedriver förvararen samma typ av miljöstörande verksamhet Har förvararen upplåtit marken till förorenaren Har förvararen på annat sätt accepterat avfallet Har förvararen annan anknytning till den förorenande verksamheten Hur länge sedan är det avfallet lades upp Har förvararen förvärrat situationen genom sitt agerande eller icke agerande Har förvararen tagit befattning med avfallet Har förvararen haft kännedom om avfallet men inte agerat för att motverka miljöriskerna med förvaringen Har förvararen vidtagit några åtgärder med anledning av hans egenkontrollansvar enligt 26 kap 19 § MB Kände förvararen till avfallet, eller borde han ha känt till det, vid förvärvet av fastigheten Kan avfallet betraktas som en naturlig del av kulturlandskapet

14 Två sorters förstahandsansvar då båda är VU
Två sorters förstahandsansvar då båda är VU? Vem kan man ha som adressat för vad? Deponi Föroreningsskada, 10 kap, f d VU Deponi, 9 kap, u obj , VU=FaÄg

15 Förvaringsfall forts. Har fastighetsägaren vid förvaringsfall ett subsidiärt ansvar gentemot den ursprunglige verksamhetsutövaren? Kan man med stöd av PPP hävda det? Ja → Kan en fastighetsägares passivitet göra att dennes ansvar renderar i utökat ansvar gentemot den som en gång lade upp avfallet? Exempel: Ett bolag bedriver miljöfarlig verksamhet mellan 1965 och 1975 och bedriver deponiverksamhet. Deponin orsakar förorening. Fram till 2009 vidtar bolaget vissa åtgärder avseende deponin. Fastighetsägaren har ägt fastigheten sedan 1965 och bedrivit passiv miljöfarlig verksamhet sedan 1975 och har inte vidtagit några åtgärder. Nej → Såväl den ursprunglige verksamhetsutövaren som fastighetsägaren ansvarar för efterbehandlingsåtgärder. Vem som bär det största ansvaret blir beroende av omständigheterna i det enskilda fallet (se exemplet ovan). Ska kraven på förebyggande eller reparativa åtgärder ställas med stöd av 2 och/eller 10 kap? Om krav ställs med stöd av 2 kap 3 § kan endast den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ställas ansvarig att vidta förebyggande åtgärder, dvs. den ursprunglige verksamhetsutövaren kan inte ställas ansvarig. Om krav ställs med stöd av 10 kap kan den ursprunglige verksamhetsutövaren ställas ansvarig om förvaringen medfört förorening. I efterbehandlingsansvaret ingår såväl förebyggande som reparativa åtgärder (se 10 kap 4 §). MB-kommentaren: ”Starka skäl talar för att utgå från huvudsyftet med åtgärderna.” Är den VU som en gång lagt upp avfallet att betrakta som VU även efter att han lämnat platsen? Ja → Med stöd av 9 kap och 2:3 MB kan krav på förebyggande åtgärder riktas mot den ursprunglige verksamhetsutövaren (den som en gång lade upp avfallet). Nej → VU kan göras ansvarig för förebyggande åtgärder (rörande själva deponin) enligt 10:2 MB, eftersom efterbehandlingsansvaret även omfattar förebyggande åtgärder (se dock MB-kommentaren under föregående rubrik). Kan man tillämpa 10 kap trots att åtgärderna inte rör själva föroreningen utan föroreningskällan (exempelvis deponin)? ”Givetvis omfattar paragrafen (10:2) även s.k. förvaringsfall som medfört förorening. Inom tillämpningsområdet faller sålunda t.ex. avslutade deponier eller förvaring av avfall eller kemikalier sedan en verksamhet har upphört.” (Prop 1997:98: 45 s.118) → Uttalandet bör tolkas som att så fort en deponi har medfört förorening så aktualiseras 10 kap, oberoende av om åtgärderna är att hänföra till deponin och/eller det förorenade området. (Se dock MB-kommentaren under föregående rubrik.)

16 Konkursboets ansvar Konkursboet ansvarar för förvaring av miljöfarligt avfall. Detta innebär att konkursboet ansvarar för att omhänderta och borttransportera miljöfarliga ämnen som lämnats kvar på en fastighet och som det har rättsliga och faktiska möjligheter att disponera över. (Jfr M och M ) Skulle förvaringen i sig leda till förorening, under tiden som konkursboet råder över den, kommer konkursboet också att ansvara såsom förorenare. (Lastbilen i Gällivare M ) Konkursboet ansvarar inte för förorening som orsakats av tidigare verksamhetsutövare.

17 Skälighetsbedömning 1) Ansvar finns
2) Undersöknings- eller åtgärdsbehov finns Miljömässigt motiverat Tekniskt möjligt Ekonomiskt rimligt 3) Adressatens andel enligt MB 10:4 Andel i föroreningarna Antal år & hur länge sen Dåtidens krav etc Omständigheterna i övrigt

18 Solidariskt ansvar Den förvaltningsrättsliga tolkningen
Innebär att det solidariska ansvaret inte kan gå utöver den totala ramen av det efterbehandlingsansvar som man tilldelat de olika verksamhetsutövarna efter en skälighetsbedömning. - Bolag A: 40% - Bolag B: 20% - Bolag C: 20% 80% Var och en av bolagen kan åläggas att stå för dessa 80%. Den civilrättsliga tolkningen innebär att det av den enskilde verksamhetsutövaren inte går att utkräva mer än hans skäliga del enligt 10:4

19 Fördelningsregeln 20 kap 2 § 1 st 7 Den eller de som fått svara för hela eller delar av kostnaden för efterbehandling kan väcka talan mot andra ansvariga verksamhetsutövare för fördelning av det solidariska ansvaret, dvs få ut en del av pengarna som man lagt ut. Kabe husvagnar (M ) ”Fastigheten utgör ett sådant förorenat område som avses i 10 kap 1 § MB. Var och en av Tenhults och Kabe är som verksamhetsutövare enligt 10:2 MB ansvarig för efterbehandling av fastigheten… Kabe som bekostat vissa efterbehandlings-åtgärder har därför enligt 20:7 p. 7 MB rätt att vid miljödomstolen väcka talan mot Tenhults om fördelning av det solidariska ansvaret.”

20 Misstänkt förorenat område
26 kap 9, 21 och 22 §§ MB Möjlighet för tillsynsmyndigheten att, av verksamhetsutövaren, genom förelägganden begära in de uppgifter som behövs för tillsynen utföra undersökningar för att slå fast om verksamheten gett upphov till föroreningar i ett område. Kan 26 kap användas för nedlagd verksamhet? Med verksamhetsutövaren likställs den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från verksamheten, som eventuellt redan är nedlagd. (Miljöbalkskommentaren till 26 kap 22 § MB)

21 10 kap är tillämpligt vid konstaterad förorening
”Ansvarsutredningen är gjord med utgångspunkt från 10 kap miljöbalken men bestämmelserna i 10 kap blir tillämpliga först vid konstaterad förorening. När föroreningar endast är befarade inom ett område kan tillsynsmyndigheten med stöd av tillsynsreglerna förelägga den verksamhetsutövare, som befaras ha orsakat föroreningen, att utföra undersökningar i området (26 kap 21 och 22 §§)."

22 Bra länkar Lagstiftning Lagar: www.lagrummet.se
Praxis MB-prop. Rapporter m.m. Kvalitetsmanualen Miljöskulder i mark och vatten (Darpö) Tillsynshandboken (remissversion)

23 Ansvarsutredning Fastigheten 1:1
Inledning Föroreningssituation Omgivningsbeskrivning Bolags- och verksamhetshistorik Fastighetsägare Tillsynsmyndighet Saneringsförsäkring Ansvarsbedömning Sammanfattande bedömning och skälighet

24 När utredningen börjar bli klar…
Ansvarsutredningen är inget beslut utan formuleras i en PM Syftet är att finna en adressat för ett beslut Diarieför bara det underlagsmaterial som tillför ärendet något! Skapa en preliminär PM ”Kommunicera” för att få in mer fakta om bolagen Bedöm inkomna synpunkter Skapa en slutlig PM och skicka ut denna för kännedom Eventuell förfrågan om frivilliga undersökningar Underlag för föreläggande…


Ladda ner ppt "Ansvarsutredningar Samling med fika Inledning"

Liknande presentationer


Google-annonser