Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRAMA Slutenvård Läkemedelskongressen okt 2006 Gunilla Skoog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRAMA Slutenvård Läkemedelskongressen okt 2006 Gunilla Skoog."— Presentationens avskrift:

1 STRAMA Slutenvård Läkemedelskongressen okt 2006 Gunilla Skoog

2 STRAMA:s organisation Antibiotikaanvändning i slutenvård Punktprevalensstudier på sjukhus STRAMA-Slutenvård nätverk

3 STRAMA 1995 - 2006 1995 frivilligt nätverk 2000 finansiering via Dagmarmedel 2006 permanent finansiering via medel för folkhälsopolitiska åtgärder September 2006 samverkansorgan, nationellt råd, med uppdrag beskrivet i Smittskyddsinstitutets instruktion

4 Styrelse - ordförande och nio ledamöter Läkemedelsverket, SMI, SoS, SKL, SVA, Apoteket AB, RAF, SFVH, Smittskyddsläkarföreningen Analysgrupp antibiotikaförbrukning Expertgrupp (RAF) Ledningsgrupp o Öppen vård o Sluten vård o Interventioner o Omvärld o Klinisk prövning o IVA-Strama o Vårdhygien 30-tal lokala STRAMA-grupper

5

6 Antibiotikaanvändning i slutenvård Försäljningsstatistik från Apoteket - följa fördelning av antibiotika - följa trender

7

8 Antibiotics, hospital care, 1996-2004, DDD/100 patient-days. Data sources: The National Corporation of Swedish Pharmacies and The Association of Local Authorities and Regions.

9 Antibiotikaanvändning i slutenvård Försäljningsstatistik från Apoteket - följa fördelning av antibiotika - följa trender - ingen koppling till kön och ålder - ingen koppling till diagnos

10 Rationell antibiotikaanvändning Förutsätter att vi vet diagnos och terapiorsak

11 Punktprevalensstudier på sjukhus Syfte - beskriva bruket av antibiotika på svenska sjukhus Förskrivningsmönster Förskrivningsorsaker

12 Resistensproblematik Används antibiotika på rätt sätt?

13

14 Punktprevalensstudie Två veckor i november Alla inskrivna kl 08 en viss dag Alla inneliggande som får antibiotika Registrerar diagnos och terapiorsak Några övriga parameterar: dosering, främmande material, odlat, journal, immunsuppression

15

16

17

18

19

20 Sammanfattning Punktprevalensstudier Förkorta peroperativ profylax Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad pneumoni Fortsätt begränsa kinolonanvändningen Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!?

21 Sammanfattning PPS Förkorta peroperativ profylax Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad pneumoni Fortsätt begränsa kinolonanvändningen Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!?

22

23 Sammanfattning PPS Förkorta peroperativ profylax Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad pneumoni Fortsätt begränsa kinolonanvändningen Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!?

24

25 Sammanfattning PPS Förkorta peroperativ profylax Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad pneumoni Fortsätt begränsa kinolonanvändningen Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!?

26

27 Sammanfattning PPS Förkorta peroperativ profylax Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad pneumoni Fortsätt begränsa kinolonanvändningen Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!?

28 Särskilda förbättringsområden Antibiotikaprofylax vid kirurgi – Inga Odenholt, Inf klin Malmö Samhällsförvärvad pneumoni – Hans Holmberg, Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Inf klin Örebro Nedre urinvägsinfektioner inom slutenvården – Torsten Sandberg, Inf klin SU/Östra Göteborg

29

30 STRAMA-Slutenvård nätverk Verkar för rationell antibiotikaanvändning och minskad resistens inom slutenvården, som ett led i förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet

31

32

33 STRAMA-Slutenvård lokalt Uppdraget från landstings- eller sjukhus- ledningar Arbetet utgår från den funktionella enheten mikrobiologi – infektion – smittskydd – vårdhygien Representerad i läkemedelskommitté, terapigrupper eller liknande

34 Angelägna lokala uppgifter för STRAMA-Slutenvård Följa antibiotikaanvändningen Följa odlingsfrekvens och antibiotikaresistens Inventera behov och delta i utarbetande av PM Utbilda personal Stödja infektionskonsult vid alla sjukhus Stödja vårdhygienkompetens vid alla sjukhus Genomföra punktprevalensundersökningar

35 Angelägna lokala uppgifter för STRAMA-Slutenvård forts. Följa nyckeltal: - andel penicillin och cefalosporin vid samhällsförvärvad pneumoni - andel kinolon vid behandling av nedre UVI hos kvinnor - andel kinolon vid hud/mjukdelsinf - andel perop profylax längre än ett dygn - andel vårdrel inf som indikation för beh

36 STRAMA-Slutenvård Pilot punktprevalensstudie på 20 europeiska sjukhus, ESAC Ny punktprevalensstudie november 2006 Vad förskrivs på recept av sjukhusläkare? Sentinelsystem för diagnos-recept studier


Ladda ner ppt "STRAMA Slutenvård Läkemedelskongressen okt 2006 Gunilla Skoog."

Liknande presentationer


Google-annonser