Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Trädde i kraft 1 juli 2009 Vägledning från Boverket & Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Trädde i kraft 1 juli 2009 Vägledning från Boverket & Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 1 NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Trädde i kraft 1 juli 2009 Vägledning från Boverket & Naturvårdsverket 1 oktober 2009 – webbhandbok

2 2 Länsstyrelsens kontroll av strandskyddsdispenser (19:3a+b MB) Alla dispensbeslut ska skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut om strandskyddsdispens om skäl för dispens ifrågasätts, eller om det förekommit brist i ärendets handläggning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om överprövning ska ske. Tiden räknas från den dag dispensbeslutet inkom till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut om det inte finns förutsättningar för dispens.

3 3

4 4 Vanligaste skälen för överprövning Särskilda skälet framgår inte eller är feltolkat Dispens har medgivits för fastighetsbildning eller utökning av tomt Tomtplatsavgränsning saknas eller svårtolkad Ianspråktaget – framgår inte för vad det är ianspråktaget som samt om det skett lagligt eller ej Fri passage är inte beskrivet Påverkan på djur- och växtliv samt friluftslivet inte beskrivet

5 5 Vilka områden är strandskyddade Länsstyrelsebeslut från 1975-1980, samt 2003. Hänvisningar till topografiska kartan 1975-1980. Kartskikt på http://gis.lst.se/lstgis/http://gis.lst.se/lstgis/ Dataset LSTGIS/FLÄN/3 Mark- och vattenregleringar/strandskydd.shp

6 6 Områden skyddade enligt 7 kap. MB Natura 2000-områden Nationalpark Naturreservat Naturminnne Fågelskyddsområden Biotopskyddsområden Vattenskyddsområden Miljöskyddsområden Landskapsbildsskyddsområden Kommunalt beslut --- Kommunen prövar Statligt beslut --- Länsstyrelsen prövar

7 7 Förbuden (7:15 MB) Inom ett strandskyddsområde får inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

8 8 Förbuden forts. 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

9 9 Strandskyddsdispens enligt MB kan inte ges för fastighetsbildning Miljödomstolens dom den 1 juni 2005, M 955-05 Miljödomstolens dom den 1 april 2007, M 753-07 Strandskyddsdispens kan ges för uppförande av byggnad eller utförande av vissa fysiska åtgärder som anges i 7 kap. 16 § MB (nu 7 kap. 15 §). Strandskyddsdispens enligt MB kan inte ges för en fastighetsreglering.

10 10 Generella undantag från förbuden (7:16 MB) byggnader, anläggningar m.m. som inte avser tillgodose bostadsändamål om de behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, verksamheter och åtgärder som har tillstånd enligt andra bestämmelser enligt miljöbalken eller som tillåtits av regeringen,

11 11 Särskilda skäl (7:18c, 7:26 MB) Strandskyddet ska normalt ha företräde framför enskilda intressen Särskilda skälen = uttömmande Som särskilda skäl vid upphävande av eller dispens från strandskyddet får endast beaktas om det avsedda området: 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

12 12 Särskilda skäl (forts.) 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

13 13 Särskilda skäl (forts.) 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 7. ytterligare särskilda skäl i område för landsbygdsutveckling finns i 7:18 d MB.

14 14 Strandskyddets syften (7:13 MB) Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet ska syfta till att långsiktigt 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

15 15 Tomtplatsavgränsning (7:18 f MB) I dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet.

16 16 Fri passage (7:18f MB) Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller dock inte om det är omöjligt med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Redovisas i beslutstext och på karta.

17 17 Checklista prövning av dispens Av beslutet bör framgå: Administrativa uppgifter Aktuella lagrum Beslut Rubrik Beslutet Eventuella villkor t.ex. staket, tidsbegränsning Tomtplatsavgränsning

18 18 Checklista prövning av dispens (forts.) Bakgrund och förhållanden Ändamålet, storleken Beskrivning av befintliga förhållanden Beskrivning av områdets natur och allemansrättsliga tillgänglighet Detaljplan eller naturreservat? ÖP samt intressen av riks-, regional eller lokalt slag?

19 19 Checklista prövning av dispens (forts.) Bedömning Utvecklad motivering såväl för bifall som för avslag Om fri passage kan säkerställas Förenlighet med detaljplan eller naturreservat Förenlighet med allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser, lokala intressen samt ÖP

20 20 Checklista prövning av dispens (forts.) Till beslutet hör Situationsplan med tomtplatsavgränsning Vid avslag eller om villkor: delgivningskvitto Besvärshänvisning Till beslutet bifogas Karta

21 21 Checklista prövning av dispens (forts.) Upplysningar Beslutets giltighetstid Om dispens medges: information om överprövning Om det rör åtgärder i och nära vatten: information om ev. anmälan/tillstånd vattenverksamhet

22 22 Vägledande avgöranden Miljödomstolens vägledande avgöranden: http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp

23 23 Översyn av det utvidgade strandskyddet Naturvårdsverkets vägledning 1 oktober 2010. Remiss 2-24 juni. Översynen kommer att utföras av Länsstyrelsen: Planering av översynen har påbörjats. Färdigt senast 31 december 2014. Dagens utvidgade strandskydd kommer att gälla tills vidare, dock längst t.o.m. december 2014.

24 24 Föreskrifter om undantag (7:17 MB) Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om att förbuden inom ett strandskyddsområde inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas: 1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

25 25 Föreskrifter om undantag (7:17 MB) forts. Nuvarande föreskrifter om undantag från kravet på dispens gäller: byggnader/anläggningar/anordningar som utgör komplement till bebyggelse på en tomtplats och som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden. Nuvarande föreskrifter om undantag från kravet på dispens gäller till och med 2014, eller tills Länsstyrelsen utfärdar nya.

26 26 Konferens - Tillsyn av strandskyddade områden 2010-06-03 kl. 09:00-15:00 Innehåll: Varför ska vi bedriva tillsyn? Ansvarsfördelning Åtalsanmälan och straffbestämmelser Hur utformas ett korrekt föreläggande? Länsstyrelsens erfarenheter av strandskyddstillsyn Anmälan via Kalender på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping senast 21 maj www.lansstyrelsen.se/jonkoping


Ladda ner ppt "1 NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Trädde i kraft 1 juli 2009 Vägledning från Boverket & Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser