Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER"— Presentationens avskrift:

1 NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER
Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Trädde i kraft 1 juli 2009 Vägledning från Boverket & Naturvårdsverket 1 oktober 2009 – webbhandbok Lagrådsremiss i början av 2009

2 Länsstyrelsens kontroll av strandskyddsdispenser (19:3a+b MB)
Alla dispensbeslut ska skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut om strandskyddsdispens om skäl för dispens ifrågasätts, eller om det förekommit brist i ärendets handläggning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om överprövning ska ske. Tiden räknas från den dag dispensbeslutet inkom till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut om det inte finns förutsättningar för dispens. Det inte finns förutsättningar för dispens en brist i ärendets handläggning som kan ha haft betydelse för utgången i ärenden

3

4 Vanligaste skälen för överprövning
Särskilda skälet framgår inte eller är feltolkat Dispens har medgivits för fastighetsbildning eller utökning av tomt Tomtplatsavgränsning saknas eller svårtolkad Ianspråktaget – framgår inte för vad det är ianspråktaget som samt om det skett lagligt eller ej Fri passage är inte beskrivet Påverkan på djur- och växtliv samt friluftslivet inte beskrivet

5 Vilka områden är strandskyddade
Länsstyrelsebeslut från , samt Hänvisningar till topografiska kartan Kartskikt på Dataset LSTGIS/FLÄN/3 Mark- och vattenregleringar/strandskydd.shp

6 Områden skyddade enligt 7 kap. MB
Natura 2000-områden Nationalpark Naturreservat Naturminnne Fågelskyddsområden Biotopskyddsområden Vattenskyddsområden Miljöskyddsområden Landskapsbildsskyddsområden Kommunalt beslut --- Kommunen prövar Statligt beslut Länsstyrelsen prövar

7 Förbuden (7:15 MB) Inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, ej om- och tillbyggnader Allmänhetens uppfattning om tillgången till strandområdet Större tillbyggnader--- hemfridszon utvidgas--- tillgänglighet minskar Fysiska ändringar Ändringar av byggnaders användningssätt

8 Förbuden forts. 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 3. Trädfällning, grävning, eller schaktning för husgrund eller källare Arbetena inte påbörjas innan dispens för huvudåtgärden finns 4. schaktning, sprängning, anläggande av parkeringsplats, pirar, kajer, bryggor Väsentlig förändring av livsvilkkoren för djur- och växtlivet- en störning i livsmiljön som innebär att djur- och växtarter inte kan fortleva i livskraftiga populationer på den plats som påverkas genom åtgärden.

9 Strandskyddsdispens enligt MB kan inte ges för fastighetsbildning
Miljödomstolens dom den 1 juni 2005, M Miljödomstolens dom den 1 april 2007, M Strandskyddsdispens kan ges för uppförande av byggnad eller utförande av vissa fysiska åtgärder som anges i 7 kap. 16 § MB (nu 7 kap. 15 §). Strandskyddsdispens enligt MB kan inte ges för en fastighetsreglering.

10 Generella undantag från förbuden (7:16 MB)
byggnader, anläggningar m.m. som inte avser tillgodose bostadsändamål om de behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, verksamheter och åtgärder som har tillstånd enligt andra bestämmelser enligt miljöbalken eller som tillåtits av regeringen, Fisketurism Hästgårdar MÖD Hobbyverksamhet- betydande inkomst …

11 Särskilda skäl (7:18c, 7:26 MB)
Strandskyddet ska normalt ha företräde framför enskilda intressen Särskilda skälen = uttömmande Som särskilda skäl vid upphävande av eller dispens från strandskyddet får endast beaktas om det avsedda området: 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, Tex etabelerad tomtplats runt bostadshus Ersättningsbyggnad vid brand Lucktomt ej längre kvar som skäl

12 Särskilda skäl (forts.)
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 2. Större vägar., länsvägar--- mindre vägar ej särskilda skäl Naturliga fenomen som branter, höjdformationer ej särskilda MÖD 744:08 3. Anläggning dvs ej byggnad bastu, förråd osv Enskilda brygga – flera som kan nyttja 4. Ej bostäder

13 Särskilda skäl (forts.)
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 7. ytterligare särskilda skäl i område för landsbygdsutveckling finns i 7:18 d MB. Tätortsutveckling, infrastrukturanläggningar Långsiktigt ge fördelar för samhället Värdefull natur och stor betydelse för friluftslivet- ej exploateras

14 Strandskyddets syften (7:13 MB)
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet ska syfta till att långsiktigt 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Jämför gamla syftet: trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv

15 Tomtplatsavgränsning (7:18 f MB)
I dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Villkora med staket osv

16 Fri passage (7:18f MB) Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller dock inte om det är omöjligt med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Redovisas i beslutstext och på karta. Lämpligt att villkora med staket eller enklare häck i gränsen Tillräckligt bred för att människor inte ska avhålla sig för att vistas på platsen och passera. Minst 10 m bredd från strandlinjen troligen lämpligt. Fri passage ej möjlig- motivera i beslut Motiv för bredd: strandskyddets syften, topografi, landskap

17 Checklista prövning av dispens
Av beslutet bör framgå: Administrativa uppgifter Aktuella lagrum Beslut Rubrik Beslutet Eventuella villkor t.ex. staket, tidsbegränsning Tomtplatsavgränsning

18 Checklista prövning av dispens (forts.)
Bakgrund och förhållanden Ändamålet, storleken Beskrivning av befintliga förhållanden Beskrivning av områdets natur och allemansrättsliga tillgänglighet Detaljplan eller naturreservat? ÖP samt intressen av riks-, regional eller lokalt slag?

19 Checklista prövning av dispens (forts.)
Bedömning Utvecklad motivering såväl för bifall som för avslag Om fri passage kan säkerställas Förenlighet med detaljplan eller naturreservat Förenlighet med allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser, lokala intressen samt ÖP

20 Checklista prövning av dispens (forts.)
Till beslutet hör Situationsplan med tomtplatsavgränsning Vid avslag eller om villkor: delgivningskvitto Besvärshänvisning Till beslutet bifogas Karta

21 Checklista prövning av dispens (forts.)
Upplysningar Beslutets giltighetstid Om dispens medges: information om överprövning Om det rör åtgärder i och nära vatten: information om ev. anmälan/tillstånd vattenverksamhet

22 Vägledande avgöranden
Miljödomstolens vägledande avgöranden:

23 Översyn av det utvidgade strandskyddet
Naturvårdsverkets vägledning 1 oktober 2010. Remiss 2-24 juni. Översynen kommer att utföras av Länsstyrelsen: Planering av översynen har påbörjats. Färdigt senast 31 december 2014. Dagens utvidgade strandskydd kommer att gälla tills vidare, dock längst t.o.m. december 2014. Varför behövs en översyn? - Bättre anpassning till strandskyddets båda syften - Klargöra skälen för utvidgningen

24 Föreskrifter om undantag (7:17 MB)
Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om att förbuden inom ett strandskyddsområde inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas: 1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

25 Föreskrifter om undantag (7:17 MB) forts.
Nuvarande föreskrifter om undantag från kravet på dispens gäller: byggnader/anläggningar/anordningar som utgör komplement till bebyggelse på en tomtplats och som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden. Nuvarande föreskrifter om undantag från kravet på dispens gäller till och med 2014, eller tills Länsstyrelsen utfärdar nya. Ses över under

26 Konferens - Tillsyn av strandskyddade områden
kl. 09:00-15:00 Innehåll: Varför ska vi bedriva tillsyn? Ansvarsfördelning Åtalsanmälan och straffbestämmelser Hur utformas ett korrekt föreläggande? Länsstyrelsens erfarenheter av strandskyddstillsyn Anmälan via Kalender på Länsstyrelsens webbplats senast 21 maj


Ladda ner ppt "NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER"

Liknande presentationer


Google-annonser