Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Evidens och Prioriteringar -kunskapsstyrd vård på rättvis grund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Evidens och Prioriteringar -kunskapsstyrd vård på rättvis grund."— Presentationens avskrift:

1 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Evidens och Prioriteringar -kunskapsstyrd vård på rättvis grund  Framtiden ser ljus ut!  Nya möjlighter att förebygga och behandla ohälsa  Tack vare forskning och utveckling av nya arbetsätt och behandlingsmetoder FoU dag Norrbottens läns landsting 5/11 2008 Catrine Jacobsson, Universitetslektor Inst för omvårdnad Umeå universitet/Prioriteringscentrum

2 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Upplägg och innehåll  Bakgrund –Evidens och beprövad erfarenhet –Varför behov av öppenhet om prioriteringar? -Central begrepp  Hur resonerar vårdens yrken och professioner?  Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar – ett professionellt verktyg  Samtal

3 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. EBV EBM EBA EBO EVIDENS PATIENTSÄKERHET

4 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Varför aktuellt just nu? Samhällets förväntningar och krav på att vården ska vara evidensbaserad Patient/närstående förutsätter att vården sker efter senaste vetenskapliga rön Prioriteringar mer öppna- grunder för beslut Synliggöra etiska plattformen Samhället satsar skattemedel i forskning – rimligt att resultaten kommer till nytta

5 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Vetenskaplig kunskap inget nytt!!!!!! Det som är nytt! och utmanande  Produktionen och produktionstakten av forskningsresultat ökar snabbt  Tekniska förutsättningar att sprida och hämta hem aktuell information finns  Används inte!

6 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Ett förhållningssätt och en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. En process för att systematiskt sammanställa, kvalitetsgranska, värdera, tolka och tillämpa befintliga forskningsresultat. Willman, A & Stoltz, P & Bahtsevani, C (2006) Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. EVIDENSBASERAD VÅRD Definition

7 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Kunskapskällor i vårdsituationen Kunskapskällor i vårdsituationen Evidens-baseradkunskap Kliniskerfarenhet Resurs-tillgång Patientensönskemål/behov Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006, s 24

8 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Evidensbaserad kunskap ett av flera underlag för beslut Evidens-baseradkunskap Kliniskerfarenhet Resurs-tillgång PatientensBehov/önskemål Kliniskt beslutsfattande

9 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Finns det risk att, i en alltför effektiv vård, med fokus på evidens att den kliniska erfarenheten/beprövad erfarenhet INTE TILLVARATAS?? KLINISK ERFARENHET

10 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. KONSEKVENSER? Brister i kompetens Finns mycken klokskap i erfarenhet som behöver reflekteras i dialog mellan erfarna och patienter studenter All erfarenhet ej av godo Behöver kritiskt granskas--ej personlig  Beprövad erfarenhet

11 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. VI BEHÖVER TILLVARATA BEPRÖVAD ERFARENHET och väga samman med vetenskaplig evidens Lyfter och värderar betydelsen av kliniskt arbete Uppmärksamhet på betydelsen av reflektion för tillgång till beprövad erfarenhet Nödvändig ingrediens i professionell kunskap Underlag för bästa praxis måste utgå från såväl vetenskap- som erfarenhetsbaserad kunskap

12 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg.

13

14 Framtiden är ljus! men….. “ Alla kan inte få den vård de vill ha, som de i viss mån har rätt till, samtidigt”

15 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Är prioriteringar nödvändiga i Sverige med världens bästa vård och omsorg? Varför?

16 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Växande gap mellan behov och offentliga resurser

17 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Krav Förväntningar/Önskemål  Behov Befolkningsstruktur Demokrati Rättvisa

18 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Historik och styrning Utredning om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, 1992 Slutbetänkandet från prioriteringsutredningen ”Vårdens svåra val” 1995. Riksdagsbeslut april 1997 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ändring §2, 1997 Prioriteringsdelegationen (följa utvecklingen) 2001 Slutbetänkandet från Prioriteringsdelegationen ”Prioriteringar i vården, perspektiv för politiker, profession och medborgare” SOU 2001:8 PrioriteringsCentrum bildas 2001 Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom olika diagnosområden Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar 2007

19 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Målet för hälso- och sjukvården ”En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) §2

20 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Den etiska plattformen Vårdens svåra val 1997 Människovärdesprincipen Behovs- och solidaritetsprincipen Kostnadseffektivitetsprincipen (Prop.1996/97:60)

21 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Citat ur Prioriteringsutredningens slutbetänkande, SOU 1995:5 ” Resultatet av deras insatser bidrar i liten utsträckning till de underlag som används för planering. Sjukvårdshuvudmännen måste ta ansvar för att utveckla metoder som tar tillvara och integrerar också det arbete i prioriteringsprocessen som utförs av andra personalgrupper än läkarna ”

22 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Vem har ansvar för prioriteringar? Riksdag / regering har ansvar för lagar och Nationella handlingsplaner samt att prioriteringsriktlinjer utvecklas så att de blir möjliga att omsätta i praktiskt prioriteringsarbete Sjukvårdshuvudmännen (politiker i landsting o kommuner) har huvudansvar för att prioriteringsarbete bedrivs i deras verksamheter så att Hälso- och sjukvårdslagen efterlevs Alla som arbetar i vården har ansvar att följa Hälso- och sjukvårdslagen Socialstyrelsen har tillsynsfunktion över riksdagsbeslutet om prioriteringar - Nationella riktlinjer (beslutsstöd för prioriteringar) Yrkesförbund /fack.förbund – ansvarar för metodstöd/faktaunderlag generellt PrioriteringsCentrum – nationellt kunskapscentrum

23 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. PrioriteringsCentrums uppdrag Bygga upp kunskap om prioriteringar Bedriva forskning och utveckling om prioritering som fenomen och process Medverka till utveckling av metoder som kan användas vid öppna prioriteringar Stimulera till en ökad medvetenhet, debatt om prioriteringar samt stödja lokal utveckling på området Bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk gällande vård och omsorg Genomföra utbildningar och konsultinsatser

24 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg.  Centrala begrepp Resurser Fördelning Prioritering Öppenhet Effektivisering RansoneringUtspädning Rangordning

25 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Resurser  Medel/pengar   Tid   Kompetens   Utrustning 

26 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Fördelning Vilka är de ekonomiska problemen? Hur stor andel av samhällets resurser ska tilldelas hälso- och sjukvården? Hur ska resurserna fördelas mellan hälso- och sjukvårdens olika verksamheter Hur uppnå ett effektivt resursutnyttjande i olika verksamheter?

27 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Prioritera  “att ge förtur”  från lat. “prior”främre/förnämligare högre stående att ge företräde eller att bestämma vad som är viktigast alt. att ett handlingsalternativ väljs före ett annat

28 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Prioritering på olika nivåer Vertikala prioriteringar Inom en del av organisationen eller inom samma verksamhet ex. inom strokevård, operationsenhet (Administrativa beslut, Professionella beslut) Horisontella prioriteringar Bygger på jämförelser mellan helt olika verksamheter, kors och tvärs över hälso- och sjukvården ex. strokevård – psykiatri (Politiska beslut, nationellt, lokalt, ex. indirekta kostnader)

29 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Öppna prioriteringar En prioritering är öppen i den utsträckning prioriteringsbesluten, grunderna och resonemanget (inklusive förväntade konsekvenser) är tillgängliga för alla som önskar ta del av dem Liss 2004

30 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Således Att medvetet göra ett val………. Så att en rangordning uppstår Granska konsekvenserna

31 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Öppna prioriteringar syftar till att säkerställa vård och sätta gränser för det offentliga vårdens på ett rättvist sätt Äldres behov av vård och omsorg Patienter med låg autonomi Dokumenterat effektiva åtgärder Förebyggande insatser

32 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Att effektivisera vården innebär Att förändra arbetet så att vårdbehov oförändrat kan tillgodoses trots minskade resurser Att förändra arbetet så att fler vårdbehov kan tillgodoses trots oförändrade resurser

33 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Att ransonera vård * Optimalt åtgärdat behov = bästa möjliga hälsa utifrån rådande kunskapsläge vad gäller insats och inom rimlig tid Optimal hälsa Möjligt RansoneratRansonerat Ransonerat * Innebär att medvetet inte åtgärda ett behov optimalt

34 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Behov - mål Erling Karlsson, ” Modell för kunskapsbaserad prioritering och resursfördelning”, 1999, Landstinget i Östergötland Slippa alltför tidig död Kunna vistas i hemmiljö Klara vardagssysslor Kunna arbeta Klara fritidsaktiviteter Vara helt frisk

35 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Rangordning Professionernas underlag för öppna prioriteringar (vertikala) Modell, värderingsgrund samt kombination hälsotillstånd/insats Bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet Stöd för politiska fördelningsbeslut –(horisontella)

36 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Varför gör jag det jag gör? Vad är det viktigast just nu? På vilka grunder fattas beslut? Den som ”hörs” mest? Den som har störst ”behov”?

37 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg.  Hur resonerar personal? Exempel på vad som styr prioriteringar i vardagen?  En mängd aspekter påverkar beslut (Miljön/Individuella) Patientens behov Avdelningskultur Effektiv arbetsordning Egna värderingar, kompetens och intresse Inarbetade rutiner Riktlinjer Annan personals åsikter Annan personals prioriteringar Yrkesmässig prestige

38 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Så här kan det uttryckas…….. ”Vi behöver träning och stöd för att våga prioritera öppet” ……………….och ……………. ”Om man inte professionellt diskuterar prioriteringar öppet lägger vi ofta över ansvaret och beslut på närstående …..” Lämås Jacobsson 2004

39 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Problem Bristande medvetenhet och öppenhet Konkurrerande grunder Bristande delaktighet – beslutsunderlag? Ett snävt behovsperspektiv

40 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Konsekvenser Den lagmässiga regleringen av prioriteringar riskerar att sättas ur spel Ensidig behovsbild av vårdbehov – bristande beslutsunderlag för politiker Bristande insyn En arbetsmiljöfråga?

41 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Behov och utvecklingsmöjligheter  kunskapsuppbyggnad – begreppen/tillämpning  breddad syn på vårdtagarens behov/ behovsdiskussion  professionella och tvärprofessionella metoddiskussioner  fler exempel på systematiska prioriteringsarbeten

42 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Nationellt utvecklingsarbete Socialstyrelsen Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) Landsting och kommuner Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, LSR, FSA PrioriteringsCentrum

43 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Exempel Nationella riktlinjer/prioriteringsunderlag Vårdutvecklingsprojekt vid Ger centrum NUS - multisjuka sviktande äldre Tvärprofessionellt inom strokevård –Sollefteå/Gällivare Kalmar primärvård Rapport 2008:5 Västerbottens län landsting- genomgripande 2008 Många fler!

44 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Prioriteringar handlar om att välja! Att göra en viktighets bedömning!! Så länge som inte alla behov och önskemål i ett samhälle är tillfredställda tvingas vi att välja hur offentliga liksom privata resurser ska användas på bästa sätt

45 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Litteraturtips Öppna prioriteringar i kommunernas vård och omsorg? 2003:5. K Lund. Reflektioner över etik och prioriteringar i vården - intervjuer med vårdpersonal. 2003:7. A Höglund. Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar – en intervjustudie. 2004:1. K Lämås, C Jacobsson. Öppna prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik. 2004:3. M Broqvist. Prioriteringar i vårdflöden för äldre – en förstudie. 2004:5. K Blomqvist. Trygghet och omvårdnadsbehov: Förhållningssätt och föreställningar om prioriteringar och kriterier för beslut om särskilt boende. 2004:7. G Hammarström. Prioriteringar i vårdens vardag – intervjustudie med vårdpersonal i Lycksele och Halmstad. 2005:6. I Karlsson, A-L Lyrén. Rättvisa prioriteringar i äldreomsorgen – dokumentation av ett pilotprojekt. 2005:10. P Rosén. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar – ett samarbetsprojekt med FSA och LSR. 2006:4. M Broqvist. Öppna prioriteringar inom omvårdnad – ett samarbetsprojekt med SSF och Vårdförbundet. 2006:5. C Jacobsson. Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård. 2007:1. P Carlsson m.fl. Vårdens alltför svåra val? Kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården. 2007:2. P Carlsson m. fl. Vem styr vården? 2007. P Blomqvist (red). Rättvisan finns i betraktarens öga –röster från medborgare om rättvisa i vården. 2007:6. Broqvist M, Garpenby P. Utvärdering av Socialstyrelsens riktlimjer för prioriteringar i hjärtsjukvård 2001-2006. 2008:3. Rahmqvist M, Levin L-Å, Stenestrand U. Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i landstinget i Kalmar län. 2008:5. Ahlström M, Blome U, Broqvist M m.fl.

46 PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Läs mera på PrioriteringsCentrums hemsida http://e.lio.se/prioriteringscentrum Anmäl dej till PrioNet genom PrioriteringsCentrums hemsida


Ladda ner ppt "PrioriteringsCentrum - Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Evidens och Prioriteringar -kunskapsstyrd vård på rättvis grund."

Liknande presentationer


Google-annonser