Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte - Vision Syfte Ett program som syftar till att minska antalet cancerfall och öka överlevnaden och livskvaliteten hos cancerpatienter Förutsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte - Vision Syfte Ett program som syftar till att minska antalet cancerfall och öka överlevnaden och livskvaliteten hos cancerpatienter Förutsättning."— Presentationens avskrift:

1

2 Syfte - Vision Syfte Ett program som syftar till att minska antalet cancerfall och öka överlevnaden och livskvaliteten hos cancerpatienter Förutsättning Bygger på den regionala cancerstrategin Bästa nytta av tillgängliga resurser Innehåll Evidensbaserade strategier för prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, rehabilitering, palliation och forskning Vision Jämlik, kunskapsbaserad och kostnadseffektiv cancervård med patienten i fokus

3 Arbetsgång Slutdiskussion beslut Slutdiskussion beslut Projektgrupp Mef Nilbert, RCC Syd Stefan Rydén, RCC Syd Magnus Kåregård; Region Skåne Tina Eriksson, Landstinget Kronoberg Ulf Strömberg, Region Halland Per-Ola Mattsson, Landstinget Blekinge Jenny Patera, kommunikatör, RCC Syd Johan Sällström, Patientföreträdare Projektgrupp Mef Nilbert, RCC Syd Stefan Rydén, RCC Syd Magnus Kåregård; Region Skåne Tina Eriksson, Landstinget Kronoberg Ulf Strömberg, Region Halland Per-Ola Mattsson, Landstinget Blekinge Jenny Patera, kommunikatör, RCC Syd Johan Sällström, Patientföreträdare SRVN Maj 2013 Okt 2013-Dec 2013 Jan 2014 Feb-April 2014 Maj-Aug 2014 Kapitelansvariga Regionala processledare n=20 Verksamhetsutvecklare/ RCC ledning, 14 områden Lokala team Experter-resurspersoner Kapitelansvariga Regionala processledare n=20 Verksamhetsutvecklare/ RCC ledning, 14 områden Lokala team Experter-resurspersoner Kunskaps- underlag Kunskaps- underlag Workshop patientföreträdare Workshop patientföreträdare Material sammanställs Material sammanställs Projektgrupp cancerplan Projektgrupp cancerplan Plan tar form Plan tar form Dialog- möten Dialog- möten SRVN RCC styrelse Slutversion Remiss Slutversion Remiss Beslut december 2014 Dialogmöten-Remiss Kronoberg 140226 KRYH 140303 Blekinge 140304 SRVN 140306 SUS 140307 SUND 140311 Halland 140320 + 140328 Patientföreningar 140327 Dialogmöten-Remiss Kronoberg 140226 KRYH 140303 Blekinge 140304 SRVN 140306 SUS 140307 SUND 140311 Halland 140320 + 140328 Patientföreningar 140327

4 Nyckelinsatser

5 Prevention och tidigdiagnostik Riktade insatser för icke-deltagare i screening Utbyggnad av diagnostiska centrum Kännedom om alarmsymtom Ökat samarbete med primärvården Kompetens i hälsofrämjande samtal

6 Patientens ställning Kontaktsjuksköterska till alla patienter Införande av individuell vårdplan Patientmedverkan i processarbete och utveckling av kvalitetsmått Erfarenheter från patienter och närstående tas strukturerat tillvara Registrering av patientrapporterade mått

7 Patientprocesser Standardplan för utredning och behandlingsstart inom 4 veckor Ansvar för helheten i processerna – vertikal/horisontell dialog Ett nytt sätt att styra och leda – stöd från region/landstingsledningar Från produktionsmått till resultatmått Etablering av regionala MDK

8 Nivåstrukturering - arbetsfördelning Regional samverkan i nivåstruktureringsplan Hela vårdförloppet säkras även om en del av processen berörs Nivåstrukturerade verksamheter redovisar öppet infrastruktur, volym, utfall och ansvarar för fortbildning och forskning

9 Palliativ vård Palliativ vård introduceras tidigare i sjukdomsförloppet Palliativa konsultteam inrättas Samverkan ökas mellan specialiserad vård, kommunal vård, primärvård Palliativa team medverkar vid MDK Ökad satsning på barn med cancer och deras familjer Flexibelitet, individanpassade åtgärder Ökad tillgång - sluten palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet

10 Rehabilitering Rehabilitering integreras i patientprocessen Standardiserad bedömning av rehabiliteringsbehov - rehabkoordinator Ökad uppmärksamhet på minderåriga barn som anhöriga Regiongemensamt kunskapscentrum för cancerrehabilitering Ökad tillgång och individanpassad rehabilitering

11 Kunskapsstyrning Direktöverföring av data för verksamhetsutveckling Resurser avsätts till vårdprogramsarbete och dialog kring registerdata Professionen involveras i verksamhetsutveckling Förbättringskultur i professionen- fokus ändras från problemidentifiering till lösningsfokusering Regional tillämpning av vårdprogram och riktlinjer för jämlik behandling Regiongemensam funktion för HTA-analyser ordnat införande av nya behandlingskoncept och utrangering av gamla metoder Regionalt prioriteringsråd för hälso- och sjukvården

12 Klinisk forskning 1 av 3 patienter behandlas i en klinisk studie Forskningssköterskor finns vid 7 av regionens sjukhus Fortsatt utbyggnad och ökat utnyttjande av den regionala biobanken Forskning är en del av huvudmannens uppdrag Ökad samverkan mellan sjukvårdshuvudmän och forskningsföreträdare RCC Syd stimulerar och stödjer forskning kopplad till kvalitetsregister

13 Kompetensförsörjning Regional samverkan kring ST-tjänster och fortbildning Regionala kompetensförsörjningsplaner inom specifika områden (t.ex. patologi, rehabilitering och palliativ vård) Kompetensutveckling och kompetensöverföring Utbildningssamverkan mellan huvudmän och universitetet (t.ex. specialistsjuksköterskor)

14 Sammanfattning Regional samverkan - kompetensförsörjning, fortbildning, MDK, nivåstrukturering Diagnostik – alarmsymtom, diagnostiska centra, standardplaner för behandlingsstart Processorientering - hög tillgänglighet, gott bemötande och hälsofrämjande perspektiv Patienters och närståendes perspektiv – individuella vårdplaner, kontaktsjuksköterska för alla patienter Tidigare introduktion av palliativ vård och ökad tillgång till rehabilitering Goda möjligheter till fortbildning Verksamhetsutveckling med kvalitetsdata Klinisk forskning - kopplad till kvalitetsregister och biobanker, 1 av 4 patienter behandlas i en klinisk studie

15 Baserad på ”Delar i en helhet”. Samlar RCC Syds och patientprocessernas gemensamma ambitioner och belyser de många steg som behöver tas i cancervårdens förbättringsarbete under tiden 2015-2018. Ta del av hela cancerplanen på rccsyd.se Prioriterade insatser i patientprocessarbetet


Ladda ner ppt "Syfte - Vision Syfte Ett program som syftar till att minska antalet cancerfall och öka överlevnaden och livskvaliteten hos cancerpatienter Förutsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser