Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudprocesskarta för Vuxenutbildningen i Eslöv Ledningsprocesser Kvalitetspolicy Verksamhetsutveckling OrganisationMarknadsutveckling Stödprocesser Ekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudprocesskarta för Vuxenutbildningen i Eslöv Ledningsprocesser Kvalitetspolicy Verksamhetsutveckling OrganisationMarknadsutveckling Stödprocesser Ekonomi."— Presentationens avskrift:

1 Huvudprocesskarta för Vuxenutbildningen i Eslöv Ledningsprocesser Kvalitetspolicy Verksamhetsutveckling OrganisationMarknadsutveckling Stödprocesser Ekonomi IT/supportInköp Personal Strategisk kommunikation Översikt kvalitetssystemet Beredskap Utbildningsprocessen för Yrkeshögskolan Planera utbildning Genomföra utbildning Utvärdera utbildning Hitta rätt i kvalitetssystemet Behov Tillfredsställda behov Målprogram Arkiveringsplan Reception/service Dokumentlista OBS Vissa ledningsprocesser är inte kompletta Uppdaterat 13-01-14 Dokumentstyrning Dokument för studerande Kvalitetsledning Myndighetens faktainformation Vux - Komvux (enskilda dokument)

2 Kvalitetssystemet - översikt Kvalitetshandbok vid YH-Eslöv Tillbaka Ej slutförd pga av att vissa delar i systemet inte är uppdaterade

3 Planeringsprocessen Planera utbildning Marknadsföring Tillbaka Förbereda utbildning Förbereda utbildning Antagning Utbildning Genom- förande Genom- förande Doknr. UMF-2

4 Marknadsföring Planera utbildning - marknadsföring Tillbaka Planering/ Analys Planering/ Analys Marknads- utveckling Marknads- utveckling Antagning Checklista Marknadsförings- aktiviteter Genomföra aktivitet Genomföra aktivitet Uppföljning Informationsplan (se rutin) Målprogram Arkiverings- plan Doknr. UMF-1 Marknadsföringsenkät

5 Antagning Antagningsprocessen Besluta antagningar Besluta antagningar Hantera ansökningar Hantera ansökningar Registrera ansökningar Registrera ansökningar Informera sökande Informera sökande Marknads- föring Marknads- föring Förbereda utbildning Förbereda utbildning Tillbaka Registrera studerande Registrera studerande Arkivera Elevregistrerings- Program (se rutin) Protokoll ledningsgrupp (se rutin) Sammanställning sökande (se rutin) Utskick till Sökande (se rutin) Mall Informationsbrev Antagna/ Reserver (se rutin) Klasslista (se rutin) Målprogram Arkiverings- plan Doknr. UA-1 Riktlinjer antagning YH-myndighetens syn på tillträde till utbildning Mall Ansökan till YH Mall bedömnings- underlag Produktionstek. Socialpsykiatri Redovisningsek. Mall Arbetslivs- erfarenheter

6 Förbereda utbildning Tillbaka Förbereda utbildning Specificera pedagogik och innehåll i kurser Specificera pedagogik och innehåll i kurser Upphandla moment/kurser Upphandla moment/kurser Specificera administrativa kravbilden Specificera administrativa kravbilden Genomföra utbildning Genomföra utbildning Antagning Upphandling av externa lärartjänster Bilaga till avtal Riktlinjer/ Administrativa krav Riktlinjer för tentamensregler Betygskriterier Policy vid hantering av fusk Mall Att skriva rapporter Målprogram Arkiverings- plan Doknr. UFA-1 Mall för kursplan Beställningsblankett för filmning Riktlinjer Avtal inköp av utbildningstjänster Bilaga - Riktlinjer Arbetsgång avtalshantering Utbildningsansvarig Mall och checklista för ledningsgruppsmöten

7 Genomföra utbildning Utbilda i delkurser Utbilda i delkurser Introduktion utbildning Introduktion utbildning Planera LIA Genomföra LIA/ Projekt Genomföra LIA/ Projekt Följa upp utbildning Följa upp utbildning Tillbaka Utvärdering gå till nästa process Utvärdera utbildning Utvärdera utbildning Planera utbildning Planera utbildning Doknr. UFA-2

8 Introduktion Introduktion till utbildning Tillbaka Planera utbildning Planera utbildning LIA Introducera utbildning Introducera utbildning Riktlinjer introduktion Doknr. UFA-1 Målprogram Arkiverings- plan Blankett Överenskommelse – nyttjanderätt till undervisningsmaterialet Blankett Närmaste anhörig Riktlinjer studerandeinflytande Blankett Tillgodoräknande utbildning Information om kvalitetsarbete och kursutvärderingar

9 Lärande i arbete Lärande i arbete (LIA)/Examensarbete LIA Vård & Omsorg/ Socialpsyk. Tillbaka LIA Redovisnings- ekonomi LIA Produktions- teknik/Bovärdar Blankett Omdöme från handledare Följa upp utbildning Följa upp utbildning Introduktion Riktlinjer LIA Doknr. ULIA-1 Målprogram Arkiverings- plan KY-myndighetens faktablad Blankett Arbetsmiljöfrågan & Kontaktuppgifter Underlag för information till handledare Blankett Arbetsmiljön vid lärande i arbete Blankett (alt. förenklad blankett) Arbetsmiljöfrågan & Kontaktuppgifter

10 Följa upp utbildning Följa upp – pågående utbildning Tillbaka LIA Utvärdering Följa upp studieaktiviteter Följa upp studieaktiviteter Studieuppehåll/ Studieavbrott Studieuppehåll/ Studieavbrott Stödjande insatser för studerande Stödjande insatser för studerande Exempel på kontinuerlig uppföljning - Veckodagbok - Dokumentmodell - Kontrollstation - Inlämningsuppgift Målprogram Arkiverings- plan Doknr. UFU-1 Blankett Uppehåll/avbrott YH:s riktlinjer vid studieavbrott/- uppehåll Riktlinjer Studieuppehåll/ studieavbrott Blankett Kurstidsplanering/ Ekonomiplanering Blankett Betygsrapport externa lärare Blankett Uppföljning stud. Info – V uxna med funktionsnedsättning Riktlinjer Följa upp studerande Riktlinjer Stödjande insatser Blankett Utredning om särskilt pedagogiskt stöd Blankett Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

11 Utvärdering Utvärdera – Delkurs/Utbildning Genomföra utvärdering Genomföra utvärdering Analysera utvärderingar Analysera utvärderingar Planera utvärdering Planera utvärdering Åtgärda avvikelser Åtgärda avvikelser Tillbaka Genomföra utbildning Genomföra utbildning Riktlinjer utvärdering Enkätmallar Introduktion 6-mån. efter avslutad utbildning Blankett Avvikelserapport Avvikelserapport Delkurser 1:a terminen Slututvärdering LIA-period Doknr. UUV-1 Målprogram Arkiverings- plan

12 Tillbaka IT-styrning Drift/AdministrationDrift/Administration SupportSupport Säkerhet/BackupSäkerhet/Backup Doknr. IT-1 Systemkrav – studerande Policy elektronisk informationssäkerhet Policy elektronisk informationssäkerhet (Ekis) IT-regler personal IT-regler studerande Riktlinjer för användare – anställdaRiktlinjer för användare – anställda (förslag 2011) (EKIS) Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Målprogram Arkiverings- plan

13 Inköp Inköpsprocess: Inköpspolicy Rutin Inköpsprocessen Tillbaka Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Planering Uppföljning Genomförande Målprogram Arkiverings- plan Doknr. SI-1 Inköps- och upphandlingspolicy för Eslövs Blankett – Specifikation för inköp av varor och tjänsterSpecifikation för inköp av varor och tjänster Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer Bilersättning & traktamente Exempel på uppdragsavtal för externa lärartjänster Exempel på kravspecifikation i uppdragsavtal

14 Personal Samtliga processer Samtliga processer Tillbaka Personal Doknr. SP-1 Fastställ kravprofil Fastställ kravprofil Rekrytering Introducera nyanställda Introducera nyanställda Identifiera utv.behov Identifiera utv.behov Kompetens- utveckling Kompetens- utveckling Attest- instruktion Attest- instruktion Formulär Utvecklings- plan Utvecklings- plan ( EKIS ) Anställnings- beslut Anställnings- beslut ( EKIS ) Intervjuunder- lagIntervjuunder- lag ( EKIS ) Protokolls- anteckningar Utvecklings- samtal struktur Utvecklings- samtal struktur ( EKIS ) Mall utvecklings- samtal Mall utvecklings- samtal ( EKIS ) Ledighets- ansökan (EKIS) KörjournalKörjournal (EKIS) Körjournal (minde ) Anmälan om tillbud Anmälan om tillbud ( EKIS ) Policy – anvisning för resor Policy – anvisning för resor (EKIS) Blankett – uppgifter vid resor Blankett – uppgifter vid resor (EKIS) Attesträtt firmatecknare Checklista Myndighet/Drift Folder Investors in People Folder Investors in People ( EKIS ) ) Checklista Allmän introduktion Blankett Närmast anhörig Sekretess- förbindelse (EkisSekretess- förbindelse (Ekis) Mall/information

15 Riktlinjer – tentamensregler Tillbaka De dokument till studerande som är direkt sökbara här finns också under respektive process, se dokumentnummer Överenskommelse – nyttjanderätt till undervisningsmaterialet IT-regler för studerande Systemkrav (IT) för studerande Blankett för närmast anhörig Blankett för studieuppehåll/studieavbrott Policy vid hantering av fusk Blankett för tillgodoräkna utbildning - YH Att skriva rapporter Riktlinjer - studerandeinflytande Blankett för arbetslivserfarenheter Blankett LIA Arbetsmiljöfrågan & Kontaktuppgifter Riktlinjer – Information om Kvalitetsarbete och kursutvärderingar

16 Reception/servicefunktion Vidare- hänvisning Administrativa personaluppgifter Administrativ studerandeservice Inköp: Kontorsmaterial Resor & konferenstjänster Kopieringsservice Service- behov/ Förfrågan Utförd tjänst Tillbaka Doknr. SR-1 Reception/service Aktuell litteraturlista Personallista Telefon/Adresser Avser YH

17 Ekonomi Faktureringsprocessen Tillbaka Faktura in Godkänna faktura Godkänna faktura Granska faktura Granska faktura Doknr. SE-1 Betala faktura Betala faktura Levererad utbildning Kundfaktura Skicka kund- faktura Skicka kund- faktura Bevaka kund- faktura Bevaka kund- faktura Betald kund- faktura Betald kund- faktura Målprogram Arkiverings- plan

18 Organisation Tillbaka Organisationsplan för Gymnasie- och Vuxenutbildning inklusive Salliushuset Bilaga till organisationsplanen Ansvarsfördelning Bilaga till organisationsplanen Administrativa gruppens arbetsuppgifter

19 Dokumentstyrning Samtliga processer Tillbaka Samtliga processer Alla anställda K-ansvarig & K-grupp Verksamhetens ledningsgrupp Kvalitetsansvarig IT-samordnade Dokumentansvarig Kvalitetsansvarig Distribution Uppdatering i nätverk Uppdatering i nätverk Granskning/ godkännande Granskning/ godkännande Arkivering & gallring Rutin Dokumentstyrning Uppdatera kvalitetssystem Uppdatera kvalitetssystem Doknr. SDS-1 Rutin ej publicerad Arkiveringsplan Dokumentlista Hitta rätt i kvalitetssystemet

20 Marknadsutveckling Marknadsutveckling – utbildningar & uppdrag Värdera behov & analysera genomförbarhet Värdera behov & analysera genomförbarhet Insamla förslag & ideér Insamla förslag & ideér Skapa/utforma utbildning Skapa/utforma utbildning Ansöka om utbildningen Ansöka om utbildningen Lämna in ansökan till YH-myndighet Lämna in ansökan till YH-myndighet Analysera utbildnings- förslaget Analysera utbildnings- förslaget Skapa utveckling- grupp Skapa utveckling- grupp Besluta om fortsättning VL-grupp Besluta om fortsättning VL-grupp Beslut från YH-myndighet Beslut från YH-myndighet Utse projekt- ledare/utbildnings- ansvarig Utse projekt- ledare/utbildnings- ansvarig Formera ledningsgrupp Formera ledningsgrupp Uppdrag YH (Komvux) Uppdrag Offert utförare Offert utförare Avtal Genom- förande Genom- förande Accept Ja Accept Nej YH-utbildning Ta ställning till fortsättning VL-grupp Ta ställning till fortsättning VL-grupp Identifiera innehåll & upplägg för utb. Identifiera innehåll & upplägg för utb. Doknr. LPMU-1 Tillbaka Rutin och övriga dokument saknas för processen.

21 Verksamhetsutveckling Tillbaka Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Doknr. LPVU-1 Ledningens genomgång Kvalitetsmål Mätning av processkvalitet/ prestanda Rutin - KvalitetsmålMålprogram Målresultat Rutin – Ledningens genomgång Ständiga förbättringar Genomfört förbättringsarbete Riktlinjer – Ständiga förbättringar Processflödet Ständiga förbättringar Riktlinjer – Driva projekt Projektmall – Driva projekt Rutin för avvikelsehantering Genomfört projekt Projektplan/rapport

22 Strategisk kommunikation Kommunikation Tillbaka Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Doknr. LPSK-1 Intern kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Extern kommunikation Tidigare dokument ej relevant. Nytt underlag saknas.

23 Kvalitetsledning Tillbaka Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Samtliga processer Dok. med Ansvarsfördelning är inte uppdaterat i förhållande till nuvarande organisation. Doknr. LPKL-1 Omfattning & organisation Omfattning & organisation Revision Externa dokument Externa dokument Blankett Avvikelserapport Avvikelserapport Ansvarsfördelning Genomförda/planerade internrevisioner Rutin – Lagar & andra krav Kvalitetspolicy Rutin - Ledningssystemets omfattning Rutin – Verksamhetens organisation Organisationsplan Rutin - Kvalitets- systemrevision Blankett Sammanfattande rapport Revisionsrapporter

24 Myndighetsinformation Fakta och informationsmaterial från Yrkeshögskolan Tillbaka

25 Faktainformation från KY Tillbaka Vår syn på – Lärande i arbete (Lia) Vår syn på - Kvalitetssäkring i KY Vår syn på – Ledningsgruppsarbetet inom KY Faktablad: Principer för studieuppehåll & studieavbrott Faktablad: Utbildningsplan & kursplaner Vår syn på - Behörighet, urval och antagning Till dig som Lia-handledare

26 Faktablad/informationsmaterial från Yrkeshögskolan Tillbaka För uppdaterad information se www.yhmyndigheten.se

27 Blankett - Närmaste anhörig studerande Komvux Tillbaka Blankett - Närmaste anhörig personal Hyresregler uthyrning av lokal Telefon & maillista Personal inom vuxenutbildningen Utvärderingsenkät - Praktik/LIA Vård- & Omsorgscollege

28 Beredskap Tillbaka Utrymningsrutin för Salliushuset Krisledningsgruppen Innehåll krisledningspärm Handlingsplan och rutiner för hantering av våld och hot

29 Revisionsrapporter från interna revisioner inom YH i Eslöv Tillbaka Revisionsrapport 2010 Revisionsrapport 2011 Revisionsrapport 2012

30 Projektplan/Rapporter från genomförda projekt inom YH i Eslöv Tillbaka Projektplan/rapport - funktionsnedsättning


Ladda ner ppt "Huvudprocesskarta för Vuxenutbildningen i Eslöv Ledningsprocesser Kvalitetspolicy Verksamhetsutveckling OrganisationMarknadsutveckling Stödprocesser Ekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser