Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 12 07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 12 07."— Presentationens avskrift:

1 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 12 07

2 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Direktiv Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö. –Sociala bestämningsfaktorer –Vad är påverkbart, av vem och hur? –Mål, effektiva strategier –Förslag på hur vi mäter ojämlikhet i hälsa och följer upp mål –Ansvarsfördelning, styrning, organisation –Ekonomiska konsekvenser och effekter av insatser –Prioritet; barn och ungas uppväxtvillkor, sociala och ekonomiska förutsättningar, demokrati och delaktighet. Slutrapport december 2012

3 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Tidplan

4 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

5 Kommissionen 14 kommissionärer Ordförande, huvudsekreterare, informatör Senior advisers -Andra experter -Bred konsultation

6 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Underlagsrapporterna Del 1 1) Vetenskapligt underlag, sociala determinanter 2) Effektiva insatser enligt forskning 3) Situationen i Malmö (data, beskrivning) 4) Förslag på åtgärdsområden Del 2 5) Konkreta åtgärdsförslag KAN/HUR ÄR BÖR ÅTGÄRDER/ HANDLING

7 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Barn och ungas uppväxtvillkor Förskola och skola samt omgivande faktorer. Språk, kognition, oavslutad skolgång: effektiva insatser som kan öka utbildningsnivån hos barn och ungdomar i Malmö (fem rapporter) Sociala skillnader i hälsa bland barn och unga. Vad är påverkbart och hur? Barn och ungdomars hälsa, mödrahälsovård, barnhälsovård, skolhälsovård, vårdkonsumtion Socioekonomiska förutsättningar för barnfamiljer. Hur kan man förklara nivån på barnfattigdom i Malmö och vad är möjligt att påverka och förändra? Hur hanterar vi barnfamiljer som får försörjningsstöd i Malmö? Kunskapsunderlag våren 2012

8 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Sociala och ekonomiska förutsättningar Segregationsmönster kopplat till socioekonomi Flyktingmottagande Anknytning till arbetsmarknad, Långtidsarbetslöshet och hälsa Arbetsmiljö och hälsa Kön och skillnader i hälsa Demokrati och inflytande Malmö, de två kunskapsstäderna, - sambandet mellan tillväxt och välfärd Malmö historiskt, vad kan vi lära från tidigare satsningar?

9 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Den hållbara staden Hållbar utveckling och hälsa Fysisk miljö och den byggda miljöns betydelse för hälsa Organisation, styrning, ekonomi Idé om hur strategierna kan omsättas -implementeringsmodell Organisatoriska förutsättningar - effektiv samverkan Hur ska vi mäta utvecklingen/ fördelning av hälsa Allokering av resurser, ekonomiska styrsystem, strategier för tidiga insatser/investeringar Hälsoekonomiska analyser av strategier

10 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Basdata – Hur mår Malmö? Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö Välfärdsredovisningen Mödrahälsovård Vårdkonsumtion Barnhälsovård Skolhälsovård Medellivslängd och dödlighet i förhållande till sociala determinanter (utbildning, inkomst), SCB Hur mår de äldre i Malmö?

11 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Syfte med dialog Material till slutrapport Vidareutveckla och komplettera underlag – förberedelse för slutrapport Identifiera hinder och möjligheter för implementering av åtgärdsförslag Ge stöd för prioritering av åtgärder Förankring, spridning

12 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Delrapporten mars 2012 Ge en klar bild av hur fördelningen (skillnader) av hälsa är i Malmö (utfall och determinanter). Beskriva i vilken utsträckning skillnaderna förändras. Vad beror det på? Kan man dra några slutsatser från Malmös historia, utveckling och tidigare satsningar? Konsekvenser och möjliga effekter på hälsa, etik, hållbarhet och ekonomi.

13 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Samtidigt kring kommissionen Ulighed i Sundhed – årsager og indsatser. Nu ska rapporten omsättas. 1 januari ny lag i Norge “The Norwegian Public Health Act”. WHO:s första globala konferens: Social Determinants of Health; Rio Political Declaration on Social Determinants of Health Marmot- Europa: Consultation paper. Delrapport Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European Region WHO: Hälsa 2020, EU: Hälsa 2020 Världsekonomin, Human Development Report 2011 SKL ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” Riksdagsmotioner, Rättvis skola (SR), Jämlik skola; skolfront (UR), jämlik vård (SR) Kommissionärernas /kommissionens sammanhang!

14 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Det hållbara Malmö Översikts Plan 2032 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Budget, målstyrning Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö Jobbinkubator Nytt resurs- fördelningssystem Uppstart Malmö socialt

15 Kommission för ett socialt hållbart Malmö HEMSIDA: www.malmo.se/kommissionwww.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.sewww.malmokommissionen.se


Ladda ner ppt "Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmö 2012 12 07."

Liknande presentationer


Google-annonser