Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildserie i samband med föreläsning i Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildserie i samband med föreläsning i Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Bildserie i samband med föreläsning i Linköping
Irene och Mikael

2 Presentation Mikael Blom och Irene Eliasson förvaltningsledning Grums kommun Tel: vxl

3 Syfte med presentationen
Ge er en information om vårt utvecklingsarbete vad avser ledarskap och kvalitetsarbete IE

4 Bakgrund Ett bra kvalitetsarbete kräver en väl fungerande ledningsorganisation MB

5 Trender inom skolan Inom skolan ogillar man ofta: Ledare Konflikter
Ledning/styrning Att bli behandlad som ett kollektiv Individuella löner Läroplanen Politiker IE

6 Trender inom skolan Inom skolan gillar man: Ordning och reda
Att få göra som jag vill Att få motarbeta beslut jag ej gillar Tradition och igenkännande Mätbara faktakunskaper Kursplaner som inte ändras MB

7 Viktigaste egenskaper för framtiden
Framtidstro Mångsidighet/flexibilitet Kommunikationsförmåga Samarbetsförmåga Självförtroende/tillit Vilja IE

8 Vad krävs för att skolan skall kunna utvecklas enligt läroplanen?
En ny ledningsstruktur En acceptans av ledning och ledare Att förändring kan utvecklas i alla nivåer Att varje anställd är proffs inom sitt område Att alla betraktas som lika värda Att individen blir sedd och får synas Att individuella insatser belönas Att konflikter ses som naturligt och ej farligt Att det livslånga lärandet sätts i centrum MB

9 Ledarskapet DÅ och NU Samarbete Initiativkraft Chefen coach Delegera
Hierarki Lyda order Chefen expert Göra Formen viktig Undvik risker Individualism Chefsfokuserat Kontroll Lokalt Chefskap Samarbete Initiativkraft Chefen coach Delegera Resultatet Ta risker-växa Teamarbete Medarbetarfokuserat Delaktighet Globalisering Ledarskap IE

10 HUR SER DITT LEDARSKAP UT?

11 Den goda arbetsplatsen
Gemensamma mål där man vågar ställa krav på varandra Respekt för människor i organisationen Delaktighet är nyckel till att minska stress och utbrändhet alla arbetar tillsammans Olika sorters kompetens värderas och tillvaratas Där ledarskapet sätts i fokus Där utbildning och livslångt lärande är en självklarhet MB

12 Varför arbetslag ? Ökad trygghet Olika kompetenser
Roligare att vara flera Bredare infallsvinklar Överlevnad Föredöme Arbetsmiljö Ökad kompetens Mindre sårbart Arbetsuppgifter fördelas Större måluppfyllelse IE

13 Arbetslagsledare skall
sätta eleven i centrum (elevfokus) tydliggöra rollen i arbetslaget leda och delta i möten samordna pedagogisk planering (schema och lokalutnyttjande) ha förståelse för gruppdynamik/grupprocesser/konflikthantering tillgodose elev-/vårdnadshavarinflytande i arbetslaget samordna och etablera kontakter (internt/externt) inspirera till ämnesövergripande teman (kärnämne/karaktärsämne) MB

14 Syfte: Ledningsgrupp Att skapa förutsättningar för alla chefer i organisationen att kunna utföra sitt jobb i ett strategiskt och operativt perspektiv. IE

15 Policy för ledningsgrupp
”VI-känsla” Lyft blicken och se till förvaltningens bästa i stället för att bevaka revir. När beslut är fattade gäller det att kunna stå upp för dem inför alla. Kan man inte leva med fattade beslut bör man tänka över sitt val som chef. Konflikt inom gruppen: Kyl ned diskussionen, be om fakta och lös problemet. MB

16 Vilka frågor/ärenden skall behandlas i gruppen?
Målsättningsdiskussioner Frågor på längre sikt och av strategisk och organisatorisk karaktär. Övergripande frågor som kräver samordning IE

17 Bensträckare 5 minuter

18 BRUK Skolverkets indikatorverktyg
Kort introduktion av Grums BRUK:smodells ”rötter”.

19 Skolverkets indikatorverktyg BRUK
Består av: BRUK För kvalitetsarbete i skola och förskola En idéskrift som anger riktningen men inte lösningarna. Indikatorer Ett indikatormaterial

20 BRUK Förskolan Grundskolan Gymnasiet Skolverkets indikatorverktyg
Utvärderingskriterier F Indikatorer F Utvärderingskriterier LMH Indikatorer LMH Utvärderingskriterier G Indikatorer G Skolverkets indikatorverktyg

21 Vad är kvalitet? Skolverkets definition Uppfyller nationella mål
Kvalitet inom förskola och skola är en samlings- beteckning för hur väl verksamheten: Uppfyller nationella mål Svarar mot nationella krav och riktlinjer Uppfyller andra mål och riktlinjer som är förenliga med de nationella t ex. skolplan Kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån givna förutsättningar

22 B Bedömning R Reflektion U Utveckling K Kvalitet
Skolverkets indikatorverktyg omfattar följande delar B Bedömning R Reflektion U Utveckling K Kvalitet

23 BRUK:s verksamhetsindelning under året Kvalitetsredovisning
Utvärdering Målformulering Genomförande

24 HUR GJORDE VI?

25 Vi började med att inventera och analysera
Gamla modellen Personalens åsikter Vilka hinder finns? Vilka metoder finns?

26 Från utkast till färdig modell – utvecklingstid 2 år.

27 Kvalitetsredovisningsmodellen ger:
Ett ”bokslut” över verksamhetsåret En startpunkt för utvecklingsarbetet En digital faktabas med alla data Ett underlag för utvecklingsdiskussionen mellan arbetslag och ledning En prioritering i angelägenhetsgrad En möjlighet för en fortlöpande analysprocess

28 GRUMSmodellen är: ENKEL TYDLIG ÖVERSKÅDLIG TILLGÄNGLIG
- textmassan hålls nere TYDLIG - konsekvent uppbyggnad ÖVERSKÅDLIG tabeller, diagram analyserande frågor TILLGÄNGLIG - webbaserade data

29 Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning
kommun Kvalitetsprocessen i Grumsmodellen Läsåret Åtgärder Utveckling Nya mål APT Kvalitetsredovisning Arbetslag Ny arbetsplan Målformulering Arbetsplan Utvärdering Arbetslag Utvärdering arbetslag APT Analys Arbetsplatsträffar

30 Arbetsgången Kommun Redo visning Översikt
Alla data ”ärvs” från tidigare nivå. De ligger kvar i en databas. Förvaltning Sammanställning Skolområde Detaljredovisning Arbetslaget

31 Inrapportering SIRIS Förvaltning Webbaserat arkiv Område Skolenhet
Förskolenhet En utvärderingsmodell för hela skolförvaltningen

32 Informationsdatabasen
Skol- och barnomsorgsnämnd Förvaltning Område Skolinfo Skolenhet Förskolenhet Alla medarbetare når all information

33 Grumsmodellen en 24 timmarsmodell
Här når man alla redovisningar från valfri uppkopplad dator På valfri plats och på valfri tid En kvalitetsredovisningsmodell i tiden

34 Arbetslagens redovisningar sammanställs
på områdesnivå och förvaltningsnivå Arbetslagens material sammanställs i: Tabellöversikter Diagram Analyser Dessa bildar underlag för kommunredovisningen

35 Skolledaren i kvalitetsprocessen
Läsår Ledningsgruppens analys av KR Maj Förbereder KR till Skolverket April Initierar KR utskick Februari Initierar enkätutskick KR-individdel Oktober Planering för APT (arbetsplatsträffar) Augusti

36 Skol och barnomsorgsnämnd
Ledningsgrupp Utvecklingsprocessen, Redovisning av resultat KR Skol och barnomsorgsnämnd Utvecklingsprocessen, Redovisning av resultat KR Kommunfullmäktige Inriktning KR, Redovisning av resultat KR Redovisningsprocessen i Grums Redovisning för tjänstemän och folkvalda Tillkommer redovisning i Skolutvecklingsgrupp, SAMO-grupper, Skolledargrupp. Resultatet läggs ut på den digitala plattformen för personal och föräldrar/elever.

37 Vinster med Grums BRUK:smodell
Modellen har tagits fram inom förvaltningen. Processen är kartlagd från verksamheten. Skräddarsydd till kommunens behov. Modellen fick en enkel men kraftfull datahantering. Ingen utbildningsinsats har behövts. (Endast info) Kunskap genereras och stannar inom verksamheten. Personalen har varit delaktig i utvecklingsprocessen. Ingen tjänstemannaprodukt som sammanställning.

38 Gruppdiskussion Hur arbetar ni med kvalitetsarbetet?
Hur använder ni kvalitetsarbetet som utvecklingsinstrument? Hur får ni personalen att engagera sig i kvalitetsarbetet?

39 Tack för er inbjudan och engagemnag

40 Framgångsrika skolor Samspel mellan ledning och personal
All personal är med vid kompetensutvecklingsdagar Tid för reflektion och återkoppling Varje arbetslag har en utvecklingsplan Lärande organisation Föräldrar och elever finns med i skolutvecklingen (handlingsplan)

41 Skolutveckling Prata alltig gott om skolan, eleverna och varandra
Negativ kritik framförs till den det berör Hur bidrar du själv till skolutveckling? Personalärenden sköts inom organisationen Uppvisa ett professionellt förhållningssätt Information är allas ansvar (sök) Lojalitet inför fattade beslut Den formella och informella organisationsstrukturen måste stödja varandra

42 Syfte: Arbetslag, SAMO-grupp
Samordning och utveckling av verksamheten Bättre kommunikation/information Struktur Större inflytande och ansvar Förenklar/tydliggör ledningen Skapar engagemang Ökar förtroendet Röd tråd i verksamheten

43 Uppdrag: SAMO-grupp Leda och fördela Samordna och utveckla Förankra
Diskutera Informera


Ladda ner ppt "Bildserie i samband med föreläsning i Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser