Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildserie i samband med föreläsning i Linköping 2004-04-21 Irene och Mikael.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildserie i samband med föreläsning i Linköping 2004-04-21 Irene och Mikael."— Presentationens avskrift:

1 Bildserie i samband med föreläsning i Linköping 2004-04-21 Irene och Mikael

2 Presentation  Mikael Blom och Irene Eliasson förvaltningsledning Grums kommun  Tel: vxl 0555-42000  E-mail: mikael.blom@grums.se ikael.blom@grums.se  E-mail: irene.eliasson@grums.se irene.eliasson@grums.se

3 Syfte med presentationen  Ge er en information om vårt utvecklingsarbete vad avser ledarskap och kvalitetsarbete IE

4 Bakgrund  Ett bra kvalitetsarbete kräver en väl fungerande ledningsorganisation MB

5 Trender inom skolan Inom skolan ogillar man ofta:  Ledare  Konflikter  Ledning/styrning  Att bli behandlad som ett kollektiv  Individuella löner  Läroplanen  Politiker IE

6 Trender inom skolan Inom skolan gillar man:  Ordning och reda  Att få göra som jag vill  Att få motarbeta beslut jag ej gillar  Tradition och igenkännande  Mätbara faktakunskaper  Kursplaner som inte ändras MB

7 Viktigaste egenskaper för framtiden  Framtidstro  Mångsidighet/flexibilitet  Kommunikationsförmåga  Samarbetsförmåga  Självförtroende/tillit  Vilja IE

8 Vad krävs för att skolan skall kunna utvecklas enligt läroplanen?  En ny ledningsstruktur  En acceptans av ledning och ledare  Att förändring kan utvecklas i alla nivåer  Att varje anställd är proffs inom sitt område  Att alla betraktas som lika värda  Att individen blir sedd och får synas  Att individuella insatser belönas  Att konflikter ses som naturligt och ej farligt  Att det livslånga lärandet sätts i centrum MB

9 Ledarskapet DÅ och NU  Hierarki  Lyda order  Chefen expert  Göra  Formen viktig  Undvik risker  Individualism  Chefsfokuserat  Kontroll  Lokalt  Chefskap  Samarbete  Initiativkraft  Chefen coach  Delegera  Resultatet  Ta risker-växa  Teamarbete  Medarbetarfokuserat  Delaktighet  Globalisering  Ledarskap IE

10

11 Den goda arbetsplatsen  Gemensamma mål där man vågar ställa krav på varandra  Respekt för människor i organisationen  Delaktighet är nyckel till att minska stress och utbrändhet alla arbetar tillsammans  Olika sorters kompetens värderas och tillvaratas  Där ledarskapet sätts i fokus  Där utbildning och livslångt lärande är en självklarhet MB

12 Varför arbetslag ?  Ökad trygghet  Olika kompetenser  Roligare att vara flera  Bredare infallsvinklar  Överlevnad  Föredöme  Arbetsmiljö  Ökad kompetens  Mindre sårbart  Arbetsuppgifter fördelas  Större måluppfyllelse IE

13 Arbetslagsledare skall  sätta eleven i centrum (elevfokus)  tydliggöra rollen i arbetslaget  leda och delta i möten  samordna pedagogisk planering (schema och lokalutnyttjande)  ha förståelse för gruppdynamik/grupprocesser/konflikthantering  tillgodose elev-/vårdnadshavarinflytande i arbetslaget  samordna och etablera kontakter (internt/externt)  inspirera till ämnesövergripande teman (kärnämne/karaktärsämne) MB

14 Syfte: Ledningsgrupp  Att skapa förutsättningar för alla chefer i organisationen att kunna utföra sitt jobb i ett strategiskt och operativt perspektiv. IE

15 Policy för ledningsgrupp  ”VI-känsla”  Lyft blicken och se till förvaltningens bästa i stället för att bevaka revir.  När beslut är fattade gäller det att kunna stå upp för dem inför alla. Kan man inte leva med fattade beslut bör man tänka över sitt val som chef.  Konflikt inom gruppen: Kyl ned diskussionen, be om fakta och lös problemet. MB

16 Vilka frågor/ärenden skall behandlas i gruppen?  Målsättningsdiskussioner  Frågor på längre sikt och av strategisk och organisatorisk karaktär.  Övergripande frågor som kräver samordning IE

17

18 Skolverkets indikatorverktyg BRUK Kort introduktion av Grums BRUK:smodells ”rötter”.

19 Skolverkets indikatorverktyg BRUK Består av: BRUK - För kvalitetsarbete i skola och förskola En idéskrift som anger riktningen men inte lösningarna. Indikatorer Ett indikatormaterial

20 BRUK FörskolanGrundskolanGymnasiet Utvärderingskriterier F Indikatorer F Utvärderingskriterier LMH Indikatorer LMH Utvärderingskriterier G Indikatorer G Skolverkets indikatorverktyg

21 Vad är kvalitet? Skolverkets definition Kvalitet inom förskola och skola är en samlings- beteckning för hur väl verksamheten: Uppfyller nationella mål Svarar mot nationella krav och riktlinjer Uppfyller andra mål och riktlinjer som är förenliga med de nationella t ex. skolplan Kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån givna förutsättningar

22 Skolverkets indikatorverktyg omfattar följande delar B Bedömning R Reflektion U Utveckling K Kvalitet

23 BRUK:s verksamhetsindelning under året Målformulering Genomförande Utvärdering Kvalitetsredovisning

24

25 Vi började med att inventera och analysera Gamla modellen Personalens åsikter Vilka hinder finns? Vilka metoder finns?

26 Från utkast till färdig modell – utvecklingstid 2 år.

27 Kvalitetsredovisningsmodellen ger:  Ett ”bokslut” över verksamhetsåret  En startpunkt för utvecklingsarbetet  En digital faktabas med alla data  Ett underlag för utvecklingsdiskussionen mellan arbetslag och ledning  En prioritering i angelägenhetsgrad  En möjlighet för en fortlöpande analysprocess

28 GRUMSmodellen är: ENKEL - textmassan hålls nere TYDLIG ÖVERSKÅDLIG TILLGÄNGLIG - konsekvent uppbyggnad -tabeller, diagram -analyserande frågor - webbaserade data

29 Läsåret Kvalitetsprocessen i Grumsmodellen Kvalitetsprocessen i Grumsmodellen Ny arbetsplan Målformulering Arbetsplan Utvärdering Arbetslag Utvärdering arbetslag Kvalitetsredovisning Arbetslag Kvalitetsredovisning kommun Kvalitetsredovisning kommun Åtgärder Utveckling Nya mål APT Analys APT Arbetsplatsträffar

30 Sammanställning Översikt Detaljredovisning Arbetsgången Arbetslaget Skolområde Förvaltning Kommun Redo visning Alla data ”ärvs” från tidigare nivå. De ligger kvar i en databas.

31 Skolenhet Förskolenhet Webbaserat arkiv OmrådeFörvaltningSIRIS Inrapportering En utvärderingsmodell för hela skolförvaltningen

32 Skolenhet Förskolenhet Skolinfo OmrådeFörvaltning Skol- och barnomsorgsnämnd Informationsdatabasen Alla medarbetare når all information

33 Grumsmodellen en 24 timmarsmodell Här når man alla redovisningar från valfri uppkopplad dator På valfri platsoch på valfri tid En kvalitetsredovisningsmodell i tiden

34 Arbetslagens redovisningar sammanställs på områdesnivå och förvaltningsnivå Arbetslagens redovisningar sammanställs på områdesnivå och förvaltningsnivå Arbetslagens material sammanställs i: Tabellöversikter Diagram Analyse r Dessa bildar underlag för kommunredovisningen

35 Skolledaren i kvalitetsprocessen Planering för APT (arbetsplatsträffar) August i Initierar enkätutskick KR-individdelOktober Initierar KR utskick Februari Förbereder KR till SkolverketApril Ledningsgruppens analys av KR Maj Läsår

36 Ledningsgrupp Utvecklingsprocessen, Redovisning av resultat KR Skol och barnomsorgsnämnd Utvecklingsprocessen, Redovisning av resultat KR Kommunfullmäktige Inriktning KR, Redovisning av resultat KR Redovisningsprocessen i Grums Redovisning för tjänstemän och folkvalda Tillkommer redovisning i Skolutvecklingsgrupp, SAMO-grupper, Skolledargrupp. Resultatet läggs ut på den digitala plattformen för personal och föräldrar/elever.

37 Modellen har tagits fram inom förvaltningen. Processen är kartlagd från verksamheten. Skräddarsydd till kommunens behov. Kunskap genereras och stannar inom verksamheten. Personalen har varit delaktig i utvecklingsprocessen. Ingen tjänstemannaprodukt som sammanställning. Vinster med Grums BRUK:smodell Modellen fick en enkel men kraftfull datahantering. Ingen utbildningsinsats har behövts. (Endast info)

38 Gruppdiskussion 1. Hur arbetar ni med kvalitetsarbetet? 2. Hur använder ni kvalitetsarbetet som utvecklingsinstrument? 3. Hur får ni personalen att engagera sig i kvalitetsarbetet?

39

40 Framgångsrika skolor  Samspel mellan ledning och personal  All personal är med vid kompetensutvecklingsdagar  Tid för reflektion och återkoppling  Varje arbetslag har en utvecklingsplan  Lärande organisation  Föräldrar och elever finns med i skolutvecklingen (handlingsplan)

41 Skolutveckling  Prata alltig gott om skolan, eleverna och varandra  Negativ kritik framförs till den det berör  Hur bidrar du själv till skolutveckling?  Personalärenden sköts inom organisationen  Uppvisa ett professionellt förhållningssätt  Information är allas ansvar (sök)  Lojalitet inför fattade beslut  Den formella och informella organisationsstrukturen måste stödja varandra

42 Syfte: Arbetslag, SAMO-grupp  Samordning och utveckling av verksamheten  Bättre kommunikation/information  Struktur  Större inflytande och ansvar  Förenklar/tydliggör ledningen  Skapar engagemang  Ökar förtroendet  Röd tråd i verksamheten

43 Uppdrag: SAMO-grupp  Leda och fördela  Samordna och utveckla  Förankra  Diskutera  Informera


Ladda ner ppt "Bildserie i samband med föreläsning i Linköping 2004-04-21 Irene och Mikael."

Liknande presentationer


Google-annonser