Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer Astma KOL Gapanalys 2015-03-05 Inger Landgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer Astma KOL Gapanalys 2015-03-05 Inger Landgren."— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer Astma KOL Gapanalys 2015-03-05 Inger Landgren

2 Inledning Nybildad Astma/KOL processgrupp representeras multiprofessionellt, har bildats för att kunna ta del av remissversion samt lämna synpunkter och beskriva konsekvenser och GAP. En sammanfattad bedömning är att de föreslagna rekommendationerna är rimliga att implementera genom  Utbildningsinsatser  både gällande vad som ska göras, vem ska göra samt vad har blivit icke göra!  Framtagande av gemensamma rutiner som bygger på förebyggande insatser och struktur för diagnostik och uppföljning  Ökad samverkan mellan olika professioner  Ökad samverkan mellan vårdgivare ENKÄT Åtgärdslista Konsekvens beskrivning

3 Läkemedelsbehandling i dag Terapigruppen och Läkemedelssektionen ger råd och stöd i linje med rekommendationerna Prisbilden för jämlika läkemedel avgör redan idag behandlingsvalet Här finns oftast en bra följsamhet till läkemedelssektionens behandlingsförslag. Kontinuerlig uppföljning med personlig återkoppling av förskrivningsmönster genomförs regelbundet av landstinget i Kalmar läns anställda apotekare. Detta gäller såväl öppen som slutenvård Förväntat oförändrade kostnader

4 Primärvård Rekommendationerna pekar på behovet av ett ökat antal besök tillika intensifierad handläggning inom primärvård Målet är att minska uppkomsten av akuta exacerbationer (försämringsskov) –rätt behandlingsval och uppföljning avgörande –länsövergripande handläggnings-rekommendationer behöver utarbetas –behov av multiprofessionell samarbete (team) föreligger –regelbunden inrapportering till luftvägsregistret måste generellt förbättras Reviderade rutiner vid diagnostik av astma/ KOL –Screeningen med COPD6 kan utesluta förekomst KOL och bespara vidare utredningar Ökade kostnader primärvård -D00.04 Exempel på åtgärd diagnostik astma -Erbjuda dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte till vuxna och barn som är 6 år eller äldre med misstänkt astma -D00.19, D00.20 Exempel på åtgärd diagnostik KOL -Erbjuda FEV1/FEV6-mätning som rutinmässig screening vid misstanke KOL -Erbjuda dynamisk spirometri med FEV1/FVC-mätning efter bronkdilaterande behandling

5 Handläggningsrutiner – utmaningar inom öppen och slutenvård Rökstopp Symtombedömning enligt ACT Rutiner vid diagnostik av astma/ KOL Skriftliga behandlingsplaner Rutiner - Återbesök - Uppföljning Samverkan -D00.04 Exempel på åtgärd diagnostik astma -Erbjuda dynamisk spirometri med reversibilitetstest i diagnostiskt syfte till vuxna och barn som är 6 år eller äldre med misstänkt astma -A04.07, A04.14, A04.16 Exempel på åtgärd – återbesök astma -Erbjuda vuxna med astma olika intervall (A04.16 - inom 6 veckor) (A04.14 - minst 1 ggr/år) (A04.07 - 1 gång/år) -K04.12, K04.15, K04.16 Exempel på åtgärd – återbesök KOL -Erbjuda vuxna med astma olika intervall (K04.16 - inom 6 veckor) (K04.15 - minst 2 ggr/år) (K04.12 - 1 gång/år) -A03.02, K03.02, Exempel på åtgärd behandlingsplan -Erbjuda personer med astma och eller KOL en skriftlig behandlingsplan -A04.01, A04.02 Exempel på åtgärd formulär -Erbjuda barn och vuxna med astma symtombedömning med frågeformuläret ACT -D00.19, D00.20 Exempel på åtgärd diagnostik KOL -Erbjuda FEV1/FEV6-mätning som rutinmässig screening vid misstänkt KOL -Erbjuda dynamisk spirometri med FEV1/FVC-mätning efter bronkdilaterande behandling -A03.01, K03.01, Exempel på samverkan -Erbjuda personer i alla åldrar med astma och eller KOL vård med interprofessionell samverkan -A03.08, K03.05 Exempel på åtgärd astma och KOL -Rökstopp – Prio1! Ökade kostnader

6 Barnastma, invärtesmedicin Barnmedicin samstämmer till innehållet, men det blir en utmaning att omsätta rekommendationerna i praktiken. Implementerade rutiner finns för hantering av barnastma och allergi, men behovet av samverkan mellan primärvård och slutenvård behöver formaliseras. Rekommendationerna pekar också på behov av samverkan mellan BHV, primärvård, förskola, skola mfl. Behov av fortsatt kartläggning kvarstår –säkerhetsställa att rutinerna efterlevs i hela länet –tydliggöra vilken formell kompetens som finns –identifiera hur resurser är fördelade och hur de används Viss kostnadsökning för implementering av rutiner samt säkring av kompetens och samverkan

7 Paramedicinska insatser - KOL Organisation och prioriteringar mellan patientgrupper –hur fördelar vi de fysioterapeutiska resurserna mellan de kronisk sjuka och exempelvis de ortopediska patienterna? Ökad medverkan och implementering av teamarbete inom primärvård –Utveckla samverkan med sjuksköterska på primärvårdsenheter –Mål bibehållen funktionsnivå och hög livskvalitet Ökad medverkan inom slutenvård –Nuläge, för långa väntetider –Lika rutiner över länet, behöver säkerställas –Behov av rutiner vid ut-remittering från slutenvård till primärvård och/eller kommunal hemsjukvård Behov av flera resurser med specifik kompetens - K03.15 Exempel på åtgärd som kräver resurser Ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till akut exacerbation - K03.06 Exempel på åtgärd som kräver resurser Erbjuda nutritionsbehandling till personer med KOL och ett BMI som är lägre än 22

8 Patientens delaktighet och teamets roll Östra Småland 20150302 - K03.12 Exempel på åtgärd som kräver samordnade insatser Erbjuda personer med stabil KOL i stadium 2-4 och nedsatt fysisk kapacitet konditions- och styrketräning

9 Indikatorer, målvärden Positivt att det kommer nationella indikatorer –Dessa ger stöd för omsättning till regional och lokal målstyrning Utmaningar –Kontinuerlig registrering i Luftvägsregistret –Regional samsyn på registring i vårddokumentationssystem (Cosmic) –Tillförsäkra utdataresurser för uthämtning och sammanställning av kvalitetssäkrade data med målet att kunna följa kvaliteten och arbeta med förbättringar -K04.05 Exempel på åtgärd som påverkar vårddokumentation -Erbjuda personer med KOL symptombedömning med frågeformuläret CAT -A04.01, A04.02 Exempel på åtgärd som påverkar vårddokumentation Erbjuda barn och vuxna med astma symtombedömning med frågeformuläret ACT

10


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer Astma KOL Gapanalys 2015-03-05 Inger Landgren."

Liknande presentationer


Google-annonser