Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem"— Presentationens avskrift:

1 SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem
brukaren i fokus maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare ökad valfrihet och ökat inflytande fler utförare och större mångfald

2

3 Uppdrag för särskild utredare Acko Ankarberg Johansson (kd)
Att utreda förutsättningarna för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser Skäl till utredning: ett oklart rättsläge; hur förhåller sig valfrihetsmodeller till upphandlingslagstiftningen? (direktiv 2007:38, 2007:149 och 2007:180)

4 I uppdraget ingår att lämna förslag på ett valfrihetssystem som
är avstämt mot svensk och EG-rättslig lagstiftning är enkelt att använda för brukare, kommuner och utförare säkrar insatser av god kvalitet främjar en mångfald av utförare

5 Ny lag föreslås: lag om valfrihetssystem, LOV
Ny bestämmelse i lag om offentlig upphandling, LOU LOU gäller inte om myndighet väljer att tillämpa LOV

6 …innebär att kommunen kan välja mellan
verksamhet i egen regi avtal med externa utförare efter upphandling enligt LOU avtal med externa utförare enligt LOV

7 Oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av externa utförare, kommunen som huvudman ansvarar för att socialtjänsten bedrivs på ett tillfredsställande sätt i enlighet med gällande rätt enligt de mål och riktlinjer kommunfullmäktige bestämt (socialtjänstlagen och kommunallagen)

8 Räcker inte LOU? Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris antas Antalet utförare begränsas Leverantörerna ska viktas vilket försvårar brukarval

9 Hälso- och sjukvården och LOV
inom lämpliga delar, avgörs av sjukvårdshuvudmannen tillämpningen anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov

10 Varför inte t.ex. ett skolpengsystem?
kommunen ”godkänner” inte utföraren är inte huvudman har inte inflytande över verksamheten har inte kontroll- eller uppföljningsansvar Ingrepp i den kommunala självstyrelsen

11

12 Lagens uppbyggnad 1 kap Lagens tillämpningsområde 2 kap Definitioner
3 kap Annonsering och tidsfrister 4 kap Tekniska specifikationer 5 kap Ansökan 6 kap Kommunikation och information 7 kap Uteslutning av sökande 8 kap Tilldelning av kontrakt 9 kap Information och val 10 kap Överprövning

13 Planering remiss mars - april proposition i september
den 1 januari 2009 föreslås LOV träda i kraft ansökan och utbetalning av 300 miljoner kr i stimulansbidrag under hösten fram till 31 december 2008

14 Sekretariat Ellen Hausel-Heldahl Ellinor Englund Jörgen Preuss
Eva Sjögreen


Ladda ner ppt "SOU 2008:15 LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser