Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND"— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND
ÅTERKRAV AV BISTÅND NÄR KAN VI STÄLLA VILLKOR OM ÅTERBETALNING? RÄTTSSÄKERHET VAD ÄR VIKTIGT FÅ MED I JOURNALEN? ÄNDRA POSITIVT BESLUT KAN VI ÄNDRA PÅ ETT GYNNANDE BESLUT? LAGÄNDRINGAR VID HALVÅRSSKIFTET JOBBSTIMULANS, PRAKTIKKRAVKRAV, UNGDOMS INKOMST PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK VILKA KRAV KAN VI STÄLLA? HANDLÄGGNING AV ÖVERKLAGAN VAD DRAR VI FÖR LÄRDOM AV JO:S GRANSKNINGAR? EU-MEDBORGARE MÅSTE VI BEDÖMA OM SÖKANDEN HAR UPPEHÅLLSRÄTT? INNEBÄR UPPEHÅLLSRÄTT SAMMA SOM RÄTT TILL BISTÅND? GRÄNSDRAGNINGSFRÅGOR MELLAN KOMMUNER HAR VI OLIKA SYN OM VI ÄR UTFLYTTNING- ÄN OM VI ÄR INFLYTTNINGSKOMMUN? Luleå, tisdag 26 november 2013 1 1

2 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND
RÄTTSSÄKERHET VAD ÄR VIKTIGT FÅ MED I JOURNALEN? ÄNDRA POSITIVT BESLUT KAN VI ÄNDRA PÅ ETT GYNNANDE BESLUT? ÅTERKRAV AV BISTÅND NÄR KAN VI STÄLLA VILLKOR OM ÅTERBETALNING? HANDLÄGGNING AV ÖVERKLAGAN VAD DRAR VI FÖR LÄRDOM AV JO:S GRANSKNINGAR? Luleå, tisdag 26 november 2013 2 2

3 HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND
EU-MEDBORGARE MÅSTE VI BEDÖMA OM SÖKANDEN HAR UPPEHÅLLSRÄTT? INNEBÄR UPPEHÅLLSRÄTT SAMMA SOM RÄTT TILL BISTÅND? GRÄNSDRAGNINGSFRÅGOR MELLAN KOMMUNER HAR VI OLIKA SYN OM VI ÄR UTFLYTTNING- ÄN OM VI ÄR INFLYTTNINGSKOMMUN? PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK VILKA KRAV KAN VI STÄLLA? LAGÄNDRINGAR VID HALVÅRSSKIFTET JOBBSTIMULANS, PRAKTIKKRAVKRAV, UNGDOMS INKOMST. Luleå, tisdag 26 november 2013 3 3

4 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET.
RÄTTSSÄKERHETsidan 2 LEGALITET OBJEKTIVITET OFFENTLIGHET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET. Luleå, tisdag 26 november 2013 4 4

5 Journalskrivande sidan 6
SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter Å vad tycker vi är viktigt? Luleå, tisdag 26 november 2013 5 5

6 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT sidan 11
Återkallelseförbehåll Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Säkerhetsskäl RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats. Luleå, tisdag 26 november 2013 6 6

7 ÅTERKRAV sidan 14 Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men …
Förskott på förmån eller ersättning (+ två till) Bevilja trots att sökanden inte är berättigad, SoL 4 kap 2 § Motiverat, skriftligt och delgivet Utreda betalningsmöjlighet innan krav RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Kvittning av kommande bistånd? Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss. Luleå, tisdag 26 november 2013 7 7

8 ÖVERKLAGANDE sidan 18 Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Inhibition, rådrumsbeslut. Luleå, tisdag 26 november 2013 8 8

9 EES-MEDBORGARE sidan 22 Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap
Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1. Luleå, tisdag 26 november 2013 9 9

10 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER sidan 29
Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar ... Luleå, tisdag 26 november 2013 10 10

11 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK sidan 37
Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Men kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat. Luleå, tisdg 26 november 2013 11 11

12 Jobbstimulans sidan 42 Fått försörjningsstöd sex månader i följd
25 procent av inkomst av anställning medräknas inte Gäller i 24 månader, därefter ny ”karens”. RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Luleå, tisdag 26 november 2013 12 12

13 Krav att delta i vår kompetenshöjande verksamhet sidan 44
Tidigare begränsning till ungdomar tagits bort Samma krav på tidsbegränsning, individuell plan och samråd med Arbetsförmedlingen RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. ”Hemmaboende” ungdom får tjäna mer utan att det påverkar hushållets rätt till ekonomiskt bistånd. Luleå, tisdag 26 november 2013 13 13

14 Socialstyrelsens Allmänna råd sidan 45
Tidsgränsen vid bostadsförsäljning borttagen Dator och bredband bör finnas i hushållet Bilbarnstol bör ingå i babyutrustning Inte nödvändigt för ålderspensionärer att ha besparingar RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Ställa större krav på de som känner till våra regler ... ”basbelopp” avser antagligen inte inkomstbasbeloppet (Ungdoms inkomstgränsen ändrad efter att råden skrevs). Luleå, tisdag 26 november 2013 14 14

15 JO-beslut www.jo.se fantastisk sökmotor sekretessmedgivande
kommunala riktlinjer godkänna fullmakt RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. rätten att anlita ombud överrumplingsbesök i sökandes hem kontoutdrag för att se vad pengar använts till. Luleå, tisdag 26 november 2013 15 15

16 Det var det det! Luleå, tisdag 26 november 2013 16 16

17 17 17


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG EKONOMISKT BISTÅND"

Liknande presentationer


Google-annonser