Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Rådet för funktionshinderfrågor 27 september 2012 Jan Terneby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Rådet för funktionshinderfrågor 27 september 2012 Jan Terneby."— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Rådet för funktionshinderfrågor 27 september 2012 Jan Terneby

2 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Historik 2001: Riktlinjer för anpassad information 2006: Riktlinjer för information i anpassad form 2008-2010: projekt Tillgänglig information 2010 Dec 2011: Beslut i RS att riktlinjer för information i anpassad form ska revideras under rubriken Riktlinjer för tillgänglig information

3 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Bakgrunden till revideringsbehovet Behovet av att inkludera fler målgrupper Riktlinjerna är sex år gamla Förändringarna av lagstiftning och regelverk Teknisk utveckling

4 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Lagstiftning och regelverk Många förändringar i lagstiftningen, bland annat: hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) diskrimineringslagen (2008:567) språklagen (2009:600) lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) patientsäkerhetslagen (2010:659) Ny vägledning för webbutveckling från E-delegationen beslutas inom kort

5 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Språklagen (2009:600) 4 § Svenska är huvudspråk i Sverige. 11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 14 § Den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

6 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen Enligt hälso- och sjukvårdslag (1982:763)2 b § och patientsäkerhetslagens (2010:659) 6 kap. 6 § ska patienter ges individuellt anpassad information om: 1. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, 3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt 4. vårdgarantin.

7 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Vad innebär individuellt anpassad information? ”Begreppet ”individuellt anpassad” innebär att informationen ska förmedlas utifrån varje patients förutsättningar och förmåga att ta emot och ta till sig information. Informationen ska alltid vara anpassad till den enskilda patientens individuella behov och måste därför med nödvändighet ges varierande innehåll och utformning (prop. 1998/99:4 s. 25). Det betyder att i möjligaste mån anpassa språk, media och andra kommunikationsmedel till varje patients hälsotillstånd, mognad och erfarenhet, kognitiv förmåga, eventuell funktionsnedsättning och kulturell och språklig bakgrund. Nära kopplat till detta är olika former av återkoppling och uppföljning av om och hur patienten uppfattat den information som ges för att till exempel kunna förtydliga och komplettera informationen.” Socialstyrelsens handbok för vårdgivare, chefer och personal: Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig Aktuell från 1 januari 2012 s. 25

8 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Förutsättningar Vitt skilda verksamhetsområden behöver olika lösningar Det breddade perspektivet är ett nytt utvecklingsområde Snabb informationsteknisk utveckling

9 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Förslag till inriktning Övergripande och målstyrande. Markera Västra Götalandsregionens hållning utifrån ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Fokus på alla människor framför att peka ut grupper. Täcka in diskrimineringsgrundsgrupperna genom exempel. Skrivna på ett ”rättighetsspråk”. Bilagor med lagar och regler och hänvisning till utvecklad Tillgänglighetsguide. Planera för stöd, konkreta verktyg, handlingsplaner och uppföljning.

10 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Grundläggande principer Information och kommunikation ska vara tillgänglig för alla Avsändaren ansvarar för tillgängligheten Använd ett enkelt och begripligt språk i tal och skrift Vid användning av digitala kanaler för information och kommunikation – eftersträva att de är tillgängliga och användbara Förutsätt inte att alla har resurser eller förmåga att använda viss informationsteknik Leverantörer ska efterleva riktlinjerna

11 Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Tidplan Jun-aug: Förslag till riktlinjer skrivs Sep: Förankring internt och i samrådsgrupper Okt: Färdigställa förslaget Nov: Information till centrala ledningsgrupper i november


Ladda ner ppt "Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Rådet för funktionshinderfrågor 27 september 2012 Jan Terneby."

Liknande presentationer


Google-annonser