Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov."— Presentationens avskrift:

1 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov

2 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix

3 Beroendekunskap  LVM-lagstiftningen, när anmäla, akut kontra vanlig anmälan  Läkemedelsberoende. Hur farliga är de beroendeframkallande medlen? Hur hantera smärta och ångest när den inte går över?  Beroendekunskap – en genomgång av de olika grupperna beroendemedel, från alkohol och bensodiazepiner till amfetamin och heroin, och vilka behandlingsstrategier vi har idag.  Beroendekunskap – en genomgång av de olika grupperna beroendemedel, från alkohol och bensodiazepiner till amfetamin och heroin, och vilka behandlingsstrategier vi har idag.  Narkotiska medel som behandling – LARO och vuxna med ADHD.

4 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRUM Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

5 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix 6 stora starköl med och utan mat

6 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LVM (SFS 1988:870)  Ingår i Socialtjänstlagen (SOL)  Vem som helst kan göra LVM-anmälan  Missbrukshandläggare (kommun) utreder  Socialnämnden beslutar  Intyg från leg läkare ingår. ”friskförklara somatiskt”

7 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Missbruk, DSM IV ≥ 1 av följande under senaste året  Upprepad användning som leder till misslyckanden att fullgöra skyldigheter i arbete, skola eller hemmet  Upprepad användning i riskfyllda situationer såsom bilkörning, arbete  Upprepade kontakter med rättsväsendet som följd av missbruket  Fortsatt användande trots återkommande problem.

8 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroende, DSM IV ≥3 kriterier uppfyllda under 12 månader  Tolerans  Abstinens  Större mängd/längre tid än menat  Varaktig önskan eller misslyckade försök minska/kontrollera intaget  Stor del av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera eller hämta sig från drogen  Viktiga aktiviteter åsidosätts p g a drogen  Fortsatt droganvändning trots fysiska/psykiska besvär därav

9 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LVM behandlingen  Statens institutionsstyrelse, (SiS), 11 hem  Upp till 6 månader  Frivilligplacering enl. § 27 möjlig på slutet  Målsättnig bryta missbruket och motivera till frivillig vård  Omedelbart omhändertagande (§ 13) ”livräddning”

10 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LVM generell indikation enl § 4 När missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på andra sätt. När missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på andra sätt.

11 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LVM – specialindikationer enl § 4  1 Missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara   2 Missbrukaren kan befaras komma att allvarligt skada sig själv   3 Missbrukaren kan befaras komma att allvarligt skada någon närstående  4 Missbrukaren löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv

12 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LVM vård eller ej?  Ålder > 18 år  Såväl generell som minst en av specialindikationerna i § 4 ska vara uppfyllda.  Pat under 18 års ålder används LVU vid behov av tvångsvård även vid missbruk  Fortgående missbruk innebär ”viss varaktighet”, inte tillfälliga intoxer.

13 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LVM-anmälan  Görs till socialnämnden, handläggare eller chef vid IFO (individ- och familjeomsorgen).  Kan göras av vem som helst  Kan göras muntligt, men bäst skriftligt  Om läkare anmäler går det fortare om även LVM-intyg skickas med anmälan.  Läkare har anmälningsplikt

14 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix ”Akut LVM” (§ 13) om  1 det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av LVM och  2 rättens beslut ej kan avvaktas - på grund av att missbrukarens hälsotillstånd kan antas försämras allvarligt om inte vård ges omedelbart eller - på grund av att missbrukarens hälsotillstånd kan antas försämras allvarligt om inte vård ges omedelbart eller - på grund att det föreligger överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller någon närstående. - på grund att det föreligger överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller någon närstående.

15 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Läkarrollen  Anmälningsplikt åvilar enl § 6 LVM myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare.  Inom hälso- och sjukvården omfattas endast läkarna av detta.  Anmälan till socialnämndens ordförande Kan vara muntlig, bör kompleteras skriftligt Kan vara muntlig, bör kompleteras skriftligt

16 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Utredning enl § 7  Socialnämnden måste öppna utredning vid anmälan  Vid § 4 begärs läkarintyg (§9) in före beslut  Det bra om sådant intyg medföljer anmälan.  Intygen avser huruvida enbart vård enl SoS räcker eller om det behövs sjukvård först.

17 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Abstinens  Fysisk och psykisk, när drognivåer sjunker  När dämpande medel lämnar kroppen blir man orolig och uppstressad; Exciterad.  Dämpande droger ger tydligast fysisk abstinens  Stimulerande medel ger mest psykiska symtom  Abstinenssymtom talar för att man utvecklat ett beroende.

18 Karlskrona 26 oktober 2011 BlixAlkoholabstinens  Hög puls (>100 = behandling krävs) och blodtryck  Svettningar  Oro, nedstämdhet  Darrningar  Puls > 120 = risk för Delirium Tremens (DT)

19 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Delirium Tremens  Livshotande tillstånd  Förvirring (konfusion), ”kissar i papperskorg”  Överretning i hela kroppen  Kräver omedelbar farmakologisk behandling som dämpar ”överretningen” i hjärnan.  Bensodiazepiner till SÖMN, om otillräckligt:  Haldol (5-10 mg)

20 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Epileptisk kramp (”EP”).  Vanligare hos slitna med dubbelberoende alk + bensodiazepiner  Behandlas med bensodiazepiner akut Förebyggs genom Carbamazepin (ge startdos 400-600 mg vid inäggning) Förebyggs genom Carbamazepin (ge startdos 400-600 mg vid inäggning) Obs! Alk + benspat – försenad EP!Obs! Alk + benspat – försenad EP!

21 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Wernicke-Korsakow  Demensutveckling: konfusion, desorientering, rastlöshet. Konfabulationer.  Neurologiskt: Ataxi, nystagmus, blickpares  Förebyggs med Thiamin (Betabion®). Ges snarast vid misstanke. 100 mg (2 ml) omedelbart långsamt i.v. och ytterligare 2-3 ggr påföljande dagar.

22 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Skadeverkningar Alkohol  Ångest  Sömnstörningar  Depression  Psykos  Demens  Beroende  Bristsjukdomar  Leverskador  Gastrit – magsår  Perifera nervskador  Hypertoni  Cardiomyopati  Olyckor  Sociala

23 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Uppföljning alk  B-vitaminer (Thiamin, B12, Folsyra)  Diagnostik samsjuklighet - behandling  Läkemedel: Akamprosat och Naltrexon  Antabus  Rådgivning

24 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Bensodiazepiner, abstinens  Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd  Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor  Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig  Koncentrations- och minnessvårigheter  Hjärtklappning, svettning, spända muskler  Depersonalisation, derealisation, konfusion  Kramper – Epilepsi  Ljuskänslig (”solglasögon” inne)  Delirium (psykos)

25 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Benso-abstinens behandling  Nedtrappning stegvis, långsamt  Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis.  Tillägg Carbamazepin i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande).  Apodos!!

26 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Skador Bensodiazepiner  Ökad bakomliggande ångest  Sömnstörningar  Dysfori/depression  Kognitiv nedsättning  Minnesstörningar  Epilepsi (”piller-ep”)  Nedsatt reaktionstid (bilkörning!!)

27 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Långsiktig beh BDZ-beroende  Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos?  Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning v.b.  Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden

28 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

29 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Cannabis abstinens  Irritabiliet, koncentrationssvårigheter  Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro  Inlärningsproblem, försämrad kognition  Mycket långvariga besvär

30 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Skador cannabis  Minnesstörningar  Hormonrubbningar  Amotivation  Personlighetsförändringar  Ångest  Depression  Psykos (debutera tidigare hos predisp pat)

31 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Behandling, cannabisberoende  Under abstinens: Klorpromazin 25-50 mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®)  Ev andra neuroleptika I låg dos  Ev stabiliserande antiepileptika  Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser.  Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin 15 mg

32 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Opiatabstinens  Rinnsnuva, gäspningar, gåshud  Oro och sömnstörningar. Rastlöshet.  Värk i muskler, leder och i ben  Lös mage – diarré, buk-kramper, kräkningar  Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens

33 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Opiatabstinens, behandling  Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”)  Mirtazapin 30-45 mg t.n.  Vätska och näring i.v. vid svår abstinens  Neuroleptika vid svår abstinens  Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt bensodiazepiner och alkohol!!

34 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Opiater som ”medicin”  Heroin, morfin, kodein, opium  Ketobemidon, Fentanyl, Petidin, Buprenorfin -Smärta -Smärta -hosta -hosta -diarré -diarré -stress, oro (NP!) -stress, oro (NP!) -psykos -psykos

35 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Skador opiater  Smärtsyndrom - Huvudvärk inkl migrän - Huvudvärk inkl migrän - Muskel- o ledvärk - Muskel- o ledvärk - ”Fibromyalgi” - ”Fibromyalgi”  Tarmdystonier  Mag-tarm kramper  Förstoppning  Gallsten  Beroende

36 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Intagningskriterier LARO SOSFS 2009:27  Minimiålder 20 år  1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!)  Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk  Läkemedelsfri behandling otillräcklig  Multidisciplinär behandlingsplan - helhet  Ej under LVM  Ej om utskriven < 3 månader från LARO

37 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Jönköpings län  Remisser från socialtjänsten o psykiatri  Behandlingsplan och ASI inkluderad  Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år  Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården  Central utredning Ryhov  Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov

38 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Medicinsk behandling  Metadon  Avgiftning från benz och THC före medicininställning  Inneliggande som regel  3-4 veckors upptrappning  Plasmaprov  Buprenorfin  Avgiftning från benz och THC före medicininställning  3 dagars upptrappning  Inneliggande om behov finns

39 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LARO-mediciner dosstorlekar  Metadon: 30-160 mg/dag  Subutex 8 mg: 12-24 mg/dag  Suboxone 8 mg: 16-24 mg/dag

40 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix LARO Livräddande  Obehandlade = 60-80 x ↑ dödlighet  I LARO = 3-4 x ↑ dödlighet  Friv ut efter LARO = 6-8 x ↑ dödlighet  Ofrivillig ut ur LARO = 65-80 x ↑ dödlighet

41 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix

42 Amfetamin abstinens  Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd).  Ökad aptit  Livliga, obehagliga drömmar  Sömnstörning (både för mycket o för lite)  Psykomotorisk hämning eller agitation

43 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Amfetaminintox  Choreatiskt syndrom (extrem motorisk hyperaktivitet)  Exitatoriskt syndrom (BT +++ Puls+++ Temp+++)  Dysautonomt syndrom – kraftig ångest, katastrofkänsla men initialt rel normalt BT,Puls o temp. Plötslig atoni, blodtrycksfall. Till IVA. Hög dödlighet

44 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Amfetaminavgiftning  Sova ut  Äta o dricka  I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer.  Neuroleptika ej första 24 tim  Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande?

45 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Långtidsbehandling amfetaminberoende  Antabus (!). Nykterhet minskar återfallsrisk  Stabiliserande antiepileptika (Karbamazepin, Lamotrigin, Valproat, Topiramat)  SSRI sällan effektiva. Ev SNRI. Agomelatin (Valdoxan®)  Melatonin (Circadin®) för sömnen

46 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Skador av amfetamin  Kronisk dysfori/depression  Ångest  Psykos  Koordinationsstörningar/Danssjuka  Hjärnblödning  Hjärtinfarkt

47 Dose Time + Euforia - Side effects

48 Effect + - N

49 Dose Time - Euforia + Side effects Effect + - N

50 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Amfetaminer som ”medicin”  Amfetamin, dexamfetamin, fenmetralin, metylfenidat m fl - ADHD/ADD - ADHD/ADD - (Depression) - (Depression) - Narkolepsi - Narkolepsi - Övervikt - Övervikt

51 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Intagningskriterier ADHD  Neuropsykologiska test (psykolog)  Självskattningsscheman  Läkarbedömning och diagnostisering  ADL bedömning (arbetsterapeut)  Drogfrihet vid behandlingsstart  Social vårdplan – boende och ekonomi

52 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Diagnosinstrument ADHD/ADD  EuroCog, datoriserat test  IVA+plus  WAIS-III  KSP (Karolinska Scales of Personality)  SCID-II screening (personlighetsstörningar)  WURS (Wender Utah Rating Scale)  WRASS-2 (anhörigenkät)  AQ (Autism-Spectrum Quotient för Asper-gers syndrom/högpresterande autism)  RAADS

53 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix ADHD  Under tiden 060101 – 110201 har 300 utredningar genomförts vid Bermott Ryhov  Av dessa utgjorde 25% kvinnor (snittålder 38 år), 75 % män (snittålder 36 år).  220 hade vuxen ADHD

54 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Av de 300 utredda hade (%)  ADHD diagnos (DSM IV) 74  Aspergers Syndrom (tilläggsdignos) 27  16 ingen pos behandlingseffekt 5  5 i fängelse 1,6  6 män avlidit efter utredning o diagnos 2  9 pat utvecklade psykos 2,5  115 av 198 bra behandlingseffekt 58

55 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Andra diagnoser  OCD  Personlighetsstörningar (sekundära)  Social fobi  Affektiva  Somatiska

56 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix ADHD läkemedel  Metylfenidat OROS 18-27-36-54 mg  Metylfenidat tabl 10 mg  Metylfenidat kaps 10-20-30-40 mg  Modafinil tabl 100 mg  Atomoxitin kaps 10-18-25-40-60-80 mg  (Dexamfetamin tabl 5 mg)

57 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix

58 Biverkningar  Måttligt ökad muskelspänning, få patienter  Paranoida symtom  Tics (en patient)  Ökat amfetaminsug (en patient)  Depression  Ökad oro när medicinen ”går ur”

59 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Kommunen: JUNEPOL  Missbruk  Beroende utan psykiatri  Beroende med ”primärvårdspsykiatri” -Individuell behandling -Individuell behandling -Haschprogram -Haschprogram -Återfallsprevention -Återfallsprevention -Psykosociala insatser -Psykosociala insatser -Spelberoende -Spelberoende

60 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix MYNDIGHETSSEKTIONEN  Missbrukshandläggare (18 st)  Utreder behandlingsbehov och beslutar om behandlingsinsatser -Slottsgruppen -Slottsgruppen -Bruksborg -Bruksborg - Q-bo -Andra institutioner inkl HVB-hem -Andra institutioner inkl HVB-hem -LVM-utredningar -LVM-utredningar -ASI -ASI

61 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroendeenheten, psykiatrin  Vårdavdelning 16 sängplatser  C:a 25 heltidstjänster  Medelvårdtid 4 dygn  Avgiftning  Metadoninställning  Dubbeldiagnoser  Inställning ADHD-medicin (beroendepat)

62 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix BOP= 3 beh.ass + 3 psyk.ssk  Allvarlig psykiatrisk störning -Schizofreni -Schizofreni -Andra psykossjd inkl schizoaffektiv -Andra psykossjd inkl schizoaffektiv -Allvarlig Bipolär -Allvarlig Bipolär -Allvarlig depression -Allvarlig depression  Svår personlighetsstörning - Emotionell instabil (”borderline”) - Emotionell instabil (”borderline”) - Schizotypal - Schizotypal

63 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroendemottagningen Ryhov  4 sköterskor  3 skötare  1:e skötare  Kurator  2 Psykologer  Sjukgymnast  2 Sekreterare  2 Läkare

64 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroendemottagningen  Beroende med övrig specialistpsykiatri  LARO (Metadon, Subutex eller Suboxone)  Tablettberoende (smärt- ångest- sömn)  ADHD hos beroendepatienter  Psykologutredningar på beroendepatienter  Polikliniska avgiftningar  Sjukgymnast (utredning o behandling)

65 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix

66 The final word on nutrition, alcohol and health 1. The Japanese eat very little fat and suffer fewer heart attacks than the Americans, British or Canadians. 2. The Mexicans eat a lot of fat and also suffer fewer heart attacks than the Americans, British or Canadians. 3. The Japanese drink very little red wine and suffer fewer heart attacks than the Americans, British or Canadians.

67 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix 4. The Italians drink large amounts of red wine and also suffer fewer heart attacks than the Americans, British or Canadians. 5. The Germans drink a lot of beer and eat lots of sausages and fats and suffer fewer heart attacks than the Americans, British or Canadians. 6. Ukrainians drink a lot of vodka, eat a lot of pirogues, cabbage rolls and suffer fewer heart attacks than the Americans, British or Canadians.

68 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix CONCLUSION: Eat and drink what you like. Speaking English is what kills you.

69 Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Tack för visat intresse! Olof


Ladda ner ppt "Karlskrona 26 oktober 2011 Blix Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov."

Liknande presentationer


Google-annonser